14 Ffordd Glyfar o Godi Plant Sy'n Caru Ein Gilydd

14 Ffordd Glyfar o Godi Plant Sy Ydych chi'n rhiant? Oes gennych chi fwy nag un plentyn? Ydyn nhw'n caru ei gilydd ai peidio? Ydych chi erioed wedi eu clywed yn sibrwd i fygwth ei gilydd? Neu a ydyn nhw'n aml yn cael gwrthdaro sy'n arwain at wrthdaro rhwng y ddwy ochr? Neu ydyn nhw'n rhannu rhywbeth sy'n gariad brawd neu chwaer?

Yn yr Erthygl hon

Mae gan bob plentyn bersonoliaeth.Mae gwrthdaro sy'n deillio o fod yn anghydnaws yn aml yn digwydd mewn teulu. Mae dysgu'ch plant i garu'ch brodyr a chwiorydd yn dasg hanfodol i rieni fel chi. Felly, mae gennych chi a'ch plant gartref hapus.

Mae magu brodyr a chwiorydd i garu ei gilydd a dod o hyd i ffyrdd o feithrin y cariad hwnnw ymhlith plant yn boenus weithiau. Ond mae'n gwbl bosibl.

Dyma ffyrdd i'ch helpu i fagu eich plant i garu eich gilydd.

Ffyrdd craff o fagu plant sy'n caru ac yn gofalu am ei gilydd

1. Cychwyn yn gynnar

Hyd yn oed os oes gennych chi rai yn eu harddegau, nid yw'n rhy hwyr.

Fodd bynnag, os oes gennych fabi, plentyn bach, neu blentyn iau, rydych chi'n eithaf ffodus. Mae gennych chi gyfle gwych i ddechrau'n gynnar trwy eu haddysgu i ddatblygu cariad brawd neu chwaer.

Dysgwch iddynt bwysigrwydd cyd-dynnu gyda'u brodyr a chwiorydd ac yn trin ei gilydd yn dda. Ar ben hynny, mae plant yn ddalenni gwag o bapur, ac maen nhw'n dynwared holl weithredoedd y rhai o'u cwmpas.

Felly, gallwch chi wneud eich hun yn esiampl i'ch plant ei hefelychu.

2. Atal datblygiad ymddygiadau drwg mewn plant

Peidiwch â gadael iddynt ymddwyn yn wael sy'n effeithio ar ei gilydd.

Fel plentyn, roedd rhai pobl unwaith yn fag i chi. Roedd yn llawenydd y plentyn bryd hynny, ond nid ar gyfer y dioddefwyr. I'r rhai sydd â phrofiadau tebyg, maen nhw'n casáu neu erioed wedi casáu eu brodyr.

Pan fyddant yn tyfu i fyny, efallai y bydd y teimladau hynny wedi newid, ond mae'n debyg nad ydynt yn agos.

Felly, peidiwch â gadael i drais dyfu rhwng eich plant. Peidiwch â gadael iddynt ymladd neu wneud pethau cas dros ei gilydd.

Os gwnânt bethau o'r fath, cosbwch hwy, a dysgwch iddynt sut i ymddwyn yn briodol.

3. Dysgwch blant am bwysigrwydd cariad brawd neu chwaer

Dylai rhieni eu hatgoffa bob amser o'u bodolaeth. Ei weld fel bendith i'w rannu fel teulu. Gallwch hefyd greu dyddiaduron i gadw lluniau o blant o gyfnod eu babandod. Dylid cofnodi'r eiliadau agos, yr eiliadau o chwarae gyda'i gilydd. Pan ddaw'r amser i adolygu'r delweddau hyn, bydd plant yn caru ei gilydd hyd yn oed yn fwy.

Gall rhieni hefyd ofyn cwestiynau bach am eu ffordd o feddwl am ei gilydd.

