Canllaw ar gyfer amserlen ymweld nodweddiadol ar gyfer rhiant nad yw'n gaeth

Canllaw ar gyfer amserlen ymweld nodweddiadol ar gyfer rhiant nad yw

Yn yr Erthygl hon

Amserlen ymweld nodweddiadol ar gyfer rhiant di-garchar yw'r trefniant mwyaf cyffredin ar gyfer teuluoedd sydd wedi ysgaru, ac mae amserlen o'r fath fel arfer yn gweithio i'r mwyafrif o deuluoedd.

Gellir ei addasu yn ôl anghenion unigol.

Yn ddelfrydol, byddai pob parti yn cytuno ar amserlen ac yn cadw ati. Y ffordd honno, mae plant a'r rhieni i gyd yn cael ymdeimlad o drefn iach a diogelwch yn amser cynnwrf mawr yn eu bywyd teuluol.

Ond, i wneud hynny, dylech ddeall yn gyntaf y ffyrdd gorau o gyrraedd dealltwriaeth foddhaol i'r ddwy ochr.

Cyfathrebu yw'r allwedd i sefydlu amserlen ymarferol

Fe wnaethoch chi ei ddyfalu - fel gydag unrhyw fater arall mewn bywyd, yn enwedig mewn priodas, a hyd yn oed yn fwy felly mewn ysgariad, mae cyfathrebu yn anghenraid. Ac nid dim ond unrhyw fath o gyfathrebu.

Rhaid iddo fod yn fath bendant o ryngweithio pendant ac wedi'i fwriadu'n dda.

Oes, mae'n debyg bod gennych chi dipyn o ddrwgdeimlad tuag at eich cyn, ac maen nhw hefyd. Ond mae angen i'r rhan sydd wedi'i bwriadu'n dda ganolbwyntio ar y plant.

Felly, er mwyn dod i gytundeb ynglŷn â'r ymweliadau â'r rhiant nad yw'n gaeth, ni waeth pa un ydych chi, dylech wella'ch sgiliau cyfathrebu. T. hink ohono fel trafodaeth fusnes os yw'n helpu.

Peidiwch â gadael i'r emosiynau sleifio i mewn i'ch trafodaeth. Peidiwch â gadael i'ch hen batrymau cyfathrebu fynd ar y ffordd. Mae hon yn sefyllfa newydd, felly dylai'r ffordd rydych chi'n siarad â'ch gilydd fod hefyd.

Hefyd, ceisiwch beidio â bod yn hunanol. Rydym yn deall eich angen i fod ond ceisiwch beidio â gwneud hynny er mwyn y plant. Hefyd, meddyliwch amdano fel buddsoddiad tymor hir.

Rydych chi'n gysylltiedig â'ch cyn-aelod am weddill eich oes trwy'ch plant. Mae angen ichi ddod o hyd i ffordd i ddod ymlaen rywsut.

Os ydych chi'n deg ac yn deall ymweliadau, bydd yn agor y llwybr tuag at ryngweithio gwell yn gyffredinol.

Sut mae amserlen ymweld nodweddiadol yn edrych

Nid oes y fath beth â dull torri cwci o ddylunio amserlen, er bod llawer yn tueddu i edrych fel ei gilydd, fel y byddwn yn ei gyflwyno mewn eiliad.

Wrth ddylunio amserlen, mae angen ystyried sawl peth.

O gymryd nad oes materion fel caethiwed neu drais ac nad oes unrhyw wasanaethau cymdeithasol yn rhan o ymweliadau, y prif ffactor yw lle mae'r rhieni a'r plant yn byw, yn byw neu'n byw.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae ymweliadau â rhiant nad yw'n gaethiwed yn cynnwys:

  • Bob yn ail benwythnos gyda nosweithiau
  • Un dros nos yn ystod yr wythnos (yr wythnos)
  • Un ymweliad hirach yn ystod yr haf, 2-6 wythnos yn bennaf
  • Rhai gwyliau a phenblwyddi

Mae yna hefyd fwy o opsiynau creadigol i'w hystyried i gyd-fynd ag anghenion eich teulu.

Er enghraifft, yn lle penwythnosau ac un wythnos waith dros nos, fe allech chi estyn ymweliadau trwy ddydd Llun. Neu, gallai'r plentyn aros ar benwythnosau un rhiant trwy ddydd Llun, a gyda'r llall o ddydd Mawrth i ddydd Iau.

Felly, nid oes rheol y mae'n rhaid ei dilyn heblaw am yr un sy'n mynnu eich bod chi'n parchu'ch cytundeb â'ch cyn.

Yn dibynnu ar eich amserlenni gwaith a'ch lleoliad daearyddol, gallwch fod mor greadigol ag y dymunwch. Ac, cymaint â'ch plant yn teimlo'n gyffyrddus â nhw.

Er mwyn eich helpu i ddylunio a chytuno ar amserlen, gallwch geisio yr offeryn hwn .

Pam ei bod yn bwysig cadw at yr amserlen

I blant rhieni sydd wedi ysgaru, mae hyn yn ffactor arbennig o bwysig yn eu sefydlogrwydd a'u hymdeimlad o ddiogelwch fel mater o drefn.

Waeth pa mor fawr neu fach, mae plant sy'n goroesi eu rhieni yn cael ysgariad wedi newid yn aruthrol.

Ni allai'r mwyafrif ddychmygu na hyd yn oed weld yn dod, waeth pa mor hawdd y gallai eich ysgariad fod wedi bod yn fyd iddynt symud 180 gradd.

Er mwyn sicrhau nad oes rhaid iddyn nhw (a chithau hefyd) ysgwyddo baich ychwanegol ansicrwydd ac anhrefn sy'n dod gyda diffyg strwythur, cadwch at eich cytundeb.

Peidiwch â bod yn afresymol o anhyblyg serch hynny. Mae bywyd yn mynd yn ei flaen ac felly hefyd ddigwyddiadau annisgwyl.

Byddwch yn hyblyg ond ceisiwch gadw at yr amserlen gymaint ag sy'n rhesymol. Os oes disgwyl newid yn yr amserlen, cyhoeddwch gymaint ymlaen llaw â phosibl.

Beth i'w wneud mewn sefyllfaoedd pan nad yw'r amserlen yn gweithio

Fel rheol, cytunir ar amserlenni yn ystod y broses ysgaru. Ar y pwynt hwnnw, efallai eich bod wedi cytuno ar amserlen am unrhyw nifer o resymau.

Pan fydd y storm yn tawelu, efallai y gwelwch nad yw'r amserlen yn iawn i chi. Os oes angen gormod o addasu arno, mae croeso i chi awgrymu newid.

Ceisiwch ei wneud mor fach â phosib ond siaradwch allan.

Syniad da yw llogi cyfryngwr profiadol i gynorthwyo'r broses. A chael budd eich plant bob amser fel y seren arweiniol yn eich penderfyniadau.