10 Argymhellion i Osgoi'r Rut

Argymhellion i Osgoi

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwyf wedi dod yn fwyfwy ar draws mwy a mwy o unigolion, yn ddynion a menywod sydd wedi mynegi “diflastod” gyda’u perthnasoedd neu waethaf eto, gyda’u priodasau. Yn nhraddodiad yr ymchwil, ceisiais ddarganfod beth oedd rhai o'r rhesymau dros y diflastod a dyma grynhoad o rai o'r rhesymau y llwyddais i ddod o hyd iddynt:

 • Amserlenni prysur
 • Llawer o drefn a rhagweladwyedd
 • Ailadrodd diflas
 • Diffyg syndod neu hyfrydwch yn y berthynas
 • Ymdrechion i ddarparu diogelwch i'r teulu
 • Canfyddiad o ddiffyg hobïau y tu allan i'r briodas a'r teulu (i ferched)
 • Canfyddiadau o ddiffyg menter ar gyfer cynllunio ar y cyd a deinamig p'un ai fel cwpl neu fel teulu (ar gyfer dynion)

Mae perthnasoedd yn galed ac mae priodasau hyd yn oed yn anoddach. Mae hyn wrth gwrs oherwydd bod y buddsoddiadau wedi'u pentyrru'n uwch. Felly, yn ychwanegol at ddatrys problemau yn gyson, dyfalbarhad ac a agwedd “Rydw i ynddo i'w ennill”, yn allweddol yn ystod yr amseroedd caled / diflas. Cyn belled â'ch bod chi'n gwybod bod y berthynas yn dda i chi, ac rydw i eisiau pwysleisio pwysigrwydd y gwahaniaethu hwnnw, cadw'r cyfeillgarwch a'r angerdd yn fyw.

Mewn erthygl yn 2014 yn yr Huffington Post, mae dyn 24 oed yn cwyno’n ddienw am y ffaith ei fod wedi diflasu cymaint yn ei berthynas â’i wraig, ei fod yn ystyried ysgariad. Ei brif gŵyn: “dydy hi ddim yn angerddol am unrhyw beth, ond ni”. Â ymlaen i ddweud, er nad oes ots ganddo nad yw’n gweithio y tu allan i’r cartref, ac ef yw’r enillydd bara, ond mae’n meindio “nad yw hi hyd yn oed yn angerddol am hobi”. O fewn yr un edefyn, yn ddiddorol, cychwynnwr ar yr edefyn, mae merch yn ymateb “efallai nad hi yw hi ac efallai mai chi yw hi”. Mae hi'n dweud hyn ar ôl iddi ddweud bod ei gŵr yn dewis mynd i barti gyda'i ffrindiau mewn modd anghyfrifol, ac felly mae'n teimlo bod angen iddi fod yr un cyfrifol. Rydyn ni'n dweud, mae'n gyfuniad mae'n debyg. Mae'n cymryd dau i Tango fel maen nhw'n ei ddweud.

Beth am i'r ddwy ochr roi rhywfaint o ymdrech?

Ac na, nid yw'n ymwneud â “sbeicio” yn unig â theganau rhyw a gweithgareddau “allgyrsiol” eraill, oherwydd gall y rheini arwain at ddiflastod hefyd yn y pen draw. Beth am yn lle, rydyn ni'n dechrau trwy osgoi'r hyn y dylen ni, a gwneud yr hyn rydyn ni'n ei deimlo, ac yna dechrau trin y berthynas fel ei bod hi'n berson yn hytrach nag yn beth.

Mae llawer o gyplau yn tybio bod perthynas dda yn union. Mae'n hwyl, yn gariadus, yn gyffrous, ac ati ac ati i gyd ar ei ben ei hun, felly maen nhw'n cymryd os yw eu perthynas yn mynd yn hen, mae'n berthynas wael. Ddim yn wir.

Yn ystod Tymor 6 ac Episode 15 o Sex and the City y darganfyddais y ferf “shoulding” gyntaf. Disgrifiodd y bennod yn y bôn ein bod ni, fel menywod, yn arbennig o agored i wneud yr hyn y dylem fod. Er enghraifft, dylai'r sioe y soniwyd amdani fod yn briod cyn ein 30au, gydag incwm cyson a swydd proffil uchel erbyn ei fod yn 30 oed, a phlant cyn 35 oed, ac ati. Roedd Samantha newydd fod mewn clinig yn profi a pheidio profiad mor ddymunol ei tharo yn ei hwyneb. Yn nes ymlaen, wrth arsylwi, myfyriodd Carrie yn ei cholofn ac ysgrifennodd, “Pam ydyn ni'n ysgwyddo ar hyd a lled ein hunain?'

Rut Perthynas

Yma, mentraf fynd i mewn i bwnc Perthynas Rut gyda rhai o’r safbwyntiau hynny ond hefyd o gymryd golwg fyd-eang oherwydd gadewch inni ei wynebu, nid yw cyfradd ysgariad o 50% yn unrhyw beth i frolio amdano. Yn gyntaf daw cariad, yna daw priodas, mae wedi troi'n ysgariad yn gyntaf ac yna'n dod yn fethdaliad. Beth sy'n rhoi?

Rut Perthynas

Rwyf am ddechrau yn gyntaf gyda rhagair; nad oes rhaid i bob perthynas hapus ddod i ben mewn priodas.

Nid oes angen epil ar bob priodas hapus, (un o fy hoff rannau o ffilm y Llew oedd y rhan lle mae'r actores Nicole Kidman yn chwarae rôl mam fabwysiadu Sheru yn dweud wrtho fod ei fabwysiadu yn ddewis ac nid oedd hynny oherwydd ei bod hi a'i gŵr ni allai blant noeth). Ac nid yw pob priodas hirdymor yn briodas lwyddiannus dim ond oherwydd ei bod wedi para.

Y pwynt yw bod gennym ni fel rhywogaeth lawer o agweddau atom ni ac un o'r agweddau hynny yw ein hangen i uniaethu a phartneru. Rydyn ni wedi cael ein cyfoethogi nid yn unig i baru ac yna gadael ein gilydd fel cwpl, ond yn hytrach dewis ffrind a byw ein bywydau fel partneriaid ac os gyda phlant, codi ein plant ynghyd â nhw. Ond y drafferth yw na ddaeth y broses gyda llawlyfr perchennog.

Mae gwahanol ddiwylliannau a phobloedd y byd, wedi byw, caru ac efallai priodi yn eu ffordd eu hunain ac mae ganddyn nhw straeon i'w hadrodd. Mae’r straeon hynny wedi rhoi bywyd i werthoedd heddiw ac fel trigolion daear yr 21ain ganrif, rydym yn byw’r moethusrwydd i ddewis a dewis pa werthoedd sy’n gweithio i ni ac y dylem “eu gwneud” yn hytrach na syrthio iddynt.

Hyd yn oed yn ôl yn y dyddiau pan oedd gormes opsiynau yn cael ei wasgu fel cwmwl yn galed ar fenywod, yn unol ag erthygl gan PBS Khadija, gwraig gyntaf y Proffwyd Muhhammad a’r person cyntaf i drosi i Islam, roedd yn ddynes fusnes hyderus a swil. Cyflogodd y Proffwyd yn gyntaf i arwain ei charafanau masnachu, ac yna er bod blynyddoedd lawer yn hŷn, cynigiodd briodas iddo. Pe bai hi'n gallu dewis y ffordd roedd hi'n byw ei bywyd a'i pherthynas yna, fe allwn ni i gyd hefyd.

Dyma fy 10 prif argymhelliad i osgoi'r berthynas:

1. Trin y berthynas fel person ddim yn debyg i beth!

Meddyliwch, cynlluniwch, gweithredwch yr hyn rydyn ni'n eu galw. Meddyliwch sut mae'ch arwyddocaol arall yn gwneud ichi deimlo a sut rydych chi am wneud iddi deimlo. Cynlluniwch ddyddiadau, gwibdeithiau, pwyntiau cyfathrebu, getaways iddi hi ei hun ac i chi'ch dau. Ac yn olaf, chwaraewch eich rhan trwy weithredu'r cynlluniau hynny. Ac os ydych chi'n gweld diffygion cyn belled â'r hyn y gallant ei wneud yn well, peidiwch â dal yn ôl. Wedi'r cyfan, rhan fawr o ddatrys gwrthdaro mewn unrhyw berthynas yw rhagweld a chynllunio ar gyfer canlyniadau cadarnhaol yn hytrach nag osgoi'r sgyrsiau anghyfforddus.

2. Sut ydych chi'n gwneud?

“Boed dros y ffôn neu yn bersonol, gofynnwch i'ch partner, beth sy'n newydd yn eu bywyd o leiaf unwaith y dydd a gwrandewch yn fwriadol.”
Cliciwch i Tweet

Mae hyn yn eich helpu i gadw pwls ar y berthynas, ac rydych chi'n gyfranogwr rhagweithiol yn hytrach na goddefol. Oherwydd bod menywod yn fwy cyfathrebol, mae'r rhan fwyaf o ddynion yn credu ar gam mai nhw sydd â gofal am y berthynas ac maen nhw'n aros ac yn aros i'r fenyw fynegi ei dymuniadau a'i hanghenion. Ac mae hynny nid yn unig yn ddiflas ond hefyd nid yn foddhaol iawn i'r fenyw.

Trin y berthynas fel person ddim yn debyg i beth

3. Dywed Confucius

Fel grŵp diwylliannol, cyfeirir at Americanwyr Asiaidd weithiau fel y “lleiafrif enghreifftiol” Mae hyn yn seiliedig ar eu llwyddiant cymharol (ym myd busnes ac addysg), cysylltiadau teuluol cryf (a chyfradd ysgariad isel), a dibyniaeth isel ar gymorth cyhoeddus. Fel grŵp, Americanwyr Asiaidd sydd â'r ganran uchaf o briodas (65% yn erbyn 61% ar gyfer gwyn) a'r ganran isaf o ysgariad (4% yn erbyn 10.5% ar gyfer gwyn).

Nid oes unrhyw ddiwylliant yn berffaith oherwydd, fel y gwyddom, nid oes yr un dynol yn berffaith. Ond, gan fod gwybyddiaeth yn rhoi bywyd i ymddygiadau, mae'n werth nodi rhai o'r gwerthoedd diwylliannol a allai helpu i gadw'r hirhoedledd mewn perthnasoedd Asiaidd.

Yn ôl www.healthymarriageinfo.org, un gwahaniaethiad gwerth o’r fath yw’r ffaith nad yw Asiaid yn credu bod angen i gariad mewn perthynas fod yn lleisiol; mewn geiriau eraill, maent yn credu, yn hytrach nag ymadroddion allblyg o gariad, bod perthynas dda yn seiliedig ar weithredoedd distaw, ond dyfalbarhaol o hunanaberth ac ymrwymiad tymor hir ac anghynaliadwy.

4. Singin ’yn y glaw

Rydych chi'n gwybod bod un gân neu gyfres o ganeuon, sydd cyn gynted ag y byddwch chi'n clywed ar unwaith, yn magu teimlad cynnes i'ch calon neu atgof melys o achlysuron hapus? Beth pe gallech chi ddyblygu'r teimlad hwnnw mewn gwirionedd a lluosi â 10? Cymerwch ychydig o amser i wneud rhestr chwarae o hoff ganeuon rydych chi'ch dau yn eu caru. Gwnewch un rhestr o ganeuon araf ac un rhestr o ganeuon cyflym a'u galw'n “Ein caneuon”.

5. Yn mentro heb ffiniau

Mae un o'r cwynion mwyaf sy'n bodoli mewn perthnasoedd yn mynd fel hyn:

 • “Nid yw byth yn gwrando arnaf”
 • “Mae hi bob amser yn cwyno”

Mae'r datganiadau hyn yn un o'r rhesymau y mae diflastod yn ymgripian ynddynt. Ac yn ogystal â diflastod, myrdd o deimladau eraill nad ydynt mor gadarnhaol fel drwgdeimlad, neu annifyrrwch. Credai Freud tad seicdreiddiad mewn proses o'r enw Cymdeithas Rydd. Dyma yn y bôn lle rydych chi'n mentro ac yn mentro ac yn awyru ac yn caniatáu i'ch meddyliau a'ch teimladau lifo'n rhydd a chael eu mynegi heb deimlo eich bod chi'n cael eich barnu neu eich ymyrryd. Mae ffôn bron pawb yn cynnwys recordydd llais y dyddiau hyn. Yn hytrach na galw'ch ffrind, aelod o'ch teulu neu'ch partner ar ôl peidio â'i weld ef neu hi ar ôl pa mor hir bynnag y bo, defnyddiwch y recordydd i gynnwys eich calon i fentro a gwyntyllu a gwyntyllu rhywfaint mwy. Ac unwaith y bydd eich llystyfiant wedi'i wagio, byddwch yn sylwi ar ymdeimlad o ryddhad, a fydd yn caniatáu ichi fod yn llai niwrotig, ac yn fwy hamddenol.

6. Drych, Drych ar y wal

Yn dibynnu ar ein synnwyr cyfredol o hunan, a phrofiadau blaenorol gyda rhai tasgau, rydym yn gyson yn mynd o'r parth teimladau i'r parth gwybyddiaeth. Hynny yw, weithiau rydyn ni am i'n partneriaid fod yn dosturiol a gwrando yn unig, ac weithiau rydyn ni am i'n partneriaid ein helpu ni i ddatrys problemau. Yn hytrach na mentro heb bwrpas yn unig, penderfynwch yn gyntaf yn eich meddwl eich hun ym mha barth yr ydych chi cyn i chi ddod â'ch partner ar fwrdd y llong, fel hyn rydych chi'n osgoi'r broblem o deimlo'n anhysbys neu feddwl nad yw'ch partner yn gallu'ch helpu chi.

Weithiau rydyn ni am i

7. Dywed Simon

Rhannwch ble mae'ch pen. Un frawddeg yw'r cyfan mae'n ei gymryd. Ex. “Rwyf wedi cael diwrnod cyffrous iawn ac rwy’n teimlo’n egnïol iawn!” , “Rwyf wedi cael diwrnod heriol iawn ac yn teimlo'n flinedig!”, “Rwyf wedi cael sefyllfa gyda coworker ac yn teimlo'n gandryll!”, ““ Mae ein merch wedi bod yn swnian am yr awr ddiwethaf ac rwy'n teimlo'n ddisbydd ”. Etc ac ati.

Mae'r dechneg emosiynol ddeallus hon yn cyflawni dau beth ar yr un pryd:

 • Mae'n caniatáu ichi gydnabod eich teimladau, a
 • Mae'n hysbysu'ch partner beth y gallant ei ddisgwyl a'r hyn y gallwch ei ddisgwyl ganddynt.

Dylai'r cam hwn gael ei wneud yn bendant ar ôl i chi wneud # 3 eisoes. Yna, byddwch chi'n dechrau gyda'r frawddeg, yn gofyn am linell amser o 5. 10, neu 15 munud i chi'ch hun, ac yna byddwch chi'n gorffen gydag un frawddeg sy'n crynhoi sut rydych chi'n teimlo / meddwl fel y disgrifir yn # 4 ac yn darparu'r wybodaeth honno i'ch partner .

Ee. Rwy'n teimlo'n sownd â sefyllfa yn y gwaith ac mae angen eich help arnaf i ddatrys problemau. Neu

Rydw i wedi gwirioni ar rywbeth a ddigwyddodd heddiw, ac rydw i'n rhannu hynny gyda chi fel nad ydych chi'n meddwl ei fod yn ymwneud â chi.

8. Ni adeiladwyd Rhufain mewn un diwrnod

Nid cwtsh a chusanau, blodau a siocled yn unig yw rhamant. Mae'n fuddiannau cyffredin. Nid oes rhaid i chi aeafgysgu'r wythnos gyfan neu'r mis cyfan, oherwydd eich bod chi'n aros am y gwyliau hynny, y digwyddiad hwnnw, neu'r gwahoddiad hwnnw. Byw eich bywyd am heddiw ac adeiladu eiliadau bob dydd gyda'ch gilydd. Adeiladu rhestr fwced o weithgareddau bob dydd, ffantasïau, lleoedd, neu ddarganfyddiadau yr ydych chi'ch dau yn hoffi eu gwneud gyda'ch gilydd ac yn dibynnu ar eich amserlen, dynodwch un diwrnod o'r wythnos i gymryd eu tro a'u gwneud gyda'i gilydd.

9. Curwch ef allan o'r parc

Ar gyfer y dyddiau wythnos hynny lle rydych chi wedi cael diwrnod gwaith prysur iawn, llawn straen ac o bosibl yn annifyr, cynhaliwch ymarfer di-ymennydd lle mae'r ddau ohonoch yn gollwng stêm wrth gael amser hwyliog a gwirion. Ie, yn hytrach na'r “gadewch i ni gael cinio a llysiau o flaen y teledu fel arfer, beth am rai o'r gweithgareddau hyn: chwarae hoff gêm fideo o'ch llyfrgell“ Ein Caneuon ”o # 2 uchod, mynd am dro 15 munud yn dal dwylo, arsylwi ar y golygfeydd o'ch cwmpas a pheidio â dweud un gair, chwarae hoff alaw ymlacio / curiad (yn dibynnu ar eich lefel egni) wedi'i baru â gwydraid braf o win, cwpan o de poeth ymlaciol, neu laeth cynnes gyda mêl a sinsir a dawnsio gyda'i gilydd. , ac ati ac ati.

10. Syndod, syndod

Mae llawer o gyplau, yn enwedig y rhai â phlant bach, yn syrthio i rwtsh meddwl bod angen iddyn nhw wneud pob tasg yn eu cartref cyn mentro i wneud cariad â'u partner. Camgymeriad Mawr! Cloeon, cerddoriaeth a gweithredu yw'r hyn rydyn ni'n ei ddweud! Rhyw cyn unrhyw beth arall. Nid arbed y gorau am y tro olaf yw'r ffordd i fynd i bobl bob amser!

Cofiwch am yr olygfa yn Pretty Woman, lle mae Richard Gere yn dychwelyd i'r gwesty ar ôl gwaith, ac mae Julia Roberts neu Vivian fel y'i gelwir yn y ffilm yn ei gyfarch gyda'i chorff noethlymun, heb wisgo dim arall, ond tei y mae hi wedi'i brynu iddo yn gynharach yn y dydd a Kenny G yn chwarae yn y cefndir? Caewch eich llygaid am un munud a dychmygwch un ohonoch wrth y stôf, a'r llall yn cerdded trwy'r drws. Rydych chi'n cyfnewid helo cyflym a chipolwg cyflym ac yna i ffwrdd â chi i drefn gwaith cartref, cael bwyd ar y bwrdd, yna clirio'r llestri a glanhau a chyn i chi ei wybod, mae'n 8pm ac yn amser mynd i'r gwely.

Erbyn yr amser hwn, mae staeniau ar eich crys wedi eu disodli gan goginio, traed blinedig a gor-ysgogiad rhag cadw at anghenion pawb heblaw am eich un chi ac mae rhyw yn ymddangos fel tasg arall. Trowch y switsh a rhowch y gweithgaredd hwyliog hwnnw yn gyntaf a'r hyn sydd gennych chi yw mwy o gariad yn y gegin, mwy o heddwch ac ymlacio dros ginio o amgylch y plant, a mwy o wenu.

Ac o ie, peidiwch â dod â'r Tiwb i'r ystafell wely. Rwy'n ailadrodd peidiwch â dod â'r Tiwb i'r ystafell wely Mae hyn yn cynnwys gliniaduron, Ipad, ffonau, a hyd yn oed llyfrau, ie dywedais hyd yn oed lyfrau. Dylai eich ystafell wely fod yn noddfa ac ogof encilio i chi. Yr unig beth ysgogol a difyr ynddo ddylai fod y ddau ohonoch.

“Peidiwch â thrin eich priodas fel cynnyrch gorffenedig, ond yn hytrach fel rhywbeth i’w drin.”
Cliciwch i Tweet

Mae hynny'n deyrnas Conffiwsiaeth yn hytrach na meddwl y gorllewin hefyd, sy'n credu bod priodas yn ddechrau carwriaeth yn hytrach na diweddglo hapus i ramant.

Ranna ’: