Sut i Fod yn Chwaraewr Tîm i'ch Priod

Sut i fod yn chwaraewr tîm i

Yn yr Erthygl honGall bod yn chwaraewr tîm i'ch priod gyfrannu'n helaeth at lwyddiant eich priodas.Felly, beth sy'n gwneud i berthnasoedd weithio?

Mae llawer o gyplau priod hapus yn aml yn nodi bod “gwaith tîm” yn gynhwysyn hanfodol i briodas hapus. Byddai'r mwyafrif ohonom yn cytuno ein bod am anfon neges at ein partneriaid ein bod ar eu hochrau. Mae priodas yn ymwneud â dod yn dîm. Mae gwaith tîm mewn priodas yn gynhwysyn hanfodol wrth wneud priodas yn hapus ac yn llwyddiannus.Gan y gall bod yn dîm gyda'ch partner wella'ch perthynas â'ch priod yn ddramatig, rhaid i chi ddarllen ymlaen i ddarganfod rhai ffyrdd effeithiol o ddangos undod a gwaith tîm yn eich priodas a bod yn chwaraewr tîm mewn perthynas.

Awgrymiadau ar sut i fod yn dîm mewn perthynas

Llygaid ar agor

Mae astudiaethau'n dangos bod pobl yn aml yn cadw mwy o wybodaeth pan fyddant yn gwneud cyswllt llygad cyson â'r person y maent yn gwrando arno.Gall cymryd yr amser i fod yn wrandäwr gweithredol nid yn unig eich helpu i gadw mwy o wybodaeth angenrheidiol y mae'ch priod yn ceisio ei chyfleu i chi ond gall fod â gwerth enfawr o ran atal camddealltwriaeth yn y dyfodol.

Nid yn unig y mae cyfathrebu yn aml yn cael ei wella, ar y cyfan, o wrando gweithredol, ond gall sicrhau eich partner eich bod yn ei gymryd o ddifrif.


syniadau geiriau diogel

Rhannwch gyfrifoldebau yn seiliedig ar ddoniau

Mae ymchwil yn dangos bod cyplau yn aml yn nodi mwy o lwyddiant wrth redeg cartref pan ddirprwyir tasgau ar sail nodweddion personoliaeth.

Yn hytrach na cheisio dirprwyo cyfrifoldebau, yn gyfartal, efallai yr hoffech chi drin trefniant mwy toreithiog, cyn belled â bod pob un ohonoch chi'n fodlon ac yn gyffyrddus â'r hyn y gofynnir i chi ei wneud. Mae gweithio gyda'n gilydd mewn perthynas yn gofyn am alinio nodau, gwella tosturi a chyd-ddealltwriaeth.

Mae unigolion yn aml yn nodi eu bod yn cael amser haws yn ffurfio arferion cynhyrchiol os ydynt yn canfod eu bod yn llwyddiannus ynddynt.

Chwarae ar yr un pryd

Dewch o hyd i ffyrdd o gadw

Mae llawer o gyplau priod yn aml yn nodi eu bod yn teimlo pwysau i fwynhau'r un gweithgareddau â'u priod. Fodd bynnag, yn aml gellir mwynhau eich diddordebau amrywiol ym mhresenoldeb eich priod, hyd yn oed os yw'r ddau ohonoch yn gwneud pethau gwahanol.

Er enghraifft, mae llawer o gyplau hapus yn nodi eu bod yn gwneud gweithgareddau ar yr un pryd fel darllen yn y gwely tra bod y partner yn gwylio'r teledu ar glustffonau, er mwyn peidio ag aflonyddu ar yr un sy'n darllen. Mae bod yn dîm mewn priodas yn gofyn i chi fod yn greadigol.

Mae yna lawer iawn o ffyrdd i fod yn greadigol fel y gallwch chi dreulio amser ym mhresenoldeb eich gilydd wrth wneud pethau gwahanol.

Gall rhoi ymdrech i ddod o hyd i ffyrdd o gadw'ch gilydd yn hapus a mwynhau'ch gwahaniaethau, ochr yn ochr, feithrin ymdeimlad o waith tîm yn bendant.

