Sut i Ail-sefydlu Cariad a Pharch mewn Priodas

Sut i Ail-sefydlu Cariad a Pharch mewn Priodas

Mae cariad a pharch mewn priodas yn hanfodol iawn . Er mwyn cariad rhywun, rhaid i chi eu parchu gan ei bod yn amhosibl gwerthfawrogi'r person sy'n eich caru chi os nad ydych chi'n eu parchu. Y peth yw, rydyn ni'n ddynol ac mae'r elfen allweddol hon o iach perthynas mae angen sefydlu.Collir parch mewn priodas pan fydd eich priod yn methu â gwerthfawrogi ac ystyried eich teimladau yn gyson. Mae hyn yn creu problemau a gellir gadael un neu'r ddau bartner yn teimlo'n amharchus a heb ei werthfawrogi. Gall priodas heb barch fynd i'r afael â'r cariad mewn perthynas sydd gennych chi â'ch gilydd.Dim parch yn y berthynas na colli parch yn y berthynas yn un o'r y ffyrdd cyflymaf o'i ddinistrio. Un o'r rhesymau y mae cyplau yn gwahanu yw diffyg parch yn eu perthynas. Mae'n effeithio ar y cariad a agosatrwydd nhw yn y pen draw wedi creu datgysylltiad sy'n anodd ei adfer.

Mae maint y parch y mae priod yn ei ddangos i'w gilydd yn diffinio'r boddhad y maent yn ei brofi yn eu priodas.Mae parch priodasol yn hanfodol iawn i sut mae priodas yn gweithredu. Felly, mae cynnal neu adfywio parch mewn priodas yn bendant.

Efallai y bydd yn ymddangos yn anodd, ond mae'n bosibl gwneud hynny adfer parch mewn priodas. Mae'n bosibl dychwelyd i'r man lle gwelsoch chi a'ch partner eich gilydd gyntaf yn eich perthynas.

Os ydych chi'n gyson teimlo diffyg cariad a pharch mewn priodas , yna mae angen gweithredu'n gyflym i'w adfer.Yn ffodus, ailsefydlu parch a chariad i mewn priodas gellir ei wneud. Dyma sut i ddangos parch a'i ennill gan eich partner:

Canolbwyntiwch ar eich ymddygiad

Gair i gall dewch â mwy o gariad a pharch i'ch priodas yw canolbwyntio ar newid eich ymddygiadau yn unig. Pan ddaw i fod yn berson parchus a trin eich priod â pharch , rydych chi ar eich pen eich hun. Canolbwyntiwch ar y newidiadau y mae'n rhaid i chi eu gwneud.

Efallai bod eich partner yn amharchus ac yn gwaethygu, ond efallai na fyddech chi wedi bod yn sant chwaith. Cyfathrebu agored a gonest yn hanfodol wrth adfer cariad a pharch mewn priodas.

Ar y llaw arall, adeiladu clo grid emosiynol a peidio â chyfleu'ch teimladau gyda'ch partner yn unig ffugio gwenwyndra emosiynol.

Wrth i'ch perthynas fynd yn fwy gofidus yn emosiynol, byddwch chi'n colli ffocws o'r gwerth sydd gan eich cysylltiad. Rydych chi'n pwysleisio mwy ar ddiffygion a siomedigaethau ymddygiad eich partner yn hytrach na cheisio dod o hyd i ffordd i'w trwsio.

Myfyriwch ar sut rydych chi'n siarad â'ch priod, y pethau rydych chi'n eu dweud, a sut rydych chi'n eu dweud. Os yw'r ddau bartner yn gwneud hynny, gellir ailsefydlu parch . Trin eich priod yn y ffordd yr hoffech chi gael eich trin.

Byddwch yn bwyllog, eisteddwch yn dawel, ac agorwch eich calon i'ch partner, ailgysylltu â'r teimlad cariadus o dosturi, caredigrwydd, gwerthfawrogiad, a diolchgarwch. Caniatáu eich hun i gadewch i ni fynd o'ch ego a chanolbwyntio ar drwsio'r cariad a'r parch mewn priodas.

Goddef, gwerthfawrogi a derbyn gwahaniaethau

Un arall ffordd wych o chwistrellu mwy o gariad a pharch mewn priodas yw trwy ddysgu goddef, gwerthfawrogi a derbyn gwahaniaethau. Mae priod yn mynd i anghytuno ac maen nhw'n mynd i gael safbwyntiau gwrthgyferbyniol.

Derbyn, goddef a pharchu meddyliau eich partner a bydd barn yn arwain at dderbyn a derbyn yn hyrwyddo cariad.

Mae anghytuno yn rhan o unrhyw briodas, ond y ffordd rydych chi'n delio ag anghytuno yw'r gwahaniaeth allweddol rhwng priodas iach ac afiach.

Mae gan eich partner yr hawl i'w safbwynt a'i deimladau ei hun, ni ddylai diffyg consensws arwain at eich bychanu neu brifo'ch priod.

Byddwch yn dosturiol o chwilfrydig pan fyddwch chi'n cwrdd â'ch partner. Edrych nhw yn eu llygaid, cadwch galon agored, a chofiwch y pethau rydych chi'n eu gwerthfawrogi am eich partner. Cofiwch eich bod chi a'ch partner yn gwneud y gorau y gallant ac mae mwy neu lai yn ei chael hi'n anodd yn union fel chi.

Mae'n cymryd llawer o ymdrech ac amynedd i gynnal parch trwy berthynas. Mae trin eich priod yn amharchus, yn anystyriol, ac yn negyddol yn ysgogi'r un ymddygiad ynddynt.

Derbyn eich gwahanol safbwyntiau, gwerthfawrogi eu mewnbynnau, cadw deialog yn agored i wneud penderfyniadau gyda'i gilydd, a chyfaddawdu yn ôl yr angen.


cwnselwyr pro pro

Stopiwch geisio newid eich priod

Mae parch a chariad mewn priodas yn aml yn cael eu colli pan fydd partneriaid yn ceisio newid eu priod. Nid yw ceisio newid rhywun ond yn achosi ichi golli golwg ar y llun mawr.

Yn hytrach na'i gwneud yn bwynt i alw'ch priod allan pan fyddwch chi'n anghytuno â'u hymddygiad neu'n dweud wrthyn nhw sut i weithredu, gwnewch eich rhan, a gwnewch yr ymdrech i wneud hynny creu amgylchedd parchus a chariadus.

Mae'r dull hwn yn effeithiol oherwydd eich bod yn arwain trwy esiampl. Dychwelir parch yn aml pan roddir ef. Mae ceisio newid eich priod ar y llaw arall yn creu tensiwn.

Yn olaf, fel cwpl priod, rydych chi'n ymroi i rai rolau y cytunwyd arnynt yn ymwybodol neu'n anymwybodol gan y ddau ohonoch. Mae'n hanfodol cofio, ni waeth pa rôl y mae eich partner yn ei chwarae i chi parchu eu hymdrechion bob amser.

I'r rhai sy'n cael anhawster i greu awyrgylch mwy parchus, ystyriwch therapi . Mae therapi yn helpu cyplau trafod materion anodd, eu datrys, a gwrthdroi ymddygiadau amharchus.