Y gwahanol ffurfiau o gam-drin

Y gwahanol ffurfiau o gam-drin

Pan feddyliwn am gamdriniaeth, rydym i gyd yn credu y byddem yn sicr yn ei gydnabod pan fyddwn yn ei weld. Am beth mae amheuaeth? Serch hynny, fel rheol mae gan y camdriniaeth mewn unrhyw berthynas lawer o naws a gall fod yn anodd ei adnabod, neu wahaniaethu oddi wrth ymatebion sydd fel arall yn normal (er yn annymunol yn aml). Yn enwedig o'r tu mewn. Dyna pam rydyn ni'n rhestru sawl prif gategori a gwahanol fathau o gam-drin i siarad am yr hyn sy'n gwneud perthynas yn batholegol.
pwysigrwydd cariad mewn priodas

1. Cam-drin corfforol

Pan rydyn ni'n meddwl “cam-drin” mae'r mwyafrif ohonom ni'n mynd yn syth tuag at y syniad o fenyw gytew yn cael ei churo'n greulon a'i gwthio o gwmpas yn gorfforol. Ac, yn anffodus, mae eu hanwyliaid yn ymosod yn rhy aml ar lawer o ferched a phlant (ond dynion hefyd). Mae gan gam-drin corfforol ei hun lawer o arlliwiau hefyd, ac mae'n cynnwys gweithredoedd sydd weithiau'n ymosodol ar y ffin, felly mae dioddefwyr yn aml yn amharod i enwi'r hyn sy'n digwydd iddyn nhw fel un treisgar. Fodd bynnag, yn ogystal â chael eich dyrnu, tagu, slapio, neu eu pinio i lawr, sy'n ffurfiau eithaf amlwg o ymosodiad corfforol, mae yna rai eraill hefyd. Mae cael eich rhoi mewn sefyllfa sy'n peryglu (er enghraifft, cael eich gyrru mewn car mewn ffordd ddi-hid yn fwriadol), neu wrthod cymorth pan fydd yn sâl neu'n brifo hefyd yn cael ei labelu'n ymddygiad ymosodol yn gorfforol.Mae hwn yn bendant yn un o'r mathau amlwg o gam-drin a all achosi poen yn emosiynol yn fwy nag yn gorfforol.

2. Cam-drin rhywiol

Gall cam-drin rhywiol hefyd fod yn hawdd iawn ei nodi (unrhyw weithred rywiol tuag at blant, er enghraifft), ond mae'n anodd ei sefydlu ar brydiau hefyd. Daw ar ffurf cyfuniad trawmatig iawn o gam-drin corfforol ac emosiynol. Mae oedolion sy'n dioddef cam-drin rhywiol mewn perthynas yn aml yn cael eu gwarthnodi, ac nid yw'n anghyffredin clywed nad oes y fath beth â threisio mewn priodas. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir. Gall cam-drin rhywiol mewn perthynas ramantus ddigwydd ac mae'n cynnwys nid yn unig cael eich gorfodi i ryw pan nad oes ei eisiau ond hefyd cael eich gorfodi i weithgareddau rhywiol sy'n ddychrynllyd neu'n niweidiol i'r dioddefwr. At hynny, os yw'r camdriniwr yn gwrthod ymarfer rhyw ddiogel, neu'n gwadu'r hawl i'r dioddefwr ddefnyddio dulliau atal cenhedlu, mae hynny hefyd yn ymddygiad cam-drin rhywiol.
arwyddion o agosatrwydd emosiynol

3. Cam-drin geiriol

Mae trais geiriol yn aml yr un mor niweidiol a niweidiol â mathau eraill o gam-drin, p'un a ydyn nhw'n gorfforol neu'n emosiynol. Siarad â rhywun mewn modd diraddiol, eu sarhau, “cellwair” am eu gwendidau, gweiddi a gweiddi troseddau ar rywun, eu bychanu yn gyhoeddus neu'n breifat, popeth sy'n gyfystyr â cham-drin geiriol. Fodd bynnag, nid yw pob enghraifft o lais uwch mewn teulu neu berthynas yn golygu cam-drin. Mae'n hollol normal ei golli weithiau a gweiddi a rhuo ar rywun. Mae'r gwahaniaeth rhwng ymateb arferol i rwystredigaeth a chamdriniaeth yn yr hyn a ddaw wedi hynny. Ar ôl i'r emosiwn gael ei fynegi (swnian, yn hytrach), y cam iach yw eistedd i lawr, ei drafod yn bwyllog, a chyrraedd datrysiad. Ar y llaw arall, dim ond un pwrpas sydd gan gam-drin geiriol - rheoli'r dioddefwr.

4. Cam-drin emosiynol

Mae cam-drin emosiynol ychydig yn anoddach i'w adnabod na'r tri math blaenorol o batholeg mewn perthnasoedd. Mae hyn oherwydd weithiau gall yr un gweithredoedd yn union fod yn gam-drin emosiynol ac yn ymateb emosiynol go iawn heb unrhyw falais arno. Er enghraifft, gall person ymddwyn yn brifo a thynnu hoffter oddi wrth ei bartner neu rywun annwyl am beth amser. Nid yw hynny'n ymosodol yn emosiynol. Fodd bynnag, pe bai pwrpas yr un ymateb i drin y “troseddwr” yn euogrwydd, ymostwng, edifeirwch, teimladau o annigonolrwydd a thebyg, yna camdriniaeth fyddai hynny. Pwrpas cam-drin o'r fath yw, fel bob amser, angen y camdriniwr i reoli ei ddioddefwr. Ond mae'r angen hwn yn aml yn cael ei guddio i'r camdriniwr ei hun, ac maen nhw'n credu mai dim ond mynegi eu hemosiynau dilys ydyn nhw. Mae cam-drin emosiynol, yn syml, yn arwain at dynnu’r dioddefwr i gronfa o deimladau a phrofiadau negyddol, tra’n credu drwy’r amser mai nhw sydd ar fai am y fath ddioddefaint.

5. Cam-drin economaidd ac academaidd

Yn olaf, gall yr holl fathau hyn o gam-drin arwain at gamdriniaeth economaidd neu academaidd, sy'n anaml yn digwydd ar eu pennau eu hunain gan eu bod fel arfer yn dod gyda thriniaeth lafar ac emosiynol. Mae'r camdriniwr yn defnyddio ei sgiliau symud i amddifadu'r dioddefwr o'i annibyniaeth economaidd ac academaidd. Efallai bod hyn yn swnio fel yr amseroedd a aeth heibio ers i wŷr wahardd eu gwragedd rhag mynd i'r gwaith neu'r ysgol, ond mae'n dal i ddigwydd. Mae camdriniaeth o'r fath yn aml yn digwydd yn gynnil, gan arwain at y dioddefwr yn “barod” i gefnu ar ei uchelgeisiau a'i gynlluniau. Siawns nad oes gwadiad uniongyrchol “hen ffasiwn” o hawliau rhywun i wneud eu penderfyniadau ynglŷn â'u gyrfaoedd a'u haddysg, ond yn fwy cyffredin mae'r camdriniwr yn ei gwneud hi'n haws i'r dioddefwr ildio'i dyheadau na chael pob math o driniaethau a aros yn bendant.