A Ddylen Ni Aros Yn Briod Er Sake ein Plentyn?

Aros yn briod er mwyn eich plentyn

Yn yr Erthygl honCwestiwn caled, ond un diddorol.Nid oes ateb syml, ond dyma fy meddyliau:

Rhyngoch chi a'ch partner, mae yna le. Dyma'r gofod lle mae'ch perthynas yn byw. Pan nad ydym yn ymwybodol o'r gofod hwnnw, rydym yn ei lygru. Rydyn ni'n ei lygru trwy gael ein tynnu sylw, trwy beidio â gwrando, trwy fod yn amddiffynnol, chwythu i fyny neu gau i lawr. Mae yna filoedd o wahanol ffyrdd i lygru'r gofod rhyngoch chi ac anwylyd.Pan rydyn ni'n talu sylw i'r gofod rhyngom ni a'n partner, rydyn ni'n gallu glanhau'r llygredd yn ymwybodol a'i wneud yn ofod cysegredig. Rydym yn gwneud hynny trwy fod yn hollol bresennol, gwrando'n ddwfn, aros yn ddigynnwrf a mynegi chwilfrydedd yn hytrach na barnu am ein gwahaniaethau.

Bod yn gyfrifol mewn perthynas

Mewn perthynas agos, mae'r ddau barti yn 100% gyfrifol am ofalu am y gofod perthynol. Mae hynny'n 100% yr un, nid 50% -50%. Mae'r dull 50% -50% yn fformiwla ysgariad sydd â phobl yn cadw sgôr ac yn ymarfer tit-for-tat. Mae priodas iach yn gofyn am ymwybyddiaeth ac ymdrech 100% -100% gan ddau berson.

Am eiliad, dychmygwch chi a'ch partner fel magnetau. Pan ewch chi at le llawn amser llawn llygredd, rydych chi'n gwybod ar unwaith ei fod yn beryglus ac yn anghyfforddus ac nad ydych chi am fod yno. Rydych chi'n symud ar wahân fel yr un polion o ddau magnet yn ailadrodd eich gilydd. Ond pan fydd y gofod yn gysegredig ac yn gariadus, rydych chi'n glynu at ei gilydd fel polion magnetig gyferbyn. Mae'ch perthynas yn dod yn lle rydych chi'ch dau eisiau bod.Yn fwy na hynny, mae eich plant chi, neu blant y dyfodol, yn byw yn y gofod rhyngoch chi. Y lle rhwng dau riant yw maes chwarae'r plentyn. Pan mae'n ddiogel ac yn gysegredig, mae plant yn tyfu ac yn ffynnu. Pan mae'n beryglus ac yn llygredig, maen nhw'n datblygu patrymau seicolegol cymhleth i oroesi. Maent yn dysgu cau i lawr neu strancio i ddiwallu eu hanghenion.

Yn ddiweddar, gofynnwyd imi wneud sylwadau ar y cwestiwn,

“A ddylai pobl aros yn briod er mwyn y plant?”

Fy ateb, “Dylai pobl greu priodasau da, cadarn ac iach er mwyn y plant.”


achosion o gyfathrebu gwael

Ni fyddai neb yn herio'r ffaith bod aros yn briod yn anodd. Mae ymchwil yn dangos, fodd bynnag, fod llawer o fuddion ymrwymiad tymor hir i'r partneriaid priodasol ac i'w plant.

Karl Pillemer, Gerontolegydd o Brifysgol Cornell a wnaeth arolwg dwys o 700 o bobl oedrannus ar gyfer ei lyfr 30 Gwersi Cariadus canfu, “Dywedodd pawb - 100% - ar un adeg mai'r briodas hir oedd y peth gorau yn eu bywydau. Ond dywedodd pob un ohonyn nhw hefyd fod priodas yn anodd neu ei bod hi'n anodd iawn. ” Felly pam ei wneud?

A ddylai pobl aros yn briod er mwyn y plant

Dros y blynyddoedd, bu llawer o astudiaethau sy'n awgrymu bod gan bobl briod well iechyd, cyfoeth, bywydau rhywiol a hapusrwydd na'u cymheiriaid sengl. Mae gan ferched priod gyllid mwy cadarn na menywod sengl. Mae ymrwymiad tymor hir yn ein harbed rhag gwastraffu amser ac ymdrech ar hela partneriaid newydd yn gyson ac o'r amser a'r ymdrech y mae'n ei gymryd i wella ar ôl poen a brad torri ac ysgaru.

Ac mae aros yn briod hefyd â manteision a buddion i'r plant. Mae'r rhan fwyaf o gymdeithasegwyr a therapyddion yn cytuno bod plant o “briodasau cyfan” yn gwneud yn well ar y mwyafrif o feysydd na phlant o deuluoedd sydd wedi ysgaru. Mae hyn wedi bod yn wir drosodd a throsodd mewn astudiaethau ac ymddengys nad yw ond yn dal i fyny os yw'r briodas yn cael ei hystyried yn wrthdaro uchel iawn. Yn amlwg ni ddylid achub pob priodas ac os yw priod mewn perygl corfforol, rhaid iddo adael.

Dangosodd ymchwil fod plant rhieni sydd wedi ysgaru yn y tymor hir mewn risg uwch o wynebu anawsterau ariannol, addysg isel, bod yn afiach, ac yn dioddef o afiechydon meddwl. Maent hyd yn oed yn fwy o siawns y gallant ysgaru eu hunain yn y dyfodol. Felly, ar y cyfan, mae plant rhieni sydd wedi ysgaru yn debygol o wynebu llawer mwy o rwystrau na'r rhai y mae eu rhieni'n aros yn briod.

Mae gan beidio â rhoi’r gorau iddi yn rhy fuan ei fanteision ei hun

Felly, mae yna rai rhesymau da dros weithio ar lanhau'r gofod perthynol a pheidio â thaflu'r tywel yn rhy fuan. Yn gyntaf oll, mae angen i bartneriaid yn y berthynas deimlo'n ddiogel yn gorfforol ac yn emosiynol. Daw diogelwch pan fyddwch yn dileu beirniadaeth, amddiffynnoldeb, dirmyg a gwrthod mynd i’r afael â materion o’ch rhyngweithio â’ch gilydd. Mae agosatrwydd yn gofyn am fregusrwydd ac ni fydd neb yn ei risgio nes eu bod yn gwybod bod eu partner yn harbwr diogel.

Mae arferion eraill sy'n arwain at fwy o le cysegredig yn cynnwys cyfrifo'r hyn sy'n gwneud i'ch partner deimlo ei fod yn cael ei garu a chynnig yr ymddygiadau cariadus hynny yn aml. Mae dod o hyd i ddiddordebau a gweithgareddau cyffredin neu eu datblygu yn bwysig yn ogystal â cherfio'r amser i'w mwynhau gyda'i gilydd. Cael rhyw. Canfu astudiaeth yn 2015 mai rhyw unwaith yr wythnos oedd y gorau ar gyfer gwneud y mwyaf o hapusrwydd a chysylltiad priodasol.

Gwneud i briodas bara

Mae arbenigwyr hefyd yn cefnogi rhai newidiadau agwedd i wneud i briodas bara. Un awgrym yw gollwng y syniad o ddod o hyd i'ch cyd-enaid. Mae yna lawer o bobl y gallech chi fod yn briod hapus â nhw. Gobeithio eich bod chi'n dechrau gweld pam y gallai fod yn dda crefftu'r briodas ddelfrydol yn hytrach na mynd ar drywydd y partner perffaith. Hefyd mae'r mwyafrif o gyplau priod hir yn dweud eu bod wir eisiau aros yn briod ac nad ydyn nhw'n meddwl nac yn siarad am ysgariad fel opsiwn.

Felly, a ddylech chi aros yn briod er mwyn eich plentyn? Yn gyffredinol, dwi'n meddwl ydw.


mis mêl gwersylla

Cyn belled nad oes unrhyw berygl corfforol uniongyrchol a'ch bod yn gallu ymrwymo i lanhau a gwneud eich gofod perthynol yn gysegredig, mae'n debyg y byddwch chi a'ch plant yn elwa o briodas hir a sefydlog.