Beth yw Alimony Parhaol?

Beth Yw Alimoni ParhaolMae “parhaol” yn swnio felly, yn dda, yn barhaol - yn anghyfnewidiol. Ac yn achos alimoni, a elwir hefyd yn gefnogaeth spousal neu gynnal a chadw priod, mae “parhaol” yn gyffredinol yn golygu anghyfnewidiol. I'r person sy'n talu alimoni, gall deimlo fel dedfryd oes; fodd bynnag, gall y sawl sy'n derbyn y taliadau deimlo bod y taliadau yn aberth. Ond pa mor barhaol sy'n barhaol, mewn gwirionedd?

Pryd mae alimoni parhaol yn dod i ben

Wedi'i ferwi i lawr i'w hanfodion, yn y mwyafrif o daleithiau, pan fydd llys yn gorchymyn i berson dalu alimoni parhaol, mae'n golygu ei fod yn cael ei dalu o bryd i'w gilydd, bob mis fel arfer, nes bod un o'r ddau beth a ganlyn yn digwydd. Yn gyntaf, os bydd un o'r cyn-briod yn marw, bydd alimoni parhaol yn dod i ben fel rheol. Yn ogystal, mae alimoni parhaol fel arfer yn dod i ben pan fydd y cyn-briod sy'n derbyn yr ailbriodi taliadau yn ailbriodi. Mewn rhai taleithiau, bydd alimoni parhaol hefyd yn dod i ben pan fydd y priod sy'n derbyn yn byw gyda rhywun arall mewn perthynas debyg i briodas.Arferai alimoni parhaol gael ei ddyfarnu gyda pheth rheoleidd-dra. Fodd bynnag, gyda mwy o fenywod yn ymuno â'r gweithlu ac yn ennill cyflogau gwell, ni ddyfernir alimoni parhaol mor aml ag yr oedd ar un adeg. A hyd yn oed pan fydd yn cael ei ddyfarnu, mae'n destun addasiad os bydd amgylchiadau'n newid yn sylweddol.Opsiynau eraill

Yn lle alimoni parhaol, mae mathau eraill o alimoni yn ennill stêm yn yr Unol Daleithiau. Er enghraifft, yn y mwyafrif o daleithiau, mae'r gyfraith yn caniatáu i lysoedd ddyfarnu alimoni dros dro, am gyfnod penodol o amser. Gall barnwr hefyd ddewis dyfarnu'r hyn a elwir yn “alimoni adsefydlu.” Mae'r mathau hyn o alimoni wedi'u cynllunio'n gyffredinol i ganiatáu i'r priod sy'n derbyn fynd yn ôl ar ei draed. Er enghraifft, gall y barnwr benderfynu dyfarnu alimoni yn ddigon hir i un o'r priod ennill gradd coleg, a thrwy hynny gynyddu ei gyflogadwyedd a'i botensial ennill.

Gall llys hefyd ddewis dyfarnu alimoni cyfandaliad yn hytrach nag alimoni parhaol. Gyda dyfarniad cyfandaliad, mae'r priod sy'n talu yn rhoi cyfandaliad sengl i'r priod arall am alimoni. Gall llysoedd ffafrio alimoni cyfandaliad oherwydd nad yw'n cadw cwpl wedi'i glymu at ei gilydd yn ariannol, a thrwy hynny gael gwared ar y baich o barhau i ddelio â'i gilydd yn y dyfodol.Camddefnyddio alimoni

Mae rhai pobl yn teimlo bod alimoni parhaol yn darparu cymhellion anghywir i'r ddau briod. Mae'r unigolion hyn yn dadlau bod gan bobl sy'n gyfrifol am dalu alimoni parhaol lai o gymhelliant i weithio'n galed i ennill dyrchafiadau a chodiadau cyflog oherwydd gallant golli rhywfaint o'u harian caled i'w cyn-briod. Yn yr un modd, mae pobl sy'n credu bod alimoni parhaol yn syniad drwg yn dadlau nad oes gan y cyn-briod sy'n derbyn y taliadau unrhyw gymhelliant i fynd i gael addysg, cael dyrchafiad, neu weithio'n galed i gynyddu ei incwm ei hun.

Mewn llawer o daleithiau, anaml y dyfernir alimoni parhaol. Fodd bynnag, mae sawl gwladwriaeth yn dal i gadw deddfau alimoni parhaol yn eu llyfrau. Os ydych chi'n byw yn un o'r taleithiau hyn ac yn mynd trwy ysgariad, mae'n hanfodol eich bod chi'n siarad â chyfreithiwr ysgariad profiadol a all eich helpu i lunio'r materion pwysig i'r barnwr yn eich achos chi. P'un a ydych am osgoi talu alimoni parhaol neu a ydych am dderbyn alimoni parhaol, eich cyfle gorau yw gweithio gyda chyfreithiwr teulu profiadol yn eich ardal ddaearyddol.


ni fydd gŵr yn cymryd cyfrifoldeb am ei weithredoedd