Heriau i'w Wyneb Wrth Fyw'n Unig ar ôl Ysgariad

Heriau i


3 blynedd o briodas

Yn yr Erthygl honMae rhaniad priodasol bob amser yn beth poenus i'w brofi. Ni fyddai neb byth eisiau dioddef y boen ofnadwy hon. Ac eto, mae'n rhaid i briodas wenwynig ddod i ben er budd pawb.Dylai’r penderfyniad hwn fod yn dibynnu ar lefel bodlonrwydd y ddau bartner gyda’r briodas.

Pan fydd pethau'n cwrdd â'r diwedd mae yna rai ôl-effeithiau i'w hwynebu ar gyfer y ddau ohonyn nhw. Ar ôl i berthynas ddod i ben trasig, sef ysgariad neu hollt, mae pobl yn debygol o wella ohono, ac eto maen nhw'n dod ar draws llawer o anawsterau.Gallai anghofio am y cyn neu ailgychwyn bywyd newydd neu ddod dros y trawma fod yn heriau i'w hwynebu wrth fyw ar eich pen eich hun ar ôl yr ysgariad.

Rydych chi'n dyheu am deimlo ei groen

Pan sylwch yn sydyn ar absenoldeb rhywun yn eich bywyd, y peth cyntaf sy'n digwydd yw, rydych chi'n dechrau colli'r person hwnnw'n ofnadwy.

Rydych chi'n fwyaf tebygol o hiraethu am eu presenoldeb o'ch cwmpas, p'un a ydyn nhw'n werth chweil ai peidio.Waeth pa mor anochel oedd hi i gael gwared ar gydymaith anghydnaws ar un adeg, efallai y byddwch yn dechrau edifarhau am eich penderfyniad ymhen ychydig ar ôl ysgariad. Nid oherwydd unrhyw beth arall ond unigrwydd.

Ni allaf ymgorffori perfedd i ddianc

Ofn unigrwydd wrth fyw ar eu pennau eu hunain ar ôl yr ysgariad, yw'r trap y mae'r rhan fwyaf o bobl yn syrthio iddo. Mae rhai pobl, felly, yn aros mewn perthynas wenwynig a sarhaus gan ofni unigrwydd.

O ofni bod ar eu pennau eu hunain, nid yw pobl yn ddigon dewr i alw ei fod yn rhoi'r gorau iddi hyd yn oed pan fydd yn sicr o ddigwydd.

Mae ofn yn eu petruso ac maen nhw'n dod o hyd i unrhyw beth arall yn haws o ran unigrwydd.

Mae'n ei gwneud yn ofynnol i un gael nerfau cryf a rheolaeth dda dros emosiynau i adael iddo ddigwydd.

Nid yw pawb yn ddigon galluog, yn anffodus.


sut i wneud iddi syrthio mewn cariad â chi

Beth sydd ei angen i ymladd unigrwydd

  • Diwygiwch eich bywyd a'ch trefn

Ail-gynlluniwch eich bywyd o a i z a gadewch i'r hen fod wedi mynd am byth.

Gall byw ar eich pen eich hun ar ôl yr ysgariad hefyd fod yn beth ailddarganfod. Efallai eich bod wedi colli'ch hun i berthynas afiach, gallai hyn fod yr amser gorau i ailddyfeisio'ch gwir hunan. Gallech fod yn wag ac yn amwys o'r tu mewn, gellid treulio'r amser hwn yn dda i ddod o hyd i'ch hun eto.

Cadwch eich hun mewn unrhyw waith tra'ch bod chi'n gwella ar ôl ysgariad. Gallai cadw'n brysur leihau'ch baich o ddod dros berthynas farw.

  • Ehangu eich cylch cymdeithasol

Ehangu eich cylch cymdeithasol

Ehangwch eich cylch cymdeithasol mor eang ag y gallwch. Cyfarfod â phobl newydd a bod yn ffrindiau gyda nhw. Ceisiwch nofio o amgylch ysgol gydnabod enfawr, oherwydd bydd hyn yn eich helpu i ddysgu gwahanol ymddygiadau ac agweddau.

Gallwch ailddarganfod glöyn byw cymdeithasol ynoch chi.

  • Ymgyfarwyddo â'ch ffrindiau yn amlach

Mae pobl sy'n gadael i'w ffrindiau fynd mewn perthynas yn cyflawni'r camgymeriad difrifol hwn a all gostio rhywbeth mawr iddynt yn y dyfodol. Y tro hwnnw nid ydyn nhw'n ymwybodol o'r hyn maen nhw'n ei ildio.

Ffrindiau a ffrindiau gwirioneddol dda yw eich cefnogaeth fwyaf mewn cyfnod anodd. Mae ganddyn nhw eich cefn. Maen nhw'n eich helpu chi i wella o'r poen meddwl hwnnw. Mae gennych fantais fawr pe na baech wedi ymbellhau oddi wrthynt.

  • Cyfeiriwch eich meddwl at rywbeth positif

Mae rhai meddyliau yn llythrennol yn eich poeni pan rydych chi'n segur. Gallai dargyfeirio'ch meddwl ar y foment honno fod y mecanwaith amddiffyn hawsaf.

Gallwch naill ai gymryd nap, neu gynnwys eich hun mewn tasgau cartref, neu ffonio ffrind, pryd bynnag y byddwch chi'n dal rhywfaint o gof erchyll yn dod eich ffordd i'ch sbario.

  • Dechreuwch deithio ac anturio

Gallai teithio o ddinas i ddinas a gwlad i wlad fod y ffordd fwyaf doniol i anghofio'ch gorffennol gwenwynig. Mae yna hanes, natur a chymaint mwy i'w ddadorchuddio.

Mae'r byd yn aros amdanoch gyda syrpréis mawr. Mae'n wir yn antur sy'n cyfoethogi enaid i gymryd rhan ynddo.

Efallai y bydd yn ennyn ymdeimlad mawr o chwilfrydedd ynoch chi. Efallai y bydd teithio ac anturio yn agor llawer o ddrysau newydd i chi.

  • Ymunwch â'ch ffrindiau ar y rhyngrwyd

Ydych chi'n mwynhau cyfnewid eich barn â phobl o'r un anian? Wel, pwy ar y ddaear sydd ddim yn mwynhau siarad ei feddwl?! Mae ysgrifennu i gyd yn ymwneud â hynny, dim gor-ddweud.


delio ag ymosodiad corfforol

Ysgrifennwch eich barn at eich ffrindiau rhyngrwyd a'ch ffrindiau pen. Efallai na fydd yn eich gwthio tuag at iachâd ac adferiad o anafiadau emosiynol, serch hynny, bydd yn bendant yn weithgaredd cynhyrchiol i chi aros yn brysur.

  • Ewch i siopa

Prynu rhywbeth gwerth chweil i chi'ch hun bob hyn a hyn. Ewch allan i siopa yn aml.

Peidiwch ag eistedd yn ôl gartref a chaniatáu i atgofion poenus eich hualau.

Rhowch gynnig ar ddillad da a gwahanol liwiau, nôl esgidiau ac ategolion brand eich hun a phopeth sy'n eich gwneud chi'n hapus.

  • Peidiwch ag atal eich galar, gadewch iddo fod yno

Nid yw ailddiffinio'ch bywyd yn golygu na allwch 'ymroi i grio neu alaru. Fe ddylech chi dynnu sylw at eich tristwch a'ch cynddaredd pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo fel gwneud hynny.

Byddai byrstio i ddagrau yn eich helpu i lanhau'ch calon o'r atgofion gwenwynig, a byddai'ch gweledigaeth yn gliriach i chi. Ar ôl cael gwared ar atgofion euogrwydd, byddech chi'n gweld eich llwybr wedi'i balmantu â chysuron.