3 Cam ar gyfer Cyllid Llwyddiannus yn y Briodas

Trwy ymarfer ffyddlondeb ariannol, gallwch reoli eich cyllid yn eich priodas yn hawdd

Ffyddlondeb ariannol yw'r arfer o gydnabod bod popeth yn eiddo i Dduw yn y bôn, ac nad arian yw'r llwybr i hapusrwydd.Trwy ymarfer ffyddlondeb ariannol, gallwch reoli eich cyllid yn eich priodas yn hawdd yn ôl y Beibl a chyflawni bywyd ffyddlon, hapus a phriodas gadarn. Un sy'n rhydd o wrthdaro ac nad yw'n cael ei ddominyddu gan arian. Gall afterall, ymryson ariannol fod yn achos llawer o briodas yn chwalu. Bydd y tri cham canlynol ar gyfer cyllid llwyddiannus yn y briodas, o'r Beibl, yn sicrhau eich bod yn solidoli'ch priodas, a'ch ffydd, ond hefyd yn arwain bywyd sy'n sefydlog yn ariannol hefyd.A beth sydd ddim i'w garu am hynny?!

1. Cariad a chyfaddawd

Daw pennill y Beibl cyntaf a phwysicaf yn ôl pob tebyg ‘rheoli cyllid mewn priodas’(1 Corinthiaid 13: 4, 5) dywed, “mae cariad yn amyneddgar ac yn garedig”, “nid yw cariad yn mynnu ei ffordd ei hun”.


theori jar ffa jeli

Bydd yr egwyddor hon, o'i chymhwyso â phob delio sy'n ymwneud â chyllid, yn sicrhau y bydd parau priod yn gwneud eu dewisiadau ariannol yn ddoeth, a chyda'u gŵr, neu eu Gwraig mewn golwg. Ac mewn modd na all gyfaddawdu eu cariad at ei gilydd, er mwyn eu hanghenion eu hunain. Nid yn unig syniad gwych o gyllid mewn priodas ond hefyd ar gyfer pob priodas, trwy'r amser.

Os ydych chi wir yn caru rhywun, a'ch bod chi eisiau rhywbeth - ond dydy'ch partner ddim. Os cymerwch agwedd amyneddgar a charedig a mabwysiadu'r egwyddor o beidio â mynnu eich ffordd eich hun. Ac mae'ch partner yn gweithredu yn yr un ffordd hefyd. Mae'n hawdd ichi ddod i gyfaddawd ar ymrwymiad ariannol fel bod y ddau barti yn hapus gyda'r canlyniad.Nawr efallai na fydd hynny o reidrwydd bob amser yn golygu eich bod chi'n penderfynu prynu beth bynnag rydych chi'n ei ddymuno. Ac yn yr un modd, nid yw'n golygu eich bod chi'n penderfynu peidio â'i brynu. Pa bynnag ddewis a wnewch, pan fyddwch yn ei wneud mewn ffordd glaf, garedig a di-werth gyda'ch partner, bydd yn amhosibl gweithredu na all y ddau ohonoch gytuno arno (yn enwedig os ydych chi'n gwybod bod y ddau ohonoch yn gweithio ar fod yn garedig ac nid mynnu eich ffordd eich hun).

2. Ymadrodd a ddefnyddir yn dda, heb ei ymarfer cystal

Mae yna lawer o benillion Beibl ‘rheoli cyllid mewn priodas’ sy’n cynnig system ar gyfer rheoli arian mewn ystyr ymarferol a doeth mewn gwirionedd. Felly gall ymddangos ei bod yn rhyfedd, neu hyd yn oed yn ddiog bod y pennill nesaf rydyn ni wedi'i ddefnyddio efallai'n gysylltiedig ag ymadrodd cyffredin ac adnabyddus, yn enwedig ar gyfer parau priod.

‘Am gyfoethocach neu dlotach’.

Ymadrodd cyffredin y gall fod, ond nid yw mor hawdd ei ymarfer. A phan ystyriwch ein bod yn trafod cyllid mewn priodas. Gyda'r bwriad o'ch helpu chi i fwynhau priodas ryfeddol o hapus a bendithiol, a phersbectif cytbwys ar gyllid (o safbwynt y Beibl a'i ddysgeidiaeth), fe welwch ei fod yn gwneud synnwyr. Oherwydd ei fod mor bwysig bod y syniad o gyfoethocach neu dlotach yn cael ei gymhwyso mewn priodas.

