Nodau Pâr ar gyfer Perthynas Difrifol

Nodau Pâr ar gyfer Perthynas Difrifol

Yn yr Erthygl honEfallai y byddwch chi'n ei chael hi'n ddoniol, ond nid oes gan lawer o gyplau difrifol fel y'u gelwir nodau tymor hir yn yr hyn maen nhw ei eisiau o'u perthynas.Mae cwnselwyr priodas a therapyddion perthynas yn cytuno bod canran fawr o gyplau gyda'i gilydd dim ond oherwydd eu bod yn caru ei gilydd ac yn mwynhau cwmni ei gilydd. Nid oes unrhyw beth arall y tu hwnt i hynny.

Diffyg nodau cwpl yw un o'r rhesymau sylfaenol dros ysgariad. Mae llawer o fenywod yn euog mai priodi yw eu nod yn y pen draw mewn perthynas, tra bod rhai dynion hyd yn oed yn fwy bas, maen nhw eisiau hawliau unigryw i gorff eu partner yn unig. Efallai y bydd hynny'n ddigon i ddechrau perthynas, ond ni fydd yn ddigon i wneud iddo bara.Nodau perthynas cyplau difrifol

Mae nodau'n wahanol i freuddwydion.

Mae nodau yn amcanion a bennwyd ymlaen llaw ynghyd â chynllun gweithredu ar sut i'w gyrraedd. Mae breuddwydion yn rhywbeth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n cysgu neu'n rhy ddiog i weithio ar eich amcanion - yn dechnegol yr un peth â chysgu hefyd.

Mae gan gyplau difrifol gynllun gweithredadwy a realistig ar sut i gyrraedd diwedd eu bywydau gyda'i gilydd. Nid yw'n dod i ben pan fyddant yn priodi neu'n cael rhyw.
arwyddion bod eich gwraig eisiau eich gadael chi

Dim ond cerrig milltir perthynas yw'r rheini, ac mae yna ddigon sy'n bwysicach, fel eu hanner canmlwyddiant neu raddio Coleg eu plant ieuengaf.

Dyma'r nodau perthynas i gyplau sydd o ddifrif am fynd ag ef i'r lefel nesaf heibio i gael rhyw wych gyda'i gilydd.

Aliniad gyrfa

Os yw un o'r partneriaid eisiau bod yn filwr gyrfa ac yn cael ei aseinio mewn gwahanol rannau o'r byd oherwydd natur y swydd, tra bod y llall eisiau ffens biced wen mewn tref fach wrth redeg busnes becws bach, hynny yw iawn. Ond deallwch, wrth wneud hynny, y byddant yn treulio'r rhan fwyaf o'u perthynas ar wahân i'w gilydd.


pryd ddylech chi ddechrau cynllunio'ch priodas

Os oes gan un neu'r llall broblem gyda hynny, yna mae'n rhaid i rywun roi.

Gofynion priodas

Gofynion priodas

Mae'n hawdd priodi, Ewch i Vegas a chyflawni hynny mewn awr. Os nad ydych chi am fynd i Vegas, gall neuadd y Ddinas leol ei wneud yn rhatach. Ond nid dyna'r pwynt, mae'n rhaid i rai pethau fod ar waith cyn i gwpl hyd yn oed siarad am glymu'r cwlwm.

Dyma restr ddiduedd.

  1. Tŷ sy'n addas ar gyfer magu plant (Nid yw llofft baglor yn cyfrif)
  2. Incwm cyfun sefydlog
  3. Bendith rhieni
  4. Ardal i'r cwpl lle gall eu plant dyfu a datblygu (Nid yw parth yn Affrica yn cyfrif - ar gyfer cyplau dyngarol)
  5. Polisi yswiriant bywyd

Nid yw'n rhestr gynhwysfawr, ond cael pob un o'r uchod yn sbringfwrdd da wrth gychwyn teulu. Yn y pen draw, mae priodas a rhyw yn arwain at blant, ac mae plant yn cymhlethu llawer o bethau.

Cynllun addysgol

Mae llawer o wledydd y byd cyntaf yn cynnig addysg am ddim, ond nid yw hynny'n golygu mai addysg a noddir gan y wladwriaeth sydd orau i'ch plant. Os ydych chi'n digwydd dwyn athrylithwyr neu blant â nam meddyliol, dylai fod cynllun ar waith ar sut i drin y sefyllfa ar gyfer eu twf a'u datblygiad.

Cynllun twf

Nid eich plant chi yw'r unig rai sydd angen tyfu a datblygu.

