Cynllunio ar gyfer y Dyfodol: Y Rhestr Wirio Ariannol Priodas

Rhestr Wirio Ariannol Priodas

Yn yr Erthygl honOnid yw'n ddiddorol, o ran cynllunio ein priodasau, ein bod yn hynod ofalus - hyd at liw'r blodau yr ydym eu heisiau yn y seremoni a'r lleoliadau lle yn y dderbynfa.Ac eto, o ran ein priodasau, nid yw llawer ohonom yn treulio bron cymaint o amser yn cynllunio ar gyfer ein dyfodol, boed yn ysbrydol, yn berthynol, neu hyd yn oed y cyllid priodas.

Efallai mai dyna pam mae cymaint o gyplau yn eu cael eu hunain mewn man anodd wrth reoli eu cyllid ar ôl priodi.Nid oherwydd nad yw'r cariad yno; gan nad oes cynllun ar waith, mae pethau'n mynd allan o reolaeth fel ei bod hi'n anodd darganfod sut i ddod o hyd i gydbwysedd rhwng priodas a chyllid.

A phan nad oes unrhyw ymdeimlad o sefydlogrwydd mewn perthynas, mae'n anodd gwybod beth i'w wneud. Gall hyn fod yn arbennig o wir o ran cyllid mewn priodas.

Os ydych chi a'ch partner wedi cael eich hun mewn culfor enbyd fwy o weithiau nag y byddech yn dymuno eu cyfrif, rydym am ddarparu rhai awgrymiadau cynllunio ariannol priodas i chi ar ffurf rhestr wirio priodas ariannol.Ychydig yn unig yw'r rhain i wybod cyn a hyd yn oed ar ôl priodi, y dylech chi wneud nodyn ohonynt bob mis. Trwy hynny, gallwch aros ar y blaen i'ch cyllid mewn priodas fel na fydd yn eich llethu yn y pen draw.


sut i oroesi yn ariannol ar ôl ysgariad

Felly os ydych chi'n pendroni sut i reoli cyllid mewn priodas? Neu sut i gyfuno cyllid ar ôl priodi? Dyma i chi i rhestr wirio ariannol priodas dylech ystyried ar gyfer delio â'r heriau ariannol mewn priodas.

1. Creu cyllideb ar gyfer treuliau misolBod yn annibynnol yn ariannol

Er eu bod yn dweud mai “cartref yw lle mae’r galon,” rydym yn eithaf sicr eich bod yn cytuno bod cartref hefyd lle mae eich tŷ.

Hynny yw, er mwyn bod yn ddiogel yn ariannol, mae'n bwysig sicrhau bod hynny'n digwydd

ve popeth arall; mae gennych ddigon o arian o'r neilltu i dalu costau misol eich cartref.

Mae hyn yn cynnwys eich morgais / rhent, cyfleustodau, yswiriant tŷ, a hefyd digon o arian ar gyfer atgyweiriadau ac argyfyngau cysylltiedig â'r cartref.

Ar ôl i chi gael syniad da o beth yw eich cyllideb gyffredinol, ceisiwch arbed dwywaith y swm hwnnw. Fel hynny, byddwch chi bob amser un cam ar y blaen.

Mae creu cyllideb gartref fisol yn un o'r goreuon cyngor ar reoli arian ar ôl priodi.

Mae rhai buddion cyffredin eraill o gyllidebu yn cynnwys: b cynllunio etter ar gyfer y dyfodol, mwy o awdurdod dros eich problemau cyllid a phriodas, ac r addysgu'ch dyled neu fyw'n ddi-ddyled

2. Bod â chyfrif cynilo (dau mewn gwirionedd)

Dylai fod gan bob cwpl ddau gyfrif cynilo. Mae un yn gronfa argyfwng o ddim llai na $ 1,500. Gall hyn ofalu am bethau annisgwyl fel os yw'ch car yn torri i lawr neu hyd yn oed os byddwch chi'n colli'ch swydd a bod angen ychydig o glustog arnoch chi.

Mae'r llall yn gyfrif sydd wedi'i neilltuo'n benodol i'ch priodas. Arian y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer gwyliau mawr ei angen neu ei ddefnyddio ar ddiwrnod sba rhamantus i ddau ohonoch.

