Allwch Chi Ddyddio Rhywun Wrth Fynd Trwy Ysgariad?

Allwch Chi Ddyddio Rhywun Wrth Fynd Trwy Ysgariad

Yn yr Erthygl honMae ysgariad yn ddigwyddiad blêr ym mywyd rhywun. Mae yna atwrneiod yn edrych am ffordd esmwyth i'ch gwahanu chi a'ch partner, ac mae sgyrsiau am feddiannau ac alimoni. Mae'r pethau hyn yn eich draenio allan yn emosiynol, yn feddyliol ac yn gorfforol. Ynghanol pob un o'r rhain, efallai y byddai'n ddiddorol i chi ddyddio rhywun a all roi rhywfaint o hwb ichi, yr ydych yn hiraethu amdano.Fodd bynnag, rhaid i chi ofyn cwestiwn dilys i chi'ch hun: A allwch chi ddyddio rhywun wrth fynd trwy ysgariad?

Waeth pa mor gyffrous neu adfywiol y syniad o dyddio rhywun yn ystod ysgariad blêr gall swnio, ni chaniateir o gwbl. Rydych chi'n dod â pherthynas i ben, efallai eich bod chi'n fyr neu'n dymor hir, ond mae gennych chi lawer o bethau i ofalu amdanyn nhw.Gall dyddio rhywun weithredu fel tanwydd i danio yn eich sefyllfa bresennol a allai danio ar ôl cyfnod byr o gyffro. Tybed sut?

Dyma rai rhesymau pam y dylech chi ollwng y syniad o ddyddio wrth fynd trwy ysgariad ar unwaith.

Nid oes gennych yr amser i ddarganfod yr olygfa ddyddio bresennol

Mae golygfa dyddio yn esblygu bron bob dydd. Diolch i dechnoleg. Cyflwynir apiau newydd yn y farchnad sy'n cael effaith enfawr ar ddyddio. Ers i chi fod mewn perthynas ymroddedig, byddech chi'n ei chael hi'n anodd deall yr olygfa bresennol.Byddai dal i fyny â golygfa ddyddio'r genhedlaeth bresennol, cael gafael arni a symud ymlaen yn osgeiddig yn gofyn am lawer o'ch amser a'ch egni.

Mae'n well eich bod chi'n cadw draw oddi wrtho am ychydig ac yn canolbwyntio ar allanfa esmwyth o'ch perthynas bresennol. Ar ôl i chi gael eich ysgaru, bydd gennych ddigon o amser i fynd yn ôl i'r olygfa yn ddidrafferth.

Mae angen i chi osgoi sefyllfa flêr

Nid yw ysgariadau byth yn hawdd, er ein bod am iddynt fod. Mae tiff yn digwydd rhwng eich partner a chi. Mewn sefyllfa o'r fath, eich ffocws ddylai fod dod allan o'r sefyllfa hon mor gyflym â phosibl heb lawer o drafferth meddyliol ac emosiynol.

Rhwng eich gorffennol ofnadwy a dyfodol addawol, pan fyddwch chi'n dechrau dyddio rhywun, mae dynameg yn newid.

Nid ydych yn feddyliol mewn sefyllfa i groesawu rhywun newydd yn eich bywyd pan fydd eich troed yn dal yn sownd yn y gorffennol.

Mewn sefyllfa o'r fath, gallai dyddio rhywun gymhlethu'r sefyllfa gyfan, a dim byd arall.

Mae blaenoriaeth yn bwysig

Cael ysgariad dylai fod yn flaenoriaeth ichi ar hyn o bryd, ac nid dyddio rhywun, i fod yn onest. Y rhan fwyaf o'r amser mae pobl yn eu cael eu hunain mewn sefyllfaoedd y gellir eu hosgoi ac yn annioddefol oherwydd eu bod yn methu â blaenoriaethu eu bywyd.

Trwy gymryd rhan mewn dyddio tra'ch bod chi'n mynd trwy wahaniad cyfreithiol oddi wrth eich partner, rydych chi'n rhannu'ch sylw yn anwastad rhwng yr hyn sydd ei angen a'r hyn sy'n gallu aros.

Gallai hyn ychwanegu trafferth ymhellach yn y gweithdrefnau ysgaru, rhywbeth nad ydych chi eisiau ei gael yn sicr.

Neidio i mewn i rywbeth newydd

Cyn i chi ddechrau o


beth sydd a wnelo cariad ag ef

Deellir eich bod am ddechrau eich bywyd o'r newydd, ond nid yw'n syniad da ei gychwyn cyn eich bod ar fin dod â'r berthynas bresennol i ben. Gwelwyd bod pobl yn neidio i berthynas reit ar ôl iddynt ddod allan o un, neu ddod allan ohoni. Mae hyn, ymhen ychydig, yn creu trafferth ac maen nhw'n difaru eu penderfyniad.

Cyn i chi ddechrau o'r newydd, cymerwch hoe a threuliwch amser gyda chi'ch hun a'ch ffrindiau agos.

Cymerwch amser i ddadansoddi'r camgymeriadau a allai fod gennych wedi ymrwymo yn eich perthynas flaenorol , fel y gallwch eu hosgoi yn y dyfodol. Yn lle neidio i berthynas newydd, cymerwch eich amser eich hun i adfywio o'r hen.

Nid ydych chi am ddwyn eich dyddiad gyda chwynion diangen

Pan fyddwch chi dod â pherthynas ddrwg i ben , rydych chi'n cario bagiau. Mae angen rhywun arnoch chi sy'n gallu gwrando arnoch chi ac sy'n gallu eich consolio yn unol â hynny. Mewn sefyllfa o'r fath, ffrindiau a theulu yw'r opsiynau gorau, nid eich dyddiad nesaf.

Yn ddiarwybod i chi, efallai y byddwch chi'n cwyno am eich perthynas doredig bresennol, a fydd yn y pen draw yn effeithio ar eich dyddiad.

Dydych chi ddim eisiau cael eich adnabod fel rhywun blin a chwyno, ydych chi? Felly cyn i chi wneud unrhyw benderfyniad, gofynnwch i'ch hun, a allwch chi ddyddio rhywun wrth fynd trwy ysgariad cyn cymryd seibiant? Fe welwch ateb i'ch cwestiwn.

Gallai effeithio ar eich anheddiad

Yn ystod gweithdrefn ysgariad barhaus, gall atwrneiod fynd i unrhyw raddau, heb betruso. Efallai eich bod allan o'ch perthynas bresennol, yn feddyliol, ond ar bapurau, rydych chi'n dal gyda'ch partner. Mewn sefyllfa o'r fath, dyddio rhywun yw'r hunllef waethaf.

Efallai y bydd yr atwrnai yn ceisio profi eich bod yn anffyddlon, sydd wedi arwain at y gwahanu.

Bydd yn effeithio ar y setliad ysgariad terfynol ac efallai y cewch eich hun mewn sefyllfa lletchwith, hyd yn oed nid yw mor ddrwg â hynny. Felly, cadwch eich hun allan o'r olygfa nes bod pethau wedi setlo.

Efallai y bydd yn gwylltio'ch partner:

Efallai na fyddwn ni byth yn anelu at ddod â pherthynas i ben, ond pryd bynnag y daw'r amser, rydyn ni am ei wneud yn heddychlon, heb lawer o ddrama.

I chi, gallai dyddio ymddangos yn iawn gan eich bod eisoes yn mynd trwy broses, ond fe allech chi gwrdd ag eraill droi pethau'n gas.

Efallai na fydd eich partner yn cymeradwyo'ch gweithred ac efallai y bydd yn creu rhwystr diangen yn y weithdrefn ysgaru. Yr olaf y byddech chi'n ei ddisgwyl yw ymladd a dadleuon yng nghanol gweithdrefnau ysgariad.

Ychydig o bethau a allai ymddangos yn foesol gywir yn ein llygaid ond gallai eraill anghytuno ag ef. ‘Allwch chi ddyddio rhywun wrth fynd trwy ysgariad?’ Yw un cwestiwn o’r fath sy’n iawn yn y fan a’r lle llwyd rhwng da a drwg. I chi, efallai ei fod yn iawn ond efallai y bydd eich cyn-aelod cyn bo hir yn meddwl fel arall. Yr unig ffordd i ddianc yn llyfn o unrhyw broblem yw aros i bethau ddod i ben cyn dyddio rhywun.