Dewch â Sexy yn Ôl: Sut i Aildrefnu Priodas Ddioddefaint

Sut i Aildrefnu Priodas Ddioddefaint

Un o'r pethau anoddaf yn y byd yw parhau i gael rhyw sy'n chwythu meddwl pan fyddwch chi'n briod. A dyma ffaith ddigalon: un o bob chwe phriodas yn hollol ddi-ryw . Yn niwylliant rhyng-gysylltiedig heddiw, mae llawer o gyplau, yn anffodus, yn ymddiswyddo i gyd-fodolaeth angerddol.
rhyw gyda dynion hŷn

Ond peidiwch â phoeni: nid oes rhaid i hyn fod y dynged rydych chi'n setlo arni. Er ei bod yn anodd cael rhyw gyda’r un person am ddegawd a dal i deimlo gwefr newydd-deb, gallwch ddysgu gwneud cariad mewn ffordd lawer dyfnach i deimlo’n fwy cyflawn nag erioed o’r blaen.Mae cael rhyw gyda'r un person flwyddyn ar ôl blwyddyn a pharhau i archwilio ffiniau newydd ecstasi yn gofyn am wybodaeth. Nid yw'n mynd i ddigwydd yn awtomatig. Rhaid i chi wneud ychydig o sifftiau sylweddol o ran sut rydych chi'n uniaethu â'ch partner. Pan wnewch chi, fe welwch y gall y rhyw fod mor boeth â - ac weithiau hyd yn oed yn boethach na - eich tro cyntaf.

Dyma dair ffordd sylfaenol i ddod â rhywiol yn ôl i briodas ddi-ryw:1. Cyfarfod â nhw am y tro cyntaf, bob tro

Mae cynefindra yn lladd angerdd. Dyma pam mae stondinau un noson yn cario cymaint o gyhuddiad rhywiol. Pan nad ydych chi'n gwybod unrhyw beth am yr unigolyn, mae rhyw yn ddarganfyddiad cyffrous. Pan fyddwch chi'n cael rhyw gyda'r un person, gall undonedd ymsefydlu. Gall y dirgelwch wylo.


brad mewn perthynas

Er mwyn gwrthweithio'r sgil-effaith naturiol hon o briodas, gwnewch y gwrthwyneb. Pryd bynnag yr ydych am uniaethu'n agos â'ch partner, sefyll ger eu bron fel pe na baech erioed wedi cyfarfod a heb hanes. Sylwch ar rywbeth newydd amdanynt na wnaethoch chi erioed sylwi arno o'r blaen. Eu gweld a'u cusanu am y tro cyntaf.

Yn nodweddiadol, dyna'r ffordd rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n nabod rhywun sy'n eu gwneud yn ddiflas. Camwch y tu allan i'ch rhagdybiaethau, a byddwch chi'n synnu. Ac mae syndod yn creu darganfyddiad.2. Stopiwch foddi yn y cyffredin

Mae manylion cyffredin bywyd yn dinistrio angerdd. Pan fyddwch chi'n briod ac yn rhedeg cartref gyda'ch gilydd, mae'r manylion cyffredin yn pentyrru amser mawr. Gall eich perthynas gyfan ddod yn drafodaeth ar bwy sy'n tynnu'r sbwriel, p'un a wnaeth y plant eu gwaith cartref pryd i alw'r towr ac a yw Modryb Susie yn cynnal y Nadolig.

Peidiwch â gadael i fanylion diddiwedd bywyd gymryd drosodd eich perthynas. Dysgwch gael ffiniau cryf o amgylch y mathau hyn o ddylanwadau mae'r amser personol rydych chi'n ei dreulio gyda'ch ffrind yn teimlo'n ager a chyffrous.

Ceisiwch fynd ar noson ddyddiad un noson yr wythnos lle mae'r cyffredin yn brin. Gosodwch reol na chaniateir ichi siarad am “fusnes” eich bywyd. Dim ond am eich breuddwydion, eich dymuniadau a'ch hyfrydwch y caniateir ichi siarad. Efallai y bydd yn teimlo'n lletchwith ar y dechrau. Efallai y byddwch chi'n eistedd mewn distawrwydd yn teimlo fel nad oes gennych chi ddim i'w ddweud. Yn syml, swyddogaeth o dorri patrwm yw hyn. Mae e'n dda. Rydych chi'n cael eich gorfodi i ddod o hyd i dir newydd ar gyfer uniaethu. Arhoswch yno nes bod rhywbeth newydd yn byrlymu i'ch deinameg - dyna angerdd a gwreiddioldeb.Cawcasws Pâr Hapus Mewn Cariad Hug A Chusanu Ei gilydd Cefndir Pinc

3. Tabl drwgdeimlad

Gan fod gyda'n gilydd am flynyddoedd a blynyddoedd, mae'n naturiol i friwiau gronni - hyd yn oed rhai cynnil. Gall y rhain eich rhoi ar yr amddiffynnol, tynhau'ch corff, cyfyngu ar y teimlad a thros amser, dinistrio awydd naturiol yn llwyr. I deimlo bod “angerdd rhwygo-oddi ar eich dillad,” stopiwch ddal achwyniadau. Felly sut ydych chi'n caniatáu i'ch hun deimlo cymaint wrth deimlo'n brifo?Dyna “ystum” hanfodol yr hyn rydyn ni’n ei alw’n “Ioga agosatrwydd,” a bydd yn newid eich perthynas am byth. Yr allwedd i'r ystum yw cadw'ch corff yn agored i'ch partner, ni waeth beth.


bywyd ar ôl anffyddlondeb

Cadwch anadlu, cynnal cyswllt llygad, meddalu wyneb blaen y corff, ymlacio'ch calon a gadael i'ch emosiynau symud yn rhydd. Agorwch eich corff i'ch partner, ni waeth pa mor ddwys y gall eich ofn o frad fod. Pan ewch o gau i lawr i agor i fod yn agored i niwed, rydych chi'n dileu'r egni gwenwynig. Daw'r gorffennol yn amherthnasol ac mae'r foment bresennol yn dod yn newydd eto. Dyma'r allwedd absoliwt i aros yn ddeniadol i'ch partner.

Gyda'r tri newid perthynas mawr hyn, byddwch yn mynd yn groes i ddeinameg naturiol priodas. Yn lle setlo i gynefindra, rydych chi'n archwilio'r dirgelwch. Rydych chi'n creu dyddiadau diddorol i foddi manylion cyffredin. Yn hytrach na gadael i ddrwgdeimlad adeiladu wal rhwng y ddau ohonoch, rydych chi'n aros yn ffres ym mhob eiliad.

Mae'n cymryd gwaith, heb os. Bydd yn teimlo eich bod chi fel pysgodyn yn nofio i fyny'r afon. Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n dod yn fedrus yn y sgiliau hyn, mae'r taliadau mor wych fel na fyddech chi'n eu masnachu am unrhyw beth. Gan ddefnyddio’r arferion hyn, mae cyplau yn darganfod bod rhyw nid yn unig yn boeth eto, ond ei fod yn boethach nag y gallai fod gyda phartner newydd. Mae'r bond o rannu bywyd gyda'n gilydd yn creu ymddiriedaeth. Cyfunwch yr ymddiriedaeth honno ag ail-danio angerdd ac mae gennych chi'r cariad tragwyddol hwnnw y mae nofelau rhamant yn cael ei wneud ohono.