Arwyddocâd a Phwysigrwydd Maddeuant mewn Priodas

Maddeuant mewn Priodas

Mae llawer o briodasau yn mynd yn sownd oherwydd maddeuant ddim yn egwyddor ganolog y briodas. Pan fydd problemau'n codi, mae rhai cyplau yn cael eu torri'n llwyr mewn cylch tit-for-tat sy'n rhoi brinkmanship a “setlo'r sgôr” o flaen mynd i'r afael â dicter a'i liniaru.Pwysigrwydd maddeuant mewn priodas ni ellir tanddatgan. Fodd bynnag, a ydych erioed wedi stopio a meddwl:

Beth yw maddeuant a pham ei fod yn bwysig?

Pa mor bwysig yw maddeuant mewn priodas?Sut mae un yn ymarfer maddeuant mewn priodas?


saith egwyddor ar gyfer gwneud taflenni gwaith priodas

Mae maddeuant mewn priodas yn rhan hanfodol o lwyddiannus perthynas . Mae gallu chi a'ch partner i geisio a rhoi maddeuant yn arwyddocaol iawn i sicrhau boddhad priodasol.

Mae maddeuant mewn bywyd priodasol yn caniatáu ichi gamu allan o rôl dioddefwr ac mae'n dangos eich bod yn gallu cydnabod eich brifo a symud ymlaen ohono. Mae maddeuant mewn priodas yn sgil sy'n helpu cyplau i brosesu emosiynau negyddol ac yn gweithredu er mwyn adeiladu bond gryfach.Gall y syniad o faddau i'ch partner a wnaeth eich brifo neu eich digio fod y peth anoddaf i'w weithredu mewn perthynas. Mae gadael i gamweddau eich partner orfodaeth i chi ollwng gafael ar eich drwgdeimlad yn eu herbyn.

Mae ceisio cosbi'ch partner trwy ddal gafael ar eich emosiynau negyddol a gweithredu'n rhewllyd neu'n bell yn niweidiol iawn i'ch perthynas. Mae gweithio trwy'r emosiynau hyn, fodd bynnag, yn gam beiddgar sy'n gofyn am lawer o ewyllys i symud heibio i gamweddau eich partner.

Gobeithio y bydd yr erthygl hon yn eich helpu i ddeall pam mae maddeuant yn bwysig? a beth yw pwysigrwydd maddeuant mewn perthnasoedd?


cydnabod cam-drin emosiynol

Cipolwg

I ddechrau, rhaid bod gan y partneriaid y gallu i ddod â mewnwelediad i'r gwrthdaro. Mae mewnwelediad, ac empathi ei gymydog, yn caniatáu i'r partner (iaid) gamu i ffwrdd o'u fersiwn eu hunain o ddigwyddiadau i weld, clywed a phrofi'r hyn y gall eu partneriaid fod yn ei brofi oherwydd geiriau neu weithredoedd afiach.

Mae mewnwelediad yn caniatáu inni “sefyll yn esgidiau rhywun arall.” Gyda'r persbectif ffres hwn, efallai y gallwn werthfawrogi'n well sut mae cyfres o ddigwyddiadau yn effeithio ar enaid ac ysbryd y llall.

Er mwyn deall eich partner yn well mae angen i chi gyfathrebu'ch teimladau yn agored a chaniatáu iddynt siarad eu meddwl hefyd.

Mae gan bob un ohonom ddiffygion ac rydym yn sicr o wneud camgymeriadau a all brifo neu siomi ein hanwyliaid. Gall y gwahaniaeth yn ein safbwyntiau a'n meddyliau effeithio ar iechyd ein perthnasoedd.

Fodd bynnag, mae maddeuant yn ein cynorthwyo i beidio ag ymglymu dros bethau na allwn eu rheoli ac ymdrechu tuag at berthynas barhaol.

Y peth pwysig i'w wybod yw nad yw gwir faddeuant mewn priodas yn fath o wendid, fel y credir yn eang ei fod. Efallai y bydd yn ymddangos eich bod yn cydoddef eu gweithredoedd, fodd bynnag, mae gadael i fynd yn golygu eich bod am ollwng gafael ar yr hyn a ddigwyddodd a gwella'ch perthynas.

Y camau nesaf

Os ydych chi'n gallu gwerthfawrogi'r boen sy'n cael ei chario gan y llall , yna mae'r gobaith o iachâd yn bosibl iawn. Os mai chi yw'r troseddwr, mynegi edifeirwch dilys am y gweithredoedd neu'r geiriau a ddifrododd y partner a y berthynas .

Os mai'ch partner yw'r troseddwr, byddwch yn agored i'w mynegiadau o edifeirwch . Gyda'r “cyfaddefiadau” hyn ar y bwrdd, mae'r cwpl yn barod i gymryd rhywfaint o gamau trawsnewidiol. Beth sy'n rhaid i ni ei wneud i liniaru'r posibilrwydd y bydd yr anaf yn digwydd eto yn y dyfodol?

A ddylem ni wneud iawn am y camwedd trwy ryw fath o wneud iawn yn llythrennol neu'n drosiadol? A oes angen i ni gael help oedolion gofalgar eraill i'n helpu i blotio cwrs ymlaen?

I gwahanwch eich hun oddi wrth unrhyw emosiynau negyddol yn gyntaf mae angen i chi dderbyn presenoldeb emosiynau o'r fath. Unwaith y byddwch chi'n ymwybodol o'ch teimlad negyddol gallwch chi wedyn geisio symud oddi wrthyn nhw.

Peidiwch â gadael i ddrwgdeimlad ymgasglu yn eich perthynas , mynegwch eich meddyliau a'ch teimladau wrth aros yn barchus tuag at eich gilydd. Pan adewir drwgdeimlad i grynhoi bydd yn tyfu'n gyflym a gall hyn arwain at ddifrod anadferadwy.


rhieni caeth

Dewch o hyd i ffyrdd iach eraill o atgyweirio'ch perthynas ac ailadeiladu unrhyw ymddiriedaeth a gollwyd.

Os mai chi yw'r un sydd wedi cael ei frifo gan eich partner yna wynebu eich emosiynau a'ch meddyliau sy'n eich noethi i ddal gafael ar y teimladau brifo . Ar y llaw arall, os ydych chi wedi brifo'ch partner, ymddiheurwch am eich camgymeriadau.

Byddai hyn yn ysgogi maddeuant yn eich partner ac yn eu helpu i sylweddoli bod pobl yn gwneud camgymeriadau a'ch bod yn ceisio gwneud y gorau y gallwch.

Y tecawê

Gall dysgu gadael i fynd ac osgoi mân wrthdaro eich helpu i wella'ch perthynas a chanolbwyntio mwy ar agweddau iach eich priodas.

Gyda rhai eitemau gweithredu ar waith, mae'r “codi trwm” go iawn yn dechrau. Mae unigolion iach yn dysgu “trwsio eu ffyrdd” a symud i gyfeiriad sy'n lleihau'r potensial ar gyfer poen a moethusrwydd ychwanegol.

Nid yw hyn yn awgrymu na all fod camgymeriadau yn y briodas mwyach - wedi'r cyfan, mae hyn yn amhosibilrwydd - yn lle hynny, mae gwir gymod ar ôl maddeuant yn awgrymu bod y partner sy'n troseddu bellach yn ymwybodol o sut mae gan ei weithredoedd y potensial i brifo'r llall .

Os ydym yn gwybod y bydd yn brifo rhywun arall, dylem fod â'r gallu i gadw'n glir o'r gweithgaredd niweidiol yn y dyfodol.

Mae cyfathrebu'ch teimladau mewn ffordd glir, wrthdaro yn hanfodol cyn y gallwch ddysgu maddau i'ch partner. Yn yr un modd, gwrandewch ar eich partner a cheisiwch ddeall beth arweiniodd atynt i wneud camgymeriad.

Rhowch gyfle iddyn nhw egluro eu hunain a chymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd. Mae'r broses hon o roi a chymryd yn ofynnol ym mhob perthynas.

Mae maddeuant mewn priodas nid yn unig yn hanfodol ar gyfer lles eich perthynas ond i chi brosesu'r weithred o hunan-ryddhad yn unigol. Mae'n eich rhyddhau rhag clwyfau heb ddrwgdeimlad a drwgdeimlad, sydd yn ei dro yn caniatáu ichi ffynnu a llunio barn ofalus yn y dyfodol.