6 Rhesymau Hanfodol i Ailfeddwl Ysgariad yn ystod Beichiogrwydd

Ysgariad Yn ystod Beichiogrwydd

Yn yr Erthygl hon

Er bod cael ysgariad yn drasig, ni waeth beth yw'r amodau efallai, os ydych chi'n digwydd bod yn feichiog (neu os yw'ch priod yn digwydd bod yn feichiog) a'ch bod chi'n ystyried gwneud penderfyniad o'r math hwn o ddifrif, gall hynny beri mwy o straen. A dweud y lleiaf.Ond os ydych chi'n rhywun a oedd eisoes mewn priodas eithaf straen o gwmpas yr amser y gwnaethoch ddarganfod gyntaf eich bod yn ei ddisgwyl, er bod y babi ei hun yn fendith, mae'n ddealladwy y gall hefyd ddod â llawer o bwysau a phryder.

Ymdopi ag ysgariad wrth feichiog gall beri straen mawr i'r fam a gall hefyd effeithio ar y beichiogrwydd. Yn ystod beichiogrwydd, mae angen cefnogaeth feddyliol, gorfforol, emosiynol a moesol ar fenyw.

D. gall arogli wrth feichiog neu ysgaru gwraig feichiog os nad oes ganddynt strwythur cymorth eu dadorchuddio yn gorfforol ac yn emosiynol a gallant fod yn niweidiol i ddiogelwch ffetysau.

Effeithiau gall ffeilio am ysgariad tra’n feichiog neu ôl-effeithiau cael ysgariad pan yn feichiog fod hyd yn oed yn fwy difrifol. Megis y doll feddyliol a chorfforol y mae'n ei chymryd i fagu plentyn.

Nid yn unig y mae magu plant yn ddrud ond mae angen llawer o gariad, amser ac egni ar blant. A gall hynny ar ei ben ei hun fod yn llawer i feddwl amdano wrth i chi geisio penderfynu a yw ysgaru wrth feichiog yn amgylchedd iach i'ch plentyn dyfu i fyny ynddo.

Ac eto cyn i chi ffonio atwrnai neu hyd yn oed ffeilio am wahaniad cyfreithiol, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen yr erthygl hon yn ei chyfanrwydd. Gobeithio, erbyn y diwedd, y byddwch yn gweld rhai o'r rhesymau pam ei fod yn syniad mor dda ailfeddwl ysgariad yn ystod beichiogrwydd.

1. Peidiwch â gwneud penderfyniadau difrifol pan fyddwch chi wedi'ch gorlethu

Os mai chi yw'r un sy'n feichiog yn ystod ysgariad, bydd eich hormonau'n newid yn ystod yr amser hwnnw; gall hyn arwain at eich emosiynau yn gwneud yr un peth. Ar yr un pryd, os mai'ch priod sy'n feichiog, mae'n rhaid i chi addasu iddynt gan addasu i'w sifftiau hormonaidd.

Gall hyn oll roi cryn dipyn o straen i'r berthynas. Fodd bynnag, dyna'r rheswm pam yn unig eisiau ysgariad tra’n feichiog ni ddylid ystyried.

Hyd yn oed pe bai problemau cyn y beichiogrwydd, byddwch chi'n mynd i fod mewn gofod gwell (a doethach) i wneud penderfyniadau difrifol ar ôl i'r babi gyrraedd ac rydych chi wedi dod yn ôl i ryw ymdeimlad o normalrwydd (hyd yn oed os yw'n “newydd” normal ”).

ysgaru wrth feichiog

2. Mae plant yn ffynnu mwy mewn cartrefi dau riant

Er ei fod yn bwnc sydd wedi cael ei drafod ers degawdau, mae yna lawer o ddata i gefnogi’r ffaith bod plant yn tueddu i wneud yn well mewn cartref dau riant. Yn ôl Heritage.org, mae plant ysgariad yn fwy tebygol o brofi tlodi, i fod yn rhiant sengl (yn eu harddegau) a hefyd delio â materion emosiynol.

Mae data hefyd yn dangos bod mamau sengl yn profi lefelau uwch o salwch corfforol a meddyliol yn ogystal â chaethiwed. Mae plant sy'n gwneud yn well mewn cartref dau riant yn rheswm arall i ailfeddwl cael ysgariad wrth feichiog.

3. Gall bod yn feichiog ar eich pen eich hun fod yn anodd iawn

Gofynnwch am unrhyw riant sengl yn unig a byddant yn dweud wrthych y byddai pethau'n llawer haws iddynt pe byddent yn cael cefnogaeth gyson gan bartner; nid yn unig ar ôl i'w babi gyrraedd, ond yn ystod y cyfnod beichiogrwydd hefyd.

Gan fod person bach yn tyfu y tu mewn i chi, weithiau gall gymryd doll go iawn arnoch chi'n gorfforol. Gall bod â rhywun ar gael yn gyson yn y cartref fod yn fuddiol mewn llu o ffyrdd.

4. Mae angen y cymorth ariannol ychwanegol arnoch

Mae methu â diwallu eich anghenion ariannol yn rhoi llawer o straen ar berson, ar ben hynny, a gall beichiogrwydd yn ystod ysgariad ychwanegu at y straen hwnnw gan eich bod yn cael eich atgoffa'n gyson o'ch cyfrifoldebau tuag at eich plentyn yn y groth.

Pan fyddwch chi'n penderfynu cael babi, mae pob peth am eich ffordd o fyw yn newid. Mae hyn yn cynnwys eich cyllid. Os penderfynwch gael a ysgariad yn ystod beichiogrwydd , mae hynny'n gost ychwanegol a all achosi baich ychwanegol.

Rhwng ymweliadau meddygon, addurno'r feithrinfa a sicrhau bod gennych chi'r arian sydd ei angen arnoch chi er mwyn darparu llafur a danfon iach a diogel, mae'ch cyllid eisoes yn mynd i gael cryn dipyn o ergyd. Nid oes angen straen ariannol ychwanegol ysgariad arnoch i'w gyflyru.

5. Mae'n dda cael y ddau riant

Mae teulu fel cloc gyda'r aelodau'n gweithio gyda'i gilydd fel cog, yn tynnu hyd yn oed yr un lleiaf ac mae pethau'n gweithio gyda'r un rhuglder yn unig. Mae'r gyfatebiaeth hon hyd yn oed yn fwy gwir gyda theulu'n disgwyl plentyn.

Nid yw babi ar amserlen benodol; o leiaf nid nes eich bod yn eu helpu i fynd ar un a gall hynny gymryd cryn amser. Yn y cyfamser, bydd porthiant o amgylch y cloc a newidiadau diaper a all beri i'r ddau riant fod ychydig yn ddifreintiedig o gwsg.

Meddyliwch faint yn fwy heriol yw addasu i newydd-anedig yn y tŷ pan fyddwch chi ar eich pen eich hun. Un arall yw cael cefnogaeth unigolyn arall yn y tŷ wrth i'ch babi dyfu rheswm pam y dylid osgoi ysgariad os yn bosibl.

6. Gall babi ddod â iachâd

Ni ddylai unrhyw gwpl gael babi er mwyn “achub eu perthynas”. Ond y gwir amdani yw pan fyddwch chi'n cael eich hun yn syllu i lygaid y wyrth y gwnaethoch chi a'ch priod ei chreu gyda'ch gilydd, gall wneud i rai o'r pethau rydych chi wedi bod yn ymladd drostyn nhw ymddangos yn amherthnasol - neu o leiaf yn atgyweiriadwy.

Mae angen y ddau ohonoch ar eich babi i'w magu ac os gwnewch y penderfyniad i ailfeddwl am benderfyniad mynd trwy ysgariad wrth feichiog , efallai y dewch i'r casgliad bod angen eich gilydd yn fwy nag yr oeddech chi'n meddwl hefyd!