5 Yn difaru Argyfwng Midlife Cyffredin Sy'n Arwain at Ysgariad

5 Yn difaru Argyfwng Midlife Cyffredin Sy

Yn yr Erthygl honMae argyfwng Midlife yn drawsnewidiad bywyd cyffredin sy'n taro person yn emosiynol.

Nid yw'n gyfnod iach ac mae'n achosi ichi ymateb mewn bywyd mewn ffordd nad yw'n briodol.


cyfrifoldeb ariannol yn ystod gwahanu

Mae argyfwng Midlife yn sbarduno'r awydd i wneud newidiadau ym mywyd rhywun. Mae hyn yn cynnwys bod â'r awydd i gael swydd newydd, cymryd rhan mewn perthynas, neu brynu car newydd.Mae'n gyffredin iawn i bobl yn eu argyfwng canol oed ddymuno newid yn eu statws priodasol, sydd fel arfer yn arwain at ysgariad.

Nid yw ysgariad yn ddewis hawdd

Cyn i chi weithredu ar eich ysfa ganol oed a gwneud penderfyniadau mawr, mae'n bwysig iawn meddwl sut y gall y penderfyniadau hyn effeithio ar eich dyfodol a'r bobl o'ch cwmpas.

Nid yw ysgariad yn ddewis hawdd i'w wneud a gall taflu'r tywel yn eich priodas effeithio'n wahanol arnoch chi a'ch partner. Mae ysgariad yn benderfyniad a all newid unrhyw aelwyd hapus yn llwyr.Gall ddifetha dyfodol eich plant a difetha ymddiriedaeth eich partner mewn perthynas.

Cyn gadael i argyfwng canol oed achosi ichi wneud penderfyniad mor enfawr, mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o'r difaru a allai ddilyn.

Sonnir isod am ychydig o edifeirwch cyffredin yng nghanol argyfwng bywyd-bywyd y gallai rhywun eu profi yn ystod ysgariad

1. Ei gymryd o ddifrif

Mae argyfwng Midlife yn gwneud i berson werthuso lle maen nhw mewn bywyd, ac mae rhai yn dinistrio eu bywydau rhag ofn na fydd byth mewn lle gwell.

Gan gredu mai eich argyfwng canol oed yw diwedd y person yr oeddech chi ar un adeg yw'r peth gwaethaf. Mae'n afiach i iechyd meddwl chi a'ch priod.

Mae cymryd mai ysgariad yn ystod argyfwng canol oed yw eich unig opsiwn yn arwydd clir o ddinistr eich priodas. Mae llawer o bobl yn credu mai'r unig ffordd i deimlo'n well yw dilyn ymlaen â'u teimladau, sydd prin â sylfaen resymegol.

Mae'r teimladau yn ystod argyfwng canol oed yn hollol groes i'r hyn rydych chi ei eisiau ar ôl pasio'r cyfnod.

2. Gormod o benderfyniadau ar unwaith

Mae gan bawb restr o'r pethau maen nhw am eu cyflawni ar gyfnodau penodol o'u bywydau. Yn ystod yr argyfwng canol oed, efallai y cewch eich cymell i hwyluso ailwampio llwyr.

Mae gwneud gormod o benderfyniadau ar unwaith yn eich gorfodi i wneud penderfyniadau a dewisiadau brech a all gael effeithiau dinistriol yn y dyfodol agos. Mae'n bwysig canolbwyntio ar hunan-welliant mewn ffordd resymegol yn hytrach na dilyn yr ysgogiad a ysgogwyd gan argyfwng.

Canolbwyntiwch ar benderfyniadau a newidiadau llai yn hytrach na neidio i ysgariad gan dybio y bydd yn datrys eich pryderon.

3. Overanalyzing

Mae argyfwng canol oed yn amser pan rydych chi

Mae argyfwng canol oed yn amser pan rydych chi'n teimlo fel newid popeth o'ch cwmpas.

Yn ystod amseroedd o'r fath, mae'n hawdd cael eich sgubo i ffwrdd gan y syniad mai camgymeriad oedd priodi. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw hynny'n wir.

Mae'n hanfodol cofio bod yr ymrwymiad a wnaethoch yn y gorffennol yn benderfyniad cadarn. Mae'n bwysig eich arwain eich hun trwy ddadansoddiad cadarn o bopeth i sicrhau bod y penderfyniadau rydych chi'n eu gwneud yn iawn i chi.

4. Emosiynau anwyliaid

Yn bennaf, mae ysgariad argyfwng canol oes oherwydd awydd un partner ac nid oherwydd priodas yn methu.

Pan ofynnwyd iddynt ysgariadau beth oedd eu gofid mwyaf, yr ateb mwyaf cyffredin oedd brifo eu hanwyliaid. Efallai y byddwch chi eisiau dinistrio'ch hen fywyd ac adeiladu un newydd. Y peth olaf rydych chi am ei wneud yw brifo unrhyw un tra ar y daith dros dro o hunanddarganfod.

Os ydych chi'n sicr o wneud newidiadau yn eich bywyd, yr opsiwn gorau yw'r un llai dinistriol.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

5. Dymuniadau afrealistig

Mae argyfwng canol oed yn effeithio ar bawb yn wahanol.

Mae rhai pobl eisiau newid ychydig o bethau sy'n mynd o chwith, ac mae eraill eisiau bywyd newydd sbon.

Mae dymuniadau afrealistig ond yn rhoi person mewn sefyllfa o deimlo fel methiant oherwydd nad yw'n gallu eu cyrraedd. Dylai un gadw draw oddi wrth syniadau nad ydyn nhw o fewn eich gafael. Mae'r syniadau hynny'n eich gorfodi i wneud penderfyniadau ofnadwy.

Mae'n hollbwysig canolbwyntio ar newidiadau cadarnhaol a nodau cyraeddadwy. Maen nhw'n helpu i'ch cadw chi'n brysur ac yn eich gwneud chi'n berson gwell.


pwysigrwydd perthynas deuluol

Mae'n anoddach delio â gresynu at argyfwng Midlife ar ôl ysgariad

Nid yw argyfwng Midlife yn beth hawdd delio ag ef.

Wrth i chi ddechrau ei brofi drosoch eich hun, mae'n anodd gwahaniaethu rhwng dewisiadau cywir ac anghywir.

Os ydych chi'n teimlo bod ysgariad rownd y gornel yna meddyliwch drwyddo a gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gadael eich hun gyda gresynu. Fel arall, gall y torcalon ei hun fod yn anodd iawn delio ag ef.

Nid ysgariad yw'r ateb i anhapusrwydd.

Mae cymryd cyfrifoldeb, cyfathrebu ac ymddiried yn eich priod yn eich helpu i wireddu'r gwir ateb. Cyn gwneud penderfyniadau llym, mae'n bwysig ei ystyried, ei drafod a'i chyfrifo.

Mae'n helpu i arbed poen emosiynol pellach i chi.