Breuddwydion Am Ysgariad - Dehongli a Gwneud y Gorau ohonyn nhw

Dehongli A Gwneud y Gorau Ohonynt

Yn yr Erthygl hon

Gall breuddwydion am ysgariad olygu amrywiaeth o bethau, fel unrhyw freuddwyd. Fel y byddwn yn dangos yn yr erthygl hon, nid yw dehongli breuddwydion yn wyddoniaeth fanwl gywir, nid o bell ffordd. Ond, os byddwch chi'n deffro ar ôl breuddwyd o'r fath, neu'n cael breuddwydion ysgaru dro ar ôl tro, ni fydd yn brifo gwneud rhywfaint o chwilio am enaid, i ddeall eich gweithredoedd anymwybodol eich hun. Efallai y bydd yr erthygl hon yn eich arwain trwy'r broses.Seicoleg breuddwydio

Cyn i ni symud ymlaen i ddehongli'r hyn y gallai eich breuddwydion am ysgariad fod yn ceisio'i ddweud wrthych, mae angen i ni siarad am seicoleg breuddwydio yn gyntaf. Mae'r wyddoniaeth bresennol o freuddwydio yn wahanol iawn i'r hyn a oedd tua chanrif yn ôl pan ddechreuodd enwau mawr cyntaf seicoleg ddangos diddordeb mewn dehongliad gwyddonol o freuddwydion.

Mae Freud, Jung, ac Adler yn dri seicolegydd deinamig amlycaf a ddeallodd y potensial y tu ôl i ddehongli breuddwydion eu cleifion. Cyflwynodd Freud y syniad o ran anymwybodol o'r seice, sy'n ffurfio hyd at naw rhan o ddeg o'n bywyd mewnol. Roedd y meddyliwr mawr hwn eisiau dod o hyd i ffyrdd i gyrraedd gweithrediad y rhan hon o'n bodolaeth.

Un llwybr o'r fath oedd dehongli breuddwydion. Mewn breuddwydion, yn ôl Freud, daeth ein hisymwybod i'r wyneb a siarad â ni mewn symbolau. Mae yna lawer o bethau i'w deall cyn i ni ddechrau unrhyw ddehongliad breuddwyd penodol, a dyna pam na fydd yr erthygl hon hyd yn oed yn ceisio dehongli'ch breuddwydion ond i wasanaethu fel canllaw yn unig.

Ffordd ein meddwl o brosesu profiad dwys

Yr hyn sy'n bwysig i'w wybod yw bod breuddwydion fel arfer naill ai'n cyflwyno ein profiadau dyddiol neu'n arddangos ein hisymwybyddiaeth. Mewn geiriau eraill, nid oes angen gor-gymhlethu pethau – os ydych chicael ysgariad, neu feddwl am ei gael, breuddwyd amdani yw ffordd ein meddwl ni o brosesu profiad mor ddwys.

Hyd yn oed mewn achosion o'r fath, gall fod yn fuddiol iawn archwilio'r freuddwyd a gweld a ydych chi'n colli rhai rhannau pwysig o'ch profiad pan fyddwch chi'n effro. Mae’n bosibl y bydd rhai o’ch emosiynau neu feddyliau’n cael eu gwthio o’r neilltu ar gyfer materion mwy pragmatig, tra gellir dadlau bod y cyntaf yn llawer pwysicach ar gyfer eich lles yn y dyfodol a’rffordd rydych chi'n ymdopi â'r ysgariadei hun. Fodd bynnag, os nad ydych chi yng nghanol ysgariad, ond rydych chi'n dal i freuddwydio amdano, mae'n bryd eistedd i lawr ac ymchwilio'n betrus iawn i'ch gweithrediadau mewnol.

Ein Meddwl

Rhai dehongliadau posibl o freuddwydion am ysgariad

Gall rhywun freuddwydio am ysgariad mewn gwahanol sefyllfaoedd bywyd - pan yn sengl, pan yn briod, pan mewn aperthynas hirdymor, neu'n gwbl amherthnasol i fywyd cariad rhywun. Yr hyn y mae'r holl sefyllfaoedd hynny'n ei rannu yw symbolaeth breuddwyd o'r fath. Gwahaniad ydyw. Gwahanu oddi wrth berson, oddi wrth syniad, oddi wrth unrhyw beth a allai fod yn cyfyngu ar eich rhyddid.

Nawr, ni ellir dehongli un freuddwyd mewn gwirionedd heb fewnbwn y breuddwydiwr. Nid oedd hyd yn oed Jung neu Freud erioed wedi cymryd breuddwyd a phenderfynu beth roedd yn ei olygu heb yn wybod i'r breuddwydiwr drwodd a thrwy gydweithio â nhw i archwilio'r hyn y gallai pob symbol fod wedi'i olygu i'r person penodol.

Sy'n golygu mai chi yw'r un sydd angen cloddio'n ddwfn a darganfod beth yn union ydyw. Ydych chi'n ofni bod yn rhydd, a ydych chi'n teimlo'n fwy diogel pan fyddwch chi'n dibynnu ar eraill (eich priod, er enghraifft)? Neu a oes angen mwy o amser arnoch chi ar eich pen eich hun, mwy o ryddid, neu hyd yn oed meddwl am anperthynas extramarital?

Mae'n debyg y byddai seicolegydd a fyddai am archwilio ystyr breuddwydion gyda chi yn dechrau gyda rhai o'r cwestiynau hyn. Byddai dehongliad breuddwyd ysgariad cyffredinol yn troi o amgylch cwestiwn eich boddhad perthynas, eich angen am ryddid, a'ch ofnau neu chwantau cudd.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Trafodaeth ymwybodol fel y canllaw eithaf

Yn y pen draw, beth bynnag y gallai'r freuddwyd ei arwyddo pan fydd ei symbolaeth yn cael ei ystyried, yr hyn sy'n rhaid i chi fod yn ganllaw yn y pen draw yw eich ystyriaeth ymwybodol. Mewn geiriau eraill, cymerwch y freuddwyd fel dangosydd bod rhywbeth y dylech feddwl amdano, ac mae'n debyg bod rhai materion heb eu datrys ac yn anymwybodol y dylech fynd i'r afael â hwy.

Ond, peidiwch â rhuthro i ddatgan, cyn gynted ag y byddwch chi wedi breuddwydio am ysgariad, mae'n debyg eich bod chi'n hollol.anhapus gyda'ch priodasa dylech chi gael un mewn gwirionedd. Dim o gwbl. Fel y dangoson ni i chi, gall breuddwyd olygu unrhyw nifer o bethau. Eich cyfrifoldeb chi nawr yw cwestiynu'ch ysbryd yn onest a darganfod beth mae'n ceisio ei ddangos i chi. Efallai nad oes ganddo ddim i'w wneud â'ch bywyd cariad. Neu mae ganddo bopeth i'w wneud ag ef, ond dylech chi ddarganfod sut i fynd at bethau mewn gwirionedd. Mewn unrhyw achos, mae breuddwyd yn gynorthwyydd, ond nid y barnwr. Chi yw'r barnwr.

Ranna ’: