Y Syndrom Always Something Better (ASBS): Yr Hyn y Rhaid i Chi Ei Wybod

Hwyl Hapusrwydd Cusanu Pâr. Pâr Ifanc Interracial yn Cofleidio Chwerthin Ar Ddyddiad

Dyddiad hwyl perffaith. Cemeg ddwys.Mae'r ddau ohonoch chi'n teimlo'n gryf dros eich gilydd. Mae'r ddau ohonoch chi'n teimlo'n hamddenol yng nghwmni'ch gilydd. Mae cydnawsedd yn ymddangos yn berffaith, y byddwch chi'n ei adnabod yn well unwaith y byddwch chi'n cwrdd â'ch gilydd yn amlach - ac yn awr yn edrych ymlaen at y cyfarfod nesaf.
birdnesting

Ond beth sy'n digwydd yn lle? Mae un person yn tynnu i ffwrdd yn sydyn heb unrhyw rybudd. A yw'n swnio'n gyfarwydd i chi?

Wel, gall hynny ddigwydd am sawl rheswm. Mae llawer yn gorgyffwrdd ac yn rhyng-gysylltiedig.Er enghraifft, gall rhai o'r rhesymau, ymhlith eraill:

 • Nid yw'r person a dynnodd i ffwrdd yn barod am berthynas hirdymor eto
 • Mae'r person hwnnw'n chwaraewr
 • Mae gan y person hwnnw a ofn ymrwymiad
 • Yn benodol, yn achosion dynion, maent yn cael eu geni yn helwyr (erlidwyr, yn y byd modern). Mae cael eu gwobr yn hwb mawr i'w ego
 • Mae gan y person hwnnw ASBS (Syndrom Rhywbeth Gwell Bob amser). Hynny yw, maen nhw bob amser yn teimlo y gallai fod rhywun yn well na chi ac maen nhw bob amser yn chwilio am rywun gwell na chi. Maen nhw'n cadw un troed y tu mewn i'r drws rhag ofn.

Byddaf yn mynd i’r afael ag ASBS (Syndrom Rhywbeth Gwell Bob amser) yma yn yr erthygl hon.

Os mai chi yw'r un â Syndrom Always Something Better:Beth sy'n achosi Syndrom Rhywbeth Gwell Bob amser?

 • Cyfryngau cymdeithasol

Pan fyddwch yn edrych yn gyson ar y delweddau o gyplau hapus, hapus, eu hanturiaethau, eu gwyliau, a'r holl luniau hynny sydd wedi'u curadu'n dda, bydd yn gwneud ichi feddwl a cymharwch eich un chi ag eraill .

 • Technoleg

Yn yr oes sydd ohoni, gyda nifer o wefannau dyddio ar-lein, nid yw'n syndod i bobl gael Syndrom Always Something Better.

Mae technoleg yn rhoi llawer o opsiynau a phosibiliadau i bobl ddod o hyd i rywun yn well, a all yn naturiol gael eu temtio. Mae chwilfrydedd bob amser am berson newydd, profiad newydd. Ac mae'n ychwanegu at y dryswch.

Bydd, bydd rhywun bob amser “Gwell,” rhywun talach, rhywun mwy talentog, rhywun mwy pwerus, rhywun mwy ffit, rhywun harddach, rhywun â diddordebau mwy tebyg, rhywun doethach, rhywun cyfoethocach, rhywun mwy rhywiol, ac ati.

Mae'r cyfan yn gymharol â'r hyn sydd gennych eisoes a'r hyn y gallwch chi fyw ag ef.

 • Ofn brifo eto.

Os yw'ch profiadau yn y gorffennol yn parhau i wynebu yn eich pen, ni allwch symud ymlaen er eich bod yn teimlo bod gennych chi hynny. Mae'n eich atal rhag gwneud penderfyniadau.

Nawr rydych chi'n dweud wrthyf, a yw hynny'n gweithio i chi?

Os na, yna mae angen i chi wneud rhywbeth.

Oherwydd bod yr ofn hwn yn arwain at ofn ymrwymiad, gadewch inni ddweud eich bod yn cwrdd â rhywun sy'n agos at popeth rydych chi erioed wedi'i eisiau mewn perthynas , a phwy sydd eisiau ti hefyd.

Yn teimlo'n dda, iawn? Beth sy'n digwydd felly? Pam ydych chi'n gadael?

Mae eich hen brofiadau o deimlo'n gaeth yn ailymddangos. Rydych chi'n dechrau amau ​​a cholli hyder ynoch chi'ch hun, ac mae pob math o “Beth os” yn dechrau chwarae yn eich pen.

Sut i ddod allan o'r Syndrom Always Something Better?

Beiciau Marchogaeth Pâr Ifanc Hapus Ar Hyd y Ffordd Yn Yr Haf

Ydych chi'n teimlo, “Rwy'n dal i chwilio am rywbeth mwy?” Dyma ychydig o awgrymiadau i'ch helpu chi:

 • Dysgu o berthnasoedd blaenorol

Dysgu o gamgymeriadau'r gorffennol a symud ymlaen. Peidiwch â syrthio i gadw sgôr , ceisio penderfynu pwy oedd ar fai. Yn lle, dysgwch yr hyn y gallai pob un ohonoch fod wedi'i wneud yn well.

 • Credwch nad yw perthnasoedd yn gyfyngedig

Pan fydd pobl yn ymwybodol bod perthnasoedd / priodas tymor hir yn mynd i rwt ar ryw adeg, maen nhw'n gwneud yn siŵr eu bod nhw'n ychwanegu chwareus. Maent yn cyflwyno pethau newydd yn eu bywydau yn gyson i'w gadw'n gyffrous ac wedi'i adnewyddu yn ogystal â dilyn eu diddordebau eu hunain ar wahanol achlysuron.

Maent yn ymrwymo iddynt eu hunain y gallant ac y byddant yn datrys unrhyw wrthdaro y maentwyneb fel tîmac aros yn bositif.

 • Gwneud disgwyliadau realistig

Gallwch chi wneud rhestr o nodweddion yr oeddech chi'n ei hoffi yn eich perthnasoedd blaenorol a pha nodweddion a barodd ichi adael.

Yna aseswch yn onest yr hyn rydych chi'n edrych amdano sy'n wahanol i'r hyn a allai fod gennych yn y gorffennol?

Cydnabod a derbyn eich cyfyngiadau eich hun ac yna gweld lle rydych chi'n sefyll nawr. Mae angen i chi fod yn driw i chi'ch hun ac yn driw i'r person arall hefyd. Os nad ydych chi am fynd i mewn i'r tymor hir, yna rhowch wybod i'r person arall. Cyn belled â bod y person arall yn iawn gyda sut rydych chi'n teimlo, mae'r cyfan yn dda.

 • Goresgyn eich ofnau

Cofiwch, rydyn ni'n wydn. Agorwch eich hun i garu. Gadewch i'ch hun deimlo'r teimlad.

Taflwch eich amddiffynfeydd i ffwrdd. Nid ydyn nhw'n adeiladol trwy'r amser.


syniadau busnes ar gyfer parau priod

 • Byddwch yn Agored i Niwed

Yn ôl Dr. Lisa Firestone, Ph.D., Seicolegydd Clinigol,

“Mae'r byd sy'n dyddio yn derbyn a hyd yn oed yn hyrwyddo diwylliant o chwarae gemau. Peidiwch â'i galw am o leiaf dri diwrnod. Peidiwch â dweud ‘Rwy’n dy garu di’ yn gyntaf. Peidiwch â dweud wrtho sut rydych chi'n teimlo. Peidiwch â gadael iddi weld faint rydych chi'n ei hoffi hi. '

Bod yn agored i niwed yn arwydd o gryfder, nid gwendid.

Yn y fideo isod, mae David Goggins yn rhannu sut mae torri'ch hun i waelod craig absoliwt a dweud wrth bobl pwy ydych chi â diffygion cymeriad yn gadael i chi gael y pŵer i dderbyn. Gwrandewch ymhellach isod:

 • Eglurder

Gyda chymaint o ddewisiadau posib o'ch cwmpas, pryd ydych chi'n teimlo eich bod wedi ceisio a samplu digon?

