Sut i Wneud Eich Perthynas Yn Fwy Rhamantaidd

Sut i Wneud Eich Perthynas Yn Fwy Rhamantaidd

Yn yr Erthygl hon

Er mwyn i berthynas bara tymor hir, mae angen i chi weithio arni.Yn ôl llawer o gyplau, mae perthnasoedd fel arfer yn brin o foddhad ar ôl cyfnod penodol. Fodd bynnag, mae pob perthynas yn profi cynnydd a dirywiad, fodd bynnag, nid yw'r teimlad tymor hir o esgeulustod a diffyg awydd yn rhan o'r cwrs. Er mwyn cadw'ch cariad yn fyw, mae angen i chi gyflwyno'r ymdrechion a wnaethoch pan oedd eich perthynas yn newydd. Lawer gwaith mae pobl yn pendroni pam y cwympodd eu perthynas ar wahân, pam y collodd y wreichionen honno, a pham nad yw eu partneriaid yn eu gwerthfawrogi mwyach.

Mae'r rhan fwyaf o berthnasoedd yn tueddu i golli gwreichionen ar ôl cyfnod penodol; fodd bynnag, nid yw hynny'n wir am bob perthynas. Mae rhai cyplau yn dangos eu cariad at ei gilydd hyd yn oed ar ôl degawdau o briodas; mae hyn oherwydd eu bod yn deall pwysigrwydd perthnasoedd rhamantus . Os gallant gadw eu cariad ar ôl amser mor hir, pam na allwch chi? Ystyriwch yr holl ymdrechion a wnaethoch i'ch partner a'ch perthynas pan oeddech yn dyddio cyn i bethau fynd o ddifrif nawr ystyriwch y gorffennol a'r presennol a gwnewch rai newidiadau.

A yw rhamant yn angenrheidiol ar gyfer perthynas?

Beth yw pwysigrwydd perthnasoedd rhamantus ? Wel, rhamant yw un o'r agweddau mwyaf hanfodol ar gael perthynas hapus. Er mwyn ailgynnau eich cariad tuag at ei gilydd, mae'n hanfodol bod cyplau yn deall yr angen am ramant mewn perthynas yn y lle cyntaf. Yr holl bethau a wnaethoch i ennill sylw eich partner, i'w cadw â diddordeb ac i'w hennill drosodd, a ydych chi'n dal i'w gwneud? Ddim yn debyg. Fel rheol, nid yw pobl yn sylweddoli faint o ymdrech maen nhw'n ei wneud, ar ddechrau'r berthynas, ac nid ydyn nhw'n sylwi ar eu hymdrechion is. Mae'r ymdrechion gostyngedig hyn fel arfer yn arwain at ddadansoddiadau emosiynol a marweidd-dra.

Beth mae rhamant yn ei olygu?

Er mwyn i unrhyw berthynas ffynnu mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod beth yw rhamant yn y lle cyntaf, ac am bwysigrwydd perthnasoedd rhamantus . Dyma rai o'r pethau y mae rhamant yn eu cynnwys,

  • Gweithredoedd syml, bach o anwyldeb, addoliad, a chariad
  • Gweithgareddau sy'n gwella'r teimlad o gariad, llawenydd a meddylgarwch
  • Unrhyw ystum sy'n dod â chi'n agosach at eich un arwyddocaol arall, ac sy'n dangos eich cariad a'ch addoliad tuag atynt

Ar gyfer unrhyw berthynas iach, mae'n hanfodol eich bod chi'n cynnwys rhamant yn eich bywyd bob dydd. Heblaw nad oes unrhyw reolau o ran rhamant, gwnewch beth bynnag rydych chi'n meddwl yr hoffai a'ch partner ei werthfawrogi a beth sy'n eich gwneud chi'n hapus. Er mwyn cael perthynas hapus mae angen i chi weithio arni, cydweithredu â'i gilydd ac aros yn ymrwymedig i'w gilydd. Yn syml, carwch a choleddwch eich partner, cofiwch y bydd ystumiau syml o'r fath yn helpu i wneud i'ch perthynas dyfu'n gryfach a bydd yn para'n hirach.

Beth mae rhamant yn ei olygu

Sut i ailgynnau'r rhamant mewn unrhyw berthynas?

Ar ôl blynyddoedd o fod mewn perthynas, mae'r wreichionen a oedd unwaith yno fel arfer yn marw allan, felly sut y gall rhywun ailgynnau'r wreichionen honno unwaith eto? Mae'n hawdd gwella'ch bywyd caru yn enwedig os ydych chi'n ymwybodol o bwysigrwydd perthnasoedd rhamantus. Gallwch ailgynnau eich cariad tuag at eich gilydd cyn belled â'ch bod yn ymwybodol o rai pethau fel:

1. Amser bondio

Bydd profi pethau a sefyllfaoedd gyda'ch partner yn dod â'r ddau ohonoch yn agosach. Bydd cael sgyrsiau ystyrlon, agosatrwydd, chwerthin, hel atgofion o'r holl bethau hyn yn helpu i greu bond gryfach rhyngoch chi'ch dau.

2. Cael hwyl

Cael amser llawen gyda'i gilydd yw'r hyn sydd ei angen ar bob perthynas. Ewch i'r ffilmiau, ewch am dro, mynychu carnifalau, mynd i bartïon gyda'ch gilydd, chwarae gemau gyda'i gilydd, y pethau syml ond hwyliog hyn fydd yn dod â dau yn nes atoch chi.

3. Synnwyr digrifwch da

Hiwmor yw'r hyn sydd ei angen ar eich perthynas; mae cyplau sydd â synnwyr digrifwch da yn gallu mwynhau cwmni ei gilydd. Rydych chi'n gallu mwynhau comics, coms rom caws; rydych chi'n gallu chwerthin am bethau hurt gyda'ch gilydd.

4. Ailedrych ar y gorffennol

Mae cyplau sydd wedi bod gyda'i gilydd am gyfnod hir yn gallu rhannu atgofion gyda'i gilydd. Gall mynd trwy hen ffotograffau ac ailedrych ar hen leoedd ymgynnull helpu i ddod â hen deimladau yn ôl, gan ganiatáu ichi wella'ch bond â'ch gilydd.

5. Mae agosatrwydd yn bwysig

Mae agosatrwydd yn rhan bwysig o unrhyw berthynas; po fwyaf agos atoch chi a'ch partner yw'r iachach fydd eich perthynas. Mae agosatrwydd a rhamant yn mynd law yn llaw, ac yn tanio ei gilydd gan wneud y berthynas yn gryfach nag erioed.

6. Anturiaethau digymell

Mae cael anturiaethau digymell gyda'i gilydd yn ffordd wych o greu rhamant yn eich perthynas.

Deall y pwysigrwydd perthnasoedd rhamantus

Ni fydd eich perthynas yn para'r tymor diwethaf os na roddwch unrhyw ymdrech ynddo. Mae angen i chi ddeall pwysigrwydd perthnasoedd rhamantus os ydych chi eisiau perthynas iach. Mae cysylltu â'ch hanner arall, mwynhau'ch amser gyda nhw, rhoi gwybod iddyn nhw faint rydych chi'n eu caru a'u gwerthfawrogi i gyd yn agweddau pwysig os ydych chi'n cadw perthynas yn iach. Deallwch po fwyaf o ramant y byddwch chi'n ymarfer yn eich perthynas, yr hapusaf y byddwch chi a'ch partner.