Creu Hafan Ddiogel ar gyfer Cyfathrebu

Creu-A-Safe-Haven-For-Communication

“Dydyn ni byth yn siarad mwy” neu “mae gennym ni faterion cyfathrebu” yw’r ymatebion amlaf a glywaf gan y ddau ryw pan ofynnaf “beth sy’n dod â chi i therapi?” Yn sicr mae yna fyrdd o resymau sylfaenol dros hyn ac mae gan y ddwy ochr eu fersiwn o pam. Mae eu canfyddiadau a'u teimladau yn haeddu cael eu prosesu mewn sesiwn, er mwyn cael mewnwelediad i'r ddeinameg ym mherthynas y cwpl a hefyd i'r naill allu 'clywed' a dysgu am y llall. Defnyddiodd athro ymddygiadol i mi lawer o leuadau yn ôl yr ymadrodd, “Know your critter”, yr wyf wedi'i fathu.Ond, sut allwch chi adnabod eich beirniad, os na allwch ei glywed ef neu hi neu na all rannu eu hunain yn agored, yn onest neu'n ddiogel? “Clyw” yw'r agwedd allweddol ar gyfathrebu ac, yn aml, yr hyn sydd ar goll tra bod pob person yn teimlo fel ei fod yn siarad â'r wal ddiarhebol.
syniadau dydd valentine ar gyfer parau priod

Cael hafan ddiogel ar gyfer cyfathrebu

Yn fy sesiwn gwnsela yn gyntaf, nodaf y rheolau sylfaenol i'w hystyried yn y siwrnai i adnabod a chyfathrebu â'ch “beirniad”. Rwy'n gwahodd cyplau i fyfyrio ar faint haws yw hi i 'gyfathrebu' a faint yn fwy dilysedig maen nhw'n teimlo, pan fydd ganddyn nhw hafan ddiogel (cartref) lle maen nhw'n gallu rhannu eu breuddwydion, cwynion, ofnau, gwerthfawrogiadau a'r holl gynhwysion eraill sy'n mynd i berthynas a bod yn ddynol.

Cofiwch, “nid yw teimladau byth yn gywir nac yn anghywir, dim ond ydyn nhw” a phan mae ganddyn nhw gartref diogel i breswylio ynddo, mae rheolau eglurder, a gwrthdaro yn hydoddi.Mae'n swnio'n hawdd! Fodd bynnag, yn gyntaf, rhaid i'r DDAU unigolyn feistroli'r grefft o ddileu pum ymateb cyffredin i deimladau eu partneriaid, a ganfyddir yn aml trwy hidlwyr goddrychol (aka: “bagiau” a “sbardunau”).


dyddio rhywun nad yw erioed wedi bod mewn perthynas

Y meini prawf allweddol ar gyfer creu lle ar gyfer twf yw, dealltwriaeth, tosturi ac empathi, mae'n caniatáu i bob partner ehangu heibio i'w ofnau, eu hunan-amddiffyniad a'u gwyro eu hunain. . . pob un sy'n torri gemau i agosatrwydd, perthynas ddiogel sy'n esblygu'n emosiynol ac yn foddhaus.

NI all cartref diogel ar gyfer cyfathrebu gynnwys:

  1. Beirniadaeth- enghraifft: “Dydych chi byth yn fodlon. Dydych chi byth yn gwneud unrhyw beth yn iawn. ”
  1. Beio - enghraifft: “ Eich bai chi ydyw oherwydd nad ydych chi erioed ar amser. ”
  1. Amddiffyniad- enghraifft: “Dw i ddim eisiau siarad amdano.” “Wnes i ddim dweud hynny!”
  1. Ego- enghraifft: “Rwy’n gwybod beth sydd orau. Mae'r hyn rwy'n ei ddweud yn mynd ”
  1. Barn - enghraifft: “Rydych chi'n gweithredu felly oherwydd eich bod chi'n ddemocrat (gweriniaethwr).”

Yikes!
arwyddion o gam-drin domestig rhestr wirio

Er ei bod yn hawdd gweld sut mae pob un ohonom yn mynd i unrhyw un neu bob un o'r cuddfannau hyn pan fydd ein partner yn ceisio cyfleu eu hanghenion, eu dymuniadau neu eu dymuniadau. Rydyn ni'n teimlo dan fygythiad. Fodd bynnag, mae cleientiaid wedi nodi mwy o ymdeimlad o ryddhad, dilysrwydd a chwilfrydedd i ddysgu mwy amdanynt eu hunain a'u partneriaid pan fydd ymatebion awtomatig plymio pen-glin (a chyntefig) o: beirniadaeth, bai, amddiffynnol, ego a barn yn cael eu dileu o'r rhyngweithiadau a fwriadwyd i fondio yn hytrach na thorri'r cariad.

Nid yw bob amser yn hawdd torri ymatebion awtomatig pan fyddwn yn “teimlo” ymosodiad, ond pan fyddwn yn ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar (hunanymwybyddiaeth), mae'n dod yn haws taflu'r ymatebion dinistriol hyn mewn gwasanaeth i'r pwrpas uwch & hellip; Perthynas fwy cariadus, heb sôn, ymdeimlad uwch o heddwch oddi mewn.