Sut i Ennill Ysgariad a Ymleddir

Sut i Ennill Ysgariad a Ymleddir

Yn yr Erthygl honAm lawer o hanes America, gwguodd y gyfraith ar ysgariad. Roedd torri priodas yn bosibl dim ond pe bai un ochr yn gwneud rhywbeth o'i le. Byddai hyn yn creu sail dros ysgariad “bai”. Gallai seiliau diffygion gynnwys anffyddlondeb neu gamdriniaeth, er enghraifft.Byddai'n rhaid i berson sydd eisiau ysgariad brofi bod cyfiawnhad dros hynny. O ganlyniad, byddai'n rhaid i lawer o gyplau a oedd am fynd eu ffyrdd gwahanol logi menyw i'w gosod fel meistres fel y gellir caniatáu ysgariad am anffyddlondeb.

Heddiw, mae'n haws o lawer cael ysgariad. Ond, efallai eich bod mewn ysgariad a ymleddir yn chwerw oherwydd rhannu eiddo a materion cynnal plant.Beth yw ysgariad a ymleddir?

Diffinio ysgariad a ymleddir - os nad yw'r priod yn gallu cwrdd â thir cyffredin wrth i ysgariad fynd rhagddo, yna fe'i gelwir yn ysgariad a ymleddir.

Felly, beth sy'n digwydd mewn ysgariad a ymleddir?

Mewn geiriau eraill, mae'n union wrthdro ysgariad diwrthwynebiad. Mewn ysgariad diwrthwynebiad, mae'r priod yn gallu cyrraedd tir cyffredin sy'n ei gwneud hi'n haws i'r ysgariad fynd yn ei flaen.Felly, beth sy'n gwneud i'r ymgyfreithwyr beidio â dod i gytundeb ar y cyd rhag ofn ysgariad a ymleddir?

Fel rheol, yn achos plant neu rannu asedau priodasol, mae'r priod yn tueddu i anghytuno fwyaf, yn enwedig pan nad ydyn nhw'n cyd-dynnu yn y lle cyntaf!

Dyma sy'n gwneud yr ysgariad a ymleddir yn anodd ac yn straen i'w drin. Gall bara am flynyddoedd a hefyd gostio ffioedd cyfreithiol uchel i chi.

Gwyliwch hefyd:


arholiad corfforol cyn priodi

Chi sy'n penderfynu beth sy'n “ennill” mewn ysgariad

Os ydych chi'n ysgaru, mae angen i chi feddwl beth yw eich nodau. Er enghraifft, mae llawer o bobl eisiau cael eu gwahanu yn gyfreithiol oddi wrth eu priod cyn gynted â phosibl.

Efallai nad oes gan y cwpl asedau na phlant a bod angen eu gwahanu yn unig. Efallai y bydd y cwpl hwn eisiau llogi cyfreithiwr ar y cyd a all eu cerdded trwy ysgariad diwrthwynebiad mor gyflym ac mor rhad â phosibl. Felly efallai mai'r cyfreithiwr gorau yw'r rhataf sydd ar gael.

Mae gan gyplau eraill asedau mawr, drud i'w rhannu. Efallai bod ganddyn nhw anghytundebau cryf ynglŷn â phwy ddylai gael yr asedau hynny yn yr ysgariad. Neu gallant gael eu rhannu'n chwerw ar bwy ddylai gael gafael ar y plant.

Nid oes raid i'r sefyllfaoedd hyn o reidrwydd gael ysgariad a ymleddir. Efallai y bydd y cyplau hyn yn gallu llogi cyfryngwr a all weithio gyda nhw i ddod i ryw fath o gytundeb.

Hyd yn oed os yw cwpl yn ddig a phrin yn siarad, gallant ddal i ddod i gytundeb y gellir ei gyflwyno ar y cyd i farnwr. Yn dechnegol ni chaiff hyd yn oed ysgariad hyll fel hwnnw ei herio os yw'r barnwr yn adolygu cytundeb yn unig.

Mae ysgariad a ymleddir yn edrych fel y mwyafrif o achosion llys eraill

Mae ysgariad a ymleddir yn edrych fel y mwyafrif o achosion llys eraill

Os na all cwpl ddod i gytundeb mae'n rhaid iddyn nhw fynd trwy ysgariad a ymleddir. Gall hyn fod yn ddrud iawn ac yn cymryd llawer o amser. Mae ysgariad a ymleddir fel arfer fwy neu lai yn dilyn yr un camau ag unrhyw achos llys arall.


sut i ddod dros ysgariad ar ôl 50

Bydd un priod yn ffeilio deiseb am ysgariad gyda'r llys, a bydd yn rhaid i'r priod arall ffeilio ymateb. Yna bydd cyfnod o ddarganfod, lle gall y priod gael gwybodaeth gan ei gilydd y bydd angen iddynt fynd ar drywydd eu hachos.

Gall y priod setlo ar ryw adeg yn y broses hon, ond os na wnânt hynny, bydd yr achos yn mynd i dreial neu achos tebyg.

Yn y treial, bydd y ddwy ochr yn dangos tystiolaeth i'r llys ac yn gofyn iddo lywodraethu o'u plaid. Efallai y bydd y barnwr yn clywed tystiolaeth gan blant ac arbenigwyr ariannol ac yna bydd yn rhaid iddo benderfynu ar faterion fel cynhaliaeth plant ac is-adran eiddo.

Mae cael dau (neu fwy) o gyfreithwyr yn ymladd â'i gilydd yn y llys yn hynod gostus, ac ychydig iawn o briodasau sydd â'r asedau i gyfiawnhau ysgariad llawn ymryson.

Weithiau bydd hyd yn oed pobl heb lawer o adnoddau yn dirwyn i ben yn ei ymladd dros gynhaliaeth plant neu faterion eraill sy'n llawn emosiwn, serch hynny.

Nawr, sut i ennill ysgariad? I fod yn fwy manwl gywir, sut i ennill ysgariad a ymleddir?

Felly, os ydych chi'n anelu at ymladd ysgariad, sonnir am y canlynol rai awgrymiadau hanfodol i chi eu hystyried cyn i chi gwblhau unrhyw benderfyniad.


pan mae'n amser i ysgariad

1. Llogi'r atwrnai gorau

Os ydych wedi penderfynu troedio ar lwybr ysgariad a ymleddir, gwnewch ymchwil drylwyr, lluniwch y rhestr orau o ymarferwyr cyfreithiol credadwy, a chwrdd â nhw'n bersonol.

Ar ôl cwrdd â nhw'n bersonol, dadansoddwch y ffordd maen nhw'n mynd i'r afael â'ch materion. Gallwch hefyd ofyn am dystlythyrau cyn i chi ddod i farn. Ar ôl gwneud y dril trwyadl hwn, llogwch yr atwrnai cyfraith briodasol orau.

2. Cynnal cyfnodolyn

Yn y broses gymhleth a thrallodus hon o ysgariad a ymleddir, mae'n naturiol ichi fynd yn llawn straen, a cholli allan ar rai agweddau hanfodol.

Sicrhewch eich bod yn gwybod beth yw eich asedau. Gwnewch gofnod manwl o'ch asedau neu fanylion eich cyfrif ar y cyd yn eich cyfnodolyn.

Hefyd, rhag ofn y bydd proses ysgariad ymryson â phlentyn, bydd yn rhaid i chi fod yn ofalus iawn ynglŷn â chadw nodiadau. Mae achosion dalfa plant a ymleddir yn anodd, a gall colli allan ar unrhyw fanylion beirniadol achosi colled bersonol enfawr i chi.

Gwneir y penderfyniad dalfa gan y Barnwr er budd gorau'r plentyn. Felly, nodwch holl gymhlethdodau'r holl ddigwyddiadau arwyddocaol sy'n gysylltiedig â'ch plentyn. Rhowch y wybodaeth fanwl hon i'ch atwrnai cyfreithiol.

3. Cynnal eich cŵl

Mae'r achos cyfreithiol diflas yn racio nerfau. Efallai y byddwch chi'n tueddu i golli'ch cŵl pan ddewch chi wyneb yn wyneb â'ch priod mewn amgylchedd gelyniaethus.

Efallai y byddwch chi'n dweud pethau cas nad ydych chi'n bwriadu eu dweud yn y pen draw. Ond, cofiwch y gallai eich gweithredoedd heb eu cyfrif droi’r tablau er budd eich priod.

Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud popeth posibl i aros yn ddiogel yn ystod y broses gyfan hon. Cymerwch gymorth cwnselydd trwyddedig neu therapydd os bydd yr angen yn codi. Pob lwc!