Cam-drin Rhywiol mewn Priodas - A Oes Peth O'r fath Mewn gwirionedd?

Cam-drin Rhywiol mewn Priodas - A Oes Peth O

Mae rhyw a phriodas yn ddau bys mewn pod. Mae'n gymharol gyffredin disgwyl bod y ddau bartner i fod i gael rhyw fel rhan o'u priodas. Mewn gwirionedd, cael a mae angen bywyd rhywiol ffrwythlon ar gyfer priodas iach.Os yw rhyw yn rhan annatod o briodas, a oes y fath beth â cam-drin rhywiol mewn priodas ?Yn anffodus, mae yna. Mae cam-drin rhywiol Spousal nid yn unig yn real, ond mae hefyd yn rhemp. Yn ôl y Glymblaid Genedlaethol yn erbyn Trais yn y Cartref, Mae 1 o bob 10 merch wedi cael eu treisio gan bartner agos.

Mae deg y cant yn nifer fawr. Mae'r NCADV yn unig yn cofnodi 20,000 o achosion o drais domestig ledled y wlad bob dydd. Os yw deg y cant o hynny yn cynnwys cam-drin rhywiol, dyna 2000 o ferched y dydd.Beth sy'n cael ei ystyried yn gam-drin rhywiol mewn priodas?

Mae'n gwestiwn dilys. Ond yr hyn nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn ei sylweddoli yw bod cam-drin rhywiol mewn priodas yn fath o drais domestig a threisio.

Mae trais rhywiol yn ymwneud â chydsyniad, nid oes unrhyw le mewn unrhyw gyfraith yn dweud bod bod yn sefydliad priodas yn fath o eithriad. Mae deddf grefyddol yn caniatáu hynny, ond ni fyddwn yn trafod hynny ymhellach.

Mae priodasau'n ymwneud â phartneriaethau, nid rhyw. Mae rhyw, hyd yn oed mewn amgylchedd priodasol, yn dal i fod yn gydsyniol. Dewisodd cyplau priod ei gilydd fel ffrindiau oes. Disgwylir iddynt gael a magu plant gyda'i gilydd.Nid yw hynny'n golygu bod gwneud babanod yn cael ei ganiatáu trwy'r amser. Ond beth sy'n cael ei ystyried yn gam-drin rhywiol mewn priodas? Ble mae'r gyfraith yn tynnu'r llinell rhwng cyfreithiol ac anghyfreithlon?

Mewn gwirionedd, hyd yn oed os yw'r gyfraith yn glir ynghylch yr angen am gydsyniad, wrth ei gymhwyso'n ymarferol, mae'n faes llwyd helaeth.

Yn gyntaf, nid yw'r mwyafrif o achosion yn cael eu hadrodd. Os bydd yn cael ei riportio, mae'r rhan fwyaf o orfodaeth cyfraith leol yn ceisio peidio ag ymyrryd â materion priodasol, gan wybod ei bod yn anodd profi yn y llys. Dyna pam mae'r mwyafrif o'r gwaith sy'n arbed menywod mewn sefyllfaoedd o'r fath yn cael ei wneud gan gyrff anllywodraethol sy'n canolbwyntio ar hawliau menywod.


derbyn mewn perthnasoedd

Cam-drin domestighefyd yn ardal lwyd. Hyd yn oed os yw'r gyfraith yn eang ac yn cwmpasu ystod eang o droseddau fel cam-drin geiriol, corfforol, rhywiol ac emosiynol, mae'n anodd ei brofi yn y llys hefyd.

Mae'n her casglu digon o dystiolaeth i warantu arestiad sy'n arwain at gollfarn; bydd angen i'r dioddefwr ddioddef am amser hir.

Gall cam-drin mewn priodas nad yw’n arwain at gollfarn arwain at y dioddefwr yn derbyn gweithredoedd dialgar gan y tramgwyddwr.

Mae llawer o farwolaethau o drais domestig yn ganlyniad uniongyrchol i gamau dialgar o'r fath. Ond c mae cyfraddau onviction yn codi , gan fod mwy a mwy o farnwyr yn barod i gredu safbwynt y dioddefwr gyda llai o dystiolaeth gorfforol.

Ond pan adroddir am gam-drin rhywiol gan briod, nid oes gweithdrefn glir o ran sut mae'r mater yn cael ei drin.


syndod rhyw

Dyma restr o fathau o gam-drin rhywiol mewn priodas:

Treisio Priodasol - Mae'r weithred ei hun yn hunanesboniadol . Nid oes rhaid ei ailadrodd achosion o dreisio. Fodd bynnag, mae hynny'n wir fel rheol gan fod y mwyafrif o wragedd yn barod i faddau cam-drin rhywiol gan eu gwŷr am yr ychydig achosion cyntaf.

Puteindra Gorfodol - Mae hwn yn achos o gam-drin rhyw mewn priodas lle mae un partner yn cael ei bimpio allan yn rymus gan ei briod am arian neu ffafrau. Mae yna lawer o achosion o hyn, yn enwedig gyda menywod ifanc sydd wedi'u herio'n ariannol. Mae llawer o'r achosion hyn hefyd rhwng cyplau nad ydynt yn briod ond sy'n cyd-fyw.

Defnyddio Rhyw fel Trosoledd - Mae defnyddio rhyw fel gwobr neu gosb i reoli'r priod yn fath o gamdriniaeth. Gellir dweud yr un peth am ddefnyddio fideos i flacmelio eu priod.

Beth sy

Arwyddion cam-drin rhywiol mewn priodas

Y prif fater sy'n ymwneud â threisio priodasol yw diffyg addysg yn y cyhoedd ynghylch ffiniau rhyw mewn priodas.

Yn hanesyddol, rhagdybir unwaith y bydd cwpl yn priodi, deellir bod rhywun yn berchen ar gorff eu partner yn rhywiol.

Nid oedd y dybiaeth honno erioed yn gywir. Er budd tegwch ac i gadw'n unol â rheolaeth fodern y gyfraith, lluniwyd penderfyniadau cyfreithiol, a sawl gwlad treisio priodasol troseddol gyda manylion penodol ynghylch amodau treisio priodasol.

Ni helpodd i wella gorfodaeth gydag amharodrwydd yr heddlu a gwasanaethau eraill y llywodraeth i fynd ar drywydd materion o'r fath oherwydd natur lwyd y drosedd, ond mae euogfarnau'n symud ymlaen mewn camau babanod.

Mae gwledydd sy'n treisio priodasol sydd wedi'u troseddoli'n benodol yn dal i gael problemau gyda chyfiawnhad oherwydd nad yw deddfau o'r fath yn amddiffyn partneriaid rhag cyhuddiadau ffug.

Er mwyn helpu partïon pryderus a gorfodi'r gyfraith, dyma rai rhybuddion dweud bod ymosodiad rhywiol mewn priodas.


gwr ansicr

Cam-drin Corfforol - Mae llawer o achosion treisio priodasol yn cynnwys ymosodiadau corfforol a thrais domestig. Gall trais rhywiol priodasol gosbi edrych fel chwarae BDSM, ond heb gydsyniad, mae'n dal i gael ei dreisio.

Cam-drin domestiga threisio priodasol yn gysylltiedig â'i gilydd am reswm , rheolaeth. Mae un partner yn honni goruchafiaeth a rheolaeth dros y llall. Os defnyddir rhyw a thrais i'w wneud, yna mae amlygiadau corfforol o niwed corfforol yn amlwg.

Gwrthdroad Emosiynol a Meddwl i Ryw - Nid yw unigolion priod yn debygol o fod yn wyryfon. Disgwylir iddynt hefyd fod mewn perthynas rywiol â'u priod.

Mae llawer o ddiwylliannau hyd yn oed yn annog consummeiddio priodasol ar noson y briodas. Yn y cyfnod modern gyda rhyddhad rhywiol a phob peth, mae'r dybiaeth hon hyd yn oed yn gryfach.

Os oes gan bartner ofn a phryder yn sydyn dros weithredoedd rhywiol a chyfathrach rywiol. Mae'n arwydd o gam-drin rhywiol mewn priodas.

Iselder, Pryder, a Datgysylltiad Cymdeithasol - Mae trais rhywiol yn cael ei dreisio, mae'r dioddefwr yn cael ei dorri, ac mae'n dilyn hynny ymddygiadau ôl-drawmatig amlwg mewn dioddefwyr. Nid yw'n arwydd clir o gam-drin rhywiol mewn priodas.

Gall y cwpl fod yn dioddef o ddigwyddiadau dirdynnol eraill, ond mae hefyd yn faner goch bod rhywbeth o'i le.

Os yw priod yn datblygu pryder ar eu partneriaid yn sydyn, bydd newidiadau ymddygiad yn digwydd. Er enghraifft, os bydd menyw fyrlymus gydol oes yn sydyn yn mynd yn fewnblyg ac yn ymostyngol, gallai fod yn arwydd o ŵr sy'n cam-drin yn rhywiol.

Wrth edrych y tu allan i'r bocs, mae'n anodd gwybod a yw rhywun wedi dioddef trais priodasol neu gam-drin domestig sy'n rhedeg o'r felin. Y naill ffordd neu'r llall, mae'r ddau yn cael eu troseddoli yn y rhan fwyaf o wledydd y gorllewin, a gellir ystyried y ddau fel yr un math o dorri cosb.

Mae'n heriol erlyn os yw'r dioddefwr yn anfodlon dwyn yr achos i'r amlwg; mewn achosion o'r fath, mae gorfodi'r gyfraith ac euogfarn llys yn annhebygol - ewch at grwpiau cymorth cyrff anllywodraethol dod o hyd i ddatrysiad ahelp ôl-drawmatig.

Gwyliwch hefyd: