Tri “B” i Osgoi anffyddlondeb

Tri “B” i Osgoi anffyddlondeb

Yn y sesiwn gwnsela, fe wnaeth emosiynau Kim ailgyfoethogi o ddicter poeth i dwpdra dideimlad i dorcalon dwys wrth iddi dywallt ei stori a’i dagrau, gan adrodd sut y baglodd ar sext ar ffôn ei gŵr, a anfonwyd ato gan fenyw yn ei swyddfa.



“Allwn i ddim credu’r hyn roeddwn i’n ei ddarllen,” meddai. “Mae ei datblygiadau a’i atebion coy. Ac ymhellach, i fyny'r edefyn, gwelais y crap rhamantus yr oedd wedi ei anfon neges destun ati yn ystod yr wythnosau blaenorol. '



Stopiodd Kim a thorri i mewn i sobiau na ellir eu rheoli. Ar ôl ychydig eiliadau, fe gasglodd ei hun ac ochneidiodd, “Roeddwn i'n nabod Rich ac roeddwn i wedi bod yn garedig o bell yn ddiweddar, ond ni fyddwn erioed wedi meddwl y byddai'n gwneud hyn i mi!” Saethodd y dicter yn ôl i’w hwyneb wrth i’w chyhyrau dynhau a hisian trwy ei dannedd wedi’i graeanu, “Nid wyf yn credu y gallaf fyth faddau iddo. Sut meiddia fe !! ”

Yn anffodus, mae'r stori hon yn rhy gyfarwydd o lawer.



Mae ymchwil gredadwy yn dangos bod anffyddlondeb yn cyffwrdd â thua 50% o briodasau. Nid typo mo hynny.

Cyn 40 oed, mae 50-65% o ddynion priod a 45-55% o ferched yn nodi eu bod wedi crwydro y tu allan i'w priodas. Oherwydd natur sensitif pwnc yr arolwg, mae'n debygol nad yw'r nifer hwn wedi'i dan-adrodd, yn enwedig ymhlith pobl ffydd.

Chwisgiau gwahanol

Fel y byddech chi'n dychmygu, mae yna fyrdd o resymau pam mae'r nifer hwnnw'n syfrdanol o uchel. Ac eto, yn greiddiol, gwelwn rai enwadau cyffredin. Mae dynion a grwydrodd yn pwyntio at siom neu anfodlonrwydd rhywiol, tra bod y menywod yn teimlo'n anhapus ac wedi'u datgysylltu yn eu priodasau cyn y berthynas.



Rydyn ni'n tueddu i feddwl bod materion yn ymwneud â rhamant ac angerdd. Dyna'r hyn y gallwn ei weld mewn negeseuon testun neu ei glywed mewn negeseuon ffôn, ond y tu ôl i bob carwriaeth mae chwiliad i ddiwallu'r angen dwfn i gael ein caru a gofalu amdanynt yn ddiamod.

Efallai eich bod wedi dweud wrthych chi'ch hun ar ryw adeg, “Ni fydd hynny'n digwydd i mi. Fydda i byth yn twyllo. ”

Gadewch imi ei dorri'n ysgafn i chi - heblaw am bobl sy'n gaeth i ryw, dywedodd pawb arall a gafodd berthynas yr un peth. Mae pawb yn agored i niwed ar rai adegau yn eu priodasau. O ystyried y gymysgedd gywir (neu anghywir) o amgylchiadau, gallai ddigwydd i chi.


cyplau yn agos atoch

Digon o newyddion drwg. Nid oes rhaid i berthynas fod yn stori i chi. Gyda'r gofal a'r cynhaliaeth briodol, gallwch fod yn rhan o berthynas na ddigwyddodd erioed.

Tri “B” a all atal anffyddlondeb

Tri “B” a all atal anffyddlondeb

1. Byddwch yn fwriadol

Mae'r rhan fwyaf o gyplau rwy'n cwrdd â nhw yn y swyddfa gwnsela sy'n ceisio atgyweirio neu achub eu priodas yn cydnabod iddynt fynd yn brysur gyda phethau eraill, ac wrth edrych yn ôl, gweld eu bod wedi colli ffocws ar eu priod. Ddim yn fwriadol, dros amser y swydd, llithrodd y plant, Netflix, yr ap hapchwarae diweddaraf i'r gofod roeddent yn arfer ei gadw ar gyfer ei gilydd.

Rhan enfawr o'r datrysiad priodas llwyddiannus yw cerfio amser i gysylltu'n rheolaidd. Dwys, dwi'n gwybod.

Nid o reidrwydd faint o amser a rennir, ond gweithred yr amser a rennir. Un syniad defnyddiol yw creu “defod ailgysylltu” y gallwch edrych ymlaen ati bob nos ar ôl dychwelyd adref. Gall fod yn unrhyw beth o rannu gwydraid o win gyda'i gilydd i fasnachu rhwbiau yn ôl i wylio fideo doniol i ymlacio. Cael hwyl a gweld pa syniadau fydd yn gweithio i chi a'ch priod.

2. Byddwch ar gael

Mae'r “bod” hwn yn dilyn yn naturiol o'r cyntaf. Gwnewch ddefnydd doeth o'r eiliadau rydych chi gyda'ch gilydd o dan yr un to. Yn y byd technolegol ganolog heddiw, mae gennym un “peth” arall y gallwn ei wneud sy'n gwneud inni edrych yn brysur i'n priod. Yn aml, nid ydym am ymyrryd (neu rydym yn gwneud hynny, ond yn ofni'r ôl-effeithiau) felly rydyn ni'n treulio llawer o amser mewn distawrwydd, yn aros am agoriad, neu rydyn ni'n brysur yn ein byd bach ein hunain.

Galwaf nad yw hyn ar gael yn anfwriadol. Peryglwch ef - gadewch i'ch priod wybod eich bod am gysylltu! Os yw'ch amser siarad yn sefydliadol yn bennaf am amserlen a chyfrifoldebau, fe welwch nad yw'n ddigon i fwydo'r berthynas yn dda. Mae menywod yn aml yn cwyno nad ydyn nhw'n teimlo bod eu gwŷr yn gwrando arnyn nhw wrth geisio magu'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw.

Mae dynion yn aml yn gweld sgyrsiau priod o'r fath fel gwahoddiad i ddatrys y broblem ac achub y dydd, gan fethu rheswm y wraig dros fagu'r pwnc hyd yn oed. Gweld sgyrsiau fel cyfleoedd i glywed cyflwr eich undeb o safbwynt eich priod. Nid yw'r nod o reidrwydd yn cytuno, mae ar gael.

Rwy'n hoffi dweud, “Y nodwedd fwyaf rhywiol mewn ffrind yw'r parodrwydd i newid.” Yn aml pan fydd priod yn teimlo y gallant rannu eu calonnau A chael eu clywed, mae newid yn digwydd.

3. Gochelwch

Fel pe bai arnom angen llinell dag Ashley Madison “Mae bywyd yn fyr. Cael perthynas, ”i'n hatgoffa nad yw priodas yn cael yr un parch ag yr oedd ar un adeg, cymerwch arno'ch hun i amddiffyn eich priodas, rhag gelynion tramor a domestig.

  • Pan fyddwch chi ar wahân, gwyliwch eich cam. Nid yw materion yn dechrau gyda chamau enfawr, ond camau babi. Cadwch gwmni da. Treuliwch amser gyda ffrindiau sy'n gwerthfawrogi'ch priodas. Os nad yw'ch ffrindiau'n gwneud hynny, gallwch ddod o hyd i rai sy'n gwneud hynny. Mae angen dyn asgellwr neu gal asgell ar bob un ohonom i'n helpu i hedfan yn iawn weithiau.
  • Nawr am y gelynion domestig hynny, a elwir hefyd yn blant. Bydd yn rhaid i chi eu hatal rhag dwyn amser eich cwpl oherwydd byddant yn cymryd popeth rydych chi'n ei gynnig iddyn nhw. Gosod ffiniau ynghylch torri ar draws yn ystod oriau deffro ac aros yn eu hystafelloedd ar ôl defodau amser gwely. Gallant ei chyfrifo, a byddwch yn anfon neges wych atynt am sut i wneud eu priodas yn y dyfodol ryw ddiwrnod.

Mae'r tri “be” hyn yn lle da i ddechrau cadw'ch priodas yn dda ac yn gadarn. Hei, mae priodas yn gweithio os ydych chi'n gweithio.