Ystadegau anffyddlondeb a fydd yn eich baffio

Ystadegau anffyddlondeb a fydd yn eich baffio

Ffaith: Nifer y un achos o ysgariad yw anffyddlondeb . Ond nid yw anffyddlondeb yn digwydd yn unig. Nid oes unrhyw un yn twyllo ar eu priod o'r cychwyn. Iawn, efallai y bydd rhai yn gwneud, ond nid yw'r bobl hynny yn haeddu bod yn briod yn y lle cyntaf. Deall mwy am pam mae pobl yn ysgaru oherwydd anffyddlondeb. Mae angen i ni ddeall twyllo ei hun.Dyma ychydig ystadegau anffyddlondeb diddorol dylech chi wybod.Mae 55% o ddynion a 50% o ferched a arolygwyd gan Trustify yn cyfaddef eu bod yn twyllo. Mae hwnnw'n rhif diddorol am sawl rheswm.

 1. Mae menywod yn twyllo “bron” cymaint â dynion
 2. Mae'r ffigur hwnnw'n agos iawn at gyfraddau ysgariad
 3. Mae hynny'n un o bob dau o bobl

Mae 50-55% yn golygu bod hanner y perthnasoedd wedi'u difrodi gan anffyddlondeb ar un adeg neu'r llall. Dyna rai ystadegau anffyddlondeb gwallgof. Os edrychwch arno fel hyn, meddyliwch am ddau gwpl priod rydych chi'n eu hadnabod, allan o'r pedwar person hynny, mae o leiaf un ohonyn nhw'n twyllo gyda'u priod. Os nad yw hynny'n ystadegyn anffyddlondeb diddorol, nid wyf yn gwybod beth sydd.Yn ôl yr un arolwg, mae'r mwyafrif o briodasau'n parhau ar ôl y berthynas. Nid yw 40% o fenywod mewn termau da â'u priod, a dywed 60% o ddynion eu bod ar delerau da.

Gadewch i ni chwalu hynny.

 1. Nid yw cyplau yn ysgaru ar unwaith
 2. Nid yw 40% o wragedd mewn termau da â'u gŵr yr un peth â'r ystadegyn nesaf bod 60% o ddynion mewn termau da â'u gwragedd. Wedi'i gymryd yn ei gyfanrwydd. Dim ond 40% o gyplau nad ydyn nhw ar delerau da â'i gilydd.

Gallwn ddeillio o'r ffigurau hynny faint o briodasau sy'n goroesi anffyddlondeb. Mae ystadegau'n dangos bod tua 50-60% o gyplau yn goresgyn twyllo yn y pen draw. Byddai llawer o wragedd yn gofyn, a all dyn twyllo newid a bod yn ffyddlon? Yn ôl hyn, mae mwy na hanner ohonyn nhw'n gwneud. Ond nid yw hefyd yn deg cysylltu twyllo â dynion yn unig. Yn ôl ffigyrau ar ben, mae menywod yr un mor debygol o dwyllo â dynion.
sut i oroesi anffyddlondeb ac adfer eich perthynas

Yn ôl a Gwir am dwyll arolwg, wrth i fwy o fenywod ymuno â'r gweithlu a dod yn annibynnol yn ariannol a hefyd treulio llawer o amser yn rhyngweithio â phobl eraill yn y swyddfa, yw'r rheswm pam mae cynnydd yn nifer y menywod sy'n twyllo.

Os yw anffyddlondeb mor rhemp ag yr ydym yn cael ein harwain i gredu o'r ystadegau hynny, pam maen nhw'n ei wneud? Ydyn nhw'n anhapus â'u priodas? A yw dyn hapus yn twyllo, neu'n fenyw hapus o ran hynny? Mae'n debyg, maen nhw'n gwneud, mae yna achosion o bobl briod hapus yn twyllo ar eu priod.

Ond nid yw'r rhan fwyaf o achosion o anffyddlondeb yn ymwneud â dewis rhesymol. Mae'n gyfuniad o lawer o ffactorau gan gynnwys datgysylltiad emosiynol â'u priod. Po fwyaf o ffactorau dan sylw, y mwyaf tebygol y bydd rhywun yn twyllo. Mae oedolion sy'n ymwneud ag anffyddlondeb yn gwybod eu bod yn twyllo ar eu priod ac yn synnu gan eu hymddygiad eu hunain. Yn y pen draw, maent yn profi newid calon, ac mae llawer ohonynt yn dod â'u perthynas i ben yn dawel ac yn aros heb eu darganfod.

Ffeithiau seicolegol am dwyllo

Ffeithiau seicolegol am dwyllo

Yn ôl Seicoleg Heddiw, mae yna dau fath o dwyllo . Mae un yn rhywiol yn unig, ac mae gan y llall gysylltiadau emosiynol cryf. Mae dynion yn fwyaf tebygol o gyflawni'r math cyntaf tra bod menywod yn fwy tueddol o wneud yr ail.

Mae ymchwil hefyd yn dangos bod y partner ag addysg uwch, statws cymdeithasol ac incwm yn fwy tebygol o dwyllo na'r llall. Mae'n berthnasol waeth beth fo'u rhyw. Mae pobl sydd â safiadau cymdeithasol uwch yn fwy tebygol o dwyllo a mentro eu prif berthynas os oes gwahaniaeth rhyngddynt hwy a'u partneriaid. Dyma'r rheswm pam mae dyn hapus yn twyllo, neu hyd yn oed fenywod am y mater hwnnw.

O ran y gweddill, dim ond gwneud iawn am yr hyn sy'n ddiffygiol yn eu perthynas. Mae'r ddau ryw yn cyfaddef eu bod yn fodlon yn rhywiol ac yn emosiynol â'u materion allgyrsiol.

Mae popeth gyda'i gilydd yn fater mawr. Os yw'r mwyafrif o faterion all-briodasol yn parhau i fod heb eu darganfod a hyd yn oed cyplau priod hapus yn ei brofi, sut mae rhywun yn amddiffyn eu priodas rhag anffyddlondeb?

Dydych chi ddim. Dyna pam mae ymddiriedaeth yn ffactor mawr mewn perthynas. Dim ond at straen emosiynol a allai arwain at anffyddlondeb go iawn y bydd amheuon amheus o anffyddlondeb yn arwain.

Os ydych chi'n wirioneddol chwilfrydig, dyma arwyddion rhybuddio o dwyllo.


agosatrwydd deallusol

 1. Maent bob amser yn brysur yn y gwaith
 2. Gormod o lwyth gwaith a dyletswyddau ychwanegol
 3. Maent yn rhy ormesol pan ofynnwch gwestiynau
 4. Gwariant anesboniadwy neu amheus
 5. Yr angen am breifatrwydd i siarad â rhywun arall

Yn ôl ystadegau anffyddlondeb o'r blog hwn dyma ychydig mwy.

Y person â statws cymdeithasol uwch.

 1. Maent yn ymddangos yn llai sensitif
 2. Treuliwch lai o amser gyda'r teulu
 3. Sefyllfaoedd lletchwith yn ystod digwyddiadau cymdeithasol
 4. Yn fwy cyfrinachol wrth drin eu “materion busnes”

Yn seiliedig ar wybodaeth yr arolwg, nid yw partneriaid twyllo yn poeni am beryglu eu perthynas. Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw'n ofalus am eu anffyddlondeb i atal sibrydion cas a allai ddifetha eu henw da.

Yn ôl yr ystadegau anffyddlondeb a gasglwyd, mae dynion yn debygol o dwyllo am foddhad rhywiol, dyma arwyddion rhybuddio posib.

 1. Ddim yn yr hwyliau ar gyfer rhyw (gyda phriod)
 2. Newidiadau sydyn yn yr amserlen
 3. Gwariant anesboniadwy
 4. Yn ymdrochi yn amlach na'r arfer
 5. Argyfyngau mynych ar benwythnosau

Mae dynion twyllo sydd ar ôl boddhad rhywiol yn dal i ofalu am eu partner a'u teulu. Byddant yn gwneud yr hyn a allant i gwmpasu eu traciau.

O'r un ystadegau anffyddlondeb, gallwn ddeillio gwahanol arwyddion rhybuddio gan fenywod sy'n chwilio am foddhad emosiynol.

 1. Bob amser yn siarad â'u “cariadon”
 2. Cyfrifon a ffôn cyfryngau cymdeithasol na ellir eu cyrraedd
 3. Yn treulio llai o amser yn siarad â'u priod
 4. Ddim yn trafod eu gweithgareddau y tu allan i'r tŷ

Bydd menywod a gafodd foddhad emosiynol â rhywun arall yn datblygu bondiau cryfach gyda'r trydydd parti. Byddant yn teimlo'n euog am eu gweithgareddau ac o'r herwydd, yn osgoi wynebu eu priod. Bydd yn gwaethygu'r sefyllfa trwy ehangu'r rhwyg emosiynol rhwng y cwpl.

Mae'r ystadegau anffyddlondeb yma yn cael eu llunio o ychydig ffynonellau. Gallwn resymoli o'r data diweddaraf bod anffyddlondeb yn broblem rhwng partneriaid ymroddedig erioed. Mae yna lawer o resymau pam ei fod yn digwydd, ac mae'n digwydd ar draws pob demograffeg.

Fel damweiniau ceir, nid oes unrhyw ffordd i amddiffyn eich hun rhag pan fydd yn digwydd. Y gorau y gall gyrrwr ei wneud yw lleihau'r risg gymaint â phosibl. Gellir dweud yr un peth am ystadegau twyllo ac anffyddlondeb. Nid oes unrhyw warant 100%, ond gall lleihau'r ffactorau leihau'r risg.