Priodas Ddi-ryw yn Achosi Iselder? Dyma Beth i'w Wneud

Priodas Ddi-ryw yn Achosi Iselder

Yn yr Erthygl honY cwpl cyntaf i chi fynd i'r afael â blino, neu nad yw'ch partner yn teimlo'n dda, neu maen nhw wedi bod dan straen. Ond wrth i'r nosweithiau fynd yn eu blaenau a chi a'ch partner yn cysgu ar ochrau arall y gwely rydych chi'n dechrau sylweddoli eich bod chi mewn priodas ddi-ryw.Beth yw priodas ddi-ryw?

Beth mae bod mewn priodas ddi-ryw yn ei olygu?Nid yw'n golygu nad oes gennych chi a'ch partner unrhyw ryw. Gallech fod yn cael rhyw ychydig weithiau'r flwyddyn ac yn dal i gael eich dosbarthu fel bod mewn perthynas ddi-ryw. Mae un astudiaeth Newsweek yn amcangyfrif bod 20% o gyplau yn byw heb rywiol agosatrwydd mewn priodas.

Gall priodas ddi-ryw achosi iselder ysbryd, rhwystredigaeth rywiol, a sillafu trychineb ar gyfer dyfodol eich perthynas. Cyn inni symud ymlaen i ddeall y rhain yn fanwl, gadewch inni edrych ar y rhesymau y tu ôl i gyflwr o’r fath.

Pam mae priodasau di-ryw yn digwydd?

Mae yna lawer o resymau pam y gall priodas ddod yn ddi-ryw. Gellir datrys rhai problemau ac eraill ychydig yn anoddach i'w dwyn. • Amharodrwydd perthynas tymor hir: Gyda rhai cyplau, gall perthynas hirdymor wneud i ryw ymddangos yn llai cyffrous. Nid oes gwefr yr helfa oherwydd mae bob amser yno i chi.

Rydych chi wedi dod yn rhy gyffyrddus â'ch gilydd, gan wneud i ryw ymddangos yn “ddiflas” ac yn ailadroddus. Brwydro yn erbyn hyn gan cadw'ch bywyd rhywiol yn ffres ac yn gyffrous , defnyddio teganau, blychau rhyw misol, a thechnegau newydd gyda'ch partner

 • Twyllo: Os ydych chi twyllo ar eich partner neu i'r gwrthwyneb, nid yw rhyw gartref yn ymddangos bron mor gyffrous.
 • Anffyddlondeb y gorffennol: Gall indiscretion yn y gorffennol wthio'ch partner i ddal rhyw yn ôl mewn priodas a bod yn llai tueddol o agor i chi yn gorfforol.
 • Testosteron isel: Mae gan ddynion â testosteron isel a ysfa rywiol is na dynion eraill. Gall hyn gael ei sbarduno gan straen a phryder, yn ogystal ag oedran. Bydd meddygon yn gallu rhoi amrywiaeth o atebion ar gyfer y mater hwn.
 • Trawma: Pan fydd rhywun yn mynd trwy drawma fel salwch difrifol, damwain car, ymosodiad treisgar neu drais rhywiol gallant ddatblygu materion agosatrwydd. Gall y trawma eu gwneud yn betrusgar i gael rhyw neu roi eu hunain mewn sefyllfa fregus. Partner ymddiried a thrawma cwnsela yn fuddiol.

Pa mor bwysig yw rhyw mewn perthynas

Mae'n rhaid dweud hynny mae rhyw yn bwysig mewn perthnasoedd . Mae diffyg agosatrwydd mewn priodas yn eich gwneud yn rhwystredig yn rhywiol ac yn achosi iselder o fewn y briodas, ac yn rhyfeddol, nid mater o orgasm yw hyn i gyd. Dyma rai rhesymau pam y gall diffyg anwyldeb ddifetha'ch perthynas.
yr hyn y mae eich mis geni yn ei ddweud amdanoch yn rhywiol

 • Bondio: Wrth gael rhyw, mae'r ymennydd yn rhyddhau ocsitocin, yn aml yn cael ei alw'n “gyffur cariad” neu'r “hormon cwtsh”. Mae hwn wedi'i leoli yng nghanolfan wobrwyo'r ymennydd. Mae'n gwella ymddiriedaeth ac yn creu bond rhwng cyplau yn ystod rhyw.
 • Pleser: Rhyw i fod i fod y peth rydych chi'n ei wneud gyda'ch ffrind priodas yn unig. Mae hwn yn bleser a rennir rhwng y ddau ohonoch sy'n teimlo'n dda yn feddyliol ac yn gorfforol. Mae diffyg rhyw mewn perthynas yn golygu eich bod yn amddifadu eich hun o brofiad a rennir sydd yn ei dro yn effeithio ar eich perthynas.
 • Teimlo'n ddymunol: Mae rhyw yn dilysu i'r ddau bartner dan sylw. Mae'n gadael iddyn nhw wybod eu bod nhw'n ddymunol, yn llusgo ar ôl, ac yn rhoi hwb i hunan-barch.

