Beth Yw Cam-drin Geiriol: Sut i Adnabod ac Osgoi Curiadau Llafar

Beth Yw Cam-drin Geiriol

Yn yr Erthygl honMae'n hollbwysig gwybod beth yw cam-drin geiriol er mwyn nodi gwir natur eich perthynas a deall a yw'n profi i fod yn un ymosodol ai peidio.Felly, cyn i ni ymchwilio i arwyddion cam-drin geiriol, effeithiau cam-drin geiriol a sut i ddelio â cham-drin geiriol, gadewch inni ddeall sut i ddiffinio cam-drin geiriol yn y termau symlaf.

Gall diffiniad cam-drin geiriol syml fod: geiriau a ddefnyddir yn ofalus i bortreadu person fel un negyddol orau.Gall ymosodiad llafar ddigwydd mewn perthynas, priodas, yn y gwaith, yn yr ysgol, yn y coleg neu ymhlith aelodau'r teulu.

Pam mae cam-drin geiriol yn digwydd

Yn aml iawn mae'n digwydd nad yw pobl sy'n cam-drin yn sylweddoli eu bod yn cam-drin. Mae cefndir y cam-drin fel arfer yn gorwedd yn ddwfn yn eu plentyndod pan oeddent yn dysgu sut i gyfathrebu.

Pe bai un neu'r ddau o'u rhieni yn cam-drin ei gilydd, neu at y plentyn, yna bydd y person sydd bellach wedi tyfu i fyny yn meddwl mai'r ffordd maen nhw'n cyfathrebu yw'r ffordd arferol.Mae pobl sy'n cam-drin yn eiriol yn gwybod y gwahaniaeth rhwng y dioddefwr a'r camdriniwr, ond y gwir broblem yw eu bod yn credu ei bod yn normal i un ohonyn nhw gael ei gormesu a'r llall i gadw rheolaeth trwy'r amser.

Felly, nid ydyn nhw ddim yn gwybod am y cam-drin, ond maen nhw'n credu mai dyna'u hunig ddewis gan mai'r opsiwn arall yw cael eu cam-drin eu hunain, heb ddeall nad yw bywyd yn ddu a gwyn ac nad oes angen cam-drin neb.

Gallai rhesymau eraill gynnwys problemau rheoli tymer, diffyg empathi, dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau, ac anhwylderau meddyliol difrifol eraill.

Beth yw cam-drin geiriol

Mae gan gam-drin geiriol ystod eang o alluoedd.

Dyma ychydig o enghreifftiau o gam-drin geiriol.

 • Beirniadu
 • Blamio
 • Sylwadau coeglyd
 • Sarhad
 • Galw enwau
 • Beirniadu
 • Cyhuddo
 • Cyfarwyddo
 • Trin
 • Gwrthweithio
 • Tynnu gwybodaeth yn ôl

Mae mathau eraill o gam-drin geiriol yn cynnwys, peidio â chymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd a chamymddwyn, gweithredu mewn ffordd condescending fel pe baent yn rhagori arnoch chi, ac yn gwybod yn well. Bydd rhywun ymosodol yn ceisiwch ddianc â'u camymddwyn trwy basio'r curiadau geiriol fel jôc.

Gall cam-drin geiriol fod mor niweidiol â cham-drin corfforol. Pan fydd trais geiriol parhaus, gall arwain at risg uwch o anhwylder straen ôl-drawma a chwymp seicolegol difrifol i wraig sy'n cam-drin ar lafar neu ŵr sy'n cam-drin ar lafar.

Mae'r holl gamdriniaeth lafar hyn yn digwydd o'n cwmpas, ac efallai i ni weithiau, ond nid ydym yn sylwi arnynt, oherwydd nid yw'r allwedd i fod yn gamdriniwr geiriol “llwyddiannus” i'w datgelu fel un, yn lle hynny, i gadw'r bai bob amser. cwestiynu a chwyno'r dioddefwr.

Deall pobl sy'n cam-drin

deall pobl ymosodol


perffeithiaeth mewn perthnasoedd

I'r dioddefwr yn y berthynas ymosodol ar lafar, mae'n anodd deall a maddau i'r camdriniwr am ei ymddygiad.

Efallai y bydd creithiau emosiynol difrifol yn cael eu gadael i bawb sy'n gorfod byw neu dreulio mwy o oriau o gwmpas camdrinwyr geiriol.

Felly sut i ymdopi â'r mathau hyn o bobl?

Efallai mai therapydd fyddai'r ateb gorau. Bydd triniaeth broffesiynol yn dangos iddyn nhw beth sy'n normal a beth yw ymddygiad ymosodol ac yn eu dysgu sut i gyfathrebu â'r bobl maen nhw'n eu caru ac yn gofalu amdanyn nhw.

Gall ceisio cael sgwrs resymol am eu hymddygiad hefyd fod yn ddefnyddiol mewn rhai achosion, ond yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw camdrinwyr geiriol yn deall y rheswm neu os oes gennych ateb clir i'r hyn yw aflonyddu geiriol, yna mae'n dod yn anodd iawn i chi gyflawni hyn.

Cymerwch y prawf hwn i weld a ydych chi'n profi cam-drin geiriol mewn priodas neu berthynas:

Sut i ymateb i gam-drin geiriol

Sut i ymateb i gam-drin geiriol

Mae angen i chi ddeall beth yw cam-drin geiriol a nodi arwyddion cam-drin geiriol mewn perthynas fel y gallwch chi baratoi'ch hun yn unol â hynny.

Ond, nid gair yng ngeiriadur y camdriniwr yw “rheswm”. Felly, sut i atal cam-drin geiriol?

 • Eich llinell amddiffyn orau yw tynnwch y llinell yn glir y mae'r cam-drin yn ormod ohoni.
 • Gadewch i'r camdriniwr wybod nad ydych wedi cymryd ei gamau fel arfer a pheidiwch â gadael iddyn nhw eich trin chi fel yna.
 • Mae “Stop that” yn ateb gwych mewn llawer o achosion. Defnyddia fe.

Os nad oes unrhyw beth yn gweithio a bod eich holl ymdrechion i weithio pethau allan yn methu, meddyliwch am adael y person sy'n cam-drin ar lafar cyn ei bod hi'n rhy hwyr.

Gall gwneud y cyfan ar eich pen eich hun ymddangos yn hynod frawychus yn enwedig os ydych chi'n ddibynnol yn ariannol ar briod sy'n cam-drin ar lafar neu os oes gennych chi blant gyda nhw.

Mae'r un mor heriol os yw'r camdriniwr yn gydweithiwr, yn aelod agos o'r teulu neu'n rhan annatod o'ch rhwydwaith cymdeithasol.

Efallai na fydd ffrindiau a theulu, hyd yn oed gyda'ch budd gorau yn eu calon, yn gallu cynnig cyngor di-farn a'r offer cywir ar sut i atal cam-drin geiriol mewn priodas neu drin cam-drin emosiynol mewn perthynas neu weithle.

Gan ei bod yn anoddach sylwi arno na'r cam-drin corfforol mwy eglur neu weladwy, mae angen set unigryw o sgiliau i ddelio ag ef. Estyn allan at therapydd arbenigol credadwy sy'n gallu clywed eich stori, eich helpu i archwilio'ch emosiynau eich hun, ac awgrymu ffyrdd o adael y berthynas ymosodol.

Deall hynny nid yw'n bosibl trwsio perthynas ymosodol â rhywun sy'n anfodlon gweithio ar newid ei agwedd ymosodol , felly mae'n well eu gadael wrth gynllunio a pheidio â'i stondin.

Y neges gartref i ddioddefwr cam-drin geiriol yw, p'un a yw'n weithle neu'n berthynas, dod â'r cysylltiad â'r camdriniwr i ben yw'r unig ffordd i atal ymddygiad ymosodol geiriol mewn perthynas.