Er enghraifft -

Beth wyt ti’n hoffi chwarae gyda dy chwaer/brawd? Beth wyt ti eisiau gwneud dros dy chwaer/brawd? …

4. Gwnewch dabl asesu agwedd

Mae yna weithgareddau cariad i blant cyn oed ysgol ddatblygu'r agwedd gywir ynddynt o oedran ifanc.

Heb os, bydd y syniad hwn yn ffordd wych o helpu plant i adnabod eu hymddygiad a'u geiriau. Dylai rhieni weithio gyda’u plant i lunio asesiad o agweddau, a fydd, yn dibynnu ar y lefelau cywir, cyfartalog, ac nid priodol, yn helpu plant i asesu eu gweithredoedd tuag at eu brodyr a chwiorydd am ddiwrnod neu wythnos.

Dylai rhieni hefyd gael gwobrau am ymddygiad da.

5. Dysgwch iddynt sut i ildio i'w gilydd

Mae dysgu plant i ddysgu sut i aros yn ostyngedig hefyd yn ddull rhagorol o ysgogi cariad at ei gilydd mewn plant.

Dylai rhieni annog plant bob amser i ofyn cwestiynau am degwch.

Er enghraifft -

Sut i fod yn deg?. A gadewch i'r plentyn ateb y cwestiwn uchod.

Yn hytrach na gweiddi a gorfodi plant i roi'r gorau i chwarae pan fyddant yn dadlau, dylai rhieni ganiatáu iddynt ddod o hyd i'r ateb gorau ar gyfer y ddau.

6. Carwch eich plant yn gyfartal

Mae dangos cariad at eich plant yn un ffordd i'w dysgu sut i garu. Dangoswch iddynt na fydd cariad yn gwneud iddynt deimlo'n genfigennus, yn hytrach bydd cariad yn eu hysbrydoli i allu aros gyda'i gilydd.

Os ydynt yn teimlo eu bod yn cael eu caru, byddant yn dangos cariad at eraill.

7. Dysg iddynt amynedd

Dysgwch amynedd iddynt

Mae amynedd yn rhinwedd ac yn deilwng o barch.

Nid yw'n hawdd cael rhinweddau mor dda, ac mae'n gofyn am hunanreolaeth a dealltwriaeth. Yn enwedig ar gyfer brodyr a chwiorydd hŷn, gall amynedd fod yn llai, a gall rhwystredigaeth gymryd.

Trwy ddysgu amynedd, bydd gan blant fwy o ddealltwriaeth a goddefgarwch tuag at eu brodyr a chwiorydd.

8. Gadewch i blant dreulio mwy o amser gyda'i gilydd

Pan fydd pobl yn treulio amser yn chwarae gyda'i gilydd, bydd y teimladau tuag at aelodau eu teulu yn datblygu ac yn dod â nhw'n agosach fel un teulu mawr, hapus.

Mae teuluoedd yn hapus pan fyddant yn treulio eu penwythnosau gyda'i gilydd. Dylai rhieni hefyd ddewis amser yn ystod penwythnosau i dreulio amser o ansawdd gyda'u plant. Bydd y symudiad hwn yn creu atgofion mwy prydferth i blant.

Mae hefyd yn ffordd o ddod ag aelodau'r teulu at ei gilydd.

9. Gadewch i'r plant wynebu ei gilydd

Mae nid yn unig yn gêm sy'n gwneud awyrgylch eich teulu yn fwy cyffrous a hwyliog, ond hefyd yn ffordd i blant adnabod wynebau ei gilydd. Os ydych yn deall mwy a mwy o emosiynau, byddwch yn fwy cydymdeimladol ac yn gwybod sut i ymateb i deimladau eich brawd neu chwaer pan fyddwch gyda'ch gilydd bob dydd.

Mae'r syniad hwn yn helpu plant i ddeall eu chwiorydd yn well ac osgoi'r posibilrwydd o gecru.

10. Gadewch i'ch plant deimlo agosatrwydd ei gilydd

Mae yna wastad linell glir rhwng oedolion a phlant. Pam nad yw mamau’n manteisio ar yr amser hwnnw i bwysleisio’r agosatrwydd y maent yn ei gael gyda’i gilydd?

Gall rhieni greu cornel i'w plant chwarae gyda'i gilydd neu adael iddynt gysgu gyda'i gilydd i weld sut y byddant yn rhannu'r ystafell wely. Mae hefyd yn ffordd i helpu plant i rannu a charu ei gilydd yn fwy, osgoi ffraeo mewn bywyd.

11. Gwnewch i'r plant drefnu pethau eu hunain

Helpwch eich plentyn i ddatblygu sgiliau i ddatrys y broblem o setlo a sut i weithio mewn grŵp i wneud y penderfyniadau mwyaf effeithiol gyda'ch gilydd. Yn lle cymryd y teledu o bell i ddewis eich hoff sianeli, dysgwch eich plant sut i ildio i geisiadau eich gilydd fel cymryd tro i wylio'r sianeli hynny.

Gallwch chi ddweud: Os gallwch chi ddewis rhaglen i'w gwylio, byddwn yn ei gwylio gyda'n gilydd ar ôl amser cinio ac yna'n gadael i'r plant setlo drostynt eu hunain. Mae hefyd yn ffordd iawn i blant beidio â dadlau a charu ei gilydd mwy.

12. Peidiwch ag oedi i ganmol eich plant

Ni ddylai rhieni gyfyngu eu canmoliaeth i'w plant, rhoi gwybod iddynt eu bod yn gwneud cam a gorchymyn iddynt roi'r gorau iddi.

Ond peidiwch ag anghofio eu canmol pan fyddant yn sylweddoli eu bod yn ufudd. Pan fyddwch yn chwarae gyda'ch gilydd, dylech ddweud wrthyf pa mor hapus a balch ydych chi.

Mae cariad brawd neu chwaer yn dod â llawer o fanteision i blant.

Yn y dyfodol, bydd plant yn gwybod sut i gymedroli eu perthynas â'u cyfoedion, yn gwybod sut i ddatrys gwrthdaro mewn ffordd gywir, yn gwybod sut i addasu emosiynau yn well ac yn bwysicaf oll, bob amser yn teimlo'n hapus.

13. Gadewch i blant chwarae gyda'i gilydd

Chwarae drama yw un o'r ffyrdd cywir o helpu plant i ymarfer sgiliau cymdeithasol a meithrin cyfeillgarwch. I gael sgript dda, mae angen i blant dalu sylw i weithredoedd ei gilydd, gan gyfuno syniadau pobl.

Mae'r ddrama ddrama hon hefyd yn hwyl pan fydd plant yn chwarae gyda'i gilydd. Mae hefyd yn helpu plant i osgoi ffraeo yn eu bywydau.

14. Dysgwch nhw i barchu gofod personol ac eiddo ei gilydd

Mae ffiniau personol yn hollbwysig i lawer o bobl. A phan fydd y cyfyngiad yn cael ei oresgyn, mae gwrthdaro yn aml yn digwydd.

Dylech dysgwch eich plant bod angen i bobl fod ar eu pen eu hunain weithiau. Ac os ydyn nhw am fenthyg tegan neu eiddo arall, dylent ofyn am ganiatâd. Ni ddylent gymryd oddi wrth eraill yn unig a chymryd yn ganiataol y bydd popeth yn iawn.

Cymerwch ofal da o'ch bywyd priodasol.

Bydd hyn yn helpu plant i fyw a chael eu haddysgu yn yr amgylchedd gorau.

Meddyliau terfynol

Nid yw meithrin plant sy'n tyfu i fyny ac yn caru ei gilydd yn beth hawdd.

Mae angen proses hir ac amynedd rhieni. Peidiwch â bod yn ddiamynedd os gwnewch gamgymeriadau, dim ond plant ydyn nhw, ac maen nhw angen i chi eu harwain i'r cyfeiriad cywir.

Ranna ’: