Sut i ddelio â chenfigen llys-riant

Sut i ddelio â chenfigen llys-riant

Yn yr Erthygl hon

P'un ai chi yw'r un ar eich ail briodas , neu'r un sy'n priodi un arall sydd ar ei ail briodas - mae pethau ar fin newid. Waeth faint ydych chi cariad eich priod newydd, os oes gennych lys = plant yn y gymysgedd, mae hynny'n golygu tŷ llawn ar unwaith, a hefyd lys-rieni posibl eraill i ddelio â nhw.

Efallai y bydd yn rhaid i chi ddelio ag un o'r rhai mwyaf cymysg teulu problemau - cenfigen.

Pam mae cenfigen mor gyffredin yn teuluoedd cymysg ? Oherwydd bod bydoedd pawb newydd newid yn ddramatig. Mae'n anodd gwybod beth i'w ddisgwyl. Felly rydych chi'n aml y tu allan i'ch parth cysur. Efallai eich bod hyd yn oed ychydig yn ofnus.

Nid ydych yn siŵr beth sy'n normal, na sut i deimlo. Yn y cyfamser, efallai na fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich trin yn deg a gallwch chi brofi rhywfaint o genfigen gan lys-riant. Er bod hyn yn hollol normal, mae'n anodd byw gyda hi o hyd. Gall ail briodasau gyda llysblant fod yn dipyn o her.

Dyma rai awgrymiadau ar sut i ddelio â chenfigen llys-riant.

Edrychwch am y positif

Os gwelwch fod eich plentyn yn datblygu positif perthynas gyda'ch cyn briod newydd, gall beri ichi deimlo'n genfigennus. Wedi'r cyfan, eich plentyn chi yw hynny, nid eu plentyn nhw!

Nawr bod ganddyn nhw berson arall yn eu bywyd sydd hefyd yn ffigwr rhiant, fe allai deimlo eu bod nhw'n dwyn eich plentyn. Ond ydyn nhw mewn gwirionedd? Na, nid ydyn nhw'n ceisio cymryd eich lle. Chi fydd eu rhiant bob amser.

Yn lle canolbwyntio ar eich teimladau cenfigennus, ceisiwch edrych am y positif. Sylweddoli bod y berthynas gadarnhaol hon â rhiant amlwg yn beth gwych i'ch plentyn; gallai fod yn waeth yn bendant. Byddwch yn falch bod y rhiant amlwg hwn yn ddylanwad cadarnhaol ar eich plentyn.

Disgwylwch gamu traed llys-riant

Disgwylwch gamu traed llys-riant

Fe fydd yna adegau y byddwch chi'n teimlo bod llysfab yn tresmasu ar eich tiriogaeth ac yn gwneud i chi brofi cenfigen llys-riant. Gall hyn fod oherwydd eu bod yn cyfrif sut i fod yn rhiant da .

Maen nhw'n ei wneud drosoch chi! Hyd yn oed wedyn, efallai y byddwch chi'n disgwyl teimlo rhywfaint o genfigen.

Os ydych chi'n disgwyl y bydd adegau pan fyddwch chi'n teimlo'n genfigennus, gobeithio pan ddaw'r amser, ni fyddwch chi'n ei deimlo mor ddifrifol. Meddyliwch am y senarios posib:

maen nhw'n postio lluniau o'ch plant ar gyfryngau cymdeithasol yn tywyllu am ba mor wych ydyn nhw; maen nhw'n eu galw nhw'n “blant”; mae eich plant yn eu galw nhw'n “fam” neu'n “dad,” ac ati.

Disgwylwch i'r math hwn o beth ddigwydd, a dim ond gwybod ei bod hi'n iawn teimlo bod bysedd eich traed yn cael eu camu ymlaen, mae cenfigen llys-riant yn emosiwn arferol i'w deimlo yn y sefyllfa hon.

Mae'n bwysig nodi mai un peth yw teimlo ychydig o genfigen, ac un peth arall yw gweithredu arno. Penderfynwch nawr, waeth beth fo'ch ymateb ar y tu mewn, byddwch chi'n ceisio'ch gorau i beidio â gadael iddo effeithio ar eich perthynas â'ch plant.

Mae'r rhain yn bethau cadarnhaol i'ch plentyn, a'r peth gorau yw rhoi cenfigen i'ch llys-riant o'r neilltu er budd eich plant.

Pan ydych chi'n genfigennus o blant eich priod

Os mai chi yw'r ail briod, a bod gan eich priod blant eisoes, yna byddwch yn barod i deimlo ychydig o genfigen tuag at eu perthynas rhiant-plentyn.

Pan fyddwch chi'n priodi gyntaf, efallai eich bod chi yn disgwyl mwy o gariad a sylw gan eich priod ; felly pan fydd eu plentyn eu hangen yn fawr, efallai y byddwch yn teimlo eu bod yn cael eu siomi a gall teimladau o genfigen llys-riant ymgripio.

Mewn gwirionedd, efallai y byddwch chi'n teimlo ychydig yn cael eich twyllo allan o fwy o'r cyfnod “newlywed” hwnnw, mae'n ymddangos bod cymaint o gyplau sy'n dechrau priodi heb blant. Cofiwch, pan wnaethoch chi briodi rhywun a oedd â phlant eisoes, roeddech chi'n gwybod beth roeddech chi'n dod i mewn iddo.

Wynebwch y realiti yma; mae'n rhaid i'n priod fod yno i'w plant. Mae angen eu rhieni arnyn nhw. Er eich bod chi'n gwybod hyn, efallai nad yr hyn rydych chi'n ei ddisgwyl yw wynebu'r hyn y mae hynny'n ei olygu.

Os ydych chi'n pendroni sut i oroesi priodas gyda llysblant, gwnewch yn siŵr trafodwch eich teimladau gyda'ch priod felly nid ydych chi'n teimlo eich bod chi ar eich pen eich hun yn hyn o beth.

Siaradwch am yr hyn sydd angen i chi ei roi o'r neilltu, a'r hyn sydd ei angen arnoch chi gan eich priod, er mwyn helpu i wneud eich cartref yn un hapus. Peidiwch â gadael i genfigen llys-riant gael y gorau ohonoch chi.

I ddod drosodd a gwneud gyda phroblemau plant, cenfigen yw'r emosiwn y mae'n rhaid i chi gael gwared arno. Y peth gorau y gallwch chi ei wneud nawr yw datblygu perthynas â'ch llysblant newydd.

Er mwyn brwydro yn erbyn eich holl broblemau ail briodas, llysblant yw'r allwedd; cyfeillio â nhw a gellir datrys hanner eich problemau.

Canolbwyntiwch ar yr hyn y gallwch chi ei reoli

O bryd i'w gilydd, efallai y byddwch chi'n ysgwyd eich pen at y penderfyniadau y mae eich llys-blant neu'ch plentyn yn eu gwneud yn amlwg. Ceisiwch beidio â gadael i'r hyn maen nhw'n ei wneud eich trafferthu - ni allwch reoli'r hyn maen nhw'n ei wneud, beth bynnag.

Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar yr hyn y gallwch chi ei reoli, a pheidiwch â gadael i genfigen llys-riant fod yn ffactor yn eich barn. Byddwch yn garedig a chymwynasgar, gosodwch ffiniau, a gwnewch eich gorau i fod yno pan fo angen.

Ceisiwch ollwng gafael ar yr hyn na allwch ei reoli, a gwneud popeth o fewn eich gallu gyda'r hyn y gallwch.

Rhowch amser i bawb - gan gynnwys eich hun

Pan fydd eich teulu'n ymdoddi gyntaf, peidiwch â disgwyl i bethau fod yn fendigedig dros nos. Efallai y bydd rhai uchafbwyntiau ac isafbwyntiau pendant cyn i bethau ddechrau hyd yn oed yn normalrwydd.

Os ydych chi'n profi cenfigen llys-riant, ceisiwch weithio heibio iddo a sylweddoli y bydd yn pasio. Rhowch ychydig o amser i bawb ddod i arfer â'r trefniant newydd hwn.

Rhowch amser i'ch hun addasu. Peidiwch â churo'ch hun os ydych chi'n teimlo'n genfigennus ar brydiau, dim ond dysgu ohono. Gallwch chi ddarllen rhai dyfyniadau llys-riant i deimlo'n well ac yn llawn cymhelliant i wneud i'r trefniant teuluol hwn weithio.

Ranna ’: