Allwch Chi Glywed Fi? 5 Strategaethau Cyfathrebu Hynod o Effeithiol Ar Gyfer Cyplau

Allwch Chi Glywed Fi? 5 Strategaethau Cyfathrebu Hynod o Effeithiol Ar Gyfer Cyplau

Ydych chi erioed wedi edrych ar eich partner ac yn meddwl tybed a wnaethant hyd yn oed glywed un gair a ddywedasoch? Ydych chi hyd yn oed yn siarad yr un iaith? Os ydych chi fel y mwyafrif o gyplau, rydych chi wedi cael yr eiliadau hynny pan nad ydych chi'n cyfathrebu. Nid oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â'ch cariad at eich gilydd ond popeth sy'n ymwneud â'ch perthynas.

Cyfathrebu yw sut mae'ch partner yn eich adnabod chi, beth rydych chi ei eisiau a'i angen a beth sy'n bwysig i chi. Mae cyfathrebu da yn gofyn am fwy na bod mewn perthynas yn unig. Ydych chi'n siarad neu a ydych chi'n cyfathrebu? A ydych chi'n cysylltu ac yn rhannu'n ystyrlon mewn ffordd sy'n tapio i'r lle emosiynol agos-atoch hwnnw lle mae gwir ddealltwriaeth yn byw?Mae teimlo eich bod wedi'ch datgysylltu oddi wrth eich partner neu'n ei chael hi'n anodd cael eich clywed yn ddangosydd da y gallai fod angen rhywfaint o help ar eich cyfathrebiad. Os ydych chi'n nodio'ch pen ar hyn o bryd, yna mae'r strategaethau cyfathrebu trylwyr hyn ar gyfer cyplau ar eich cyfer chi!

Byddwch yn bresennol

Does dim byd gwaeth na cheisio siarad â rhywun sy'n tynnu sylw neu heb ddiddordeb. Mae bod yn bresennol yn golygu eich bod chi'n rhoi sylw llawn a didranedig i'ch partner, rydych chi'n gwrando ac yn ymateb yn ystyrlon. Mae bod yn bresennol yn cyfleu parch ac yn anfon y neges “rydych chi'n bwysig i mi.”

Mae bod yn bresennol yn golygu bod yno yn gorfforol ac yn feddyliol. Rhowch y ffôn symudol i lawr, trowch y teledu i ffwrdd, anfonwch y plant i nain am y noson os bydd angen. Pan fydd eich partner yn teimlo eich bod yn bresennol gyda nhw ar hyn o bryd, rydych chi'n llawer mwy tebygol o glywed a chael eich clywed.

Dewiswch dir niwtral

Weithiau gall newid golygfeydd osod y llwyfan ar gyfer sgwrsio mwy ystyrlon. Gall hyn fod yn arbennig o wir os bu llawer o anghytgord yn eich amgylchedd rheolaidd. Efallai y bydd hen sbardunau, atgofion neu wrthdyniadau yno yn ei gwneud hi'n anodd rhoi cynnig ar ddull newydd.

Ystyriwch fynd yn rhywle niwtral lle bydd y ddau ohonoch chi'n teimlo'n gyffyrddus. Efallai mai'r parc, hoff siop goffi neu fan tawel y mae'r ddau ohonoch yn ei rannu. Mae rhai cyplau yn gweld bod “cerdded a siarad” yn arbennig o ddefnyddiol. Y peth pwysig yw dod o hyd i le dymunol y gallwch ymlacio a chysylltu.

Gwyliwch eich moesau

Nid yw sgrechian yn gwneud i'ch partner eich clywed chi'n well. Ditto yn pwyntio yn eu hwyneb, galw enwau, neu rygnu ymlaen ar y bwrdd. Mewn gwirionedd, mae'r mathau hynny o ymddygiadau yn ei gwneud hi'n fwy tebygol y bydd eich partner yn eich tiwnio allan. Pam? Mae ymddygiad fel yna yn cyfleu cynnwrf, ymddygiad ymosodol neu ddiystyru. Fel bodau dynol, rydyn ni'n osgoi'r hyn sy'n edrych yn beryglus.

Nid yw sgrechian yn gwneud i

Mae'ch partner yn fwy tebygol o fod yn barod i drafod pethau os ydych chi'n parhau i reoli. Rydych chi am i'ch partner wybod ei bod hi'n ddiogel trafod problem gyda chi. Dyma fonws: pan fyddwch chi'n ddigynnwrf, mae'n annog eich partner i aros yn ddigynnwrf. Mae'n anodd gweiddi ar rywun sy'n ddigynnwrf ac mewn rheolaeth.

Meddyliwch cyn i chi siarad. Ni ellir cymryd sylwadau hyll wedi'u torri i'r craidd ac unwaith y dywedir hynny yn ôl. Byddant yn aros ym meddwl eich partner ymhell ar ôl i'r ddadl ddod i ben. Mae torri'ch moesau yn ystod gwrthdaro rhwng priod yn hanfodol er mwyn osgoi sefyllfa gas ac mae'n bendant yn un o'r strategaethau cyfathrebu hanfodol i gyplau eu hystyried.

A pheidiwch â bod ofn cyfaddef pan fyddwch chi'n anghywir. Nid yw cyfaddef camgymeriadau yn arwydd o wendid. I'r gwrthwyneb, mae'n arwydd o gryfder ac uniondeb.

Rhannwch i ofal

Weithiau efallai bod gennych chi gymaint i'w ddweud, rydych chi'n teimlo'r brys i gael y cyfan allan ar unwaith. Efallai y bydd eich partner yn teimlo'r un peth. Mewn unrhyw gyfnewidfa ystyrlon, mae'n bwysig bod pob person yn teimlo bod ganddo gyfle i siarad, i wrando ac i ymateb. Ni all hynny ddigwydd pan fydd y ddau ohonoch eisiau dominyddu'r sgwrs. Yr ateb yw rhannu.

Mae yna lawer o ffyrdd i rannu'r amser sydd gennych chi. Mae rhai cyplau yn cymryd eu tro neu'n gosod amser penodol i rannu cyn iddynt gymryd hoe i ganiatáu i'w partner rannu. Mae eraill yn cyfyngu ar faint o amser y byddant yn trafod rhywbeth neu'n ysgrifennu eu meddyliau i lawr ar gyfer y person arall. Arbrofwch i weld beth sy'n gweithio orau i chi.

Gadewch y gorffennol ar ôl

Gwrthsefyll y demtasiwn! Os nad oedd yr hen fater yn broblem 24 awr yn ôl, pam ei fod yn berthnasol nawr? Mae codi'r gorffennol yn gwyro o'r rhifyn presennol ac yn rhoi dau fater i chi ddelio â nhw nawr. Heb os, claddu eich gorffennol ac osgoi cyfeirio at yr hen ddyddiau bedd yw'r strategaethau cyfathrebu doethaf i gyplau ystyried a mwynhau cynaliadwyedd tymor hir eu perthnasoedd.

Mae magu'r gorffennol yn anfon y neges na allwch byth ganiatáu i chi symud ymlaen. Beth pe byddech chi'n cael eich atgoffa o bob camgymeriad a wnaethoch erioed? Gwahoddiad i chwerwder, drwgdeimlad a siom yw hynny. Pam trafferthu siarad am yr hyn na ellir ei faddau na'i ddatrys? Sôn am lofrudd cyfathrebu!

Weithiau mae yna faterion heb eu datrys sydd angen sylw. Os gwelwch fod y gorffennol yn parhau i godi, gallai fod yn ddefnyddiol ceisio cymorth. Yn yr eiliad bresennol, fodd bynnag, deliwch â'r mater dan sylw.

Rhybudd: NID yw ceisio cymorth allanol yn golygu cynnwys eich mam, eich BFF neu bobl rydych chi'n eu hadnabod a fydd yn cymryd eich ochr chi. Efallai y byddwch yn maddau i'ch partner ond efallai na fydd y rhai sy'n eich caru chi. Mae hynny'n wrthdaro hollol newydd. Mae ceisio cymorth allanol yn golygu person niwtral sy'n gymwys i'ch helpu i ddod o hyd i ddatrysiad (e.e., cwnselydd cyplau).

Gyda sgiliau cyfathrebu da a chariad a pharch diffuant tuag at eich gilydd, gallwch gadw'ch perthynas yn gryf ac yn wydn, gan allu dioddef yr amseroedd mwyaf heriol. Ni allwch byth fynd yn anghywir wrth wrando i ddeall yr un rydych chi'n ei garu.

Ydych chi'n meddwl y gall y 5 strategaeth gyfathrebu a grybwyllwyd ar gyfer cyplau helpu i wella'ch perthynas mewn gwirionedd? Dywedwch wrth!

Ranna ’: