7 Syniadau Sexy i Ddynion Sbeisio'ch Bywyd Rhyw

Pethau Sexy y Gall Dyn eu Gwneud i Sbeisio

Yn yr Erthygl hon
sut i ddelio â salwch meddwl mewn priod

Mae pob dyn eisiau bod y gorau, boed hynny gyda'i yrfa, eu perthynas, ac wrth gwrs fel cariad.Weithiau gall fod dryswch ynghylch beth all dyn ei wneud i sbeicio pethau pan ddaw i blesio'ch menyw. Ond beth all dyn ei wneud i ddysgu ‘ sut i sbeisio’r ystafell wely iddi? ’

Wrth i'r hen ystrydeb fynd, mae dynion yn fwystfilod sy'n cael eu gyrru gan chwant, ac mae yna bethau y gall dyn eu gwneud i sbeisio'r ystafell wely, nad yw hyd yn oed menyw â rhyw yn meddwl amdani.Hefyd, darllenwch - Buddion iechyd rhyw i ferched

Gan fod pob merch yn wahanol, ni allwch ddisgwyl, gyda phob perthynas sydd gennych, y byddai eich partner yn rhyfeddu at y ffordd rydych chi sbeiswch bethau yn y gwely .

Gall fod achosion lle gallai ymddangos yn rhwystredig gweld bod eich nid yw'r fenyw yn cael ei chyffroi yn hawdd neu nid yw'n cyrraedd orgasm pan fyddwch chi'n cael rhyw .Fel dyn, mae hyn yn annerbyniol yn unig! Felly, beth allwn ni ei wneud i fod yn well yn y gwely? Beth yw'r pethau rhywiol y gall dyn eu gwneud i sbeisio'r ystafell wely i'w fenyw?

Heriau sy'n wynebu dynion

Cyn i ni ddod i adnabod y pethau y gall dyn eu gwneud i sbeisio'r ystafell wely, rydyn ni eisiau gwybod y gwir sgôr yn y gwely.

Rydyn ni i gyd eisiau dod yn gariad gorau i'n partneriaid, iawn?Fodd bynnag, mae yna bethau na allwn eu rheoli yn syml. Mae oedolion yn anodd, ac nid yw rhyw hyd yn oed yr un fath â phan oeddem yn y coleg. Mae'r nosweithiau stêm poeth hynny wedi dod yn gyflym, ac mae'r foreplay llosgi araf wedi dod yn gusan cyflym.

Efallai y byddwn yn meddwl mai dim ond menywod sydd ag ansicrwydd yn y gwely? Meddwl eto. Mae gan ddynion eu cyfran eu hunain o heriau yn y gwely hefyd, ac mae rhai ohonyn nhw -  • Cyrraedd y llinell derfyn - yn gyflym

Byddai'r mwyafrif o ddynion yn cytuno mai un o'r materion mwyaf sydd gennym o ran gwneud ein menywod yn fodlon yw hynny rydym yn cyrraedd y llinell derfyn yn rhy gyflym !

Rydyn ni am gadw i fyny a pharhau'n hirach - coeliwch ni, ond allwn ni ddim!

  • Peidiwch â gwneud iddi gwyno

Nid oes unrhyw beth yn fwy rhwystredig na “pheidio” gweld eich merch yn cwyno.

Mae dynion yn bendant yn gweld ac yn teimlo os nad yw ein merch yn fodlon neu os nad yw'n cael ei chyffroi. Pan fydd merch yn cael ei chyffroi, mae ei hwyneb yn dweud y cyfan, a pheidiwch ag anghofio am y cwynfan hynny.

  • Rhyw sych

Byddai dynion yn gwybod a yw menyw ddim yn mwynhau rhyw yn fawr oherwydd ei bod hi'n sychu yno. Byddai dynion yn bendant yn ei deimlo hefyd.

  • Dim mwy o wefr

Rydych chi'n cusanu ac yn tynnu'ch dillad i ffwrdd. Dyna ni, dim mwy yn cuddio felly ni chewch eich dal. Dim mwy o foreplay llosg araf - dim ond y rhyw sylfaenol, sy'n bendant yn ddiflas.

Weithiau gall dynion deimlo eu bod yn colli eu cyffyrddiad!

Spice i fyny eich bywyd rhywiol

Un o'r pethau cyntaf y gall dyn ei wneud i sbeisio'r ystafell wely yw bod y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun fel person ac fel partner.

Os ydych chi'n gwybod sut i barchu'ch merch a bod yno i cymryd rhan mewn cyfathrebu da, siawns yw, bydd y ddau ohonoch yn gyffyrddus yn rhannu eich anghenion a'ch dymuniadau, yn enwedig gyda'ch bywyd rhywiol.

Os ydych chi am i'ch partner wybod beth rydych chi ei eisiau yn y gwely a'ch bod chi am iddi agor gyda'r hyn mae hi ei eisiau, yna beth fyddech chi'n ei ddisgwyl?

Bydd cyfathrebu rhywiol da, gonestrwydd, parch a gwerthfawrogiad yn agor drysau nid yn unig i fywyd rhywiol gwych ond i un bythgofiadwy hefyd!

Gwyliwch hefyd:

Syniadau hwyliog i sbeisio'r ystafell wely

Gan fynd ar y fargen go iawn yma, rydyn ni i gyd eisiau gwybod y pethau y gall dyn eu gwneud i sbeisio'r ystafell wely, nid yw'r ffordd i ddod y gorau wrth gyflawni ffantasïau cnawdol eich partner mor anodd o gwbl.

Dilynwch rai o'r hawsaf ffyrdd o sbeisio rhyw a dod yn well yn y gwely.

1. Hepgor y Gwely

Hepgor y GWELY

Y pethau gorau i roi cynnig arnyn nhw yn yr ystafell wely neu'r syniadau rhywiol ar gyfer yr ystafell wely efallai na fydd hyd yn oed yn digwydd yn yr ystafell wely!

Hepgor y gwely a rhoi cynnig ar ryw mewn man gwahanol ! Rhowch gynnig ar gwtsh hanner nos ar eich gardd neu efallai ei wneud yn y gegin pan fydd eich partner yn ei ddisgwyl leiaf!

Byddwch yn ddigymell a byddwch yn hwyl!

2. Agorwch eich llygaid

Pan rydyn ni'n cusanu neu pan rydyn ni'n mwynhau rhyw yn fawr, rydyn ni'n tueddu i gau ein llygaid.

Rhowch gynnig ar hyn yn syml peth i sbeisio bywyd rhywiol - agorwch eich llygaid pan gyrhaeddwch uchafbwynt . Syllwch ar eich gilydd, peidiwch â chau eich llygaid a gweld pa mor anhygoel mae'n teimlo!

Nid yw gweld yr olwg ar wynebau eich gilydd wrth i'r ddau ohonoch gyrraedd uchafbwynt yn rhywiol yn unig ond yn foddhaol hefyd.

3. Gweld eich hun

Peidiwch â bod yn swil! Trowch y goleuadau ymlaen neu rhowch ddrychau lle gallwch chi weld y weithred mewn gwirionedd. Mae'n gyffrous, yn rhywiol ac yn wyllt ar yr un pryd!

4. Chwarae rôl

Rhyfeddod sut i sbeisio'r ystafell wely? Gallwch chi dechrau gan e xploring ffantasïau ei gilydd trwy wneud chwarae rôl rhywiol!

Dechreuwch gyda rolau hawdd a rhoi cynnig ar rolau gwahanol a heriol y tro nesaf. Mae'n ffordd wych o gyflawni ffantasïau cnawdol ei gilydd.

5. Chwarae fel Christian Grey

Os ydych chi bob amser wedi edmygu Christian Grey, yna dewch ef a rhoi cynnig ar deganau rhyw a byddwch yn anrhagweladwy. Os ydych chi am fod y gorau yn y gwely - peidiwch â bod yn swil!

Gall fod yna lawer o bethau y gall dyn eu gwneud i sbeisio'r ystafell wely, ac mae un ohonyn nhw'n bod yn anrhagweladwy ac yn hwyl!

6. Chwarae rhywfaint o gerddoriaeth

Un arall peth rhywiol i'w wneud yw t ry allan rywfaint o gerddoriaeth rywiol ar y cefndir. Rhowch gynnig ar gerddoriaeth seductive araf i R&B rhywiol caled. Bydd eich hwyliau'n dibynnu ar y gerddoriaeth y byddwch chi'n ei dewis. Mae'n ychwanegu sbeis at eich bywyd rhywiol!

7. Shhh! Byddwch yn dawel!

Rydyn ni i gyd yn gwybod bod pethau y gall dyn eu gwneud i sbeisio'r ystafell wely yn cynnwys gwneud i'ch merch gwyno, iawn? Hepgor y cwynfan uchel a rhoi cynnig ar ryw dawel! Mae'n hwyl ac yn wefreiddiol ar yr un pryd ag na chaniateir i chi wneud unrhyw sŵn!

Fe fyddwch chi'n fodlon gweld pa mor galed mae'ch partner yn ei chynnwys ei hun rhag sgrechian eich enw!

Gall fod yna lawer o bethau y gall dyn eu gwneud i sbeisio'r ystafell wely, a gallwch chi hyd yn oed feddwl am eich ffyrdd eich hun i wella rhyw, nid yn unig i chi ond i'ch merch hefyd.

Mae'n rhaid i chi ollwng gafael ar unrhyw ansicrwydd, amheuon, a phryderon a mwynhau rhyw fel y mae!

Byddwch yn hwyl a byddwch yn boeth fel y gallwch chi a'ch partner fwynhau bywyd rhywiol poeth!