Pryd a Sut i Gadael Priodas gyda Phlant

Sut i Gadael Priodas gyda Phlant

Yn yr Erthygl honYdych chi'n pendroni sut i adael eich gŵr pan fydd gennych chi blentyn neu sut i adael priodas gyda phlentyn?Rydych chi mewn priodas nad yw'n gweithio, ond mae gennych chi blant hefyd. Felly nid yw gadael priodas â phlant yn benderfyniad hawdd i'w wneud gan nad yw'r penderfyniad i adael yn ddu a gwyn yn union. Mae eich ffrindiau a'ch teulu yn dweud wrthych chi am “aros gyda'ch gilydd i'r plant,” ond ai dyna'r alwad iawn mewn gwirionedd? A ddylech chi geisio gwneud i'r briodas weithio, neu a fyddwch chi a'r plant yn hapusach os nad ydych chi'n sownd mewn gêm ymladd barhaus?

Ac os penderfynwch alw ei bod yn rhoi'r gorau iddi ac mae'n well gennych ddod â phriodas i ben gyda phlant, pwy sydd i ddweud wrthych pryd i adael y briodas a sut i adael priodas yn heddychlon? Efallai y gallech chi ddefnyddio ychydig o help ar sut i adael eich gŵr pan fydd gennych chi blentyn.Wel, mae'n dibynnu ar y sefyllfa rydych chi ynddi. Ni all gadael priodas â phlant fod yn benderfyniad byrbwyll ac yn fwy felly nid yn un emosiynol. Ac os cymerwch yr alwad ar ddod â hi i ben, yna dylai sut i adael priodas fod yr un mor bwysig â phryd i adael y briodas gyda phlant.

Mae'r penderfyniad terfynol yn dibynnu a ydych chi a'ch priod eisiau ei weithio allan ac yn barod i wneud iddo weithio o ddydd i ddydd. Ond os ydych chi wedi mynd heibio'r pwynt iddo weithio, ac os yw'r ddau ohonoch yn gwybod yn eich calonnau mai ysgariad yw'r dewis iawn, yna pwy sydd i ddweud wrthych chi am aros dim ond oherwydd bod gennych chi blant? A phwy sydd yno i'ch tywys ar sut i adael eich gŵr pan fydd gennych blentyn? Neu, pryd i adael perthynas â phlentyn?

Mae yna lawer o ffyrdd i edrych arno, un yw eich bod chi eisiau darparu cartref gyda dau riant sy'n caru eu plant. Ond ai byw cariad yw gwagle cariad, yr enghraifft orau i'ch plant? Nid yw'n hawdd gadael priodas gyda phlant, ond a fydd hynny'n well neu'n waeth na'r rhieni sy'n byw ar wahân i'w gilydd?Yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan Academi Wyddorau Genedlaethol Unol Daleithiau America, mae plant mewn priodasau risg uchel yn aml yn rhagweld neu'n diddymu'r briodas.

Mae llawer o blant wedi bod trwy ysgariad eu rhieni, ac wedi gwneud yn iawn. Maent wedi'u haddasu. Y ffactor mwyaf o ran sut maen nhw'n gwneud yw sut mae'r ysgariad yn cael ei drin, ac yna sut mae'r rhieni'n trin y plant yn dilyn yr ysgariad.

Felly, os ydych chi'n pendroni sut i adael perthynas â phlentyn dan sylw, dyma rai awgrymiadau ar sut i ddod allan o briodas wael gyda phlentyn. Efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu gyda'ch penderfyniad ynglŷn â gadael priodas gyda phlant.

Ar ôl i chi benderfynu pryd i adael priodas gyda phlant, yna mae angen i chi symud ymlaen i'r s mawr nesaf tep - Sut i ollwng ve priodas gyda phlant.

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer gadael priodas gyda phlant, heb sabotio'r bond rhiant-plentyn-

Trafodwch y prif bwyntiau gyda'r plant gyda'i gilydd

Er mwyn helpu i wneud y trawsnewid yn llyfn, mae'n bwysig cael ffrynt unedig; ar y pwynt hwn, gall fod yn anodd i'r ddau ohonoch gytuno, ond cadwch eich ffocws ar y plant.

Beth sydd angen iddyn nhw ei glywed gan y ddau ohonoch chi ar hyn o bryd?

Dywedwch wrthyn nhw eich bod chi'n ysgaru, ond nad yw'n newid unrhyw beth am eich cariad tuag atynt. Sôn am ble bydd mam a dad yn byw, ac y bydd gan y plant gartrefi cariadus bob amser i fynd iddyn nhw.


breuddwydion gyda'n gilydd

Sicrhewch eu bod yn gwybod nad oes gan yr ysgariad unrhyw beth i'w wneud â nhw. Er bod gadael priodas gyda phlant yn bwnc trwm i chi a'ch plant, ceisiwch eich gorau i fod yn bositif a thawelu meddwl eich plant.

Trafod y tu allan i'r llys pan fo hynny'n bosibl

Efallai y byddech yn meddwl tybed, ‘a gaf i adael fy ngŵr a chymryd fy mhlentyn?’ Neu rywbeth fel, ‘os gadawaf fy ngŵr, a gaf i gymryd fy mhlentyn?’

Efallai na fyddwch chi na'ch cyn-briod yn fuan yn cytuno ar eich perthynas briodas, ond er mwyn creu trosglwyddiad esmwyth i'r plant, rhaid i chi roi'r gwahaniaethau hynny o'r neilltu.

Trafodwch fanylion yr hyn a fydd yn digwydd yn yr ysgariad yn bwyllog ac yn eglur iawn, yn enwedig o ran y plant. Po fwyaf y gallwch chi benderfynu beth sydd orau y tu allan i'r llys, y gorau.

Efallai y bydd yn golygu llawer o roi a chymryd, ond bydd yn well na straen ac ansicrwydd yr hyn a allai ddigwydd pan fydd barnwr yn cymryd rhan. Felly, os oes rhaid i chi gynllunio ar gyfer gadael priodas gyda phlant, mae bob amser yn well trafod y tu allan i'r llys.

Gan ddefnyddio'r help therapydd neu byddai cwnselydd yn ystod y broses hon yn ffafriol i'r broses fynd yn llyfn.

Trafod y tu allan i

Byddwch yn agored gyda'ch plant

Er nad oes angen i'ch plant wybod manylion caled eich perthynas a'r ysgariad, gyda'r pethau sy'n effeithio arnyn nhw, byddwch yn agored. Pan fydd eich plant yn gofyn cwestiynau i chi, gwrandewch ac atebwch mewn gwirionedd.

Helpwch i fagu eu hyder yn y cyfnod newydd hwn o fywyd. Helpwch nhw i wybod y byddwch chi yno iddyn nhw bob amser, waeth beth. Weithiau mae gan blant bryderon ond peidiwch â rhoi llais iddynt, felly crëwch eiliadau lle gallant deimlo'n gyffyrddus yn siarad am bethau.

Creu amgylcheddau positif ar wahân

Pan fyddwch chi'n dechrau byw ar wahân am y tro cyntaf, bydd yn newid anodd i'r plant. Felly ceisiwch wneud yr amser hwn yn arbennig o arbennig ac mor gadarnhaol â phosib.

Gwneir eich cynllun ar adael priodas gyda phlant. Beth sydd nesaf? Mae angen i chi greu traddodiadau ym mhob cartref. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n treulio llawer o amser o ansawdd gyda'ch plant.

Cefnogwch y rhiant arall gymaint â phosib. Cyfarfod ar gyfer codi / gollwng, does dim rhaid i chi fod yn siaradus, ond aros yn ddigynnwrf a chadarnhaol. Parchwch y rheolau galwadau / testun a sefydlwyd gennych er mwyn cadw mewn cysylltiad ond nid ymyrryd ag amser plant y rhieni eraill.

Wedi'r cyfan, nid yw'n hawdd gwneud cartref priodasol gyda phlentyn, yn enwedig i'r plentyn ei hun. Felly, mae'n rhaid i chi sicrhau nad yw'ch plentyn yn cael ei amddifadu o ofal tadol neu famol.

Maddeuwch eich gilydd

Mae dod â pherthynas â'r plant dan sylw i ben yn llythrennol yn ddiwedd y stori. Ac, o ne o'r pethau gwaethaf y gallwch chi eu gwneud ar ôl ysgariad yw, dal dig yn erbyn eich priod am gyfnod amhenodol. Bydd fel cwmwl yn hongian dros bawb; bydd y plant yn bendant yn ei deimlo. Gallant, yn eu tro, adlewyrchu'r un teimladau hynny hefyd.

Os ewch chi i chwilio am gyngor ar faterion fel, ‘Rydw i eisiau gadael fy ngŵr, ond mae gennym ni blentyn’, neu rywbeth fel, ‘Rydw i eisiau ysgariad ond mae gen i blant’, bydd y mwyafrif o bobl yn awgrymu t chi maddau a ein partner a symud ymlaen gyda bywyd. Felly, cyn gadael priodas gyda phlant, ystyriwch a yw'n bosibl anghofio'r atgofion gwael, maddau i'ch partner a dechrau o'r newydd.

Er bod ysgariad yn anodd, yn enwedig os gwnaeth eich cyn-filwr rywbeth i achosi'r ysgariad, mae maddeuant yn bosibl.

Yn enwedig i'r plant, mae'n bwysig gweithio ar ollwng y brifo a phenderfynu symud ymlaen. Efallai y bydd hyn yn cymryd peth amser, ond mae'n bwysig gweithio trwyddo a dangos i'ch plant sut i drin y sefyllfa anodd honno.

Trwy osod yr esiampl hon ar gyfer y plant, bydd yn gosod y llwyfan ar gyfer trosglwyddo’n llwyddiannus i gam nesaf eich bywyd, bywyd eich cyn, a bywydau eich plant mewn modd iach.