10 Awgrym ar gyfer Adferiad anffyddlondeb emosiynol (Pan Ti yw'r Un Sy'n Twyllo)

10 Awgrym ar gyfer Adferiad anffyddlondeb emosiynol (Pan Ti yw

Yn yr Erthygl honBeth yw perthynas emosiynol?Mae anffyddlondeb emosiynol, neu berthynas â'r galon, fel arfer yn cychwyn yn ddigon diniwed. Mae'n teimlo fel cyfeillgarwch da. Rydych chi'n clicio. Maen nhw'n eich cael chi. Rydych chi'n mwynhau'ch amser gyda'ch gilydd - nid twyllo mo hynny, iawn?

Ond buan iawn y daw’n amlwg bod rhywbeth mwy yn digwydd. Efallai y cewch eich hun yn anfon testunau hwyr y nos. Efallai eich bod chi'n gwisgo i fyny ychydig pan fyddwch chi'n gwybod eich bod chi'n mynd i'w gweld.Rydych chi'n dechrau rhoi meddyliau dwfn, agos atoch i'w gilydd. Mae yna wreichionen, ac rydych chi'n gwybod bod hyn yn fwy na chyfeillgarwch - hyd yn oed os nad ydych chi am ei gyfaddef eto.

Mae'n hawdd argyhoeddi eich hun, oherwydd nad oes rhyw yn gysylltiedig, nad yw'n twyllo. Ond anffyddlondeb yw perthynas o'r galon o hyd, ac mae gan y cyfrinachau a'r celwyddau'r pŵer i dorri'ch perthynas bresennol o hyd.


cyfathrebu rhwng cyplau

Gwyliwch hefyd:Os ydych chi'n dal yn ansicr a yw'ch cyfeillgarwch wedi troi'n rhywbeth mwy, dyma rai arwyddion perthynas emosiynol:

  • Ni allwch roi'r gorau i feddwl amdanynt.
  • Rydych chi'n tynnu cymariaethau rhwng yr unigolyn hwn a'ch partner.
  • Rydych chi'n rhannu manylion personol.
  • Rydych chi'n treulio mwy a mwy o amser gyda'ch gilydd.
  • Rydych chi'n cuddio'r berthynas oddi wrth eich partner.
  • Rydych chi'n cael gloÿnnod byw pan fyddwch chi'n cwrdd â nhw.
  • Rydych chi'n gwisgo i greu argraff.
  • Rydych chi wedi dechrau cael breuddwydion amdanyn nhw.
  • Mae agosatrwydd â'ch partner yn lleihau.

Felly, sut i ddelio ag anffyddlondeb a sut i ddod dros berthynas emosiynol?

Cariad emosiynol neu twyllo emosiynol yn teimlo'n wefreiddiol, yn feddwol, ac yn gaethiwus. Mae'n anodd gadael i fynd.

Os ydych chi wedi bod yn emosiynol twyllo mewn priodas , y cyntaf tuag at adferiad anffyddlondeb emosiynol yw atal euogrwydd-baglu eich hun.

Ni allwch fynd yn ôl a'i ddadwneud. Pryd delio â brad, w het y gallwch chi ei wneud yw gweithio ar wella ohoni er mwyn i chi allu ailadeiladu'ch perthynas bresennol.

Rhowch gynnig ar ein 10 awgrym ar gyfer anffyddlondeb sydd wedi goroesi ac am adferiad anffyddlondeb emosiynol.

1. Byddwch yn onest gyda'ch partner

Y peth am materion allgyrsiol yw bod i mae'n demtasiwn ei ysgubo o dan y carped yn hytrach na brifo'ch partner, ond peidiwch â gwneud hynny.

Datgelodd arolwg a gynhaliwyd i archwilio pa mor onest yw pobl am eu anffyddlondeb, waeth pa mor onest y gallai rhywun fod am ei anffyddlondeb i'w bartner, ei fod bob amser yn gadael rhai manylion allweddol allan.

Mae gonestrwydd yn hanfodol mewn perthynas, yn enwedig ar gyfer adferiad perthynas emosiynol , ac er y bydd y gwir yn brifo, mae'n well adeiladu gweddill eich perthynas ar y gwir, nid celwydd.

Cymerwch gyfrifoldeb am eich gweithredoedd, a pheidiwch â beio'ch partner. Dywedwch wrthyn nhw mor onest ac ysgafn ag y gallwch.

2. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ymrwymo i'ch perthynas

Byddwch yn onest â chi'ch hun am ddyfodol eich perthynas. Gallwch chi a'ch partner gyflawni adferiad anffyddlondeb emosiynol , ond mae'n cymryd ymrwymiad 100%.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n barod i roi'ch calon i ailadeiladu'ch perthynas a dod o hyd i ffordd iddi iachâd rhag anffyddlondeb gyda'n gilydd.

3. Gadewch i'ch hun alaru

I raddau, gallwn ni i gyd ddeall y siom a'r tristwch y gallai rhywun eu teimlo os ydyn nhw wedi cael eu twyllo.

Ar ben hynny, cynhaliwyd astudiaeth i roi golwg eang ar y colledion a'r galar a deimlir gan y partner a fradychwyd. Ond beth am y person a oedd yn twyllo? Beth am eu colled a'u galar.

Mae carwriaeth emosiynol yn teimlo'n feddwol ac yn gaethiwus ac yn cymryd llawer o'ch meddyliau.

Os ydych chi'n teimlo'n euog, byddwch chi'n gwrthsefyll gadael i'ch hun alaru, oherwydd rydych chi'n meddwl nad ydych chi'n haeddu hynny. Ond y gwir yw, roedd y person arall yn rhan fawr o'ch bywyd, ac mae'n iawn gadael i'ch hun fod yn drist am golli'r cysylltiad hwnnw.

Mae galaru hefyd yn eich helpu i ddeall pam roeddech chi'n anffyddlon-a beth ydych chi'n ei ddisgwyl o'ch perthynas.

4. Gweld y gwahaniaeth rhwng infatuation a chariad

Gweld y gwahaniaeth rhwng infatuation a chariad

Efallai y bydd anffyddlondeb emosiynol yn teimlo fel cariad, ond yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond infatuation ydyw mewn gwirionedd.

Y rhuthr hwnnw o endorffinau, cyffro testunau brysiog hwyr y nos, neu sgyrsiau dwfn calon i galon & hellip; mae'n teimlo'n debyg iawn i gariad.

Cymerwch gam yn ôl a sylweddoli bod cariad go iawn yn cael ei adeiladu ar ymrwymiad tymor hir a bywyd a rennir, nid cysylltiad byr ond peniog.

5. Gweithio ar ailadeiladu ymddiriedaeth

Bydd angen amser ar eich partner i ddysgu sut i ymddiried ynoch chi eto, ac mae hynny'n hollol naturiol.

Dangoswch eich ymrwymiad i drwsio'ch perthynas trwy weithio ar ailadeiladu ymddiriedaeth gyda nhw. Gofynnwch beth sydd ei angen arnyn nhw a sut y gallwch chi ddangos iddyn nhw y gellir ymddiried ynoch chi, ac yna rhowch gymaint o amser iddyn nhw ag sydd ei angen arnyn nhw i ymddiried ynoch chi eto.

6. Dadansoddwch y rhesymau

Ar gyfer goresgyn anffyddlondeb ac atal digwyddiad arall, bydd angen i chi ddadansoddi pam roeddech chi'n emosiynol anffyddlon.

Beth oedd amdanyn nhw a'ch denodd chi? Beth oeddech chi'n teimlo oedd ar goll yn eich bywyd neu'ch perthynas a'i gwnaeth yn hawdd syrthio i berthynas emosiynol?

Dysgwch adnabod a gofalu am eich anghenion emosiynol, felly nid ydych chi'n edrych tuag at rywun arall i'w wneud.

7. Ailgysylltwch â'ch partner

Ailgysylltwch â'ch partner fel y gallwch chi gofio'r hyn rydych chi'n ei garu amdanyn nhw a pham mae'n werth arbed eich perthynas.

Siaradwch â nhw am ffyrdd o ailgysylltu a gadael iddyn nhw osod y cyflymder. Bydd noson ramantus allan neu i mewn, gwyliau byr, neu hyd yn oed dyddiad coffi syml neu bryd bwyd cartref yn eich helpu i deimlo'n agosach eto.

8. Cael eich teimladau allan

Mae'n arferol teimlo ystod o emosiynau o euogrwydd i alar i ddicter pan fyddwch chi'n delio â chwymp perthynas emosiynol.

Ar gyfer adferiad anffyddlondeb emosiynol, w ork eich teimladau allan yn gorfforol gyda dawns neu ymarfer corff, eu hysgrifennu allan mewn cyfnodolyn, neu ystyried gweld therapydd i'ch helpu i ddatrys trwyddynt.

9. Dewch o hyd i ffocws iachach

Mae anffyddlondeb emosiynol yn rhoi ffocws i chi, er ei fod yn un afiach.

Ceisiwch ddod o hyd i ffocws iachach ar gyfer eich emosiynau a'ch egni, fel gwirfoddoli gyda sefydliad cymunedol, dysgu hobi newydd, neu hyrwyddo'ch gyrfa.

Mae diwedd perthynas emosiynol yn gadael bwlch yn eich bywyd - manteisiwch ar y cyfle i'w lenwi â rhywbeth sy'n ei feithrin.

10. Ymarfer hunanofal

Mae cyfaddef i anffyddlondeb emosiynol a dod ag ef i ben yn cymryd llawer o egni meddyliol ac emosiynol. Fe fyddwch chi'n teimlo eich bod chi ar rollercoaster o emosiynau ar brydiau ac efallai y byddwch chi'n sylwi ar effeithiau ar eich lefelau straen, patrymau cysgu ac archwaeth.

Cymerwch ofal da o'ch hun gyda bwyd iach, awyr iach, ymarfer corff, cysgu da, a threuliwch amser yn gofalu amdanoch chi'ch hun.

Mae diwedd perthynas emosiynol fel arfer yn dod â dos trwm o euogrwydd a gofid. Nid yw hynny'n golygu y dylech gosbi'ch hun - byddwch yn dyner gyda chi'ch hun a chydnabod bod angen iachâd arnoch chi hefyd.

Dim ond wedyn y gallwch chi symud ymlaen a rhoi'r berthynas y tu ôl i chi.