Arwyddion Ymrwymiad Ffobia a Sut i Oresgyn Nhw

Arwyddion Ymrwymiad Ffobia a Sut i Oresgyn Nhw

Yn yr Erthygl honMae llawer o bobl yn cael perthnasoedd mor hawdd ag anadlu. Maen nhw'n cael cysur wrth ymrwymo i rywun, boed hynny mewn perthynas neu ddim ond cael ffrindiau. Mae cael ffrindiau neu rywun arwyddocaol arall yn hanfodol i fyw bywyd i'r eithaf. Fodd bynnag, nid yw'n hawdd i lawer gan eu bod yn ofni ymrwymo i bobl.
ystyr ffyddlon

Beth yw ffobia ymrwymiad?

Mae pobl sy'n wynebu pryder pan fyddant mewn perthnasoedd ac yn methu â chydymffurfio â'r normau a'r amodau cymdeithasol yn wynebu ffobia ymrwymiad. Maent yn wynebu anhawster rhoi eu hymddiriedaeth mewn pobl eraill ac yn methu â chyflawni addewidion.

Nid yw'n golygu nad yw'r bobl hyn yn datblygu teimladau i eraill serch hynny, mae'r hyn y mae'r bobl hyn yn teimlo sy'n ddwysach, cymaint felly fel eu bod yn cymryd tro brawychus. Mae teimladau dwys o'r fath yn ildio i bryder ac yn pentyrru i gael ôl-effeithiau difrifol. Mae'r bobl hyn yn dyheu am berthynas ddifrifol hirdymor.Er, pan ofynnir iddynt ymrwymo i addewidion penodol, mae eu ffobia yn trechu pyliau ofnau'r gorffennol, ac maen nhw'n rhoi'r gorau iddi yn y pen draw. Ofn ymrwymiad nid yw'n rhyw-benodol.

Beth sy'n achosi ffobia ymrwymiad?

Gall llawer o ddigwyddiadau sy'n digwydd ym mywyd rhywun arwain at y ffobia hon. Mae'r rhain yn cynnwys dynameg teulu od. Mae pobl yr oedd gan eu rhieni briodas wedi methu neu berthynas aflonydd yn aml yn peri pryder o ran ymrwymiad, gan ofni y byddai rhai digwyddiadau yn ailadrodd.

Gall cam-drin plentyndod neu blentyndod aflonydd aflonyddu am y fath bryder. Gall unigolyn wynebu ffobia ymroddiad oherwydd profiadau'r gorffennol hefyd.Fe wnaeth pobl a oedd yn agos arwain at brifo'r person. Mae hyn yn arwain at y person yn adeiladu waliau o'u cwmpas a pheidio â gadael eraill i'w bywydau. Nid yw'r amheuon hyn yn gorffen yma. Mae llawer o bobl yn wynebu'r ffobia hwn oherwydd bod eu perthnasoedd yn dod i ben yn wael heb iddynt fod yn barod amdani. Neu efallai eu bod wedi bod mewn perthynas anaddas, ar ôl wynebu cael eu gadael neu eu cam-drin yn eu gorffennol.

Arwyddion ffobia ymrwymiad

Mae yna lawer o symptomau ffobia ymrwymiad. Mae'r rhain yn cynnwys

1. Na i labeli

Pan ddaw rhai labeli fel cariad, cariad neu unrhyw un arall i'r hafaliad, mae ymrwymiad-ffobig yn edrych am strategaeth ymadael

2. Breakups

Mae'r bobl hyn yn dod â'u perthnasoedd i ben ar faterion dibwys. Ni fyddant yn darparu rhesymu rhesymegol i chi. Mae eu hofn am berthnasau tymor hir yn dwyn eu gallu i'w rhedeg yn esmwyth, ac maen nhw'n cynhyrfu mân faterion i dorri'r tei.

3. Peidio â chyrraedd y llinell derfyn

Ddim yn cyrraedd y llinell derfyn


priodas negyddol hapus

Mae methu â chwblhau prosiectau a'u gadael hanner ffordd yn tynnu sylw at allu rhywun i fethu â gwneud penderfyniadau. Gwelir y nodwedd hon mewn pobl sydd â ffobia ymroddiad.

Gan nad yw'r bobl hyn yn gallu cymryd eu perthnasoedd a gweithio arnynt.

