Dechrau Perthynas Newydd? Dyma 5 Do’s & Don’ts Of A New Relationship

The 5 Do’s and Don’ts of New Relationships

Yn yr Erthygl hon

Gall cychwyn perthynas newydd fod yn eithaf anodd ond yn gyffrous ar yr un pryd. Byddwch yn gyffrous gyda'r gobaith y bydd rhywun yn eich caru ac yn gofalu amdanoch, gan gymryd amser i chi.Efallai mai hwn yw'r amser gorau yn eich bywyd fel yr ydych chi cychwyn perthynas newydd. Fodd bynnag, mor gyffrous ag y gallech fod, mae'n hanfodol gwybod beth i'w wneud mewn perthynas a beth i beidio â gwneud mewn perthynas newydd.

Gadewch inni ddechrau trwy eich goleuo gyda'r pethau drwg a drwg o sut i ddechrau perthynas.

1. Dangos cariad ac anwyldeb i'ch partner

Efallai eich bod wedi gwneud cariad newydd. Ac yn awr mae'n rhaid eich bod chi'n meddwl am ddechrau perthynas newydd gyda dyn rydych chi newydd ddatblygu teimladau ar ei gyfer.

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei gofio yw dangos cariad a anwyldeb i'ch partner gryfhau'r bond rhyngoch chi'ch dau. Rhaid i chi roi sylw ac amser i'ch partner a gwneud cyswllt llygad gydag ef hefyd.

Mae cyswllt llygaid fel cadarnhad i'r partner eich bod yno gydag ef ar hyn o bryd.

2. Peidiwch â bod yn frysiog a dechrau siarad am y dyfodol

Pan ddechreuwch berthynas newydd, nid sut mae perthnasoedd yn gweithio yw peledu'ch partner â chwestiynau a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae siawns enfawr y gallwch chi ohirio'ch partner.

Mae hyn oherwydd bod angen amser ar bob perthynas, ac ni allwch o bosibl ddychmygu bod eich cariad yn ben ar sodlau o'r diwrnod cyntaf. Dylech gofio eich bod yn newydd i hyn a dim ond dechrau perthynas. Mae'n iawn bod ar gwmwl naw. Fodd bynnag, os yw'r cwestiwn, 'Sut i gael perthynas dda?' yn aros yn eich meddwl, rhaid i chi wybod ei fod yn ymwneud â chymryd pethau'n araf, un peth ar y tro.

3. Dylech fod yn ymarferol a bod â disgwyliadau realistig

Er mwyn i berthynas weithio, mae'n hanfodol bod yn gryf yn emosiynol ac yn feddyliol. Rhaid i chi hefyd fod yn cyfaddawdu ac yn deall. Nid yw'n angenrheidiol bod yr hyn rydych chi ei eisiau mewn perthynas yr un peth â'r hyn y mae eich partner ei eisiau. Felly, byddwch yn realistig am sefyllfaoedd.

Gall y ddau ohonoch feddu ar wahanol feddyliau a gwahanol farnau fel pa mor aml ddylech chi anfon neges destun mewn perthynas newydd. Er y gallai un person fwynhau sylw, mae'r llall yn gwerthfawrogi'r gofod. Felly, mae'n bwysig dod o hyd i dir canol.

Ar wahân i hyn, efallai y bydd eich partner yn chwilio am gariad newydd. Gall hyn fod yn adlach emosiynol, ond rhaid i chi gynnal eich pwyll.

4. Cael gwared ar y negyddoldeb o'ch mewn

Mae aros yn bositif yn un o'r ffyrdd pwysicaf o sut i wneud i berthynas bara am amser hir, bron am byth. Negyddiaeth gall fod yn beryglus i'ch perthynas a gall ei difetha hefyd.

Gall bod yn bositif eich helpu yng nghamau perthynas newydd. Mae'n bwysig archwilio'r cydbwysedd negyddol cadarnhaol yn y berthynas gam wrth gam ar gyfer y cyfnod o ddechrau cariad.

Cymerwch gip ar eich ansicrwydd a cheisiwch eu symud i ffwrdd oherwydd gallant fod yn heintus i'ch perthynas. Gan eich bod mewn perthynas, rhaid i chi hefyd fod yn onest ac yn ffyddlon yn eich perthynas gan fod hwn yn gyngor perthynas newydd, a fydd yn eithaf defnyddiol i chi.

5. Byddwch yn gryf os yw'ch partner yn eich ffosio

Byddwch yn gryf os yw

Er y gall fod yn rhwystr enfawr i chi os yw'ch partner yn eich ffosio, mae cychwyn drosodd mewn perthynas yr un mor bwysig. Nid oes angen, os yw un person yn ofnadwy, bod gweddill y byd hefyd yn ddrwg.

Dylech ystyried cychwyn perthynas gan ei bod yn anodd byw heb gariad. Waeth pa mor gryf ydych chi, mae angen cariad arnoch chi.

Felly, awgrymiadau dyddio oedd y rhain ar gyfer perthynas newydd yr ydych newydd ei darllen. Rhaid i chi ddeall sut mae perthnasoedd yn cychwyn.

Mae angen i chi barchu annibyniaeth eich gilydd yn ogystal â dewisiadau. Er ei bod yn iawn cadw mewn cysylltiad, byddwch yn ymwybodol o leoliad eich gilydd, ac i cyfathrebu, gall pinging ei gilydd yn barhaus hefyd fod yn mygu ar brydiau.

Os ydych chi'n deall beth yw a pheidio â gwneud perthnasoedd newydd, yna bydd yn haws ichi symud ymlaen a ffurfio perthynas iach gyda'ch partner.

Mae'n union hynny sut i ddechrau perthynas yn eithaf cymhleth a dyrys, ac yn gofyn am lawer o ymdrech. Ar ôl i chi ddod i arfer ag ef a dod i adnabod eich partner, mae'n haws ffurfio perthynas iach.

Rhai meddyliau terfynol

Gyda chymorth yr awgrymiadau perthynas newydd hyn, rhaid ei bod yn hawdd ichi ddeall sut i ddod i berthynas.

Mae'n wir bod perthnasoedd cyntaf fel dechreuadau hudol, a dim ond i ddechrau y mae'n rhaid i chi fod yn ofalus. Mae hyn oherwydd nad ydych chi, ac na allwch chi adnabod ac ymddiried yn llwyr yn y person arall.

Mae cydnabod perthnasoedd da a pheidio â gwneud perthnasoedd newydd yn ffordd wych o ddechrau perthnasoedd. Byddant hefyd yn eich helpu os ydych eisoes mewn perthynas.

Mae hefyd yr un mor bwysig gwneud rhai ymdrechion eithriadol heb fynd dros ben llestri fel bod eich perthynas yn aros yn hyfryd. Yn un o sgyrsiau TEDx gan, Dr Andrea a Jon Taylor-Cummings, maent yn siaradwyr yn cyflwyno arsylwadau o'r 4 arfer sylfaenol y mae pob perthynas lwyddiannus yn eu harddangos.

Trwy ddilyn y pethau drwg a drwg hyn, gallwch chi chwarae eich rhan cadw'ch perthynas yn iach ac yn hapus. Bydd yn eich helpu i sefydlu sylfaen gref ar gyfer eich perthynas, a bydd hefyd yn eich helpu i oresgyn heriau perthynas.

Ranna ’: