13 Rhesymau Union Pam Mae Pob Perthynas Lwyddiannus Yn Ffynnu Yr Un Ffordd

Mae pob perthynas lwyddiannus yn ffynnu yr un ffordd

Yn yr Erthygl honMewn erthygl ddiddorol a ysgrifennwyd gan Mark Manson, darganfu wrth ofyn i dros 1500 o bobl am eu cyngor perthynas gorau bod pob perthynas lwyddiannus yn llwyddiannus am yr un rhesymau a byddwch yn falch o wybod mai dim ond tri ar ddeg o'r rhesymau hyn.Mae hyn yn golygu y gallwn nawr symleiddio perthnasoedd a gwneud pob un yn llwyddiannus!

Ar yr olwg gyntaf, mae tair ar ddeg o gyfrinachau y tu ôl i bob perthynas lwyddiannus yn ymddangos braidd yn or-syml. Ond yna, pan ddarllenwch y rhesymau isod, fe welwch yn fuan fod pob problem fwy neu lai yn cael sylw ac er mai dim ond yn fyr y byddwn yn trafod pob un o'r 13 rheswm pam mae pob perthynas lwyddiannus yn llwyddiannus am yr un rhesymau yma, mae pob rheswm yn ddwfn a phwnc dilys iawn.Felly os ydych chi am wneud eich perthynas yn llwyddiannus, gwnewch y tri rheswm ar ddeg hyn pam mae pob perthynas lwyddiannus yn llwyddiannus yn eich mantra am oes, ac mae'n debyg y byddwch chi'n darganfod bod eich caru bywyd (yn ogystal â'r holl berthnasoedd eraill sydd gennych) yn felys.

1. Byddwch gyda'ch gilydd ar gyfer y rіght rеаѕоnѕ

Datganiad amlwg!

Ond, faint o bobl sy'n aros mewn perthnasoedd oherwydd eu bod yn gyd-ddibynnol, yn cael problemau, neu'n osgoi gorfod wynebu'r byd oherwydd eu bod nhw wedi cael rhywun yn gyffyrddus?Mae yna lawer. Felly, mae'n bwysig yn y cam hwn deall beth yw'r rhesymau cywir dros fod gyda rhywun y gallai fod angen i rai pobl eu cyfrif ymlaen llaw.

Felly os gwelwch eich bod gyda rhywun oherwydd:

Byddwch chi a'ch pаrtnеr yn grоw ac yn ymlacio mewn unеxресtеd wауѕ - embrасе it  • Rydych chi wedi bod dan bwysau neu o dan orfodaeth ynddo.
  • I edrych yn ‘cŵl.’
  • Am arian, enwogrwydd, kudos.
  • Er diogelwch neu ddiogelwch
  • I blant
  • Oherwydd mai nhw yw'r unig berson rydych chi'n teimlo y bydd eich eisiau chi.

Yna pob un o'r uchod yn bendant yw'r rhesymau anghywir, ac ni fydd eich perthynas yn llwyddiannus. Os mai chi yw hwn, mae'n bryd ailystyried eich blaenoriaethau, gwella'ch hun a dod o hyd i rywun am y rhesymau cywir.

2. Bod â rеаlіѕtіс exресtаtіоnѕ abоut rеlаtіоnѕhірѕ a rhamant

Bod â disgwyliadau realistigGall pob un ohonom fod yn euog o fod â disgwyliadau afrealistig ynghylch cariad a pherthnasoedd.

Ond pan rydyn ni'n dod yn real ac yn sylweddoli nad oes yna hapus byth ar ôl, nad yw pethau'n rhedeg yn esmwyth yn awtomatig, a bod perthnasoedd yn cymryd gwaith, nid yn unig ar y berthynas ei hun ond arnoch chi'ch hun wrth i chi esblygu mewn bywyd a'r berthynas, yna dim ond pethau hudol all ddigwydd.

Mae'r agwedd hon ar berthnasoedd mor aml yn cael ei hanwybyddu a'i thybio fel arfer - cymerwch hi gan y 1500 o bobl sydd mewn a perthynas lwyddiannus .

Nid yw cael disgwyliadau afrealistig mewn priodas yn gweithio!


sut i fagu hyder ar ôl torri i fyny

3. Y rhan fwyaf o bobl sydd mewn perthynas â pherthynas Nid wyf yn cоmmunісаtіоn, ond yn fwy pwysig

Mae parch tuag atoch chi'ch hun a pharch at eich partner yn hanfodol mewn perthynas.

Os ydych wedi hoelio hyn, ni all y cyfathrebu a'r berthynas sy'n dilyn fod yn dda dim ond oherwydd bydd yn hyrwyddo ymddiriedaeth ac agosatrwydd yn awtomatig. Gadewch inni ei wynebu; os yw rhywun yn eich parchu, maen nhw'n mynd i'ch trin chi'n iawn.

4. Tаlk oреnlу abоut evеrуthіng, yn enwedig y pethau sy'n brifo

Siaradwch yn agored am bopeth

Efallai na fydd cyfathrebu mor uchel ar y rhestr o flaenoriaethau ag ymrwymo i berthynas am y rhesymau neu'r parch cywir, ond mae'n hanfodol serch hynny.

Peidiwch ag ysgubo'r pethau anodd o dan y carped - ewch ag ef oddi wrth 1500 o bobl sy'n cerdded ar y llwybr rydych chi ei eisiau. Maen nhw i gyd yn dweud mai siarad yn agored yw'r gyfrinach i berthynas lwyddiannus.

5. Hеаlthу rеlаtіоnѕhір mеаnѕ twо hеаlthу indіvіduаlѕ

Mae bod yn unigolion iach yn golygu nid yn unig bod yn iach yn y corff ond hefyd ysbryd meddwl, ac emosiynau.

Fel atyniadau tebyg ac os nad ydych chi'n iach mewn unrhyw ffordd byddwch chi'n denu'r person anghywir neu'n difrodi'ch perthynas.

Dyma'r rhesymau pam ei bod bob amser yn bwysig wynebu a thrwsio'r pethau caled (sy'n gwbl bosibl i unrhyw un) a hefyd i weithio ar eich datblygiad personol a'ch hunanofal fel mater o flaenoriaeth.

6. Gіvе eасh othеr gofod

Mae amser i ffwrdd neu i ffwrdd o unrhyw beth ac mae unrhyw un bob amser yn fuddiol.

Mae'n creu persbectif newydd, yn caniatáu i egni newydd lifo ac mae'n hanfodol ar gyfer perthynas lwyddiannus - ni all 1500 o bobl fod yn anghywir, a allant?

7. Mae pobl yn cael newid yn anodd, ond mae'n anochel

Ceisiwch roi'r lle i'ch gilydd dyfu a mwynhau'r newidiadau, gwnewch hyn, ac ni fyddwch yn dod yn llonydd.

8. Wedi ymladd yn dda

Dewch yn dda am ymladd

Nid ydym yn golygu y dylech fod y gorau am ennill gornest. Rydyn ni'n golygu ymladd yn deg, dysgu sut i gyfathrebu'n barchus yn eich ymladd, dysgu sut i atgyweirio wedi hynny.

Mae Sefydliad Gottman yn galw’r broses atgyweirio angenrheidiol mewn perthynas - ymdrechion atgyweirio, ac mae yna strategaeth benodol iddi sy’n werth edrych arni - mae’n gyngor gwych.

9. Gеt gооd yn fоrgіvіng

Dywedodd Digon, wrth gwrs, bod yn rhaid i barch fod yn bresennol neu fel arall ni fyddwch yn sefyll wrth eich ffiniau a byddwch yn maddau i'r pethau na ddylech fod yn maddau. Ond, os oes parch yn bresennol, rhaid i chi adael i bethau fynd lawer o'r amser - ac mae'n arfer da gwneud hynny.


dawel guys

10. Mae'r pethau mwyaf blaenllaw yn ychwanegu at hyn

Daliwch ati i feirniadu'ch partner (yn eich pen, neu allan yn uchel), a bydd yn cronni i broblem fawr yn eich perthynas.

Daliwch ati i edmygu'ch partner (yn eich pen neu allan yn uchel a bydd yn cronni) a bydd yn cronni i fantais fawr yn eich perthynas. Gwyliwch y pethau bach a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cywiro unrhyw batrymau negyddol cyn iddyn nhw greu problem fawr.

11. Mae Sеx yn bwysig & hellip; llawer!

Mae rhyw yn bwysig iawn

Gwnewch ryw yn flaenoriaeth, mae cymaint o bobl ddim yn gwneud hynny, ac mae'n dinistrio'r agosatrwydd mewn perthynas.

Dysgu sut i fwynhau rhyw ac agosatrwydd, dysgu sut i gyfathrebu am ryw gyda'ch partner a deall sut i wneud hynny mwynhau rhyw am y weithred naturiol a chariadus ydyw.

12. Bе ymarferol, a chreu rеlаtіоnѕhір rulеѕ

Efallai ei fod yn ddiflas, ond os yw'r ddau ohonoch chi'n gwybod ble rydych chi'n sefyll a'ch bod chi'n cytuno ar y rheolau, yna mae'n osgoi difrod a allai fod yn anadferadwy.

Y cyfan sy'n ofynnol yw negodi a pharchu ffiniau a ddylai fod yno yn y lle cyntaf.

13. Yn debyg i fod yn debyg i'r hyn sydd

Nid oes unrhyw briodas yn berffaith 100% o'r amser. Mae'r perthnasoedd mwyaf llwyddiannus yn taro'r creigiau yn achlysurol neu'n gorfod mynd trwy amseroedd tywyll.

Ond yn yr un modd, nid yw'r mwyafrif o bobl bob amser yn cofleidio nac yn aros yn bresennol yn yr amseroedd da y bydd llawer ohonynt hefyd. Reidio tonnau eich perthynas a bydd yn eich gwasanaethu'n dda.

Cofiwch fod pethau'n pasio! Mae'n wir, efallai na fyddant bob amser yr un peth ar ôl rhai digwyddiadau ond daw amseroedd da eto bob amser.