Er mwyn goresgyn y Syndrom Always Something Better, byddwch yn glir am eich anghenion, eich eisiau a'ch torwyr bargen . Mae'n ei gwneud hi'n haws dewis a chadw at eich dewis.

Pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun am y tro cyntaf neu'r ail, rhowch ffocws a siawns iddo oni bai ei bod yn amlwg nad yw'r un hwn ar eich cyfer chi os yw'n cynnwys eich torwyr bargen. Yna mae'n ddealladwy iawn.

Ond heblaw am hynny, bydd gan bob perthynas rai heriau. Bydd angen gwaith arnoch chi a sut rydych chi'n llywio trwy'r holl anawsterau gyda'ch gilydd fel tîm a dysgu a thyfu ohono.

 • Credwch mewn gwir gariad tragwyddol

Pan fyddwn yn cwrdd â rhywun newydd, mae angen i ni wneud ymdrech ychwanegol gyda chyfathrebu, gonestrwydd agored i adeiladu ymddiriedaeth a hunan-fyfyrio i wella ein hunain. Mae'r berthynas rhwng dau berson i fod i fod yn beth hardd ac maen nhw i fod i bara am amser hir, ac mae'n gwneud hynny.

 • Nod Rhagoriaeth, nid Perffeithrwydd

Mae perffeithiaeth yn dod ag ofn methu.

Un arall “beth os” yn eich pen. Tra bo rhagoriaeth yn dod â brwdfrydedd, yn dileu'r ofn sy'n gwneud ichi wneud eich gorau. Mae'n rhoi mwy o hyder a hunan-barch i chi. Mae'n gadael i chi fod yn agored i niwed ac yn gadael i chi rannu'ch teimladau gyda'r person arall.

Os ydych chi bob amser yn brysur yn edrych ar botensial eraill allan yna a pheidio â buddsoddi eich ymdrech yn eich perthynas bresennol, gan anwybyddu pa bethau rhyfeddol sydd gennych chi eisoes, bydd yn broses ddiddiwedd.

“Rydyn ni i gyd yn cwestiynu ein dewisiadau - mae hynny'n ddynol— ond yn eu cwestiynu drosodd a throsodd, ac yn meddwl am beth arall y gallem ei gael, dyna beth y dylem boeni amdano,” meddai Joshua Klapow, Ph.D., Seicolegydd Clinigol a llu o Sioe Kurre a Klapow.

Dyddio rhywun â Syndrom Always Something Better

Young Beautiful Dating Together On Trrace


nodau perthynas difrifol

Os ydych chi wedi dyddio neu'n dyddio rhywun bob amser yn chwilio am y peth gorau nesaf, edrychwch am rai o'r arwyddion hyn:

 • Os nad ydyn nhw'n barod i ymrwymo a dweud, “Gadewch i ni weld i ble mae'n arwain.' Mae'r datganiad hwnnw'n rhywbeth i wylio amdano.
 • Os ydyn nhw'n chwarae cae (mae hyn yn fwy perthnasol i ddynion yn ôl yr ystadegau).
 • Os mai dim ond sgyrsiau arwynebol y maent yn eu cael yn lle sgyrsiau manwl ac ystyrlon.
 • Fel y soniais uchod, mae dynion yn hoffi mynd ar ôl. Os byddwch chi'n cwympo amdano yn rhy gyflym, maen nhw'n colli diddordeb, ac mae ganddyn nhw'r holl resymau yn y byd nad ydych chi'ch dau yn ffitio gyda'i gilydd.

Ydw, yn gywir, nid yw'r ddau ohonoch chi'n perthyn gyda'i gilydd, ond rydych chi'n gwneud yr un peth os ydyn nhw'n tynnu i ffwrdd. Canolbwyntiwch arnoch chi'ch hun a'ch twf personol oherwydd maen nhw'n ddi-os yn chwilio am rywbeth gwell, a rhaid i chi beidio ag aros mewn ansicrwydd.

Dysgu o'r profiad a symud ymlaen. Cofiwch bob amser, RYDYCH CHI'N WORTHY. RYDYCH YN WERTHUS. YMDDIRIEDOLAETH Y BROSES.