Sut i ddelio â narcissist mewn perthynas

Delio â Narcissists

Yn yr Erthygl honYdych chi mewn a perthynas gyda rhywun sy'n narcissist? Os felly, byddwch am osod ffiniau er mwyn amddiffyn eich hun rhag rhai o'r ymddygiadau niweidiol y mae narcissistiaid yn ymroi iddynt.Beth yw narcissist?

Rydyn ni'n galw rhywun yn narcissist, neu'n rhywun sy'n meddu ar dueddiadau narcissistaidd pan fydd yr unigolyn hwnnw'n amnewid “personoliaeth ffug” y mae ef neu hi'n ei chyflwyno i'r byd y tu allan i orchuddio trawma plentyndod dwfn a brifo .

Mae rhai o'r ffyrdd y bydd narcissistiaid yn cyflwyno'u hunain i eraill yn cynnwys bod yn rhy swynol a bod â phersonoliaeth “fawr” (allblyg iawn, eisiau bod yn ganolbwynt sylw bob amser).Maent yn canolbwyntio arnynt eu hunain ac yn hunan-amsugno, yn aml yn cenhedlu gan feddwl eu bod yn well na phawb arall ac yn eu hadnabod. Wrth siarad â nhw, maen nhw'n dominyddu'r sgwrs yn aml, gan adael ychydig o le i unrhyw un arall leisio barn. I narcissist, mae popeth yn ymwneud ag ef neu hi.

Mae'n bwysig cofio, o dan hynny i gyd, bod pobl â NPD (anhwylder personoliaeth narcissistaidd) yn cael trafferth gyda theimladau o wacter a byth yn teimlo'n “ddigon da” oherwydd eu bod yn cymharu eu hunain yn barhaus â'r rhai o'u cwmpas, ac yn darganfod (yn gyfrinachol; byddent peidiwch byth â chyfaddef hyn yn gyhoeddus) eu bod yn fyr.

Sut i ddelio â narcissist mewn perthynas?I bobl sy'n delio â narcissist, mae'n hanfodol cofio dau beth -


rhy hen ar gyfer drama

  • Un: Mae NPD yn anhwylder. Ni all y person helpu ei hun.
  • Dau: Ni allwch eu newid, gan na allant newid.

Fodd bynnag, gallwch amddiffyn eich hun wrth ryngweithio neu fyw gyda gŵr neu wraig narcissist. Mae hyn yn golygu gosod ffiniau wrth ddelio â narcissist.

Sut i osod ffiniau gyda narcissist?

Sut i osod ffiniau gyda narcissist

Mae gosod ffiniau yn hanfodol i'ch cydbwysedd, sancteiddrwydd, iechyd meddwl a hunan-barch eich hun pan fyddwch mewn perthynas â narcissist.

Efallai y bydd yn heriol gosod ffiniau wrth ddelio â gŵr neu wraig narcissistaidd. Yn nodweddiadol mae ganddyn nhw broblemau â'u ffiniau eu hunain: yn fwyaf tebygol nad ydyn nhw'n parchu ffiniau eraill oherwydd nad ydyn nhw'n gallu cydnabod beth yw ffin.

Er enghraifft, gall gŵr narcissist siarad yn amhriodol am ei wraig neu ei ferch, gan ddatgelu gwybodaeth na fyddai gŵr neu dad arferol yn ei rhannu'n gyhoeddus fel rheol. Byddai'n ddigwyddiad cyffredin i chi os ydych chi'n delio â narcissist.

Beth yw ystyr “gosod ffiniau”?

Dychmygwch dynnu llinell yn y tywod, a dweud wrth eich narcissist na allan nhw groesi'r llinell honno. Mae unrhyw orgyffwrdd o'r llinell honno yn ymddygiad annerbyniol. Y llinell honno yw eich terfyn personol, eich ffin wrth ddelio â narcissist.

Mae gosod ffiniau â narcissist yn golygu eu gwneud yn cadw at y rheolau rydych chi'n eu gosod yn y berthynas.

Sut i osod ffiniau mewn perthynas â narcissist?

Sut i osod ffiniau mewn perthynas â narcissist

Dyma rai camau i'w dilyn wrth ddelio â narcissist-

Gosodwch eich ffiniau mewn ffordd ddigynnwrf

Ni fydd sut i siarad â gŵr neu wraig narcissistaidd am ffiniau yn ddim llai na heriol. Ni fydd unrhyw beth yn gwylltio’r narcissistiaid yn fwy na chael gwybod beth y gallant ac na allant ei wneud, yn enwedig os cânt eu gwneud mewn llais gelyniaethus.

Y ffordd orau i ddelio â narcissist yw bod yn garedig, ond bod yn gadarn. Os yw'ch narcissist yn eich cam-drin ar lafar, gosodwch eich ffin trwy ddweud mewn llais digynnwrf, “Mae'n anodd i mi wrando arnoch chi pan fyddwch chi'n siarad fel hyn.

Rydw i'n mynd i adael (neu hongian, os ydych chi ar y ffôn) nawr, ond rydw i'n agored i siarad â chi unwaith y byddwch chi'n gallu defnyddio tôn llais rhesymol. '

Yna cerdded i ffwrdd, neu hongian i fyny. Peidiwch ag aros am yr ateb. Yn y modd hwn, rydych chi'n amddiffyn eich hun rhag y cam-drin wrth ddelio â narcissist, i gyd wrth eu dysgu y bydd newid eu hagwedd yn caniatáu ichi ddychwelyd i'r sgwrs.


gemau rhywiol

Deall bod eu gweithredoedd yn dod o le gwacter

Peidiwch â chynhyrfu na beio'ch hun, yn enwedig wrth ddelio â narcissist. Nid ydynt yn gwneud hyn yn bwrpasol; yr anhwylder sy'n dangos ei hun.

Pan fyddant yn eich beirniadu i adeiladu eu hunain, gadewch iddo fynd

Er mwyn eich tawelwch meddwl eich hun, peidiwch ag aros iddynt ymddiheuro wrth ddelio â narcissist. Ac os yw'r narcissist yn ymddiheuro i chi am y cam-drin, rhaid i chi fod yn ymwybodol nad yw'r ymddiheuriad yn ddiffuant. Nid ydynt ond yn eich sefydlu i'ch brifo eto.

Datgysylltwch oddi wrthyn nhw

Efallai y bydd yn rhaid i chi aros mewn cysylltiad â'r narcissist oherwydd bod gennych blant gyda'i gilydd. Nawr, sut i ymdopi â gŵr neu wraig narcissistaidd yn y sefyllfa hon.

Er mwyn arbed eich pwyll, ymarfer datgysylltiad wrth gyfathrebu â nhw. Y ffordd orau i ddelio â gŵr neu wraig narcissistaidd yw peidio â chynnal sgyrsiau hir, manwl.

Wrth gyfathrebu trwy e-bost, sganiwch i gael y wybodaeth berthnasol (gan hepgor dros eu holl ramblings egotonomaidd) ac ymateb mewn ffordd debyg i'r busnes i'r pwyntiau hynny. Arhoswch yn gryno, arhoswch yn wrthrychol, ac arhoswch allan o'u hymddygiad ystrywgar.

Gwyliwch hefyd:

Dilyn eich hapusrwydd eich hun

Peidiwch â chyfrif ar y narcissists i wneud yr hyn maen nhw'n addo ei wneud i chi. Nid ydynt ond yn addo eich cadw chi'n sownd yn y berthynas. Ewch allan i greu eich hapusrwydd eich hun; peidiwch â dibynnu arnyn nhw i ddarparu hyn i chi. Wnaethon nhw ddim ennill.

