Pam Mae Gosod a Chynnal Ffiniau Iach wrth Ddyddio yn Bwysig

gosod ffiniau wrth ddyddio

Mae dyddio yn rhan o fywyd, yr eiliad y byddwn ni'n dechrau ymddiddori yn y rhyw arall, mae'n rhan o'r hyn rydyn ni ei eisiau tan y diwrnod rydyn ni'n marw, mae hyd yn oed parau priod iach yn parhau i ddyddio.
priodas anghyseinedd gwybyddol

Fodd bynnag, nid yw dyddio rhywun yn rhoi mynediad arbennig i chi at ei fodolaeth gyfan. Mae'n golygu eich bod ychydig yn agosach ac yn agos atoch na ffrindiau.Mae gosod ffiniau wrth ddyddio bob amser yn syniad da. Gall gwybod beth yw’r gwahanol seiliau wrth ddyddio hefyd fod yn ddefnyddiol wrth sicrhau nad ydych yn rhuthro i mewn i bethau, yn cadw’r rhai anobeithiol hyd braich ’, ac nad ydych yn sefydlu eich hun ar gyfer methu.

Mae llawer o bobl yn dyddio dim ond i gael yr hyn maen nhw ei eisiau gan y person arall a'i waredu fel napcynau wedi'u defnyddio ar ôl iddyn nhw gael eu gwneud. Dyna pam dylai pawb ddilyn rheolau dyddio dechrau er mwyn osgoi peryglon perthynas sy'n llawn materion ffiniau difrifol mewn perthnasoedd yn ddiweddarach.Mae creu a gosod ffiniau mewn perthnasoedd dyddio yn ffordd ddraenog, mae ychydig o bobl yn ei ystyried yn rhwystr i ddatblygiad y cwpl oherwydd bod llawer o bethau'n cael eu gadael heb eu talu.

Ddim yn siŵr sut i osod ffiniau dyddio iach? Gwyliwch y fideo craff hwn:Ffiniau ariannol wrth ddyddio

ffiniau ariannol wrth ddyddio

Mewn diwylliant traddodiadol, byddai'r dyn yn ysgwyddo treuliau'r holl weithgareddau dyddio i ddenu'r fenyw. Mae hefyd yn arddangosiad o'u galluoedd ariannol fel darparwr ar gyfer ei ddarpar wraig a'i blant. Yna mae yna lawer o ddynion hefyd eisiau arddangos i ddenu menywod.

Mae rhai menywod hefyd yn defnyddio eu swyn i gael ffafrau gan ddynion, ond yna eto, mae yna lawer o ddynion sy'n gwneud yr un peth.Mae amddiffyn eich asedau ariannol rhag pobl sy'n defnyddio cariad a rhamant yn dwyllodrus i ddewis eich waled yn un o'r rhesymau pam y dylech chi greu ffiniau wrth ddyddio.

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei gofio yw i beidio â bod yn rhy hael, hyd yn oed os gallwch chi ei fforddio . Rydych chi am i'r person syrthio mewn cariad â chi, nid eich arian.Dylai'r ffordd rydych chi'n gweithredu wrth i chi lysio a dyddio fod yr un ddeng mlynedd ar ôl i chi briodi, yn y ffordd honno mae disgwyliadau'n cael eu cadw'n real.

Mae yna gyplau hyd yn oed sydd â contractau cyfreithiol (fel prenup) wrth gyd-fyw er mwyn amddiffyn eu hunain rhag chwalfa flêr ar gyfer rhannu asedau. Dylid cadw arian ei, hers, a gyda'i gilydd.

Trafod trefniadau a chreu gosod ffiniau iach mewn perthnasoedd ar y pwnc a sut y byddai'n newid ar ôl priodi.

Gwyliwch hefyd:

Ffiniau corfforol wrth ddyddio

Ffiniau corfforol wrth ddyddio

Mae dyddio yn arwain at ryw yn y pen draw.


perthynas dan straen

Mae rhai pobl hyd yn oed yn ei wneud cyn iddynt ddod yn gwpl yn swyddogol, ac os gwnânt hynny'n ddigon aml, gallai arwain at iddynt fynd yn gyson. Mae yna gyplau eraill sy'n mynd trwy gynigion rhamant, yna'n seilio, nes ei fod yn arwain yn y pen draw at ryw, weithiau hyd yn oed priodas cyn rhyw.

Mae cyplau yn cynnwys dau unigolyn gwahanol, efallai na fydd eu syniad o ddyddio a rhyw yr un peth.

Efallai y bydd un parti yn fwy ymosodol wrth symud pethau ymlaen yn rhywiol cyn i'r parti arall fod yn barod yn emosiynol. Gallai arwain eich partner arwain at gamddealltwriaeth a rhwystredigaethau a allai ddod â'r berthynas i ben yn sydyn.

Mae'n bwysig trafod ffiniau rhywiol mewn ffordd ddyddio cyn i bethau fynd yn boeth ac yn drwm.

Mae yna wahanol lefelau o ryw hefyd.

Nid yw pawb yn gyffyrddus â rhyw craidd caled, yn enwedig gyda theganau, ffetysau rhyfedd, a mwy nag un partner.

Gallai gorfodi eich partner i fynd drwyddo wrth ddefnyddio dyddio cyson fel trwydded arwain at berthynas wael.

Ffurfiwch ffiniau rhywiol a chorfforol, mae'n amddiffyn cyplau sy'n dyddio rhag y cymhlethdodau.

Mae yna bobl hefyd sydd â phroblemau petio a gwneud yn gyhoeddus. Ar eu cyfer, mae arddangosiad cyhoeddus, eglur o anwyldeb yn gorgyffwrdd ffiniau mewn perthynas.

Nid yw'n newid y ffaith faint maen nhw'n caru'r person, maen nhw'n anghyffyrddus ag arddangosiadau cyhoeddus o anwyldeb. Mae'n bwysig bod y blaid fwy ymosodol yn deall mae lefel y gwrthdroad yn amrywio o berson i berson , yn enwedig pan fydd yng ngolwg y cyhoedd.

Efallai y bydd ffiniau corfforol a rhywiol ar gyfer pobl sy'n dyddio yn chwalu dros amser, ond peidiwch â gorfodi eich hun, ystyriwch 50 arlliw o lwyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael caniatâd. Dyddiad treisio yn drosedd.

Defnyddiwch y wybodaeth o'ch perthnasoedd a'ch profiadau blaenorol wrth osod ffiniau corfforol mewn perthnasoedd.

Mae sefydlu ffiniau corfforol mewn perthynas yn caniatáu i'r ddau bartner deimlo'n gyffyrddus ac yn eu helpu i ddeall trothwy corfforol ei gilydd.

Ffiniau emosiynol wrth ddyddio

Mae dyddio rhywun yn golygu llawer o agosatrwydd emosiynol.

Weithiau mae'n teimlo bod eich bodolaeth gyfan wrth law un person. Os yw'n a perthynas iach , mae'r teimlad hwnnw'n gydfuddiannol ac yn ddwyochrog.

Fodd bynnag, dylai fod ychydig o le i dyfu ac aeddfedu ymhellach fel unigolyn . Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo eich bod chi am gysegru'ch bywyd cyfan i rywun arall, ni ddylech wneud hynny. Gall gosod ffiniau clir ar waith eich helpu i ddilyn perthnasoedd hapusach ac iachach.

Mae ildio ychydig o'ch breuddwydion ar gyfer eich partneriaeth agos yn rhan o fywyd, ond nid y cyfan ohoni. Dylai eich prif nodau personol fod yn gyson â'ch partner a'ch perthynas.

Nid yw'n gwneud synnwyr i rywun sydd eisiau addysgu plant yn Affrica adeiladu eu dyfodol o amgylch rhywun sydd eisiau dod yn rhaglennydd i Google.

Llwyddodd Bill a Melinda Gates i wneud y ddau, ond mae hynny ar ôl rhoi’r gorau i reoli Microsoft a dod yn un o’r cyplau cyfoethocaf yn y byd.

Oni bai eich bod yn perthyn i'r 3% uchaf hwnnw a all wneud mwy o arian nag y gellir ei wario mewn 100 oes, mae'n rhaid i chi fod yn fwy ymarferol ynglŷn â chynllunio'ch dyfodol.

Efallai y byddwch chi'n meddwl tybed beth yw'r cysylltiad rhwng eich breuddwydion a'ch emosiynau, eich breuddwydion yw ffynhonnell eich nwydau.

Wrth i'ch breuddwydion newid dros amser, a phan fydd yn gwneud hynny, mae eich nwydau hefyd.

Mae rhoi’r gorau i’r breuddwydion hynny yn emosiynol iawn, mae disodli rhywbeth arall, er enghraifft, plant, hefyd yn emosiynol iawn. Mae rhannu'r emosiynau hynny â'ch un arwyddocaol arall yn gynhwysyn allweddol i berthynas iach, ond mae cadw rhai i chi'ch hun yn rhan o ddatblygiad personol.

Nid yw perthynas agos atoch, fel priodas yn rheswm i ddod â'ch datblygiad personol i ben.

Mae'n rhaid i chi barhau i weithio ar eich breuddwydion, hyd yn oed os yw blaenoriaethau eraill fel magu plant yn cymryd y rhan fwyaf o'ch amser.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw ffiniau wrth ddyddio, priodi a pherthnasoedd er mwyn cadw'ch hunaniaeth ni waeth pwy yw'ch partner. Pan fyddwch chi'n marw, mae'n bwysig eich bod chi'n cael eich cofio am eich cyflawniadau a'r hyn rydych chi'n ei adael ar ôl, nid fel priod rhywun.


arwyddion mae dynes arall

Bydd creu ffiniau wrth ddyddio yn ei gwneud hi'n haws amddiffyn eich unigoliaeth wrth gael eich neilltuo i'ch partner.

Gall ffiniau perthnasoedd priodol fod dros dro neu'n barhaol yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Efallai y bydd byw eich bywyd i rywun arall yn swnio'n fonheddig ac mae'n ffordd iawn o dreulio'ch bywyd, ond mae'n rhaid i chi adael rhywfaint i chi'ch hun.

Cofiwch, y gorau ydych chi, y mwyaf o adnoddau rydych chi'n eu crynhoi, a'r mwyaf y gallwch chi ei wneud.

Yn union fel rhywun a ddechreuodd gwmni meddalwedd sydd bellach yn un o'r corfforaethau mwyaf yn y byd a addysgu llawer o blant yn Affrica ar yr un pryd.

Ni ddylid ystyried sefydlu ffiniau iach mewn perthnasoedd fel gweithred o hunanoldeb ond cael na - rhan y gellir ei thrafod o fyw bywyd hapus ac iach wrth chwynnu gwenwyndra o'ch cwmpas. Fodd bynnag, wrth osod disgwyliadau mewn perthynas mae'n bwysig bod yn ymwybodol o ddisgwyliadau eich partner hefyd.

Nid yw gosod a chynnal ffiniau craidd iach yn ymwneud â chyfyngu'ch llawenydd, ond amddiffyn eich lles, felly rydych chi'n aros yn driw i'ch credoau, ac yn cynnal eich system werthoedd.

Gosodwch ffiniau a safonau gyda'ch partner yn gynnar yn y berthynas a byddech chi'n gallu osgoi pob problem perthynas ddifrifol sy'n aml yn deillio o dorri ffiniau perthynas yn fwriadol neu'n ddamweiniol.