Bydd chwyddiant a realiti yn dal i fyny'n gyflym os nad oes gan rieni gynllun twf a datblygu ar eu cyfer eu hunain. Ni ddylai nodau ar gyfer cyplau ddod i ben unwaith y byddwch chi'n cyd-fyw.

Mae byw yn golygu bod bywyd yn mynd yn ei flaen, ac mae bywyd yn taflu llawer o gromlinau. Bydd bod un neu ddau gam o’u blaenau yn atal troi eich undeb yn berthynas wenwynig.

Byddwch yn realistig

Un o nodau cwpl freaky yw cymryd yn ganiataol bod commune hipi yr ydych chi a'ch partner yn ei garu ac yn eiriolwr i ymladd trachwant corfforaethol yn wych. Mae'n rhamantus, nes bod gennych blant.

Efallai y bydd codi plant mewn amgylchedd lled-Amish yn swnio fel glynu wrth y dyn, ond rydych chi hefyd yn atal eich plentyn rhag tyfu i fyny i fod y dyn. Mae'r byd wedi newid, mae'r saith o'r 10 person cyfoethocaf yn y byd yn Forbes ni chawsom ein geni o deuluoedd cyfoethog.

Mae credu y bydd Duw yn darparu neu ryw Deus Ex Machina arall yn cwympo i'w le i wneud eich bywyd teuluol yn berffaith hefyd yn afrealistig. Rydych chi'n fwyaf tebygol o ddod ar draws Murphy’s Law nag iachawdwriaeth ddwyfol.


ni fydd gŵr yn cymryd cyfrifoldeb am ei weithredoedd

Gweithiwch nodau eich cwpl yn ôl

Mae'n swnio'n llethol cynllunio'ch bywyd cyfan pan fydd pethau'n newid flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac nid ydych chi'n gwybod pryd y bydd zombies yn cymryd drosodd y ddaear.

Dyna esgus y mae pobl ddiog yn ei ddweud, felly does dim rhaid iddyn nhw ei wneud. Gall cynlluniau newid ac mae gallu i addasu yn rhan o aeddfedrwydd a llwyddiant personol.

Bydd nodau cam wrth gam realistig sydd gan gyplau yn cryfhau eu perthynas. Trwy weithio fel tîm, gyda golwg glir ar ble maen nhw eisiau mynd, a sut i gyrraedd yno, mae'n cryfhau bondiau unrhyw grŵp o bobl, gan gynnwys cyplau agos-atoch difrifol.

Yn y ffilm Disney UP, mae'r cwpl eisiau byw ac ymddeol gyda'i gilydd yn Paradise Falls (yn seiliedig ar le go iawn o'r enw Angel Falls yn Venezuela). Newidiodd eu cynlluniau pan na allent feichiogi, ond buont yn gweithio arno nes iddo ddigwydd. Mae troi eu tŷ yn uwch-blimp balŵn aer poeth yn ddoniol, ond mae'n gam gofynnol i gyrraedd yno.

Dylai pob nod cwpl difrifol fod yr un peth. Dewiswch gyrchfan derfynol i chi a'ch teulu . (Gobeithio, nid cartref nyrsio yn Florida). Yna darganfyddwch beth sydd angen i chi gyrraedd yno. Os ydych chi neu'ch partner eisiau treulio gweddill eich dyddiau ar ynys yng Ngwlad Groeg neu Malta. Google faint y byddai'n ei gostio, yna ystyriwch faint y byddai'n ei gostio mewn 30-40 mlynedd.

O'r fan honno, mae gennych nod gwahanol, gadewch i ni ddweud ei fod yn costio deg miliwn o ddoleri (Treuliau byw wedi'u cynnwys), cynlluniwch pa weithgareddau fydd yn cynhyrchu'r incwm hwnnw ac yn arbed yn y 30-40 mlynedd nesaf. Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch i wneud y gweithgareddau hynny? Yna mae'n eich arwain at nod tymor canolig gwahanol.

Pa hyfforddiant, profiad, addysg fyddai ei angen arnoch chi a'ch priod i ennill y sgiliau hynny. Yna mae'n arwain at nod mwy tymor byr. Ble byddwch chi'n byw yn y cyfamser? Faint all ennill, gwario, ac arbed byw ffordd o fyw benodol?

Rinsiwch ac ailadroddwch nes i chi gyrraedd pwynt lle mae gennych yr offer eisoes i wneud y cam nesaf. Gan dybio eich bod wedi cynllunio'r cyfan gyda'ch partner, mae gennych bellach nod cwpl realistig ac ymarferol y dylai unrhyw berthynas ddifrifol ei gael.