Rhaid i chi boeni eich hun yn unig â chwestiynau fel, ‘sut i ddelio â gŵr neu wraig narcissist, a‘ sut i ddelio â chariad neu gariad narcissistaidd ’. Dylai eich ffocws fod ar sut i drin narcissist a pheidio â dod o hyd i ‘happ-ever-after’ gyda nhw.

Peidiwch byth â dangos narcissists sut mae eu hymddygiad yn effeithio arnoch chi

Mae narcissists yn ffynnu ar wybod eu bod yn dylanwadu ar eraill yn emosiynol. I'r rhan fwyaf o bobl, mae gwybod eu bod yn brifo rhywun yn gwneud iddynt deimlo'n ddrwg.

Dyma pam narcissists ysgariad weithiau ceisiwch sabotage y cyn-wraig, trwy beidio ag anwybyddu ffiniau fel parchu’r cytundeb ysgariad, bod yn “hwyr” gyda thaliadau cynnal plant, neu ollwng heibio i dŷ’r cyn-filwr heb rybudd (ac weithiau mynd i mewn iddo yn ddirybudd!).


cyngor i ferched

Peidiwch â gadael iddyn nhw weld eich ymateb i'r ymddygiadau hyn. Y ffordd orau i ddelio â sefyllfaoedd fel y rhain yw eu hanwybyddu.

Byddwch yn barod i'w hatgoffa'n barhaus o'ch ffiniau

Yn nodweddiadol, bydd y narcissistiaid yn eu parchu am ychydig ond cyn bo hir byddant yn profi eich terfynau dro ar ôl tro. Maent yn ceisio gwendid fel y gallant lithro trwy'r crac a'ch bardduo eto.

Bydd yn anodd ichi orfod “tynnu’r llinell yn y tywod,“ ond mae’n hanfodol dangos i’r narcissist eich bod yn golygu busnes.

Maddeuwch eich hun am ddod o dan eu swynion

A maddau iddyn nhw. Mae rhan o'ch delio â narcissist yn cynnwys gadael y drwgdeimlad y maen nhw'n ei ofyn ynoch chi. Mae'r drwgdeimlad hwn yn cymryd eiddo tiriog gwerthfawr yn eich enaid, a dyna maen nhw ei eisiau. Nid oes ei angen arnoch chi.

Gadewch iddo fynd.

Ymarfer technegau hunan-siarad i'ch helpu chi i ryddhau'ch dicter tuag at y person diffygiol hwn. Cofiwch: ni allwch newid narcissist. Maent wedi datblygu'r ymddygiad ymaddasol oherwydd rhywbeth niweidiol yn eu plentyndod. Nid oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â chi.

Gwyliwch y fideo hon i gael mwy o awgrymiadau i reoli narcissist:

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n gosod ffiniau gyda narcissist?

Os ydych chi'n credu mai dyma sut i gael narcissist i'ch parchu, yna rydych chi'n anghywir. Bydd y ffiniau hyn ond yn eich arfogi â'r wybodaeth am sut i ddelio â phriod narcissistaidd a sut i amddiffyn eich hun rhag cynddaredd narcissistaidd.

Nid yw'n hawdd wynebu narcissist, mae ganddyn nhw bŵer bron i drin a thrafod eich penderfyniadau o'u plaid.

Os ydych chi'n byw gyda phriod narcissistaidd mae'n dod yn anoddach fyth. Mae gosod ffiniau yn rhoi'r pŵer i ddelio â phriod narcissistaidd a thueddiadau narcissistaidd mewn perthnasoedd.

Bydd eich perthynas yn dechrau dadfeilio o dan bwysau eich ffiniau. Mae hynny'n beth da oherwydd gallwch chi eu gadael ond allwch chi byth eu newid.

Mae gosod ffiniau yn rhan o'r camau i gyrraedd y lle hwnnw lle na fydd yn rhaid i chi feddwl am ymdopi â gŵr neu wraig narcissistaidd mwyach. Fel hyn, gallwch chi ddechrau canolbwyntio ar eich iechyd a'ch lles eich hun.