8 Cam Hanfodol yn Eich Paratoadau Cyn Ysgariad

8 Cam Hanfodol yn Eich Paratoadau Cyn Ysgariad

Mae'r diwrnod y byddwch chi'n penderfynu eich bod chi eisiau ysgaru'ch priod yn brofiad sy'n ceisio'n emosiynol ond yn rhydd. Efallai y byddwch chi'n teimlo'n nerfus, yn drist, neu'n cael eich gorlethu ag emosiynau. Nawr yw'r amser ar gyfer gwneud dewisiadau craff a fydd yn effeithio ar eich dyfodol.Peidiwch â chamgymryd paratoadau cyn ysgariad â gweithredoedd gwythiennol cyn-fuan. Nid yw paratoi ar gyfer eich gwahaniad yn golygu mynd â'ch partner am bopeth y maen nhw'n ei werth neu dynnu ysgariad i beri poen ar eich cyn. Mae'n ymwneud â rhoi tawelwch meddwl i chi'ch hun a bod yn drefnus ynglŷn â phroses gymhleth iawn.Yn ystadegol, mae menywod yn fwy tebygol o ddioddef yn ariannol ar ôl ysgariad, yna dynion yw, gyda'r cyfartaledd incwm cartref benywaidd gostwng 41%. Mae hyn yn gwneud paratoadau cyn ysgariad yn hanfodol os ydych chi am amddiffyn eich hun, eich cyllid, ac o bosibl eich plant rhag sefyllfa ariannol anodd wrth symud ymlaen.

Beth yw cynllun cyn ysgariad?

Er y gall rhai feddwl am baratoadau cyn ysgariad fel ffordd i ddraenio'ch cyfrif banc exes, nid yw hyn yn wir bob amser.Mae creu cynllun cyn mynd â'ch ysgariad gerbron barnwr yn ymwneud â bod yn barod fel bod eich diddymiad priodas yn mynd mor llyfn â phosib. Mae hyn yn aml yn cynnwys creu trefniadau rhianta, trafod pwy fydd yn byw ble, asesu ffioedd cyfreithiol, costau byw, cynnal plant, rhannu cyfrifon banc, a chael trefn ar eich gwaith papur.


arwyddion a symptomau ysgariad

Gwyliwch hefyd:

1. Llogi atwrnai

Os ydych chi'n bwriadu gadael eich priod, mae'n ddoeth siarad ag atwrnai cyn gynted â phosibl. Nid yw’n anghyffredin ymgynghori nac ymchwilio i ddau neu hyd yn oed dri atwrnai ’cyn setlo ar un i’w logi. Sicrhewch fod eich atwrnai yn rhywun rydych chi'n gyffyrddus ag ef.Gall siarad â gweithiwr proffesiynol gynnig gwell syniad o ba gamau cyn ysgariad fydd fwyaf buddiol i'ch amgylchiadau personol. Gall atwrnai hefyd eich hysbysu am unrhyw faterion a allai godi ar ôl i chi ffeilio gwaith papur ar gyfer ysgariad.

2. Agorwch flwch swyddfa bost

Mae yna lawer o resymau pam y gallai fod yn fuddiol ichi agor blwch swyddfa bost a newid eich cyfeiriad anfon personol. Yn gyntaf, bydd hyn yn sicrhau na fyddwch yn colli llythyrau a gwaith papur pwysig yn y post yn ystod eich paratoadau cyn ysgariad.

Yn ail, mae anfon post pwysig i flwch swyddfa bost hefyd yn hanfodol os nad ydych eto'n barod i siarad â'ch priod am wahanu, ond am ddechrau eich paratoadau.

Yn drydydd, bydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi y bydd eich gwaith papur, datganiadau banc neu gerdyn credyd newydd, papurau ysgariad a phapurau pwysig eraill yn cael eu cadw'n gyfrinachol gan eich priod.

3. Trefnwch

Mae ysgariad di-drefn yn debygol o gostio mwy o arian i chi ac achosi cythrwfl emosiynol estynedig. Arbedwch lawer o alar i chi'ch hun trwy drefnu ymlaen llaw. Mae hyn yn cynnwys casglu cofnodion ariannol.

Cymerwch restr o'ch eiddo a'ch asedau yn ogystal â dyledion gan gynnwys cardiau credyd, taliadau car, a'ch morgais. Trefnwch eich gwaith papur o weithredoedd eiddo i waith papur yswiriant a'u trosglwyddo i'ch cynghorwyr ariannol a'ch atwrnai.

Peidiwch ag anghofio gwneud sawl copi o'ch papurau. Bydd angen sawl copi ar eich cyfreithiwr a dylech gadw un ar gyfer eich cofnodion personol.


dyfyniadau priodas wedi torri

4. Agor cyfrifon newydd

Mae'n debyg y bydd eich atwrnai yn dweud wrthych am dynnu hanner eich cyfrif priodasol yn ôl cyn bwrw ymlaen â'ch ysgariad i sicrhau bod gennych chi arian ar gael ar gyfer costau llys a byw. Dylai agor cyfrif gwirio, cynilo a cherdyn credyd newydd yn eich enw chi yn unig fod yn un o'ch symudiadau cyntaf.

Bydd hyn yn gweithredu fel eich ffynhonnell ariannol breifat na all gwariant eich priod effeithio arni. Gall agor eich cyfrif cerdyn credyd eich hun hefyd fod yn ddefnyddiol os yw'ch priod yn rhewi'ch cyfrifon a rennir.

5. Rhowch arian i ffwrdd

Os yn bosibl, dechreuwch roi arian i ffwrdd mewn cyfrif cynilo preifat i baratoi ar gyfer eich achos ysgariad. Mae'n bwysig gwneud hyn, yn enwedig os nad yw'ch priod yn ymwybodol eich bod am adael, oherwydd pan fyddant yn darganfod efallai y byddant yn cloi cronfeydd y teulu a'i gwneud bron yn amhosibl ichi logi cyfreithiwr da.

Bydd cael eich cronfeydd dan glo hefyd yn ei gwneud hi'n anodd talu am gostau o ddydd i ddydd a gallai beri ichi gael bargen annheg yn yr ysgariad oherwydd na allwch barhau i dalu am gostau sy'n gysylltiedig â'r llys.


awgrymiadau rhianta cam

Bydd yr arbedion preifat hyn yn gweithredu fel ŵy nythu ar gyfer ffioedd cyfreithwyr, cadw, symud allan, neu rhag ofn bod eich cyn-adael yn stopio neu'n stopio talu biliau.

Rhowch arian i ffwrdd

6. Addasiadau cyfreithiol i waith papur

Ni fyddwch am i'ch cyn-bartner gael caniatâd i wneud penderfyniadau meddygol neu ariannol ar eich rhan, felly mae'n bwysig cynnwys newid eich ewyllys byw a'ch cyfarwyddeb feddygol fel rhan o'ch paratoadau cyn ysgariad.

Mae'n ddoeth edrych ar y deddfau yn eich gwladwriaeth neu'ch gwlad ynglŷn â diheintio o ewyllys byw, gan fod angen addasiadau pellach i'ch gwaith papur ar ôl ysgariad er mwyn diheintio'ch cyn o'ch asedau yn llawn.

7. Siarad â'ch partner

Nid yw byth yn gyffyrddus mynd at eich partner gyda'r cais i ysgaru, ond mae'n sgwrs bwysig ei chael.

Os yn bosibl, mae'n well bob amser cael ysgariad cydweithredol. Mae hyn yn golygu y byddwch chi a'ch cyn-aelod yn ymgynghori â gweithwyr proffesiynol cyfreithiol ar y ffordd orau i lywio ochr ariannol, emosiynol a rhiant eich ysgariad. Byddwch yn creu cyllideb ôl-ysgariad realistig ac yn gweithio fel tîm.

8. Arhoswch yn sengl

Gall cychwyn perthynas ramantus y tu allan i'ch priodas fod yn bwynt dadleuol yn y llys, ni waeth pryd ddechreuodd eich perthynas newydd. Os mewn perthynas, gall cyfreithiwr eich cyn-briod ddefnyddio galwadau ffôn, testunau, cofnodion cyfrifiadurol, a derbynebau yn eich erbyn i brofi anffyddlondeb yn y briodas, gan eich rhoi yng nghategori “ar fai” eich ysgariad.

Gall aros yn sengl yn ystod eich proses cyn ysgariad hefyd gynnig rhywfaint o eglurder a lle personol mawr ei angen yn ystod yr amser hynod emosiynol hwn.

Os ydych chi am fynd trwy'ch ysgariad gydag ychydig o hiccups â phosib, ystyriwch ohirio perthynas ramantus newydd nes bod eich ysgariad wedi'i gwblhau.

Pan fydd priodas drosodd mae yna lawer o bethau dirdynnol y bydd yn rhaid i chi ofalu amdanyn nhw, ond peidiwch â gadael i'r emosiynau rydych chi'n teimlo dynnu eich sylw oddi wrth baratoi ar gyfer eich dyfodol. Trwy wneud paratoadau cyn ysgariad byddwch yn sicrhau bod eich gwahaniad yn mynd mor llyfn â phosibl.