5 Egwyddor Feiblaidd ar gyfer Cyfathrebu Da Mewn Priodas Gristnogol

Egwyddorion Beiblaidd ar gyfer Cyfathrebu Da Mewn Priodas Gristnogol


Sidydd Americanaidd brodorol

Yn yr Erthygl honDa cyfathrebu yw'r allwedd i unrhyw briodas. Mae cyfathrebu da yn sicrhau eich bod chi a'ch priod yn teimlo eich bod yn cael eich parchu, eich dilysu a'ch deall. Cyfathrebu yw'r allwedd i osgoi a sythu unrhyw gamddealltwriaeth, ac i weithio trwy broblemau ar gyfer dyfodol hapusach gyda'n gilydd.

I'r rhai yn Priodasau Cristnogol , gall ffydd fod yn ffynhonnell ychwanegol o gefnogaeth trwy helbulon bywyd.

Gall helpu i gryfhau'ch calon a gwella'r ffordd rydych chi'n cyfathrebu â'ch priod . Mae'r Beibl yn ffynhonnell ysbrydoliaeth, cryfder ac anogaeth i deuluoedd Cristnogol ym mhobman. Mae hefyd yn ffynhonnell cyngor pwerus a all wella, newid a siapio'ch priodas.Beth yw priodas Gristnogol? Pam ei fod yn wahanol i fathau eraill o briodasau?

Y ffactor sy'n gwahaniaethu priodas Gristnogol oddi wrth eraill yw nad yw'n seiliedig yn unig arni cariad a chysylltiad. Mae priodas Gristnogol fel cyfamod, ymrwymiad na ellir ei dorri.

Nid yw cyplau Cristnogol yn cerdded allan o’u priodas, nid yn rhy hawdd o leiaf, oherwydd eu bod yn gweithio ar ddatrys eu problemau trwy gymryd peth Cristnogol cyngor perthynas yn hytrach na chefnu ar eu perthynas.Mae yna ddigon o Feiblaidd cyngor priodas ar gael a all helpu i oresgyn y rhan fwyaf o'r rhwystrau ffordd y mae parau priod yn dod ar eu traws.

Beth yw cyfathrebu priodas Gristnogol?

Mewn priodas a pherthnasoedd Cristnogol, mae yna rai codau y mae'n rhaid eu dilyn wrth gyfathrebu.

Rhaid llenwi cyfnewid cyfathrebu Cristnogol â charedigrwydd, emosiynau twymgalon ac mae angen iddo fod yn sifil. Mae egwyddorion priodas Feiblaidd yn nodi y dylid cadw at y codau hyn o ran cyfathrebu mewn priodas Gristnogol.

Mae gan gyfathrebu priodas Gristnogol yr ateb i lawer o'r problemau wrth gyfathrebu mewn priodas Gristnogol. Mae ganddo atebion i gwestiynau fel sut i ddelio â gwraig sy'n swnian, yn Feiblaidd ac yn sifil.

Mae cyngor Beiblaidd ar gyfer priodas yn nodi, os byddwch yn dechrau siarad â'ch partner â charedigrwydd, y byddant yn y pen draw yn dychwelyd yr un ymddygiad ac yn meithrin cyfathrebu da mewn priodas Gristnogol.

Dyma bum egwyddor Feiblaidd ar gyfer cyfathrebu da mewn priodas Gristnogol.

Trin eich gilydd fel yr hoffech gael eich trin

Mae Mathew 7:12 yn dweud wrthym “Felly, beth bynnag rydych chi am i eraill ei wneud i chi, gwnewch yr un peth iddyn nhw hefyd & hellip;”

Mae hon yn egwyddor bwerus i'w chymhwyso i unrhyw briodas. Meddyliwch am y peth - sut ydych chi'n ymateb i swnian, gweiddi, neu siarad â chi mewn ffordd angharedig?

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn ymateb gyda hapusrwydd na thawelwch i gyfathrebu blin, niweidiol - ac mae hynny'n cynnwys chi a'ch partner.

Dysgwch drin eich gilydd fel yr hoffech gael eich trin eich hun. Os ydych chi am i'ch partner wrando pan fyddwch chi'n siarad, eich helpu chi gyda thasgau, neu ddangos mwy o hoffter neu garedigrwydd tuag atoch chi, dechreuwch trwy wneud y pethau hynny drostyn nhw. Mae hon yn egwyddor bwysig o gyfathrebu priodas Gristnogol.

Pan fyddwch chi'n trin eich gilydd yn dda, rydych chi'n agor y drws ar gyfer cyfathrebu beiblaidd gonest, cariadus mewn priodas sy'n maethu'r ddau barti.


syniadau diwrnod mamau ar gyfer gwraig

Cadwch weddi wrth galon eich priodas

Mae 1 Thesaloniaid 5:17 yn dweud wrthym am “Weddïo’n barhaus.” Mae ffydd wrth wraidd bywydau Cristnogol, ac mae hynny'n ei gosod wrth galon priodasau Cristnogol hefyd. Mae gweddi yn ein halinio â Duw ac yn atgoffa Ei gariad, ei ofal, ei dosturi a'i ffyddlondeb tuag atom ni, a'n un ni tuag ato.

Mae gweddi yn golygu cymryd problemau gerbron Duw hefyd a gadael iddo wybod beth sy'n wirioneddol yn ein calonnau. Os oes gennych bryderon am gyfathrebu mewn priodas Gristnogol, rhowch nhw i Dduw mewn gweddi a gadewch iddo wybod eich pryderon. Wedi'r cyfan, mae eisoes yn adnabod eich calon.

Bydd y llais bach llonydd y tu mewn yn eich annog i sut i gyfathrebu â'ch partner mewn ffordd iachach.

Mae gweddïo gyda'n gilydd yn ffordd hyfryd o cryfhau eich priodas . Eisteddwch gyda'n gilydd mewn gweddi a gofynnwch am y cryfder a'r mewnwelediad i gyfathrebu da mewn priodas Gristnogol.

Ymarfer maddeuant

Mae Effesiaid 4:32 yn dweud wrthym am “Fod caredig a thosturiol wrth ei gilydd , gan faddau eich gilydd, yn union fel yng Nghrist fe faddeuodd Duw chi. ”

Mae'n anodd cyfathrebu'n dda pan fydd un neu'r ddau ohonoch yn ddig, yn ddig neu'n nyrsio teimladau niweidiol o'r gorffennol. Pan fyddwch chi'n dal dicter ac yn anfaddeuol tuag at eich partner yn eich calon, mae'n ei gwneud hi'n anodd gweld y sefyllfa bresennol yn glir.

Rydych chi'n mynd ati gyda'r bwriad o frifo, difetha, neu fynegi'ch dicter a'ch rhwystredigaeth, ac wrth wneud hynny, efallai y byddwch chi'n colli calon yr hyn maen nhw'n ceisio'i ddweud wrthych chi. Os gadewir dicter heb ei wirio bydd yn tyfu ac yn ei gwneud yn anoddach cyfathrebu.

Mae gadael i'ch emosiynau negyddol gael y gorau ohonoch yn erbyn egwyddorion cyfathrebu Beiblaidd. Rhaid i chi ollwng gafael arnyn nhw i sicrhau cyfathrebu heddychlon mewn priodas Gristnogol.


priodas egalitaraidd

Mae'r gorffennol yn y gorffennol. Y peth iachaf i'ch priodas yw gadael iddo aros yno. Wrth gwrs mae'n bwysig delio â materion wrth iddynt godi, a'u datrys mewn ffordd y gall y ddau ohonoch fyw gyda hi.

Fodd bynnag, ar ôl delio â mater, gadewch iddo fynd. Peidiwch â'i lusgo i fyny mewn dadleuon yn y dyfodol.

Mae hefyd yn bwysig nad ydych chi'n dal drwgdeimlad. Mae drwgdeimlad yn lliwio'ch rhyngweithio â'ch priod ac yn eich atal rhag gweld beth sy'n dda ac yn werth ei werthfawrogi yn eich priodas. Dim ond dynol yw eich priod, ac mae'n golygu weithiau eu bod nhw'n mynd i wneud camgymeriadau, yn union fel yr ydych chi.

Dysgu ymarfer maddeuant fel y dangosir gan Grist, felly gallwch fynd at eich gilydd â chalonnau agored, ymddiriedus. Mae maddeuant yn hanfodol ar gyfer cyfathrebu iach mewn priodas Gristnogol.

Cymerwch amser i wrando

Mae Iago 1: 19-20 yn dweud wrthym “Dylai pawb fod yn gyflym i wrando, yn araf i siarad ac yn araf i fynd yn ddig.”

Dyma priodas fendigedig cyngor a fydd, ar ôl ei weithredu, yn newid y ffordd rydych chi'n cyfathrebu â'ch gilydd am byth. Sawl gwaith ydych chi wedi aros yn ddiamynedd i'ch partner orffen siarad fel y gallwch chi wneud eich pwynt eich hun? Peidiwch â theimlo'n ddrwg os oes gennych chi - mae'n reddf naturiol, ac mor hawdd i'w wneud.

Fodd bynnag, os gallwch ddysgu gwrando heb farnu nac aros i neidio i mewn, gall cyfathrebu mewn priodas Gristnogol wella'n ddramatig. Byddwch chi'n dysgu cymaint am eich partner, a'u gobeithion, eu hofnau a'u teimladau.

Mae gwrando'n ofalus yn brofiad dilysu. Trwy ddarparu'r anrheg honno i'ch priod, rydych chi'n dod â'r ddau ohonoch chi yn agosach at ei gilydd .

Weithiau bydd eich partner yn dweud pethau sy'n anodd eu dwyn. Yn lle rhuthro i mewn gydag ymateb blin, cymerwch amser i feddwl cyn i chi siarad. Chwiliwch am galon eu geiriau - ydyn nhw'n ddig neu'n ofni? Ydyn nhw'n rhwystredig?

Edrychwch am yr hyn y gallwch chi ei wneud i'w cefnogi gyda hynny, yn hytrach na mynd ar y modd amddiffynnol. Mae hyn yn bwysig ar gyfer cyfathrebu da mewn priodas Gristnogol.

Mae'r ffydd Gristnogol yn rhoi tir cyffredin i chi a'ch priod, sylfaen garedig a chariadus y gallwch chi adeiladu priodas ohoni sy'n eich maethu'r ddau ac yn dod â chi'n agosach at eich gilydd, ac at Dduw hefyd.