3 Ymdopi â Chamau i Fyw gyda Phriod ag ADHD

Byw gyda phriod ag ADHD

Ydych chi erioed yn teimlo bod eich priod yn hawdd ei dynnu sylw, nad yw'n rhoi cyswllt llygad llawn i chi, rydych chi'n dal eu llygaid yn crwydro i'r teledu wrth i chi siarad neu wrth i'w sylw symud yn gyflym i wiwer a oedd newydd redeg trwy'ch iard? A ydych chi wedyn yn mewnoli'r ymddygiad hwn fel un sy'n credu nad yw'ch partner yn poeni, byth yn gwrando nac yn rhoi'r sylw sydd ei angen arnoch chi?
sut i garu yn ddiamod mewn priodas

Oes gennych chi amheuon y gallai fod gan eich partner ADHD - Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Sylw, cyflwr meddygol sy'n effeithio ar ba mor dda y gall rhywun eistedd yn ei unfan a thalu sylw. Mae pobl ag ADHD yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio ar eu tasgau a'u pynciau. Gall symptomau ADHD fod yn debyg i faterion eraill fel pryder, cael gormod o gaffein neu gyflwr meddygol fel hyperthyroidiaeth.

Gweld meddyg i ddiystyru unrhyw bryderon meddygol ac yna cymryd y tri cham canlynol tuag at lwybr iachâd.

Cam 1- Sicrhewch ddiagnosis cywir

Gwnewch apwyntiad gyda'ch PCP neu ddarparwr iechyd meddwl ynglŷn ag gael ADHD. Ar ôl i ddiagnosis cywir gael ei wneud efallai y byddwch chi'n dysgu bod eich priod wedi bod yn gweithredu heb ddiagnosis ers blynyddoedd lawer ac wedi dysgu addasu ond fel priod, mae'n hawdd ac yn ddealladwy dod i'r casgliad bod eich priod “Ddim yn poeni”, “Ddim yn poeni gwrandewch ”,“ Ddim yn cofio unrhyw beth dw i'n ei ddweud wrthyn nhw ”,“ Gall fod mor bigog allan o'r glas ”.A oes unrhyw un o hyn yn swnio'n gyfarwydd? Mae'n rhwystredig a gall achosi chwalfa mewn cyfathrebu ac arwain at wrthdaro. Unwaith y bydd gennych well dealltwriaeth o ADHD a bod llawer o'r meysydd rhwystredigaeth hyn yn ganlyniad iddo ac nid yw eich partneriaid yn caru neu'n ymddiddori yna gallwch ddechrau gwella. Efallai na fydd eich priod eisiau rhoi cynnig ar feddyginiaeth i wella ffocws ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr holl addysg a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i wneud penderfyniad hyddysg.

Cam 2 - Chwerthin am y peth

Nawr eich bod chi'n gwybod nad yw'ch priod yn eich anwybyddu'n fwriadol ac mae'r materion hyn yn deillio o symptomau ADHD, rhywbeth y tu hwnt i'w reolaeth. Mae hiwmor yn ased gwerthfawr. Ail-luniwch rai nodweddion i fod yn annwyl - mae cael eich arfogi â'r wybodaeth a gallu rhoi enw i'r ymddygiad yn eich helpu i ddeall eich priod yn well. Gall yr hyn a oedd unwaith yn nodweddion negyddol ddod yn rhai doniol oherwydd ei fod y tu hwnt i'w reolaeth oni bai bod eich priod yn penderfynu rhoi cynnig ar feddyginiaeth i drin yr ADHD.

Y naill ffordd neu'r llall, gallwch ddod o hyd i ffordd newydd o gydfodoli mewn mwy o gytgord. Neu os ydych chi am dynnu ei sylw oddi ar yr esgidiau rydych chi newydd eu prynu ar-lein neu glybiau golff newydd, byddwch yn “Wiwer” ac yn pwyntio mewn man arall a cherdded i ffwrdd yn gigio atoch chi'ch hun. O ddifrif serch hynny, bydd hiwmor yn eich rhyddhau chi mewn sawl ffordd.
pwysigrwydd noson ddyddiad i barau priod

Chwerthin amdano i leddfu

Cam 3 - Cyfathrebu â'i gilydd

Darllenwch fwy am ADHD a sut mae'n effeithio ar berson a pherthnasoedd.

Siaradwch â'ch gilydd am sut mae'n effeithio ar y ddau ohonoch a lluniwch ffyrdd o ddarparu ar gyfer eich priodas. Gallech ddechrau gwneud rhestrau neu nodiadau atgoffa ysgrifenedig ar galendr wal neu fwrdd bwletin. Gwybod hyd yn oed os gwnaethoch ddweud rhywbeth wrth eich priod ddydd Mawrth, mae'n debygol y bydd angen i chi ei atgoffa ef neu hi cyn y digwyddiad neu'r gweithgaredd.Dywedwch wrth eich priod bod angen i chi adael 30 munud yn gynt nag y mae gwir angen i chi a byddwch chi'n cerdded allan o'r drws pan oeddech chi wir eisiau gadael, nid 30 munud yn ddiweddarach. Os oes angen cymorth arnoch i wella cyfathrebu a dealltwriaeth, dewch o hyd i therapydd iechyd meddwl yn eich ardal chi i gynorthwyo gyda'r pryderon hyn.