“Gallaf gael Gŵr Camdriniol. Beth Ydw i'n Ei Wneud? '

“Gallaf gael Gŵr Camdriniol. Beth Ydw i

Yn yr Erthygl honMae'n anodd siarad am gamdriniaeth, yn enwedig cam-drin o fewn bondiau cysegredig priodas. Mae pob sefyllfa, person a pherthynas yn wahanol mewn sawl ffordd. Yn aml mae'n anodd cymharu ymddygiadau a gweithredoedd unigolion mewn un berthynas ag ymddygiad perthynas arall. Fodd bynnag, mae rhai nodweddion cyffredin a all gynorthwyo i nodi cam-drin mewn perthynas ramantus.
gŵr yn gwrthod i gyfathrebu

Efallai y bydd ychwanegu priodas yn golygu bod mynd at y pwnc o estyn allan ychydig yn fwy cymhleth. Mae priodas yn gontract cyfreithiol a rhwymol ac yn aml mae'n ei gwneud hi'n ymddangos yn anoddach cydnabod y cam-drin a'i effeithiau. Hyd yn oed yn anoddach yw'r syniad o adael y berthynas yn gyfan gwbl. Bydd yr erthygl hon yn eich helpu i ateb cwestiynau fel “a yw fy ngŵr yn ymosodol?” ac “os oes gen i ŵr treisgar beth i'w wneud?”.

Beth yw cam-drin?

Y diffiniad syml o gam-drin yw unrhyw ymddygiad neu weithred sy'n greulon, yn dreisgar neu'n cael ei berfformio gyda'r bwriad o niweidio rhywun. Fodd bynnag, er gwaethaf symlrwydd y diffiniad, mae deall a nodi cam-drin yn llawer mwy cymhleth. Yn aml, mae'r arwyddion mor gudd mewn golwg plaen nes bod y rhai sydd wedi profi camdriniaeth am gyfnodau estynedig o amser yn dechrau nodi'r rhain fel rhan o fywyd normal. Bydd hanner cant y cant o gyplau mewn perthnasoedd yn profi o leiaf un digwyddiad treisgar neu ymosodol yn ystod y berthynas honno.Tua chwarter o y rhai bydd cyplau yn profi trais fel rhan reolaidd o'u perthynas. Mae'r risg o ymddygiad ymosodol a thrais domestig yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau ond mae un peth yn sicr: nid yw cam-drin mewn perthnasoedd a phriodasau yn gyfyngedig i unrhyw un hil, rhyw na grŵp oedran. Mae unrhyw un mewn perthynas yn ddioddefwr posib.

Yn nodweddiadol rhennir cam-drin yn bedwar categori gwahanol: emosiynol, seicolegol, geiriol a chorfforol. Mae yna ychydig o fathau eraill, gan gynnwys cam-drin ac esgeuluso rhywiol, ond yn nodweddiadol mae'r rhain yn cael eu hystyried yn isdeipiau.

Mae'r ffactorau adnabod, fodd bynnag, yn ei gwneud hi'n anodd gwahaniaethu pob math yn glir.Gan fod pob math yn rhannu cymaint o nodweddion tebyg, mae'n bwysig nodi y gall presenoldeb un math yn aml nodi presenoldeb mathau ychwanegol. Er enghraifft, mae rhywun sy'n cael ei erlid ar ffurf gweithgaredd rhywiol gorfodol neu drais rhywiol yn debygol o gael ei gam-drin ar lafar a siarad ag ef hefyd.

Sut ydw i'n gwybod ai camdriniaeth ydyw ac nid brwydrau arferol yn unig?

Mae menywod sy'n cael eu cam-drin gan eu priod neu eu partner yn profi set eithaf tebyg o ymddygiad, yn aml gellir camgymryd y rhain fel rhan “normal” o'r twf mewn perthynas. Maent yn aml yn dweud celwydd neu'n dwyllodrus i deulu a ffrindiau er mwyn amddiffyn y camdriniwr. Mae'r rhyngweithio rhwng menyw a'i gŵr camdriniol yn gyhoeddus neu gyda theulu / ffrindiau fel arfer yn negyddol; gallai gael ei rhoi i lawr yn aml, ei beirniadu, ei bygwth, neu godi cywilydd arni gyda'r bwriad i'w niweidio'n emosiynol. Dyma rai o'r arwyddion gŵr ymosodol.

Mae gŵr ymosodol fel arfer yn rhy ddiffygiol hyd at ymyrraeth. Rhaid iddo wybod ble mae ei wraig bob amser a gall orfodi rheolau a chyfyngiadau llym ynghylch amser a dreulir oddi cartref a phwy y treulir yr amser hwn gyda hi. ‘Pam ydych chi'n treulio cymaint o amser gyda pherson X’, ‘mae eich ffrind yn eich cymell i ddifetha ein perthynas, ni fyddwch yn siarad â hi’ - dyma rai o’r pethau y mae gŵr ymosodol yn eu dweud.

Yn ogystal, mae gan ferched sy'n cael eu herlid hunan-barch isel sy'n gwaethygu'n raddol; bydd llawer yn dechrau credu'r pethau erchyll y mae eu camdrinwyr yn eu dweud amdanynt.

Sut ydw i

Er y bydd rhai ymddygiadau negyddol yn bresennol ar un adeg neu'r llall yn y mwyafrif o berthnasoedd neu briodasau, mae'n bwysig gallu gwahaniaethu rhwng camweithrediad a cham-drin. Mae camweithrediad yn digwydd pan fydd y gallu i gyfathrebu rhwng partneriaid yn gyfyngedig neu'n cael ei ddifrodi. Fel y soniwyd yn flaenorol, bydd o leiaf hanner yr holl gyplau yn profi un digwyddiad treisgar ym mywyd eu perthynas.

Mae hyn yn gwneud ddim yn golygu bod yr ymddygiad yn cael ei normaleiddio neu'n digwydd yn rheolaidd. Yn nodweddiadol mae'r mathau hyn o ddigwyddiadau yn cael eu cydnabod ar unwaith ac mae cyfnod o gymodi a maddeuant yn digwydd.


byw gyda rhieni sy'n cam-drin

Ffactorau eraill i'w hystyried

Pe bai menyw yn profi camdriniaeth, yr ymateb mwyaf cyffredin gan wylwyr yw, “Dylai hi ei adael!” Mae hyn, fodd bynnag, yn anystyriol o'r nifer o resymau pam y gallai menyw ddewis aros gyda gŵr treisgar. Yn gyntaf oll, mae'r fenyw yn aml yn dal i garu ei chamdriniwr, er gwaethaf yr ymddygiad treisgar, ac yn wirioneddol gredu ei fod yn gallu newid.

Rhesymau eraill allai fod ei hofn hi o'r hyn a all ddigwydd pe bai hi'n dewis gadael, diffyg annibyniaeth ariannol, embaras, ofn digartrefedd, neu gael plant gyda'i chamdriniwr.

Mae'n arbennig o anodd i ferched sy'n cael eu cam-drin gan wŷr; mae'r dyn y maent yn briod ag ef i fod i fod yn amddiffynwr dibynadwy, cefnogol, nid yr un sy'n achosi niwed.

Beth wyt ti'n gallu gwneud?

Felly beth allwch chi ei wneud os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei garu yn profi priodas fel hon? Un o'r sgiliau mwyaf y gallwch eu defnyddio yw'r gallu i wrando a gadael i'r fenyw rannu ei chalon. Efallai ei bod yn erfyn yn fewnol ar i rywun ofyn sut mae hi. Efallai ei bod hi'n barod i ollwng ei stori i rywun y mae'n ymddiried ynddo. Ac efallai nad yw hi'n barod i siarad ond mae'n chwilio am rywun sy'n barod i wrando.

Cael gwybod pa opsiynau sydd ar gael iddi yn ei chymuned; helpu i wneud rhywfaint o gloddio i ddod o hyd i adnoddau lleol os yw hi'n byw mewn dinas neu wladwriaeth arall. Byddwch yn barod i fynd yr ail filltir - os bydd hi'n gofyn - ond gadewch iddi wneud y penderfyniad. Os yw hi am ddod allan o'i phriodas gallwch ei helpu i ysgaru gŵr sy'n cam-drin. Gall gadael priod ymosodol fod yn dipyn o her.

Gallwch ei helpu i gysylltu â chynghorydd a all ateb cwestiynau fel ‘sut i adael gŵr camdriniol’ neu ‘sut i ddelio â gŵr ymosodol’ ac ati.

Mae gan gysgod, llinellau argyfwng, eiriolwr cyfreithiol, rhaglenni allgymorth, ac asiantaethau cymunedol ddrysau ar agor i'r rhai mewn angen; gwnewch yn siŵr ei bod yn gadael iddi ddewis yn lle gwneud y dewisiadau iddi. Yn bwysicaf oll, byddwch yn gefnogol. Nid yw menyw sy'n cael ei cham-drin gan ei gŵr ar fai am ei weithredoedd; mae hi'n dioddef o ddewisiadau rhywun arall.