Yn enwog, mae rhyw hefyd yn lleihau straen a phryder, yn gwella cwsg, ac yn lleihau'r risg o faterion iechyd posibl fel canser y prostad. Dyma rai o'r rhesymau pam mae rhyw yn bwysig mewn perthnasoedd. Felly, gall diffyg ohono arwain at iselder ysbryd a diffyg cysylltiad â'ch partner.

Pam mae rhyw yn bwysig mewn perthnasoeddArwyddion iselder

Gall priodas fod yn cymryd nosedive os nad oes agosatrwydd mewn priodas rhwng y partneriaid. Gall byw mewn priodas ddi-ryw neu fod heb gyswllt corfforol a sicrwydd cariad sy'n gysylltiedig â rhyw fod yn niweidiol i briodas.

Gall teimlo'n ddigroeso gan eich priod neu ymdopi â phriodas ddi-ryw achosi iselder cryf. Mae'r iselder hwn fel arfer yn cael ei nodi gan symptomau fel:

 • Anniddigrwydd
 • Insomnia neu or-gysgu
 • Gostyngiad neu ennill pwysau difrifol
 • Llai o archwaeth
 • Aflonyddwch
 • Straen a phryder
 • Ymosodiadau panig
 • Diffrwythder

I priodas ddi-ryw gall achosi iselder hefyd wneud i chi fod eisiau cael perthynas. Diffyg cariad a theimlad a ddymunir arwain at ansicrwydd, y gallwch geisio ei lenwi â pherson arall. Mae hyn yn hynod niweidiol i'ch priodas.

Beth i'w wneud am briodas ddi-ryw?

Os ydych chi mewn perthynas heb ryw a'ch bod yn isel eich ysbryd, mae angen help arnoch chi. Gall iselder fod yn salwch gwanychol a all eich atal rhag byw eich bywyd a cael priodas hapus . Dyma rai camau cadarnhaol y gallwch eu cymryd i leihau diffyg rhyw mewn perthynas a thrwsio'ch priodas.


sut i gadw perthynas am byth

Byddwch yn onest gyda'ch partner

Os nad yw cychwyn rhyw gyda'ch partner yn gweithio, mae angen i chi gael sgwrs onest â'ch ffrind priodas. Heb osod bai , gofynnwch iddynt a oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i'w gwneud yn gyffrous am gael rhyw.

Ffigurwch pam y digwyddodd hyn

Gall culhau pan wnaethoch roi'r gorau i fod yn agos atoch â'ch partner eich helpu i nodi pam y dechreuodd hyn. Straen o swydd newydd? Anonestrwydd yn y berthynas? Geni plentyn newydd? Menopos?

Ewch oddi yno i ddarganfod sut i fynd yn ôl ar y trywydd iawn.

Ewch am gwnsela cyplau

Cwnsela priodas gall eich helpu chi'ch dau i nodi unrhyw faterion sylfaenol sy'n eich atal rhag cael cyfathrach rywiol neu fod yn agos atoch yn gorfforol mewn ffyrdd eraill.

Gall eich cwnselydd hefyd wrando heb ochri a gadael i chi wyntyllu unrhyw gwynion a allai fod gennych am eich priodas.

Rhowch gynnig ar therapi personol

Os nad ydych chi'n ddigon cyfforddus i wahodd eich ffrind i ddod gyda chi, neu os nad ydych chi'n barod i annerch y pwnc yn uniongyrchol, efallai y byddwch chi'n dal i fod yn bersonol therapi yn ddefnyddiol.

Bydd hwn yn gyfle gwych i chi eirioli'ch meddyliau, eich iselder, a gweithio allan cynllun ar gyfer gweddill eich bywyd.

Gweld eich meddyg

Os yw'ch iselder yn cymryd drosodd eich bywyd i'r pwynt eich bod yn cael meddyliau hunanladdol neu'n methu â chyflawni tasgau dyddiol, rhaid i chi weld eich meddyg ar unwaith. Byddant yn gallu'ch helpu chi a rhagnodi unrhyw feddyginiaeth y gallai fod ei hangen arnoch i ymdopi â'ch cyflwr.

Ewch am wahanu, os yw popeth arall yn methu

Os yw'ch ffrind yn anfodlon gweithio ar eich problem, hyd yn oed ar ôl cydnabod ei fod yn achosi iselder a thristwch i chi, efallai yr hoffech ystyried treial gwahanu .

Bydd hyn yn rhoi cyfle i bob un ohonoch gronni tensiwn ac awydd rhywiol wrth gymryd yr amser ar wahân i asesu'r hyn rydych chi wir ei eisiau o'ch priodas ac a fyddwch chi'n gweithio gyda'ch gilydd ai peidio.

Edrychwch ar y fideo diddorol hwn lle mae cwpl yn trafod eu priodas ddi-ryw gyda'r cyn Seicolegydd Dr. Phil:

A all priodas ddi-ryw oroesi? Mae'n anodd bod mewn priodas ddi-ryw sy'n achosi iselder, ond nid yw'n golygu diwedd eich priodas. Defnyddiwch leferydd tawel, agored i gyfleu'ch problemau gyda'ch partner ac ymdrechu i wella'ch bywyd caru a dod o hyd i ffyrdd o wella'ch bywyd rhywiol.