Ar sut i fod yn dîm gyda'ch priod, heb fod eisiau i'ch priod gyfaddawdu ar eu diddordebau dim ond oherwydd eich bod chi'n gwneud rhywbeth arall gall anfon neges eich bod chi am i'ch gilydd fod yn hapus ac yn barod i weithio gyda'ch gilydd i ddod o hyd i ffordd i gwnewch hynny.

Gweithgareddau adeiladu tîm ar gyfer cyplau

Gweithgareddau adeiladu tîm ar gyfer cyplau

Mae sawl gweithle yn tanlinellu pwysigrwydd gweithgareddau adeiladu tîm i feithrin gwell synergedd a chynhyrchedd tîm. P'un a yw'n allu cyfathrebu'n effeithiol, cydweithredu ar brosiectau ac ysgogi cyfoedion, mae gweithgareddau adeiladu tîm yn creu awyrgylch gwaith ffafriol.

Yn yr un modd, gall gweithgareddau cyplau weithio rhyfeddod am briodas. Mae yna sawl gweithgaredd bondio ar gyfer parau priod a fydd yn ailafael yn eich diddordeb yn eich gilydd ac yn tanio hwyl a rhamant yn eich bywyd priodasol.

Mae'r opsiynau ar gyfer gweithgareddau adeiladu tîm ar gyfer parau priod yn ddiddiwedd!

  • Mae ymwybyddiaeth ofalgar mewn priodas yn helpu i feithrin tosturi, empathi a chytgord mewn priodas . Gwneud ioga neu fyfyrio gyda'n gilydd gallai fod eich ateb i'r cwestiwn, “sut i weithio fel tîm gyda'ch priod.”
  • Manteisiwch ar fuddion teithio fel cwpl . Ar brydiau, mae humdrum bywyd yn cyrraedd chi ac fe'ch gadewir yn ddisylw a heb gynhyrfu am bethau a bywyd yn gyffredinol. Mae teithio yn brofiad cyfoethog a'r ffordd fwyaf effeithiol i adfywio'ch hun, ailgyflenwi'ch enaid, tawelu'ch meddwl ac ail-lenwi'ch perthynas â'ch priod. Felly, ewch allan o'ch parth cysur a mwynhewch ryw antur gyda'ch gilydd.
  • Cymryd rhan mewn gweithgaredd elusennol neu wirfoddol mae hynny'n agos at eich calon yn ffordd wych o gael persbectif, dod yn agos at eich gilydd a thanlinellu arwyddocâd diolchgarwch a bodlonrwydd mewn bywyd. Gall gweithio dros achos hefyd ddod â semblance o ystyrlondeb mewn bywyd.
  • Dysgu math newydd o ddawnsio neu gymryd dosbarth coginio gyda'i gilydd , gall gyfrannu'n helaeth at wella'r gwaith tîm. Rydych chi'n dysgu dewis ciwiau cynnil, ymatebion a gwneud ymdrech ddiffuant i weithio ochr yn ochr â'ch un arwyddocaol arall gyda'ch holl frwdfrydedd.
  • Gall rhyw ac agosatrwydd fynd yn ôl yn y cynllun pethau mewn bywyd, gan adael ychydig neu ddim lle i fwynhau agosatrwydd corfforol ac emosiynol gyda'ch partner. Os yw'ch amserlen yn rhy dynn ar gyfer sesiwn sach ddigymell, mae angen i chi bensil mewn dyddiad wythnosol i gael rhyw, amserlennu rhyw yw un o'r ffyrdd gorau o roi cynnig ar bethau newydd rhwng taflenni , arbrofi, a chael hwyl gyda'ch priod yn y gwely wrth i chi logio peth amser o ansawdd gyda'ch gilydd.
  • Ar sut i fod yn dîm gyda'ch partner, un o'r awgrymiadau coolest yw creu a hunanofal trefn arferol i'r ddau ohonoch, lle rydych chi'n mwynhau sesiwn tylino neu'n creu sba DIY gartref.

Bydd yr awgrymiadau hyn ar sut i fod yn chwaraewr tîm mewn perthynas yn eich helpu i greu ysbryd tîm mewn priodas, gwella eich egni rhywiol, gweld ochr chwareus i'ch gilydd, ac yn caniatáu ichi ddysgu, tyfu a newid gyda'ch gilydd.