Sut i Helpu Eich Hun i Oroesi Affair Emosiynol

Sut i Helpu Eich Hun i Oroesi Affair Emosiynol

Rydych chi'n mynd ymlaen, mewn cariad ag erioed, ac mae ffyniant a hellip; realiti yn dod i lawr wrth ddarganfod bod eich un arwyddocaol arall wedi bod yn cael perthynas â'r galon.Mae pwll yn datblygu yn eich stumog faint Cleveland pan welwch fod y neges “Rwy'n dymuno eich bod chi yma & hellip; rwy'n meddwl amdanoch chi trwy'r amser” wedi'i hanfon at rywun arall neithiwr am 10:30 yr hwyr.Gall y cyferbyniad llwyr rhwng yr hyn yr oeddech chi'n meddwl oedd yn real a'r realiti go iawn fod yn ysgytiol, yn llethol ac yn peri pryder.

Dyma sut y disgrifiodd un o'm cleientiaid diweddar beth bynnag.Roedd Mary a John wedi bod gyda'i gilydd ers bron i ddwy flynedd. Adroddodd Mary wrthyf nad oedd hi erioed wedi teimlo fel hyn am unrhyw un arall o’r blaen a’i bod am dreulio gweddill ei hoes gyda John.

Ac eto, dri mis yn ôl, darganfu Mary gyfres hir o negeseuon a lluniau rhwng John a dynes arall a ddechreuodd 8 mis yn unig ar ôl iddynt ddechrau dyddio. O'r hyn y gallai hi ei ddweud, ni chawsant ryw erioed mewn gwirionedd, ond nid oedd ots am hynny. Roedd hi'n ddigalon. “Sut y gallai ddweud y pethau agos-atoch hyn wrth rywun arall?” cwestiynodd, yn enwedig pan oedd eu perthynas yn un hapus cyn belled ag y gallai ddweud.

Gall materion emosiynol amlygu eu hunain mewn pob math o ffyrdd.Dynes briod o 15 mlynedd sydd bob amser yn ymddiried gyda “ffrind gwaith” am ei phroblemau gartref, tra bob amser yn sicrhau edrych ar ei gorau.


priodas anhapus gyda phlant

Dyn sy'n cysylltu â chyn-goleg ac yn cychwyn perthynas anghyfreithlon aeddfed gyda sgyrsiau ffôn hir, negeseuon testun cudd, a chyfnewid lluniau yn aml.

Mae'r math hwn o frad mor boenus â chamweddau rhywiol ac mae'n llethr hyd yn oed yn llithrig. Yn aml nid yw'r sawl sy'n gwneud y twyllo emosiynol yn gweld bod unrhyw beth o'i le ar yr hyn y mae ef neu hi'n ei wneud. Wedi'r cyfan, nid ydyn nhw'n cusanu nac yn cael rhyw gyda'r person arall hwn.

Er enghraifft, pan wynebodd Mary John am ei weithredoedd, dywedodd yn syml “Rwy'n diflasu yn y gwaith, felly rwy'n anfon neges destun yn ôl.”

Dechrau'r broses iacháu

Pan fydd brad fel hyn yn digwydd, mae'n arferol profi dicter, tristwch, pryder, diffyg cwsg, cywilydd, neu ddiffyg archwaeth, ond y camsyniad cyffredin mwyaf a welaf yn fy llinell waith yw hunan-fai.

Mae'r person sy'n cael ei dwyllo yn teimlo mai dyma sydd ar fai, gan gyhoeddi “pe bawn i ddim ond yn fwy hyderus neu'n anturus neu'n llai pryderus na hyn ni fyddwn erioed wedi digwydd.”

Dechrau


2il gyngor ysgariad

Ond os edrychwn ar sut mae bodau dynol yn gweithredu, gallwn weld nad yw hyn yn wir.

Yr un peth sydd gan bob twyllwr emosiynol yn gyffredin yw eu bod yn cael eu dal i fyny a'u hudo gan eu meddwl hwyliau isel eu hunain. Maent yn cymryd teimladau o ddiflastod ac ansicrwydd o ddifrif, felly pan ddaw person arall draw gan roi sylw cadarnhaol iddynt, maent yn croesawu'r rhuthr dopamin sy'n dod o'r rhyngweithio newydd a chyffrous hwn. Yn y bôn, mae cheaters yn defnyddio'r berthynas fel cymorth band dros dro ar gyfer eu hanghysur emosiynol eu hunain.

Beth i'w wneud

Gyda dweud hynny, er bod gweithredoedd y twyllwr yn adlewyrchiad o’u meddylfryd eu hunain, nid oes ateb “cywir” cyffredinol o beth i’w wneud ar ôl perthynas emosiynol. Bydd rhai cyplau yn aros gyda'i gilydd, bydd eraill yn dewis gwahanu, ac eto bydd eraill yn taflu syniadau am ddatrysiad creadigol sy'n gweithio iddyn nhw.

Y camgymeriad mwyaf a welaf yw nad yw cleientiaid yn ei wneud yw rhoi digon o amser i'w hunain fyfyrio i mewn i'w greddfau perfedd eu hunain ar ôl brad. Er bod cyngor ffrindiau â bwriadau da, mae'n hanfodol cymryd yr amser i wirio gyda'ch doethineb fewnol a'ch synnwyr cyffredin eich hun a chaniatáu i'ch partner wneud yr un peth.

Bydda'n barod

Mewn cyplau sy'n dewis aros gyda'i gilydd, yr her fwyaf yw'r “stormydd meddwl” sy'n dilyn ddyddiau, misoedd, neu hyd yn oed flynyddoedd ar ôl.

Byddwch yn barod y bydd meddyliau parhaus ar ffurf pryder a phryder yn debygol o ymddangos i'r unigolyn a gafodd ei dwyllo ac y bydd meddyliau o ansicrwydd a diflastod yn debygol o ymddangos eto i'r troseddwr.


sut i deimlo'n rhydd mewn perthynas

Meddwl (ar ffurf atgofion ac emosiynau) yw'r prif ffactor sy'n atal cyplau rhag ailsefydlu ymddiriedaeth. Fodd bynnag, mae'n bosibl ymddiried eto.

Yr allwedd wrth ailsefydlu ymddiriedaeth yw pan fydd cyplau yn deall nad oes raid iddynt weithredu ar neu hyd yn oed gredu pob meddwl sy'n mynd i mewn i'w meddwl.

Mae ennill mwy o ymwybyddiaeth o natur meddwl yn help mawr i dynnu'r graddfeydd o blaid y cwpl. Yn achos Mary a John, gwnaeth Mary ddewis ymwybodol i faddau i John ac mae'n adrodd eu bod yn gwneud yn dda iawn nawr.

Rwy'n argymell dysgu mwy am fethodoleg iachâd sy'n seiliedig ar feddwl fel y rhai a restrir isod.

Dechreuwch gyda'r adnoddau hyn:

Yr Ap Hapus 10% gan Dan Harris ar gyfer myfyrdodau dyddiol dan arweiniad

Y Llawlyfr Perthynas gan Dr. George Pranksy