Sut i faddau i'ch Gŵr am Ddweud Pethau Hurtful

Maddeuwch Eich Gwr am Ddweud Pethau Hurtful

Yn yr Erthygl honYn ddelfrydol, does dim rhaid i chi feddwl tybed sut i faddau i'ch gŵr am ddweud pethau niweidiol. Serch hynny, anaml y bydd stori dylwyth teg o'r fath yn digwydd mewn bywyd go iawn (os o gwbl). Mewn gwirionedd, nid oes unrhyw ŵr yn gymaint o dywysog fel nad yw byth yn dweud unrhyw beth niweidiol.Nid yw hynny'n golygu ei fod yn berson drwg, dim ond bod dynol ydyw. Rydyn ni i gyd yn dweud rhywbeth angharedig, naill ai yng ngwres y foment neu'n anfwriadol. Os ydych chi'n pendroni sut i faddau i'ch gŵr am gyflawni camweddau priodasol o'r fath, dyma bedwar peth i'w hystyried a'u deall yn gyntaf.

Beth sy'n iawn a beth sydd ddim mewn priodas

Fel y soniasom eisoes, mae pobl yn dweud pethau niweidiol. Mae hyn wedi bod yn digwydd ers dechrau amser a bydd yn parhau i ddigwydd.Bydd ein hadran nesaf yn dangos pam a sut mae hyn yn digwydd.

Ar ben hynny, beth allwch chi ei wneud pan fydd eich priod yn dweud pethau niweidiol neu pan fydd eich gŵr yn ei olygu. Deall sut i oresgyn geiriau niweidiol mewn a perthynas gall eich helpu i symud ymlaen a pheidio â digio'ch partner.

Am y tro, mae'n bwysig deall na ddylech ystyried pob cyfnewidfa lle'r oeddech chi'n teimlo'n anghyffyrddus yn gyfnewidfa niweidiol. Mae gennych hawl i'ch profiad eich hun o beth bynnag a ddywedwyd, ond ystyriwch naws cyfathrebu .Hynny yw, dim ond dau fodau dynol ydych chi a'ch gŵr yn dueddol iawn ac yn gallu dweud pethau niweidiol mewn perthynas. Yn hynny o beth, mae'n anochel taro twmpath yma ac acw a dweud rhywbeth sy'n peri gofid o bryd i'w gilydd.

Mae gwahaniaeth rhwng ymddygiad ymosodol geiriol a slip-up. Y bwriad y tu ôl i'r hyn a ddywedwyd ac amlder sylwadau o'r fath yw rhai o'r agweddau ar y gwahaniaeth dywededig.

Fel y gallwch chi dybio eisoes, nid yw ymddygiad ymosodol yn iawn. Fel mater o ffaith, fe'i hystyrir yn un o'r tri thorri bargen mawr mewn priodas.

Y ddau arall yw caethiwed a materion.

Os ydych chi'n teimlo bod eich gŵr yn ymosodol plaen, ac nid ychydig yn anian ac yn drwsgl mewn dadl, dylech ystyried newid mwy trylwyr yn eich perthynas yn hytrach na dim ond dod o hyd i ffyrdd i faddau i'ch gŵr.

Rhesymau pam mae pobl yn dweud pethau niweidiol neu'n clywed pethau niweidiol

Mae menywod yn aml yn pendroni, pam mae fy nghariad yn dweud pethau niweidiol? neu a yw fy ngŵr yn dweud pethau niweidiol pan fyddwn yn ymladd?

Ar wahân i ymddygiad ymosodol ac awydd i ddominyddu sgwrs a'r berthynas, gall pobl ddweud pethau creulon am lawer o resymau. Er enghraifft, gallai eich gŵr deimlo dan fygythiad ei hun ac mae'n ceisio cynnal ei safle trwy fod yn sbeitlyd. Neu, efallai ei fod wedi'i godi

y ffordd honno, i gredu bod dynion i fod yn ddi-tact, a menywod yn ymostyngol.

Fodd bynnag, fel ymchwil yn dangos, nid yw'n ffenomen hollol wrthrychol. Mewn geiriau eraill, gallai'r creulondeb hefyd fod (yn rhannol o leiaf) yng nghlustiau'r deiliad.

Mae'n ymddangos y gellir gweld yr un datganiad yn wahanol ar sail nifer o ffactorau. Ymhlith eraill, profwyd bod boddhad perthynas yn dylanwadu ar sut y bydd derbynnydd y neges ofidus yn ei chanfod.

Gall sut rydych chi'n deall geiriau niweidiol mewn priodas gael effaith sylweddol ar eich perthynas.

Felly, yn y bôn, chi a'ch gŵr sydd â'r pŵer a'r cyfrifoldeb i sicrhau bod eich cyfathrebu'n uniongyrchol ac yn garedig.

Mae angen iddo ddeall beth sy'n brifo i chi ac osgoi iaith neu naws llais o'r fath. Ar y llaw arall, mae gennych chi'r pŵer i newid eich profiad a'ch canfyddiad eich hun.

Y rhesymau pam mae pobl yn dweud pethau niweidiol

Sut i ddysgu cyfathrebu mewn priodas

Er mwyn i briodas weithio, ac i'r cyfathrebu fod yn gynhyrchiol, yn aml mae angen ychydig o arweiniad ar lawer o gyplau. Nid bod angen arbenigwr arnoch i'ch dysgu sut i siarad â'ch gilydd, ond mae gan fwyafrif y bobl ychydig o arferion dinistriol wrth gyfathrebu.

Roeddem wedi dysgu'r ffyrdd annigonol hyn o gyfleu ein meddyliau pan oeddem yn blant, ac mae angen ychydig o help arnom i ddysgu sgiliau cyfathrebu newydd ac iach.

Felly, estyn allan at therapydd, prynu llyfr neu ddau, neu chwilio'r rhyngrwyd, ond gwnewch yn siŵr bod y ddau ohonoch yn cael eu glanhau o'ch arddulliau cyfathrebu. Dylech ddysgu sut i fod yn bendant bob amser, er mwyn osgoi bod yn annheg ac yn niweidiol i'ch gilydd.

Osgoi arddulliau goddefol neu ymosodol mewn cyfathrebu a cheisiwch bob amser am gyfathrebu pendant iach.

Ydw, rydych chi'n pendroni sut i faddau i'ch gŵr, ond mae hefyd yn hollol bosibl ei fod yn teimlo'r un peth. Rydych chi'n dîm yn hyn!

Llwybr i faddau i'ch gŵr am ddweud pethau niweidiol

Dilynwch y camau hyn i wybod beth i'w wneud pan fydd eich gŵr yn dweud pethau niweidiol? Neu sut i oresgyn geiriau niweidiol gan eich gŵr.

Dilyswch eich emosiynau

Ni waeth sut rydych chi'n teimlo ar ôl siarad â'ch gŵr, mae'n berthnasol ac yn ddilys. P'un a oedd yn fwriadol ai peidio, os ydych chi'n teimlo'n brifo, derbyniwch ef a'i ddilysu.

Dewch o hyd i ryddhad adeiladol

Ni fydd cymryd rhan mewn cyfnewidfa niweidiol yn datrys unrhyw beth, ni fydd ond yn gwaethygu pethau. Yn lle, ysgrifennwch mewn dyddiadur, siaradwch â ffrind, neu gwnewch rywbeth cynhyrchiol nes eich bod chi'n teimlo'n ddigynnwrf eto.

Archwiliwch y broblem yn ddadansoddol

Ceisiwch ddychmygu mai rhywun arall oedd â'r ddadl honno yn unig. A oes ffordd i weld pethau'n wahanol?

Canolbwyntiwch ar y positif

Rhowch sylw i ochr gadarnhaol eich priodas, a gweithiwch ar hyrwyddo'r agweddau hynny ar eich perthynas. Pwysleisiwch y cariad a gofalu am eich gilydd, a chanolbwyntio ar hynny i symud ymlaen.

Mae maddeuant yn gelf ac yn un sy'n dod â heddwch aruthrol i unigolyn ac i berthynas. Ni ddylai ymarfer maddeuant lle bo angen fod yn opsiwn i chi; dylai fod yn rhaid cynnal perthynas iach a hapus.


ni fydd gŵr yn cymryd cyfrifoldeb am ei weithredoedd