Ar wahân i'r budd amlwg o ennill llog ar eich cynilion, byddai cyfrif cynilo hefyd yn fuddiol o ran mynediad hawdd at arian, risg gyfyngedig neu ddim risg, mae'r arian yn cael ei ddebydu'n awtomatig i'ch cyfrif, a gallwch chi bob amser ei gysylltu â'ch gwirio pryd bynnag y dymunwch.

Gallwch hefyd geisio cyfuno cyllid cyn priodi yn hytrach na chyfuno cyllid ar ôl priodi; fel hyn, gallwch sicrhau eich hun ymhellach rhag unrhyw ddigwyddiad annisgwyl yn y dyfodol.

3. Talwch eich dyledion i lawr

Mae gan bron pawb ryw fath o ddyled, ac mae angen i chi neilltuo rhywfaint o arian o'r neilltu i'w talu. Hyd yn oed os mai dim ond $ 25 y mis ydyw tuag at fil, trwy anfon yr arian i mewn, rydych chi'n dangos i'ch credydwyr eich bod chi'n cymryd rhyw fath o fenter.


cynnydd mewn perthynas

Hefyd, gall eu cadw rhag rhoi gwybod ichi i'r ganolfan gredyd, sydd bob amser yn fuddiol. Bydd yn helpu i atal eich sgôr credyd rhag cael ei effeithio nawr ac yn ddiweddarach.

Boed hynny byddai uno cyllid ar ôl priodi neu hyd yn oed briodi am ddiogelwch ariannol, unwaith y byddwch yn gwybod sut i drin cyllid mewn priodas yn talu eich dyled yn dod yn hawdd ac yn gyfleus.

4. Ewch yn hawdd ar y cardiau credyd

A oes unrhyw beth o'i le â chael cerdyn credyd? Na. Daw'r broblem i mewn pan fyddwch chi'n dibynnu'n llwyr ar y rhai y mae'n rhaid i chi eu talu am bethau.

Nid arian parod yw cardiau credyd. Benthyciadau ydyn nhw sy'n dod ar ffurf cardiau plastig bach. Mae hyn yn golygu bod ganddyn nhw ddiddordeb ynghlwm.

Felly, dim ond ar gyfer archebu archebion y dylech eu defnyddio, mewn argyfwng neu i brynu'n wirioneddol fawr. Fel arall, arian parod sydd orau bob amser.

Gall yr un tip hwn yn unig arbed miloedd o ddoleri i chi a'ch cadw allan o ddyled ariannol yn y dyfodol.

Er mwyn osgoi gorwario ar eich cerdyn credyd, cofiwch y canlynol:

  • Atgoffwch eich hun y bydd yn rhaid i chi ei dalu'n ôl yn y pen draw.
  • Osgoi defnyddio cardiau credyd lluosog.
  • Cadwch draw oddi wrth bryniannau diangen.
  • Peidiwch â gadael i'r terfyn credyd bennu'ch gwariant.
  • Siopa ar ddiwrnod llawn straen - gadewch eich cerdyn credyd adref.

Gwyliwch hefyd: Sut i gynyddu eich sgôr credyd yn ddramatig (Strategaeth tymor byr)


sut i siarad â'ch cariad am symud i mewn gyda'ch gilydd

5. Dewch â chynllun ymddeol at ei gilydd

Mae yna lawer o adroddiadau cyhoeddedig sy'n nodi nad yw llawer o bobl byth yn disgwyl ymddeol. Nid am nad ydyn nhw eisiau gwneud hynny ond oherwydd nad ydyn nhw'n gallu fforddio gwneud hynny.

Os ydych chi'n teimlo eich bod chi a'ch hanner arall yn ddau o'r unigolion hynny, does dim amser fel y presennol i roi cynllun ymddeol at ei gilydd. Mae yna gyfoeth o wybodaeth ar-lein a all eich cerdded trwy'r grisiau.

Nid oes unrhyw beth fel byw eich bywyd yn y presennol, ac mae hyd yn oed yn fwy rhyfeddol pan fyddwch chi'n cael rhannu'ch profiadau gyda'r un rydych chi'n ei garu.

Ond yr hyn sydd hyd yn oed yn fwy rhyfeddol yw gwybod y gallwch chi, trwy ddilyn y rhestr wirio ariannol briodas syml hon, sicrhau dyfodol ariannol ddiogel a pharhau i fyw yn ficeriously.