Mae'n well ganddyn nhw eu gadael yn y canol yn hytrach na gwneud penderfyniadau cadarn.

4. Y dyfodol

Fe welwch bobl sydd ag ofn ymrwymiad yn mynd yn banig neu'n ddiystyriol pan fyddwch chi'n siarad am gynlluniau ar gyfer y dyfodol. Nid yw siarad am, ‘Tyfu’n hen gyda’n gilydd,’ ‘Symud i mewn gyda’n gilydd,’ byth yn hawdd gyda’r bobl hyn. Byddant naill ai'n tynnu eich sylw o'r pwnc neu ni fydd ganddynt ddiddordeb mewn arlwyo meddyliau o'r fath.

Nid yw wedi'i nodi i gyplau yn unig. Bydd unigolyn â ffobia ymroddiad yn ceisio rhedeg i ffwrdd o unrhyw sgwrs sy'n cynnwys y dyfodol hyd yn oed os yw'n rhywbeth mor syml â mynd i'r ffilmiau.

5. Nid ydyn nhw'n hoffi newid

Ni fydd pobl sydd ag ofn ymrwymiad yn darparu ar gyfer newidiadau mor dda. Byddant yn diflannu os bydd unrhyw fân newid yn codi, boed yn labelu'r berthynas. Maen nhw'n hoffi pethau sy'n rhedeg y ffordd arferol.

Bydd unrhyw fân bethau anarferol yn eu cael i weithio ar waith ar gyfer yr allanfa.

Nid oes rhaid i'r achosion hyn fod yn gyhoeddiadau enfawr. Mae noson fach allan ar y penwythnos yn ddigon i ysgogi eu pryder.

Sut i oresgyn ffobia ymrwymiad

I oresgyn ofn ymrwymiad a gallu sefydlu perthynas iach â'ch unigolyn arwyddocaol arall neu'ch ffrindiau yw mynd i'r afael â'r mater.

Mae'n rhaid i chi gyfaddef bod gennych ffobia ymrwymiad. Mae angen i chi wybod beth sy'n eich dychryn fwyaf a pham. Beth bynnag yw'r rheswm, peidiwch â bod â chywilydd ohono a'i gofleidio. Unwaith y byddwch chi'n gwybod ble rydych chi'n anghywir, bydd yn haws gweithio tuag at oresgyn ffobia ymrwymiad.


hawliau rhieni sydd wedi gwahanu

Unwaith y byddwch chi'n gwybod eich diffyg, mae angen i chi fod yn barod i fentro. Mae naill ai'n fuddugoliaeth neu'n golled. Os gadewch i'r cyfle fynd i ffwrdd, byddwch yn mynd yn ôl i sgwâr un ac yn cwympo ymhellach yn ddwfn yn eich ofnau.

Ceisiwch beidio â chael eich dylanwadu gan berthnasoedd yn y gorffennol

Yn lle bod ofn y gorffennol yn ailadrodd ei hun, neu'n bod yn anghymwys, ceisiwch fyw i'r eithaf. Cymerwch fywyd fel antur ac adeiladu eich perthynas ar obaith yn hytrach nag ofnau. Cyn i chi dorri'ch ymrwymiad dros fân faterion, ceisiwch fynd drwyddynt yn eich pen a rhesymu â chi'ch hun. Bydd hyn yn helpu i'ch tawelu ac i wneud penderfyniad doeth.

Ni fyddwch yn gallu derbyn unrhyw driniaeth ffobia ymrwymiad os nad ydych yn fodlon ildio'ch camgymeriadau a'ch ofnau yn y gorffennol .

Dysgu o'r gorffennol a dod o hyd i ffyrdd o wneud yn well yn y dyfodol.

Yn olaf, dim ond rhag ffobia ymroddiad y gallwch chi drin eich hun os ydych chi'n barod i fynd i'r afael â'r mater a rhoi amser a lle i chi'ch hun wneud yn well. Bydd bod yn rhy galed arnoch chi'ch hun a gweithio ar fân newidiadau yn gwneud niwed yn unig. Osgoi materion gor-feddwl. Os yw'ch gwaith ar eich presennol yn hytrach na meddwl am yr hyn sydd yna, dim ond wedyn y byddwch chi'n gallu troi disgwyliadau yn realiti.

Ni fydd yn hawdd mynd i’r afael â’ch ofn a gweithio arno, ond nid yw’n amhosibl hefyd.