Ymdopi â godineb: Canlyniad anffyddlondeb

Ymdopi â godineb: Canlyniad anffyddlondeb

Mae dysgu bod eich priod wedi twyllo arnoch chi yn un o'r darganfyddiadau gwaethaf y gallwch chi eu gwneud mewn priodas. P'un a ydych chi'n darganfod oherwydd bod eich priod yn dod atoch chi ac yn cyfaddef, neu eich bod chi'n datgelu cliwiau sy'n eich arwain at wirionedd annymunol ei grwydro, gall y sylweddoliad eich bod wedi cael eich bradychu wneud i chi deimlo'n sioc, yn ddig, yn llawn hunan-amheuaeth, yn isel eich ysbryd. , ac yn anad dim, mewn poen dwfn.Efallai y bydd gwybod bod eich gŵr wedi bod yn odinebus wedi gofyn llu o gwestiynau i chi'ch hun. Sut gallai rhywun a honnodd fy mod yn fy ngharu i wneud rhywbeth fel hyn? Onid oeddwn yn ddigon da? Beth sydd gan y fenyw arall nad ydw i'n ei wneud?

Mae eich priodas wedi cael ei tharo gan sefyllfa enfawr sy'n effeithio ar fywyd. Dyma rai o'r ffyrdd y gallwch chi ymdopi â godinebu:


baneri coch ariannol mewn perthynas

Beth i'w wneud ar unwaith: Cymerwch stoc

Fe'ch gwnaed yn ymwybodol o dwyllo'ch priod. Rydych chi'n dal i fod mewn sioc ond mae'n hanfodol eich bod chi'n gweithredu'n rhesymol. Os oes gennych blant, byddai hwn yn amser da i'w cael i ymweld â'ch rhieni fel y gallwch chi a'ch gŵr siarad yn agored am y sefyllfa argyfwng hon. Dim rhieni yn agos atoch chi? Gweld a all ffrind fynd â'r plant am ddiwrnod neu ddau.Os nad yw plant yn cymryd rhan, gadewch i'ch hun brosesu'r newyddion am odineb eich priod am 24 awr cyn i chi geisio siarad gyda'ch gilydd. Mae angen amser arnoch i adael i'r hyn sydd wedi digwydd suddo. Gadewch i'ch hun fod gyda'ch meddyliau eich hun cyn trafod chwibanau a syniadau ei anffyddlondeb. Crio, sgrechian, puntio gobennydd gyda'ch dyrnau. Gadewch allan y dicter a brifo. Bydd hyn yn ddefnyddiol wrth baratoi ar gyfer eistedd i lawr gyda'ch priod unwaith y byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n gallu gwneud hynny.

Mae'n arferol bod yn profi rhai meddyliau trawmatig

Mae bron pob priod sy'n darganfod bod eu partner wedi bod yn agos at rywun arall yn nodi bod ganddyn nhw feddyliau obsesiynol yn canolbwyntio ar yr hyn a wnaeth eu partner gyda'r person arall. Fe wnaethant eu dychmygu ar ddyddiad, gan chwerthin a dal dwylo. Roeddent yn meddwl tybed am agwedd rywiol y berthynas. Fe wnaethant newid bob yn ail rhwng bod angen gwybod pob manylyn am y berthynas, a pheidio â bod eisiau clywed un gair amdani.

Mae cael y meddyliau goresgynnol, ailadroddus hyn am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y berthynas odinebus yn ffordd i chi geisio cymryd rheolaeth o sefyllfa sydd yn amlwg y tu hwnt i'ch rheolaeth. Ac er y gall eich priod geisio eich argyhoeddi ei bod yn well peidio â gwybod unrhyw beth am yr hyn yr oedd yn ei wneud i a chyda'r fenyw arall, mae cwnselwyr priodas yn anghytuno. Mae ateb cwestiynau’r priod sydd wedi’i fradychu cyhyd â’i bod yn teimlo bod yr angen i’w gofyn yn rhan bwysig o’i gallu i ymdopi â’r godineb, ac, yn bwysicach fyth, i’w helpu i symud ymlaen gyda’i phroses iachâd.
pam wnes i briodi dyfynbrisiau

Mae

Dechrau'r sgwrs

Er gwaethaf eich teimladau blin tuag at eich priod, mae'n ddyledus ar eich gilydd i siarad am y brad a gweld i ble'r ydych chi am fynd o'r pwynt hwn ymlaen. Nid yw hon yn mynd i fod yn sgwrs hawdd neu fyr, felly setlwch i mewn: Efallai eich bod chi'n siarad am hyn am wythnosau a misoedd i ddod. Yn dibynnu ar natur y berthynas, bydd y drafodaeth yn cymryd un o ddau lwybr:


nodweddion gŵr narcissistaidd

  • Mae'r ddau ohonoch eisiau gweithio i achub y briodas, neu
  • Mae un neu'r ddau ohonoch eisiau ysgaru

Pa bynnag lwybr y mae'r drafodaeth yn ei gymryd, gall fod yn ddefnyddiol cael help cwnselydd priodas trwyddedig i helpu i arwain y sgwrs a'i chadw'n ddiogel ac yn gynhyrchiol. Gall cwnselydd priodas trwyddedig ddarparu lle niwtral a diogel i chi'ch dau ddadbacio'r hyn a ddigwyddodd ac, os mai'ch dewis chi ydyw, gweithio tuag at roi'r briodas yn ôl ynghyd ag ymddiriedaeth, gonestrwydd ac ymrwymiad newydd i ffyddlondeb.

Strategaethau hunanofal ar gyfer ymdopi â godinebu

Rydych chi'n siarad, gyda'ch gilydd ac ym mhresenoldeb cwnselydd priodas. Rydych chi'n canolbwyntio ar wella'ch priodas a'r materion a arweiniodd at grwydro'ch priod. Ond cofiwch: chi yw'r parti sy'n brifo yn y sefyllfa hon, ac mae angen i chi dalu sylw arbennig i hunanofal yn ystod yr amser cythryblus hwn.

  • Ceisiwch gydbwysedd rhwng bod yn ystyriol o'r newid aruthrol y mae eich priodas wedi mynd drwyddo, a thynnu sylw'ch hun gyda gweithgareddau dyrchafol. Nid ydych chi eisiau preswylio yn y brifo, ond nid ydych chi am geisio ei anwybyddu chwaith. Gwnewch amser i fyfyrio ar gyflwr eich priodas, a gwneud amser cyfartal ar gyfer ymarfer corff, cymdeithasu, neu ymlacio o flaen cyfres deledu ysgafn yn unig.
  • Meddyliwch yn ofalus gyda phwy y byddwch chi'n rhannu'r wybodaeth hon. Rydych chi eisiau cefnogaeth gan eich ffrindiau agos ar yr adeg dyngedfennol hon yn eich bywyd, ond nid ydych chi am fod yn ganolbwynt i'r felin clecs. Bydd ymddiried yn y bobl rydych chi'n eu hadnabod yn trin y wybodaeth hon gyda'r sensitifrwydd y mae'n ei haeddu, a pheidio â lledaenu sibrydion niweidiol amdanoch chi a'ch priod trwy'r gymdogaeth.
  • Atgoffwch eich hun nad eich bai chi oedd perthynas all-briodasol eich gŵr. Efallai y bydd yn ceisio eich argyhoeddi fel arall trwy eich cyhuddo o fod yn anymatebol i'w anghenion, neu eich bod wedi gadael eich hun i fynd, neu eich bod bob amser yn rhy brysur gyda'r plant neu'r gwaith i roi sylw iddo. Er y gallai fod rhywfaint o wirionedd i'r hyn y mae'n ei ddweud, nid yw'r un o'r pethau hyn yn rheswm i gamu allan o briodas ymroddedig. Mae pobl glyfar yn cyfathrebu am broblemau cyn iddynt droi at odineb sy'n bygwth priodas.
  • Cofiwch y dywediad “Bydd hyn hefyd yn mynd heibio.” Yn union ar ôl godinebu, byddwch chi'n teimlo'n ddinistriol. Ond ymddiriedwch y bydd y teimlad hwn yn newid dros amser. Bydd dyddiau gwael a dyddiau da, pethau da a drwg yn eich cyflwr emosiynol. Wrth i chi a'ch gŵr ddechrau datrys y rhesymau y tu ôl i'r anffyddlondeb, byddwch yn dechrau profi mwy o ddyddiau da na dyddiau gwael.

Mae'r ffordd tuag at iachâd yn hir ac yn wyntog

Pan wnaethoch chi gyfnewid addunedau priodas, ni wnaethoch chi erioed ddychmygu mai godineb fyddai'r “gwaeth” yn “er gwell ac er gwaeth.” Gwybod nad ydych chi ar eich pen eich hun: amcangyfrifir bod rhywle rhwng 30% a 60% o bobl yn cael perthynas ar ryw adeg yn eu bywydau priod. Mae llawer o'r bobl hynny yn mynd ymlaen i drwsio eu priodasau a'u gwneud yn gryfach nag erioed. Mae'n cymryd ymroddiad, cyfathrebu, help gan therapydd gofalgar, ac amynedd, ond mae'n bosibl dod allan yr ochr arall i berthynas gyda phriodas hapusach, fwy cadarn a chariadus.