Pam Mae'n Twyllo - Datrys y Rhesymau Go Iawn y Tu ôl i'r Troseddau

Pam Mae


ofnau ysgariad

Yn yr Erthygl honNid yw'n anodd darganfod bod eich partner yn twyllo arnoch chi yn unig; mae'n brifo mewn mwy o ffyrdd nag y gallwn ei ddisgrifio.Rydych chi'n gwybod pam ei fod yn cael ei alw'n dorcalon? Oherwydd bydd yn teimlo fel bod eich calon yn cael ei rhannu'n ddarnau - darganfod pam y gall eich cariad neu'ch gŵr dwyllo droi ein bywydau o gwmpas.

Pam gwnaeth mae'n twyllo ? Gall yr un cwestiwn hwn eich newid chi - am byth. Weithiau, mae'n brifo cymaint mwy pan fyddwch chi'n cael eich gadael heb unrhyw atebion. Pan fyddwch chi'n cael eich gadael wedi torri, yn isel eich ysbryd, ac wedi drysu ynghylch pam roedd eich partner yn twyllo, i ble'r ewch chi yma? Pam fod yn rhaid i hyn ddigwydd? Pam mae dynion yn twyllo? Ydy pob dyn yr un peth?Pam mae dynion yn twyllo? Gwybod y gwir reswm pam

Mae'n ymddangos nad oes gwraig na chariad perffaith i ddynion sy'n twyllo.

Mae ymddiriedaeth y dyddiau hyn mor anodd ei ennill ond mor hawdd i'w ddinistrio. Mae datblygiad ein technoleg hefyd wedi rhoi mwy o ffyrdd i dwyllwyr wneud eu peth heb gael eu dal. Mae'n hawdd cyrchu apiau i guddio negeseuon, cloi apiau, a llawer mwy, a gall hyn eisoes chwarae rhan enfawr i rywun sydd eisiau twyllo. Fodd bynnag, pam ei fod yn twyllo nid oherwydd apiau, amgylchiadau, neu hyd yn oed oherwydd temtasiwn - mae'n twyllo oherwydd ei fod ei eisiau.

Yma, byddwn yn chwalu rhai o'r rhesymau pam ei fod yn twyllo s:Dynion ydyn ni; rydym wedi gwneud fel hyn

Onid ydym wedi blino ar yr esgus hwn?

Pan glywn ddynion yn cellwair o gwmpas fflyrtio ac anffyddlondeb, rydym yn aml yn clywed y datganiad hwn. Wrth iddyn nhw resymu, mae dynion yn amlochrog eu natur - iawn! Cymerwyd y bydd dynion bob amser yn cael eu denu at ddarpar ffrindiau eraill ond roedd dynion, yn union fel unrhyw fodau dynol, hefyd yn cael y gallu i resymu a hunanreolaeth.

Dechreuodd hi, fe wnaeth hi fy nhemtio

Am wybod pam ei fod yn twyllo gol? Wrth gwrs, oherwydd y fenyw flirtatious honno a'i temtiodd. Mae'n ddieuog! Pan fydd dynion yn cael eu dal yn twyllo, maen nhw'n dod yn lân trwy bwyntio bysedd.

Ni waeth sut mae menyw yn ceisio eich hudo - os oes gennych hunanreolaeth, ni fyddwch yn ildio.

Nid ydym yn agos atoch mwyach

Nid ydym yn agos atoch mwyach

Unwaith eto gyda'r gêm beio, y rhan fwyaf o'r amser pan fydd dynion yn dal i fod eisiau cael y foment agos-atoch honno gyda'u gwragedd ond oherwydd gwaith, plant, a chyfrifoldebau eraill, weithiau dim ond mynd i'r gwely a chysgu yr ydych chi eisiau. Gall hyn achosi ychydig o fwlch yn eich agosatrwydd a chyda'r holl demtasiwn o amgylch dyn?

Dim ond ei hunanreolaeth sy'n ei atal rhag twyllo.

Mae gen i wraig swnllyd

Mae dynion yn casáu gwraig sy'n swnian - pwy sydd ddim? Pan nad yw dyn bellach yn cyffroi i fynd adref oherwydd y diweddglo byth, pan fydd dyn yn teimlo nad yw bellach yn hapus, efallai y bydd am gael ei hwb ego a'i hapusrwydd yn rhywle arall - dywedwch ym mreichiau menyw arall efallai?

Nid yw fy ngwraig / partner yn gofalu amdani ei hun bellach

Y rheswm mwyaf cyffredin pam ei fod yn twyllo a?

Hyd yn oed os oes ganddo wraig gariadus a mam ofalgar i'w blant - yr ateb? Oherwydd nad yw hi bellach yn apelio, nid yw hi bellach yn edrych yn boeth ac yn ddeniadol. Mae hi'n gwisgo pants a chrysau baggy ac mae hi bob amser wedi blino ac mae ganddi wallt blêr rhyfedd. Dyma'r realiti.

I ddynion, mae hwn yn ddiffodd mawr. Anaml y byddwch chi'n dod o hyd i ddyn a fydd yn gwerthfawrogi pa mor flinedig ydych chi fel gwraig tŷ. Bydd y mwyafrif ohonynt yn eich beirniadu am beidio â gofalu amdanoch eich hun, heb wybod pa mor anodd yw gwneud hynny.

Rhywio a fflyrtio, dim niwed wedi'i wneud

Yn y bôn, byddai dynion yn chwerthin ar unrhyw un a fyddai’n eu cyhuddo o dwyllo pan fyddant yn ei wneud ar-lein yn unig fel secstio, sgwrsio, a hyd yn oed wylio porn neu gael seibersex. Iddyn nhw nid yw hyn hyd yn oed yn fargen fawr.

Arwyddion cariad twyllo neu wŷr

Pa mor hir y gall dyn ddioddef atyniad rhywiol yn enwedig pan fydd rhywun yn fflyrtio ag ef? Yn union sut ydych chi gwybod y arwyddion o gariad twyllo neu ŵr?

  1. Yn sydyn daw obsesiwn iawn am sut mae'n edrych
  2. Yn araf, mae'n gweithredu'n fwy pell i chi a'r gweithgareddau yr oeddech chi'n arfer eu gwneud gyda'ch gilydd
  3. Yn llai agos atoch, yn osgoi unrhyw gamau a all arwain at agosatrwydd
  4. Yn dod yn llidiog yn hawdd ac efallai ei fod yn ymddangos yn fai
  5. Yn eich cyhuddo o dwyllo - Baner goch yw hon! Yn enwedig pan nad ydych chi'n rhoi unrhyw resymau iddo eich amau
  6. Yn sydyn daw'n llym ynglŷn â rhoi preifatrwydd i'w gilydd
  7. Camgymeriadau bach fel dyddiadau, hoff fwyd, ffilmiau ac yn dda hyd yn oed eich galw mewn enw gwahanol
  8. Yn sydyn mae'n dod yn bleserus ac yn hapus wrth fynd allan

A all dyn twyllo newid a bod yn ffyddlon?

Beth os byddwch chi'n darganfod ei fod wedi twyllo arnoch chi? A allwch chi hyd yn oed feddwl yn syth am bethau i'w dweud wrth eich cariad pan fydd yn twyllo?

Yn sicr, gall emosiynau gyrraedd atom ac efallai y byddwn hyd yn oed yn synnu ein hunain gyda sut y byddem yn ymateb. Rydyn ni eisiau gwybod pam mae'n twyllo gol, pam y llwyddodd i wneud hyn i chi ac yn bwysicaf oll, a all dyn twyllo newid a bod yn ffyddlon?

Mae yna ddywediad, unwaith yn dwyllwr, bob amser yn twyllwr ac mae hynny'n wir ar y cyfan. Mae yna rai dynion a fyddai’n newid ac a fyddai’n dysgu eu gwers - mae’n hollol bosibl. Fodd bynnag, bydd mwyafrif y dynion a oedd yn twyllo yn ei wneud eto ar ryw adeg.

Os bydd hyn yn digwydd i chi a'ch bod yn dal i deimlo bod eich partner yn haeddu ail gyfle yna ei roi iddo yn galonnog ond gosod disgwyliadau amdano yn ennill eich ymddiriedaeth yn ôl. Bydd yn ffordd arw i ennill yr ymddiriedaeth unwaith pur sydd gan eich cariad neu wraig ond nid yw'n amhosibl.

Hefyd, gwers i’r menywod hynny a gafodd eu dyn trwy dwyllo, cofiwch y dywediad, pe bai’n gallu twyllo gyda chi, y bydd hefyd yn twyllo arnoch chi? Efallai, gall hyn fod yn agoriad llygad hyd yn oed beth bynnag yw'r rheswm pam ei fod yn twyllo ? Mae'n dal yn anghywir. Waeth pa mor gymhleth neu galed yw'r berthynas - nid twyllo yw'r peth iawn i'w wneud, ac ni fydd byth yn gwneud hynny.