Pwer Emosiynol Maddeuant ac Edifeirwch mewn Priodas

Pwer Maddeuant ac Edifeirwch mewn Priodas

Yn yr Erthygl honYn naturiol, mae cyplau yn profi heriau oherwydd magwraeth o wahanol setiau / egwyddorion teuluol a phersonoliaethau amrywiol. Yr hyn sy'n gyfystyr â phriodas foddhaus neu anhapus yw'r gallu i edifarhau a cheisio maddeuant mewn unrhyw gamwedd. Mae'n cael gwared ar deimladau negyddol sy'n gyfrifol am ddrwgdeimlad a chwerwder. Mae gallu'r cwpl i dderbyn eu camgymeriadau yn hytrach na chwarae dioddefwyr yn creu awyrgylch maddeuant. Mae maddeuant yn absoliwt; mewn gwirionedd, mae'n caniatáu ichi ddatblygu rhodd amynedd a gostyngeiddrwydd.
cyngor perthynas fewnblyg

Mae chwerwder hir yn diddymu bond emosiynol cryf rhwng parau priod gan arwain at chwalu cyfathrebu. Y foment mae yna ddiffyg cyfathrebu ymhlith cyplau; ofer yw derbyn cyfrifoldeb ac unrhyw ymgais i atgyweirio'r briodas. Yr effaith gyffredinol yw taflunio dicter a gwahaniaethau heb eu datrys sy'n arwain at ysgariad. Dyma saith o effeithiau cadarnhaol maddeuant ac edifeirwch yn y sefydliad priodas

Yn iacháu'r ysbryd emosiynol

Nid gwendid yw maddeuant ond cryfder i'r broses iacháu. Mae ei allu i leddfu meddwl negyddol yn denu positifrwydd. Ar y llaw arall, mae edifeirwch yn caniatáu ichi dderbyn eich gwendid gyda'r nod o wella gyda chefnogaeth eich priod. Mae profiad boddhaus y ddau yn adfer eich bod chi'n caru priodas wynfyd.Therapiwtig i'r ddau bartner

Mae maddeuant ac edifeirwch yn darparu llwyfan ar gyfer didwylledd wrth ddatrys problem. Nid oes unrhyw ansicrwydd ynghylch gwahaniaethau heb eu datrys sy'n caniatáu i gyplau symud ymlaen yn hytrach na chadw at eu hanghytundebau.

Yn rhyddhau dicter

Y foment y mae diffyg maddeuant mewn priodas, mae gweld eich partner yn creu gelyniaeth. Wrth ail-ddyrannu, mae'r priod arall yn datblygu ymdeimlad o fecanwaith amddiffyn er mwyn osgoi gwrthdaro. Mae'n ysgubo'r camddealltwriaeth o dan y carped. Ydych chi wedi datrys y broblem? Gyda maddeuant rydych chi'n codi'ch meddwl, mae'ch partner yn cymryd cyfrifoldeb ac yn addo newid. Am ryddhad i briodas ffrwythlon. Mewn cymaint na allwch ei anghofio yn dibynnu ar lefel y teimladau brifo, nid yw'n meddiannu'ch meddwl is-ymwybodol i ennyn dicter.

Yn hyrwyddo amgylchedd heddychlon mewn perthynas briodas

Mae heddwch yn elfen o foddhad priodas; mae'n golygu, er gwaethaf yr heriau, y gallwch chi fforddio gwên a chwerthin. Peidiwch â chamgymryd distawrwydd am heddwch, gallwch fod yn dawel gyda theimladau o ddicter. I gyrraedd pwynt maddeuant ac edifeirwch, mae'n dangos eich aeddfedrwydd wrth drin materion heb ofn, ond gyda pharch a chariad. Mae maddeuant yn hyrwyddo calon lân heb gasineb gyda'r gallu i reoli emosiynau ar gyfer cydfodoli heddychlon â'ch partner.
ffôn clyfar yn difetha priodas

Yn annog gonestrwydd a didwylledd

Rydych chi'n gofyn am faddeuant pan fyddwch chi'n barod i wynebu'r cwestiynau anodd; rydych hefyd yn barod i faddau a gollwng dicter a drwgdeimlad oherwydd eich bod yn awyddus i gwestiynu eich priod yn ostyngedig er mwyn osgoi ailadrodd y camgymeriad. Ar y lefel hon, mae pob plaid yn dod yn onest ac yn ddiffuant gyda'i gilydd i roi popeth mewn persbectif heb ofni barn. Mae maddau i'w gilydd yn agor eich sianel gyfathrebu - paramedr allweddol ar gyfer priodas lwyddiannus.

Yn tanio gweithredu cadarnhaol

Llwyddasoch i gael cyfrinach ddofn eich partner; wrth i chi aros am y cyfle gorau i'w drafod, mae'ch partner yn eich galw am ddyddiad coffi i'w egluro, ac eto nid oes ganddo ef / hi unrhyw syniad o'ch ymwybyddiaeth. Syt wyt ti'n teimlo? Yn awtomatig, mae'r dicter yn ymsuddo, gan roi lle i sgwrs aeddfed a chadarnhaol. Mae'r weithred o dderbyn gweithred anghywir yn actifadu eich meddwl cadarnhaol i gynnig cefnogaeth i leddfu'r gwendid unwaith ac am byth. Cofiwch, nid dyma'r amser i feio'ch priod na thaflu strancio er gwaethaf difrifoldeb y sefyllfa.


fy ngwraig eisiau gwahanu

Yn diffinio'ch achos gweithredu nesaf

Oes, ar ôl trafodaethau ar eich sefyllfa; mae'n debyg bod eich priod wedi gweithredu oherwydd eich ymddygiad herfeiddiol. Mae maddeuant yn creu lle i fwrw ymlaen â chynnwys teimladau'r ddwy ochr. Mae arbenigwyr priodas yn ailddatgan bod maddeuant yn gam i adfer priodas. Mae'n caniatáu i gyplau gyfathrebu'n agored yn ogystal â rhannu eu teimladau mewnol sy'n hanfodol i'r sefydliad priodas gyda'r nod o sgwrsio'r ffordd ymlaen i fyw byth ar ôl hynny.

Mae'r weithred i faddau ac edifarhau yn draffig dwy ffordd. Wrth i chi ofyn am faddeuant, rhaid bod gan eich partner yr ewyllys da i'ch esgusodi - dyna gwblhau'r broses. Mae parhad eich priodas wynfyd yn dibynnu ar eich gallu i ganolbwyntio ar y nod mwy “er gwell er gwaeth” trwy gyfathrebu cyson, maddeuant, edifeirwch, a pharodrwydd i ollwng eich gorffennol heb unrhyw fai barn. Mae maddeuant yn ddiamod ac yn ddiderfyn ar yr amlder, mewn gwirionedd, mae'n greddf fewnol.