5 Ffordd Sicr o Beidio â Gwneud Cyllid yn Broblem Yn Eich Teulu

Dyma 5 awgrym i osgoi gwahaniaethau ariannol yn y teulu Mae materion cyllid yn anodd. Nid ydych chi'n gwybod sut i gael dau ben llinyn ynghyd, ac mae'r biliau'n cronni o hyd. Mae'n ymddangos fel cylch di-ddiwedd o frwydro. Mae'r rhan fwyaf o bobl, yn anffodus, yn gwneud y sefyllfa hyd yn oed yn fwy cymhleth pan fyddant yn caniatáu i'r teulu cyfan ddioddef oherwydd materion ariannol.

Yn yr Erthygl hon

Nid wyf yn sôn am esbonio i'ch plentyn na allwch brynu tegan newydd iddo. Rwy'n siarad am y negyddiaeth a'r anghytundebau cyson ynghylch arian.Gadewch i mi rannu rhywbeth personol iawn. Rwy'n dod o deulu incwm isel. Roedd llawer o gariad, ond tunnell o negyddiaeth oherwydd materion ariannol. Wna i byth anghofio’r diwrnod pan waeddodd fy nhad at fy mam am brynu cacen. Aeth hi dros y gyllideb. Rwy'n dal i gael lwmp yn fy ngwddf pan fyddaf yn bwyta cacen weithiau.

Pan fyddwch chi'n caniatáu i'ch plant deimlo'r frwydr a bod yn rhan ohoni, byddant yn dioddef y canlyniadau am oes. Nid oes unrhyw riant eisiau hynny, ond weithiau rydyn ni'n cael cymaint o drafferthion fel ein bod ni'n rhoi'r gorau i feddwl am yr hyn sy'n iawn neu'n anghywir.

A oes ffordd i gadw'r cysylltiadau o fewn eich teulu uchod materion ariannol? Yn sicr mae yna!

Dyma 5 awgrym i osgoi gwahaniaethau ariannol yn y teulu

1. Byddwch yn dîm

Pan mai dim ond un person yn y teulu sydd â gofal am y cyllid, gall y system gyfan ymddangos yn awdurdodol.Gweithio fel tîmyn ffordd wych o osgoi cam-gyfathrebu. Os yw'r ddau riant yn gweithio, gallant agor cyfrifon ar y cyd i dalu am gostau'r cartref a delio â buddsoddiadau. Mae hyn yn gwneud y trafodion yn haws i'w rheoli, ac mae'n gwneud i'r teulu deimlo fel tîm sy'n gweithio tuag at nod cyffredin.

Mae’n bosibl y byddwch yn dal i gynnal eich cyfrifon ar wahân, felly byddwch yn cael rhywfaint o ymreolaeth ariannol ac yn osgoi dadleuon ynghylch prynu rhywbeth nad oedd wedi’i gynllunio.

2. Deall anghenion eich gilydd

Mae un o'r partneriaid yn aml yn gwthio'r llall i fod yn gynnil. Pan fyddwch chi eisiau gwario ar rywbeth sy'n gwneud i chi deimlo'n dda (fel esgidiau newydd, er enghraifft), bydd eich partner yn gwneud i chi deimlo'n euog yn ei gylch. Yna, byddwch chi'n dechrau dadlau am eu costau ysmygu neu gar, dim ond i ollwng y bêl yn ôl.

Rhaid dod lawr i acyd-ddealltwriaeth. Mae gan bawb anghenion, ac weithiau mae angen inni ddiwallu’r anghenion hynny hyd yn oed pan fo’r teulu’n cael trafferthion ariannol. Dylai un pâr o esgidiau y tymor fod yn iawn os nad yw hynny'n effeithio ar botensial y teulu i dalu'r costau angenrheidiol.

Os ydych chi'n meddwl bod rhywfaint o gost yn wirioneddol ddiangen, ceisiwch ei esbonio mewn tôn dawel. Nid nad ydych am i'ch partner brynu rhywbeth; mae'n ymwneud â beth sy'n well i'r teulu cyfan.

Os ydych chi

3. Mynychu gweithdy ariannol

Oes; wir! Os na allwch chi a'ch partner reoli'r cyllid yn iawn a'ch bod yn sylwi bod eich plant yn cael eu llusgo yng nghanol y frwydr hon, mae'n bryd cael rhywfaint o addysg.

Gall yr anghytundebau ddeillio o wahanol nodau ariannol. Er enghraifft, bydd person sy'n deall cyllideb yn prynu'r teledu mwyaf fforddiadwy sydd ar gael, a bydd person â gogwydd hirdymor yn dewis dewisiadau eraill drutach, gan feddwl ei fod yn cael mwy o werth felly.

Bydd gweithdy ariannoleich dysgu am gyllidebu, felly bydd y ddau ohonoch yn dysgu sut i nodi blaenoriaethau a gwario swm digonol o arian arnynt.

4. Pennu'r blaenoriaethau

Wnaethoch chi briodi eich gwrthwyneb ariannol? Os ydych chi'n gynilwr a'ch bod chi eisiau pob doler ychwanegol ar y cyfrif cynilo, rydych chi'n teimlo ychydig yn gythryblus pan fydd eich partner eisiau gwario arian ar benwythnos teuluol oddi cartref. Rydych chi'n gwybod y byddai hyn yn gwneud pethau da i'r cysylltiadau o fewn y teulu, ond rydych chi'n poeni oherwydd ni fydd yn atal y to rhag gollwng.

Mae'n rhaid cael cydbwysedd. Os oes yn rhaid i chi dalu costau difrifol, bydd yn rhaid aros am y penwythnos i ffwrdd. Os gallwch chi ei fforddio'n realistig, bydd yn rhaid i'ch partner ddeall gwerth gwario arian ar hwyl.

Os ydych chi eisiau pob doler ychwanegol ar y cyfrif cynilo, rydych chi

5. Cadwch y dadleuon i ffwrdd oddi wrth eich plant

Os oes gwir angen ichi drafod cost benodol, peidiwch â'i wneud o flaen y plant. Nid eich bod chi'n ceisio creu delwedd o fyd delfrydol nad yw'n bodoli. Dim ond oherwydd eich bod chi'n ceisio eu hamddiffyn rhag y materion cyffredin hyn gymaint â phosib. Os ydyn nhw'n sylweddoli eich bod chi'n dadlau oherwydd arian, bydd y ddelwedd maen nhw'n ei chreu yn eu meddyliau yn llawer mwy trafferthus na'r sefyllfa wirioneddol rydych chi'n ei hwynebu.

Ceisiwch gadw'r cytgord yn eich teulu gymaint â phosib. Os sylwch fod materion ariannol yn tarfu arno, y peth lleiaf y gallech ei wneud yw gweithio ar ddod â’r cytgord hwnnw yn ôl. Mae arian yn mynd a dod, ond gall y creithiau o frwydrau teuluol fod yn egnïol am amser hir iawn.

Ranna ’: