Y Daith o Oresgyn Difetha Ysgariad a Dod yn Grymus

Y siwrnai o oresgyn ar ôl dinistr ysgariad a dod yn rymus

Yn yr Erthygl honNid yw ysgariad byth yn hawdd. Mae hyd yn oed sioeau teledu poblogaidd yn darlunio’r gwrthdaro, yr emosiwn a’r dryswch sy’n deillio o hynny yn ystod ac ar ôl y broses.Roeddwn yn bedair ar bymtheg oed pan briodais y tro cyntaf. Ar ôl cwrteisi corwynt yn Ewrop i Is-gapten ifanc yn y Fyddin, rwyf wedi sibrwd i ffwrdd o deulu pan ddychwelon ni i'r Unol Daleithiau i ddechrau bywyd fel cwpl priod.

Ugain mlynedd cythryblus a dwy ferch hardd yn ddiweddarach, roeddwn i'n pacio'r merched hynny ar gyfer symud traws gwlad. Gadawsom eu tad ar ôl yng Nghaliffornia a mynd i Virginia.Roedd ef a minnau wedi bod yn gamgymhariad amlwg o'r dechrau. Gwnaeth blynyddoedd o wrthdaro a phoen i'r archddyfarniad terfynol ei fod drosodd ymddangos fel rhyddhad gan ein bod wedi gwybod bod y diwedd yn anochel. Eto i gyd, roedd yr ysgariad wedi bod yn anodd ac wedi newid bywyd.

Ailadeiladu bywyd newydd ar ôl ysgariad

Ailadeiladu bywyd newydd ar ôl ysgariad

Nid oedd yn hawdd cychwyn drosodd ar ei ben ei hun mewn lle newydd gyda merched cyn-arddegau. Fe wnaethon ni adeiladu bywyd newydd gyda'n gilydd fel teulu o dair merch.Dros y blynyddoedd fe wnaethom ddatblygu cryfder ffyrnig a digyfaddawd, annibyniaeth, ac undod anghoncroadwy.


trwsio perthnasau

Fel llawer o dri degom tebyg, fe ddaethon ni'n uned a glynu wrth ein gilydd gan feddwl ein hunain y tri mysgedwr.

Rhoi cyfle i undeb priodasol newydd

Aeth blynyddoedd heibio, tyfodd y merched ac roeddent bron yn barod i fod ar eu pennau eu hunain. Roedd y tri ohonom ni'n gyffyrddus, yn hyderus, ac yn fodlon yn y bydoedd annibynnol roedden ni wedi'u creu i ni'n hunain.

Ac eto mae bywyd yn dal newid. Ar ôl blynyddoedd o ryngweithio ac ymrwymiad cynyddol gyda dyn a’m sicrhaodd dro ar ôl tro o’i gariad annifyr, roeddwn yn barod i gymryd siawns. Sicrhaodd fi y gallwn, “roi'r gorau iddi aros i'r esgid arall ollwng, (roedd) ynddo am oes.”

Cefais fy synnu ar ôl holl boen y briodas a'r ysgariad cyntaf, roeddwn i'n barod i gamu'n ôl i fyd perthnasoedd.

Roeddwn i'n teimlo'n sicr o'i deyrngarwch, ei gyfanrwydd a'i addunedau. Fe wnes i ymddeol o fy mhroffesiwn addysgu ac adleoli i ddatblygu ei yrfa. Heb rybudd, fe ollyngodd yr esgid arall a heb unrhyw esboniad. Dywedodd wrthyf fy mod yn golygu, ac fe’i gwnaed. A heb eglurhad pellach, roedd wedi mynd.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Delio ag ysgariad eto

Dyna pryd y dysgais am ddinistr go iawn ar ôl ysgariad.

Fe wnaeth y cywilydd a deimlais am yr euogrwydd a achosodd cyn gadael ein bywyd fy mwrw â galar.

Roedd hi'n wythnosau cyn i mi roi'r gorau i sobri a dod oddi ar y soffa. Nid oeddwn yn gallu bwyta, cysgu na meddwl. Roeddwn i'n meddwl tybed beth allai fy mywyd ei ddal a sut y gallwn o bosibl fynd ymlaen. Cyrhaeddodd ffrind i gymryd rheolaeth. Ceisiais egluro fy sefyllfa yn bwyllog. Dywedais wrthi yr unig beth roeddwn i'n ei wybod. “Bydd yn cymryd amser hir i wella o hyn, ac nid wyf yn gwybod i ble y gallai’r llwybr arwain.”

Doedd gen i ddim syniad pa mor hir y byddai'n ei gymryd mewn gwirionedd. Roedd fy nghwmpawd wedi cael ei chwalu ac nid oedd gen i unrhyw synnwyr cyfeiriad. Dywedwyd wrthyf am dair blynedd ar ddeg y gallwn, “roi’r gorau iddi aros i’r esgid arall ollwng,” pan daflwyd yr esgid yn uniongyrchol ac yn annisgwyl ataf-gyda nod marwol.

Roedd yn fwy na dwy flynedd cyn bod fy ysgariad yn derfynol ac roeddwn i'n gallu dod o hyd i unrhyw semblance o gau i'm dioddefaint. Fodd bynnag, nid yw gwaith papur yn darparu iachâd. Nid yw'n amlinellu'r camau nesaf, yn cynnig canllawiau i fodolaeth well, nac yn awgrymu dulliau profedig ar gyfer symud ymlaen.

Ailstrwythuro bywyd annibynnol

Nid yw galaru yn rhywbeth sy'n cael ei gefnogi neu ei annog yn niwylliant America. Roedd fy stori yn hen. Fy system gymorth yn llai amyneddgar.

Roedd yn amser bellach i'r gwaith caled o ailstrwythuro bywyd annibynnol ar fy mhen fy hun mewn man lle roeddwn yn ansicr fy mod eisiau aros.

Ymuno â grwpiau cymdeithasol

Dechreuwch adeiladu perthnasoedd ystyrlon unwaith eto

Darganfyddais grwpiau cymdeithasol yn fy ardal. Fe wnes i gofrestru'n ofalus ar gyfer ciniawau, ffilmiau a gweithgareddau eraill gyda phobl nad oeddwn i erioed wedi cwrdd â nhw ac nad oeddwn i'n gwybod eu bod ar gael.

Nid oedd yn hawdd, ac roeddwn i'n aml yn teimlo'n ansymudol gydag ofn a threth. Dechreuais sgyrsiau digymell ag eraill yn wyliadwrus. Daeth pob gwibdaith ychydig yn llai brawychus ac ychydig yn haws i'w gyflawni.

Yn araf iawn, dros ddwy flynedd arall, dechreuais sylweddoli fy mod yn adeiladu perthnasoedd ystyrlon unwaith eto.

Sylwais fod y teimlad o unigedd ac unigrwydd a oedd wedi bod yn dreiddiol ers i'm priod adael wedi diflannu'n araf. Bellach disodlwyd ymdeimlad o foddhad a pherthyn iddo. Nid oedd fy nghalendr yn wag mwyach. Roedd bellach wedi'i lenwi â gweithgareddau ystyrlon yn cynnwys ffrindiau newydd.

Y daith i hunangyflawniad a grymuso

Rwy'n dal i ryfeddu. Rwyf wedi dod yn rymus. Rwyf wedi gwella. Rwy'n iach ac yn gallu byw fy mywyd annibynnol fy hun. Rwy'n gwneud fy newisiadau fy hun. Unwaith eto rwy'n teimlo'n werthfawr ac yn werth chweil. Rwy'n deffro i deimlo'n fyw a phwerus bob bore.

Gallaf siarad yn agored gyda'r ffrindiau newydd hyn am amgylchiadau'r hyn a ddigwyddodd yn fy mywyd. Rwy'n rhannu gyda nhw y bydd Dau Minws Un: Cofiant yn cael ei gyhoeddi. Maent yn galonogol ac yn gefnogol. Mae gen i ymdeimlad llethol o heddwch, llawenydd a bodlonrwydd â fy mywyd. Rwyf wedi gwneud llawer mwy na goroesi. Rwyf wedi ffynnu.