“Mae bowlen o gawl gyda rhywun rydych chi'n ei garu yn well na stêc gyda rhywun rydych chi'n ei gasáu” Diarhebion 15:17 ”

Am fyd rhyfeddol fyddai pe bai cariad yn disgleirio’n fwy disglair nag arian. Os yw amseroedd caled ariannol yn eich taro, ystyriwch egwyddor un, a defnyddiwch y syniad hwnnw i weithio gyda'ch partner trwy ofynion arian. P'un a oes gennych lawer ohono ai peidio, pan geisiwch hyn, yr unig ganlyniad fydd un sy'n dod â chi'n agosach at eich gilydd ac yn gadarn fel cwpl.

Cofiwch os na allwch drin ychydig bach o gyfrifoldeb neu arian yn onest, sut y rhoddir cyfrifoldeb swm mwy i chi byth?

“Gellir ymddiried yn y sawl y gellir ymddiried ynddo gydag ychydig iawn hefyd, a bydd pwy bynnag sy'n anonest gydag ychydig iawn hefyd yn anonest â llawer. Felly os na fuoch yn ddibynadwy wrth drin cyfoeth bydol, pwy fydd yn ymddiried ynoch chi â gwir gyfoeth? Luc 16: 1-13


manteision ac anfanteision cynghori ar briodas

Os na allwch drin ychydig bach o arian yn onest, sut y rhoddir cyfrifoldeb swm mwy ichi byth?

3. Ymagwedd fwy ymarferol at gyllid mewn priodas

Mae yna lawer o benillion yn ymwneud â chyllid mewn priodas yn y Beibl, gyda llawer ohonynt yn trafod pwysigrwydd cynllunio, a disgyblaeth.

Pan fyddwch chi'n cynllunio ac yn cael eich disgyblu wrth weithredu'ch cynllun, ac rydych chi'n cynllunio gyda'ch gilydd fel cwpl. Rydych chi'ch dau yn cytuno ynghylch eich cyfyngiadau ariannol, eich cyfleoedd a'ch ffiniau, a sut y byddwch chi'n rheoli'ch penderfyniadau neu'n datrys problemau a allai godi dros y blynyddoedd fel Gŵr a Gwraig. Sy'n gwneud i fywyd redeg yn llyfnach ac yn eich galluogi i drosglwyddo'r cyfrifoldeb o geisio neu amlygu arian i'ch ffydd yn haws ac yn lleihau gwrthdaro yn eich bywyd a'ch perthynas.

Gallech gynnwys yn eich cynllun strategaeth ar gyfer sut mae'r ddau ohonoch yn bwriadu delio ag unrhyw broblemau neu anghytundebau cyffredin a allai ddigwydd yn ystod eich bywyd gyda'ch gilydd.

Fel hyn, bydd llawer o'r heriau ariannol sy'n wynebu'r rhan fwyaf o bobl yn cael eu trin yn effeithiol, a gallwch chi bob amser gyfeirio at y Beibl i ofyn am gyngor ar sut i lunio'ch cynllun.

Dyma beth sydd gan y Beibl i'w ddweud ar y syniad hwn.


yr hyn yn ei olygu cryf yma mewn perthynas

“Heb gynllunio ar sail gwerthoedd, nodau a blaenoriaethau Beiblaidd, mae arian yn dod yn dasg-dasgwr caled ac, fel deilen sy’n cael ei dal mewn corwynt, rydyn ni’n cael ein sgubo i mewn i drywydd y byd am drysorau daearol (Luc 12: 13-23; 1 Tim. 6: 6-10) ”- www.Bible.org .

“Os yw ein cynllunio ariannol i weithio, bydd angen disgyblaeth ac ymrwymiad fel bod ein cynlluniau’n cael eu trosi’n gamau gweithredu. Rhaid inni ddilyn ymlaen ar ein bwriadau da ”(Prov. 14:23).

Gyda'r tair cyllid hyn yn strategaethau beibl priodas, byddwch yn fuan yn cyflawni priodas gytbwys, parchus a difyr - a pherthynas ag arian. Dyma chi i'ch bywyd hir a hapus gyda'ch gilydd.

P.S. Onid yw’n ddiddorol y dylai fod angen rheoli ein hagwedd tuag at briodas yn yr un ffordd ag y dylai ein hagwedd tuag at arian fod - bron fel pe bai trin arian, yn berthynas ynddo’i hun, rydym yn credu hynny.