3 Chwedlau sy'n Gynorthwyol wrth Adeiladu Perthynas Barhaol, Bodlon

Adeiladu perthnasoedd parhaol a boddhaol

Cefais fy syfrdanu pan glywais y newyddion. Nid oedd unrhyw ffordd y gallai fod yn wir. Os na allent ei wneud, pa siawns oedd gan y gweddill ohonom?

Efallai eich bod wedi cael ymateb tebyg pan glywsoch am chwalu Angelina Jolie a Brad Pitt . Rwy'n hoffi dychmygu fy hun fel rhywun nad yw'n talu sylw i newyddion enwogion oherwydd fy mod i'n rhy brysur yn golygu fy meddwl gyda chyfoethogi gweithgareddau deallusol a gweithiau da yn y byd. Fodd bynnag, rhaid imi gyfaddef, cefais fy syfrdanu a fy nhristáu gan eu stori am gariad a gollwyd.Roedd y cyfan ganddyn nhw, onid oedden nhw? Arian, statws, harddwch, cefnogaeth gymdeithasol, gwerthoedd yr oeddent yn anelu at fyw gyda & hellip; felly sut y gallai hyd yn oed perthynas mor dda ag adnoddau ildio i ddiddymu? Rwy'n golygu, yn sicr bod ganddyn nhw bwysau Hollywood i ddelio â nhw, ond ydyn nhw drosodd mewn gwirionedd?

Wrth gwrs, rydyn ni i gyd yn gwybod bod perthnasoedd cyson hyd yn oed nad ydyn nhw'n byw o dan syllu llwglyd Hollywood yn wynebu pwysau cyson. Mae straen gwaith, pryderon ariannol, plant, dyletswyddau eraill sy'n rhoi gofal, pwysau hunanddatblygiad a diwylliant sy'n annog annibyniaeth eithafol dros gyd-ddibyniaeth, yn ddim ond ychydig o'r heriau y mae'r rhan fwyaf o bartneriaethau yn eu hwynebu.

Isod, hoffwn rannu'r hyn yr wyf yn credu yw rhai o'r chwedlau ynghylch partneru personol yr wyf yn credu sy'n ddi-fudd wrth adeiladu perthnasoedd parhaol a boddhaol:

Myth # 1: Mae a dylai partneriaeth agos fod yn hwyl.

Dylai deimlo eich bod chi'n byw mewn comedi eistedd gyda thrac chwerthin adeiledig 24/7.

Wrth i mi ysgrifennu hwn, rydw i'n eistedd ar sanau budr fy mhartner yn ein gwely. Mae miliwn o weithgareddau dyddiol cyffredin yn adeiladu partneriaeth agos: tecstio ynghylch beth i'w wneud ar gyfer cinio, siopa groser, cael dadl fer ar hap ynghylch pwy adawodd y sothach ar y carped fel ei fod yn gadael staen, golchdy, paratoi ar gyfer gwaith, mynd â'r gegin ar wahân fel y gallwch ddarganfod pam fod gennych bla gwyfynod & hellip;

Efallai bod y grefft o adeiladu perthynas yn dysgu gwerthfawrogi os nad y harddwch, yna gwerth y cyffredin fel y meinwe gyswllt sy'n cadw corff y berthynas gyda'i gilydd. Nid yw'n bert ond mae'n bethau cariad go iawn. A gaf awgrymu eich bod yn rhoi’r gorau i bwyso eich hun gyda disgwyliadau afrealistig?

Myth # 2: Fe ddylech chi “weithio” ar eich priodas.

Nid wyf yn gwybod amdanoch chi, ond mae'r gair “gwaith” yn gwneud i mi fod eisiau rhedeg i'r gwely a thaflu'r cloriau dros fy mhen. Rhai o'r cyfystyron y gallwn eu cysylltu â gwaith yw: “llafur”, “llafur”, “ymdrech” a fy hoff “bwyll”. Nid wyf yn gwybod amdanoch chi, ond nid yw'r cymdeithasau hyn yn fy ysgogi yn union. Os ydych chi erioed wedi dweud wrth rywun, “Rwy'n credu bod angen i ni weithio ar ein perthynas”, rwy'n amau ​​bod gennych chi synnwyr o ba mor effeithiol oedd hynny. I rai pobl, mae clywed y geiriau hynny neu orfod eu dweud yn debyg i gael gwybod bod angen i chi gael camlas wraidd.

Myth # 3: Nid oes angen i chi wneud dewisiadau strategol ar gyfer eich perthynas.

Mae yna syniad yn ein diwylliant y gallwch chi gyflawni math o waith / bywyd / cydbwysedd. Ac mae hyn yn syniad defnyddiol yn fy marn i os oes gennych bŵer gwneud penderfyniadau llwyr yn eich bywyd. Ond os ydych chi yn y 99% o bobl, mae bos yn penderfynu ar eich amserlen ac mae'n cydblethu ag amserlenni eraill yn eich bywyd - y plant, eich partner, perthnasau ac uffern; Unwaith eto cymerwch bwysau'ch hun i greu perthynas iwtopaidd sydd ddim yn bodoli.

Yn lle hynny, meddyliwch am wneud rhai dewisiadau strategol realistig, cyraeddadwy ar gyfer eich perthynas. Er enghraifft, sut allech chi ddefnyddio iaith y corff i gyfleu cariad a thynerwch? Felly efallai ar ôl diwrnod llawn straen yn y gwaith, yn lle dadfeilio, gan roi rhwbiad ysgafn i'ch partner. Mae Comic Tracy Morgan ar bennod o’r View yn siarad am y “syllu” cariadus y mae’n ei roi ar ei wraig a’i ferch. Efallai bod cymryd getaway rhamantus penwythnos allan o gyrraedd, ond gallwch ddewis edrych ar eich partner, y cyd-fod dynol hwn gyda chariad. Efallai na allwch chi gael “noson ddyddiad”, ond gwyliwch y teledu sydd efallai'n tynnu sylw at rai o'r gwerthoedd rydych chi'n ceisio eu meithrin yn eich perthynas. Gwnewch ddewisiadau o ran perthynas sy'n gweithio ar gyfer eich amgylchiadau unigryw.

Gan ddymuno llawer o gariad annwyl i chi!

Ranna ’: