8 Awgrym ar gyfer Sut i Fflyrtio â Guy

Awgrymiadau i fflyrtio â boi

Yn yr Erthygl honMae rhai pobl yn cael eu geni'n flirts. Maent yn gwybod sut i ddefnyddio eu gwedd, tynnu coes, ac iaith y corff i orchymyn ystafell â swyn yn flirtatiously. I eraill, mae dysgu sut i fflyrtio yn broses 10 cam sy'n cymryd amser ac egni i'w gyflawni.

Mae fflyrtio yn ffordd wych o ddangos i ddyn y mae gennych ddiddordeb ynddo. Gellir ei wneud ar-lein, trwy destun, neu wyneb yn wyneb. Ac nid oes rhaid i chi fod yn newydd ddyddio nac yn cwrtio i fflyrtio â boi.

Mae fflyrtio â'ch gŵr yn ffordd wych o gadw'r wreichionen yn eich cemeg rywiol a gwneud iddo deimlo'n rhywiol ac yn ddymunol.P'un a ydych chi'n weithiwr profiadol neu'n dal i ddysgu, rydyn ni'n dangos 8 cam allweddol i chi ar gyfer sut i fflyrtio â boi.

1. Creu cemeg

Mae rhan o ddysgu sut i fflyrtio yn cynnwys adeiladu cemeg pryfoclyd gyda'ch dyn.

Daw cemeg rywiol o ddymuniad ar y cyd am ei gilydd sy'n cael ei ddal yn ôl, yn debygol oherwydd yr amgylchiad. Er enghraifft, ni allwch chi a'ch dyn aros i gael eich dwylo ar hyd a lled eich gilydd, ond rydych chi mewn cinio cymdeithasol gyda ffrindiau ac yn gorfod aros.Gallwch chi fanteisio ar y senario rhywiol hwn trwy frwsio yn ei erbyn pan fyddwch chi'n cerdded heibio neu'n rhoi gwasgfa slei iddo o dan y bwrdd. Mae hyn yn adeiladu tensiwn rhywiol hyfryd.

A oes dyn yn fyw nad yw am i’w ferch feddwl mai ef yw’r person mwyaf doniol ar y blaned? Nid ydym yn credu. Dyna pam mae chwerthin ar eu jôcs yn un o'n cynghorion fflyrtio mwyaf.

Mae astudiaethau'n dangos hynny cyplau sy'n chwerthin gyda'i gilydd yn fwy tebygol o aros gyda'i gilydd. Mae ymchwil hefyd yn dangos bod chwerthin rhwng diddordebau rhamantus yn rhoi hwb i deimladau o anwyldeb a chefnogaeth i'w gilydd.2. Adeiladu agosatrwydd corfforol

Nid ydym yn siarad am ryw yma, rydym yn sôn am adeiladu'r agosatrwydd corfforol hwnnw sy'n creu bondio ocsitocin. Mae hyn wrth gwrs yn cael ei ryddhau yn ystod cyfathrach rywiol, ond er mwyn fflyrtio gadewch i ni gadw pethau’n PG.

Mae astudiaethau'n dangos pan fyddwch chi'n cyffwrdd, cofleidio, cusanu ar y boch, dal dwylo, neu hyd yn oed dylino rhywun rydych chi'n ei hoffi, mae'ch corff yn rhyddhau ocsitocin a yn rhoi hwb i foddhad .Y tro nesaf y byddwch chi eisiau mynd yn flirt gyda'ch boi, ceisiwch roi cyffyrddiad chwareus iddo i'r fraich wrth i chi chwerthin neu redeg eich bysedd ar hyd cromlin ei ên.

Bydd y cyffyrddiadau syml hyn wedi ei lapio o amgylch eich bys flirty.

Adeiladu agosatrwydd corfforol

3. Gwenu

Peidiwch â gadael i chwarae ‘anodd ei gael’ mor ddifrifol. Mae'n iawn gwenu bob hyn a hyn. Mewn gwirionedd, mae'n hanfodol wrth ddysgu sut i fflyrtio.

Mae gwenu yn gwneud pobl yn gartrefol ac yn dangos iddynt eich bod yn hawdd mynd atynt.

Mae rhoi gwên glyd i'ch dyn yn ffordd rywiol o fflyrtio.

Gall rhywbeth mor syml â smirk gyda chodi ael yn ofalus i chwerthin sultry ar ei jôcs wneud iddo deimlo'n gynnes a niwlog y tu mewn.

4. Canmoliaeth iddo

Nid merched yw'r unig rai sydd wrth eu bodd yn cael canmoliaeth - mae dynion wrth eu bodd hefyd! Pan fyddwch chi'n canmol y dyn rydych chi'n ei hoffi, rydych chi'n dweud wrtho eich bod chi'n sylwi arno. Mae hwn yn bwynt allweddol yn y grefft o fflyrtio.

Y tro nesaf y byddwch chi o gwmpas eich mathru, rhowch ychydig o ganmoliaeth iddo wneud ei ddiwrnod.

Ceisiwch fod yn benodol pan fyddwch chi'n rhoi canmoliaeth. Yn lle dweud “Rydych chi'n dda iawn am y gitâr” dywedwch “Rydych chi'n chwarae cystal, mae'n rhoi goosebumps i mi!” neu yn lle “crys neis” rhowch gynnig ar rywbeth ychydig yn fwy flirtatious fel, “Rydych chi'n edrych mor rhywiol yn y crys hwnnw.”

5. Fflyrt testun

Mae tecstio yn llwybr gwych ar gyfer dysgu sut i fflyrtio â boi. Dechreuwch trwy ofyn cwestiynau ciwt a gafaelgar fel “Pam ydych chi mor rhywiol?” neu “Allwch chi gadw cyfrinach?” yna cymerwch bethau oddi yno.

Mae tecstio yn ffordd wych o gadw mewn cysylltiad â'ch dyn trwy gydol y dydd. Mae hefyd yn berffaith i'r rhai sy'n teimlo'n nerfus am fflyrtio mewn bywyd go iawn oherwydd bod gennych chi'r holl amser yn y byd i feddwl am eich ymatebion. Mae mor hawdd â hynny!

6. Mae'r cyfan yn iaith y corff

Gallwch chi wneud llawer iawn o fflyrtio heb ddweud un gair. Defnyddiwch iaith eich corff er mantais i chi.

Dilynwch eich cluniau wrth gerdded i dynnu sylw at eich asedau gwych Cyffyrddwch â'ch gwallt. Mae llawer o ferched yn gwneud hyn yn absentmindedly fel ffordd i gael eu mathru i sylwi arnyn nhw. Mae chwyrlio'ch gwallt o amgylch bysedd nid yn unig yn rhywiol, ond mae hefyd yn dod â sylw eich dyn i'ch wyneb.

Brathu neu lyfu eich gwefusau yn achlysurol a byddwch chi'n teimlo bod ei lygaid yn crwydro i lawr. Efallai y bydd hyd yn oed yn cael ei demtio i'ch cusanu.

7. Dangos diddordeb gwirioneddol

Wrth ddysgu sut i fflyrtio â boi, mae'n dda gwybod nad yw pob fflyrtio ar lafar.

Rhan o fod yn flirt gyda rhywun yr ydych chi'n ei hoffi yw dangos diddordeb gwirioneddol ynddynt. Gofynnwch gwestiynau penagored iddo er mwyn iddo siarad.

Cadwch gyswllt llygad pan fydd yn siarad â chi a rhowch ychydig o gyffyrddiad iddo ar y fraich i adael iddo wybod eich bod wedi gwirioni ar bob gair.

8. Byddwch y cyntaf i ddiweddu'r sgwrs

Gadewch eich sgwrs neu ymlaciwch tra'ch bod chi'n dal i deimlo'n egniol ac yn flirtatious, nid pan fydd y sgwrs wedi dirywio ac mae'r ddau ohonoch chi'n dechrau teimlo'n ddiflas neu'n anghyfforddus.

Gall hyn fod ychydig yn anodd ei wneud, yn enwedig os oes gennych ddiddordeb gwirioneddol ynddo ac eisiau cadw'r sgwrs i fynd, ond rydym yn addo y bydd yn cyfrif i lawr y munudau nes iddo gael siarad â chi eto os dilynwch y rheol hon .

Pan ddaw at y grefft o seduction, rydych chi bob amser eisiau bod y cyntaf i ddod â'r sgwrs i ben. Mae hon yn ffordd rywiol o ddangos dirgelwch a'i gadw i ddod yn ôl am fwy.

Mae'n hawdd dysgu sut i fflyrtio â boi. Adeiladu cemeg ac agosatrwydd rhywiol a fydd yn chwilfriwio wrth gerdded i mewn i'r ystafell. Gyrrwch wên ei ffordd a pheidiwch â bod ofn ei ganmol. Unwaith y byddwch chi'n meistroli'r grefft o fflyrtio, bydd eich mathru, eich cariad neu'ch hubby yn cwympo ar hyd a lled chi.